Coronamaatregelen opleiders

Plannen van examens, toetsen en cursussen (beroepsvervoer)

Plannen van examens, praktijktoetsen en cursussen

Hervatten van examens en toetsen

Nu we weer starten met onze dienstverlening doen we dit op een aangepaste manier en volgens RIVM-richtlijnen. De gezondheid van kandidaten, bezoekers en medewerkers van het CBR heeft hierbij de hoogste prioriteit.

Op onze website leest u meer over de maatregelen die wij hebben genomen, wat deze voor onze bezoekers betekenen en wat we van hen verwachten.

Examinatoren en kandidaten dragen tijdens het examens mondkapjes. Wil de kandidaat liever geen examen doen met een mondkapje dan stellen wij het examen kosteloos uit naar een periode waarin examen doen zonder mondkapje weer verantwoord wordt geacht. Schermen in het voertuig tussen de examinator en de kandidaat tijdens het praktijkexamen niet toegestaan.

Tijdens de periode waarin 1,5 meter afstand moet worden gehouden is het voor opleiders niet mogelijk mee te rijden in de examenauto. Dit geldt ook bij tussentijdse toetsen en faalangstexamens.

CCV-examens

De examens waarbij afwijkende tijden golden (13.25 uur en 14.55 uur) voor de categorieën CDE en Taxi door een combinatie met T examens worden teruggezet naar 12.55 uur en 14.25 uur.

Pol locaties
Bij een niet volledig rooster (3 examens of minder) op een POL-locatie, is het mogelijk dat uw examens verplaatst worden naar een andere examenlocatie. Ook geldt het CBR hygiëne protocol op de POL, zie hierover informatie op de website.

Voorwaarden beroepspraktijkexamens, praktijktoetsen en cursussen

Op onze website vindt u uitgebreide informatie over de voorwaarden waaronder examens, toetsen en cursussen gepland en uitgevoerd kunnen worden. We vragen u contact op te nemen met de kandidaten en/of cursisten voor het opnieuw plannen van een beroepspraktijkexamen, toets of nascholingscursus.

Reserveren van examens en toetsen

Na toekenning is aanvullende capaciteit zowel op pol en openbaar uitsluitend via aanvullend verzoek te verkrijgen. Het indienen van aanvullende verzoeken blijft mogelijk maar wordt ten opzichte van situatie voor de corona crisis beperkt.

Annuleren van eerder gereserveerde praktijkexamens

Wij hanteren de annuleringstermijn van 8 weken voor opleiders. Voor een particuliere kandidaat blijft dit 3 weken.

Bij een niet volledig POL-rooster (3 of minder) kunnen examens verplaatst worden naar een CBR-locatie. Dit om ervoor te zorgen dat de beschikbare capaciteit optimaal wordt gebruikt.

Nascholingscursussen en praktijktoetsen

Uitvoeringseisen praktijktoetsen en nascholingscursussen code 95

Vanaf 3 maart 2021 kunnen praktijktoetsen en praktijkcursussen voor de code 95 weer worden verzorgd en vanaf 16 maart kunnen ook theoriecursussen worden gegeven. Hieronder leest u onder welke voorwaarden de praktijktoetsen en praktijkcursussen moeten worden uitgevoerd.

Maatregelen overheid

Om voor kandidaten, cursisten, docenten, de toetsafnemer en de steekproefnemer van het CBR een zo veilig mogelijke situatie te creëren, blijven bij de uitvoering van praktijktoetsen en nascholingscursussen alle overheidsmaatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand, onverminderd van kracht.

Algemene richtlijnen RIVM
Richtlijnen voor contactberoepen RIVM

Raamwerk praktijktoetsen en Raamwerk nascholingscursussen

Bij de uitvoering van praktijktoetsen en nascholingscursussen blijven de raamwerken praktijktoetsen en nascholingscursussen van kracht. De toetsen en kandidaten, en cursussen en cursisten worden op de gebruikelijke wijze aan- en afgemeld in TOP internet, er vinden steekproeven plaats en bij overtredingen treden het sanctiemodel in werking.

Toezicht

Het CBR blijft op de gebruikelijke wijze toezichthouden op de afname van de praktijktoetsen en de uitvoering van de nascholingscursussen. Kan een steekproef geen doorgang vinden, dan treedt het sanctiemodel in werking. Wordt niet voldaan aan de overheidsmaatregelen? Dan kan hiervan melding worden gemaakt bij de betreffende gemeente waar de cursus plaatsvindt. Mocht hier sprake van zijn, dan zal dit altijd van te voren aangegeven worden bij het opleidingsinstituut.

