Coronamaatregelen opleiders

Plannen van examens, toetsen en cursussen (beroepsvervoer)

Plannen van examens, praktijktoetsen en cursussen

Hervatten van examens en toetsen

Nu we weer starten met onze dienstverlening doen we dit op een aangepaste manier en volgens RIVM-richtlijnen. De gezondheid van kandidaten, bezoekers en medewerkers van het CBR heeft hierbij de hoogste prioriteit.

Op onze website leest u meer over de maatregelen die wij hebben genomen, wat deze voor onze bezoekers betekenen en wat we van hen verwachten.

Examinatoren en kandidaten dragen tijdens het examens mondkapjes. Wil de kandidaat liever geen examen doen met een mondkapje dan stellen wij het examen kosteloos uit naar een periode waarin examen doen zonder mondkapje weer verantwoord wordt geacht. Schermen in het voertuig tussen de examinator en de kandidaat tijdens het praktijkexamen niet toegestaan.

Tijdens de periode waarin 1,5 meter afstand moet worden gehouden is het voor opleiders niet mogelijk mee te rijden in de examenauto. Dit geldt ook bij tussentijdse toetsen en faalangstexamens.

CCV-examens

De examens waarbij afwijkende tijden golden (13.25 uur en 14.55 uur) voor de categorieën CDE en Taxi door een combinatie met T examens worden teruggezet naar 12.55 uur en 14.25 uur.

Pol locaties
Bij een niet volledig rooster (3 examens of minder) op een POL-locatie, is het mogelijk dat uw examens verplaatst worden naar een andere examenlocatie. Ook geldt het CBR hygiëne protocol op de POL, zie hierover informatie op de website.

Voorwaarden beroepspraktijkexamens, praktijktoetsen en cursussen

Op onze website vindt u uitgebreide informatie over de voorwaarden waaronder examens, toetsen en cursussen gepland en uitgevoerd kunnen worden. We vragen u contact op te nemen met de kandidaten en/of cursisten voor het opnieuw plannen van een beroepspraktijkexamen, toets of nascholingscursus.

Reserveren van examens en toetsen

Na toekenning is aanvullende capaciteit zowel op pol en openbaar uitsluitend via aanvullend verzoek te verkrijgen. Het indienen van aanvullende verzoeken blijft mogelijk maar wordt ten opzichte van situatie voor de corona crisis beperkt.

Annuleren van eerder gereserveerde praktijkexamens

Wij hanteren de annuleringstermijn van 8 weken voor opleiders. Voor een particuliere kandidaat blijft dit 3 weken.

Bij een niet volledig POL-rooster (3 of minder) kunnen examens verplaatst worden naar een CBR-locatie. Dit om ervoor te zorgen dat de beschikbare capaciteit optimaal wordt gebruikt.

Nascholingscursussen en praktijktoetsen

Uitvoeringseisen praktijktoetsen en nascholingscursussen code 95 in coronatijd

Vanaf 3 maart 2021 kunnen opnieuw praktijktoetsen en praktijktrainingen voor de code 95 worden verzorgd. In dit bericht leest u onder welke voorwaarden de praktijktoetsen en praktijktrainingen moeten worden uitgevoerd.

Maatregelen overheid

Om voor kandidaten, cursisten, docenten, de toetsafnemer en de steekproefnemer van het CBR een zo veilig mogelijke situatie te creëren, blijven bij de uitvoering van praktijktoetsen en nascholingscursussen alle overheidsmaatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand, onverminderd van kracht.

Algemene richtlijnen RIVM
Richtlijnen voor contactberoepen RIVM

Raamwerk praktijktoetsen en Raamwerk nascholingscursussen

Bij de uitvoering van praktijktoetsen en nascholingscursussen blijven de raamwerken praktijktoetsen en nascholingscursussen van kracht. De toetsen en kandidaten, en cursussen en cursisten worden op de gebruikelijke wijze aan- en afgemeld in TOP internet, er vinden steekproeven plaats en bij overtredingen treden het sanctiemodel in werking.

Toezicht

Het CBR blijft op de gebruikelijke wijze toezichthouden op de afname van de praktijktoetsen en de uitvoering van de nascholingscursussen. Kan een steekproef geen doorgang vinden, dan treedt het sanctiemodel in werking. Wordt niet voldaan aan de overheidsmaatregelen? Dan kan hiervan melding worden gemaakt bij de betreffende gemeente waar de cursus plaatsvindt. Mocht hier sprake van zijn, dan zal dit altijd van te voren aangegeven worden bij het opleidingsinstituut.

Identiteitscontrole en presentielijst
De identiteitscontrole blijft een belangrijk aspect bij een steekproef. Bij de praktijktraining vindt de controle op o.a. het identiteitsbewijs en het rijbewijs buiten het voertuig plaats, waarbij gepast gebruik wordt gemaakt van handschoenen en desinfecterende middelen. Bij de praktijktoetsen geldt dat de toetsafnemer het identiteitsbewijs aan de steekproefnemer overhandigt, waarbij gepast gebruik wordt gemaakt van handschoenen en desinfecterende middelen.

Praktijktoetsen – selectie variant en scenario’s

Bij de praktijktoetsen wordt aan de hand van het trekken van een kaart bepaald welke variant er bij de toets besloten terrein wordt gereden en welke scenario’s er bij de praktische toets worden uitgevoerd. Houd er bij de selectie rekening mee dat de deze op verantwoorde wijze plaatsvindt, bijvoorbeeld door het gebruik van handschoenen, en denk aan het reinigen van de selectiekaarten met desinfecterende middelen.

Praktijktoetsen – uitslag

Houd er bij het meedelen van het resultaat van de praktijktoets rekening mee dat dit op geschikte wijze plaatsvindt, onder andere door ten minste 1,5 meter afstand te houden.

Nascholing - Minimumeisen en deelnemersaantallen

Praktijktrainingen
Het aantal deelnemers aan de praktijktrainingen is maximaal twee. Dit geldt ook voor de theoretische blokken binnen de praktijktraining. Het maximum aantal deelnemers is ook van toepassing op baantrainingen en trainingen op een simulator.

Nascholing - dagdelen en e-learning

Normaliter geldt bij nascholing in dagdelen dat er maximaal tien kalenderdagen tussen dagdeel A en B mag zitten. En bij cursussen met e-learning geldt dat het klassikale / praktijkdeel binnen tien kalenderdagen na de start van het e-learningdeel moet worden afgerond. Deze termijn van tien dagen wordt verruimd tot 1 juli 2021.

Directiechauffeur

Om het CCV D1 en D2 certificaat te kunnen verlengen moeten applicatiedagen gevolgd worden. Voor wat betreft de praktische applicatiedagen geldt dat deze mogen worden uitgevoerd met maximaal één deelnemer (totaal 3 in een voertuig).

Bij de uitvoering van de applicatiedagen is het uitgangspunt dat voldaan wordt aan de overheidsmaatregelen en noodverordeningen die van toepassing zijn.

feedback