CBR Info

Pas na zes weken weer afrijden na afgebroken examen

Pas na zes weken weer afrijden na afgebroken examen

Het CBR heeft een pakket maatregelen genomen om aan de stijgende examenvraag te voldoen.

Maandag 3 juli heeft de minister er een brief over naar de Tweede Kamer gestuurd. Nieuw is de maatregel om een halt toe te roepen aan slecht voorbereide kandidaten die te snel op (her)examen komen.

Maandelijks breken onze examinatoren zo’n 130 examens af bij kandidaten vanwege ‘gevaarzetting’. Een groter aantal komt daarvoor in aanmerking vanwege de slechte voorbereiding op het examen. Om herhaling te voorkomen gaan we invoeren dat deze kandidaten pas na 6 weken weer een herexamen kunnen afleggen. Deze maatregel, die later dit najaar ingaat, heeft vooral een preventieve werking.

De aanleiding voor deze en andere maatregelen is de mismatch tussen vraag en aanbod bij de praktijkexamens als gevolg van de sterke economische groei. Het CBR neemt dit jaar 85.000 praktijkexamens (17 procent) méér af dan in 2014. De uitbreiding van de examencapaciteit is sinds 2017 moeilijk te realiseren. Er zijn de afgelopen twee jaar 117 nieuwe examinatoren aan de slag gegaan, er is veel overgewerkt en we hebben gepensioneerde examinatoren teruggevraagd om examens af te nemen. Desondanks liepen de reserveringstermijnen begin dit jaar op tot, op een aantal locaties, twaalf weken voor het eerste examen.

Aanvullende maatregelen

De werving van nieuwe examinatoren is nog verder geïntensiveerd.  Daarnaast is CCV overgegaan tot vraagsturing en verdeelt hierbij de schaarse capaciteit gelijkmatig over de opleiders. Bij Rijvaardigheid gaat de aandacht ook uit naar kwalitatieve maatregelen. Een eerste initiatief in die richting is de social media campagne die in oktober 2017 van start ging. 14 rijbewijstips helpen de aspirant-bestuurder zich beter voor te bereiden op het halen van het rijbewijs. De insteek is dat ze betere keuzes voor de rijopleiding gaan maken, waardoor het slagingspercentage stijgt. Wat daarbij ook kan helpen is de vernieuwde CBR-website met de verbeterde rijschoolkiezer, de gericht kan helpen bij het vinden van een goede rijschool.

Medische beoordelingen

In de brief aan de Tweede Kamer staat ook de aanpak van het CBR voor het stijgende aantal medische beoordelingen door de groeiende vraag naar examens en de vergrijzing. De aanhoudende drukte leidt momenteel tot langere wachttijden. In sommige situaties kan het zelfs 6 maanden duren voordat de klant uitsluitsel krijgt. Om de stijgende vraag op te vangen, hebben we de capaciteit bij Rijgeschiktheid flink uitgebreid.

Verder in CBR Info juli 2018

Het CBR heeft een pakket maatregelen genomen om aan de stijgende examenvraag te voldoen.
Bij de CBR-koers ‘Veilig thuiskomen, door informeren, toetsen, en monitoren’ hoort een andere website. Door betere informatievoorziening willen we onze klanten beter in staat stellen om veilige keuzes te maken.
Om het effect te meten van de social media campagne die oktober vorig jaar van start ging heeft het CBR onderzoeksbureau Markteffect ingeschakeld. Die kregen daarnaast de opdracht om te kijken hoe jongeren zich oriënteren op het halen van het rijbewijs en de rol die het CBR daar nu in speelt.
Sinds 1 januari 2016 is het gebruik van rijtaakondersteunde systemen (ADAS, advanced driver assistance systems) op vrijwillige basis toegestaan tijdens het praktijkexamen voor het B-rijbewijs. Tijd voor een tussentijdse evaluatie.
Sinds 2 juli kunnen onze kandidaten het Engelse theorie-examen voor de auto ook met extra tijd doen. Daarbij kunnen ze ook gebruik maken van geluid bij het examen.
De invoering van het T-rijbewijs voor bestuurders van land- en bosbouwtrekkers (LBT) en van motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) is een succes.
Per 1 september 2018 worden nieuwe vraagsoorten ingevoerd bij de theorie-examens voor Taxi, Vrachtauto- en buschauffeurs en het T-examen.
In opdracht van het toenmalig ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: Waterstaat) heeft adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PWC) de eerste standaard vijfjaarlijkse evaluatie van het CBR als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) uitgevoerd.