Identiteitscontrole en presentielijst
De identiteitscontrole blijft een belangrijk aspect bij een steekproef. Zorg ervoor dat deze plaats kan vinden, bijvoorbeeld door de identiteitsbewijzen bij aanvang van de cursus te verzamelen op een plek in de cursusruimte waar door de steekproefnemer 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Bij verzameling van de identiteitsbewijzen kan ook meteen de presentielijst getekend worden. Hetzelfde geldt na afloop van de cursus. Houd hierbij rekening met voldoende afstand tussen de cursisten en zorg voor desinfecterende middelen, bijvoorbeeld voor de pennen. Bij de praktijktraining vindt de controle op o.a. het identiteitsbewijs en het rijbewijs buiten het voertuig plaats, waarbij gepast gebruik wordt gemaakt van handschoenen en desinfecterende middelen. Bij de praktijktoetsen geldt dat de toetsafnemer het identiteitsbewijs aan de steekproefnemer overhandigt, waarbij gepast gebruik wordt gemaakt van handschoenen en desinfecterende middelen.

Praktijktoetsen – selectie variant en scenario’s

Bij de praktijktoetsen wordt aan de hand van het trekken van een kaart bepaald welke variant er bij de toets besloten terrein wordt gereden en welke scenario’s er bij de praktische toets worden uitgevoerd. Houd er bij de selectie rekening mee dat de deze op verantwoorde wijze plaatsvindt, bijvoorbeeld door het gebruik van handschoenen, en denk aan het reinigen van de selectiekaarten met desinfecterende middelen.

Praktijktoetsen – uitslag

Houd er bij het meedelen van het resultaat van de praktijktoets rekening mee dat dit op geschikte wijze plaatsvindt, onder andere door ten minste 1,5 meter afstand te houden.

Nascholing - Minimumeisen en deelnemersaantallen

Praktijktrainingen

Het aantal deelnemers is afhankelijk van de faciliteiten die beschikbaar zijn. Zijn deze faciliteiten niet voldoende voor het maximum aantal deelnemers uit het Raamwerk? Dan beperkt u het aantal deelnemers. U bent er als opleidingsinstituut zelf verantwoordelijk voor dat de verschillende maatregelen vanuit de overheid in acht worden genomen.

Simulator

Voor de praktijktrainingen die op een simulator worden uitgevoerd, geldt dat er één deelnemer plaatsneemt in de simulator. Het maximum aantal deelnemers zoals vermeld in het Raamwerk blijft gehandhaafd, mits de overige deelnemers en de docent in de observatieruimte 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Ook moet de opleider hierbij rekening houden met een eventueel bezoek van een toezichthouder van het CBR. Deze toezichthouder moet te allen tijde de ruimte krijgen om de steekproef op een veilige manier uit te voeren. Voor en na elke rit wordt de simulator gedesinfecteerd (stuur, stoel, dashboard, etc.).

Nascholing - Opleidingsplan en hulpmiddelen

Bij de uitvoering van de cursus wordt het gecertificeerde opleidingsplan gebruikt. Houd er rekening mee dat aan alle (overheids-)maatregelen moet worden voldaan en dat iedere cursist daar waar nodig gebruik maakt van eigen/persoonlijke hulpmiddelen. Moeten hulpmiddelen, zoals een heftruck, gedeeld worden? Zorg dan dat de hulpmiddelen voldoende gedesinfecteerd zijn.

Voorbeelden

  1. Verzorgt u de cursus U21-1 EHBO? Zorg er dan voor dat u voldoende maatregelen treft om de cursus door te kunnen laten gaan. Bijvoorbeeld door voor iedere cursist de reanimatiepop goed te desinfecteren voor gebruik.
  2. Behandelt u in de cursus U20-1 Fysieke Belasting het onderwerp ‘chauffeursstoel instellen’? Dan kan dit met maximaal twee personen (uitleg: toegestaan is twee cursisten, of een cursist en een docent) in het voertuig. Voorafgaand aan de training en na iedere cursist worden de contactoppervlakken gereinigd met desinfecterende middelen.

ADN

Voor het initiële ADN-examen en de eindtest van de herhalingsopleiding wordt een opleiding gevolgd. Het aantal deelnemers is afhankelijk van de locatie en de faciliteiten die beschikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut om het aantal deelnemers hierop aan te passen. Het uitgangspunt is dat er altijd moet worden voldaan de maatregelen van de Rijksoverheid. Er wordt een mondkapje gedragen, behalve als de deelnemers tijdens de opleiding aan tafel zitten in het klaslokaal.

Directiechauffeur

Om het CCV D1 en D2 certificaat te kunnen verlengen moeten applicatiedagen gevolgd worden. Voor wat betreft de praktische applicatiedagen geldt dat deze mogen worden uitgevoerd met twee deelnemers. Het is toegestaan om met 3 personen in een voertuig te zitten. Er wordt wel door alle deelnemers een mondkapje gedragen.

feedback