Coronamaatregelen opleiders

Plannen van examens, toetsen en cursussen (beroepsvervoer)

Plannen van examens, praktijktoetsen en cursussen

Hervatten van examens en toetsen

Nu we weer starten met onze dienstverlening doen we dit op een aangepaste manier en volgens RIVM-richtlijnen. De gezondheid van kandidaten, bezoekers en medewerkers van het CBR heeft hierbij de hoogste prioriteit.

Op onze website leest u meer over de maatregelen die wij hebben genomen, wat deze voor onze bezoekers betekenen en wat we van hen verwachten.

Examinatoren en kandidaten dragen tijdens het examens mondkapjes. Wil de kandidaat liever geen examen doen met een mondkapje dan stellen wij het examen kosteloos uit naar een periode waarin examen doen zonder mondkapje weer verantwoord wordt geacht. TNO test of schermen tussen de kandidaat en examinator gebruikt kunnen worden tijdens het praktijkexamen. Wij zijn in afwachting van de resultaten. Tot die tijd zijn schermen in het voertuig tijdens het examen niet toegestaan.

Tijdens de periode waarin 1,5 meter afstand moet worden gehouden is het voor opleiders niet mogelijk mee te rijden in de examenauto. Dit geldt ook bij tussentijdse toetsen en faalangstexamens.

CCV-examens

De examens waarbij afwijkende tijden golden (13.25u en 14.55u) voor de categorieën CDE en Taxi door een combinatie met T examens worden teruggezet naar 12.55u en 14.25u.

Pol locaties
Bij een niet volledig rooster (3 examens of minder) op een POL-locatie, is het mogelijk dat uw examens verplaatst worden naar een andere examenlocatie. Ook geldt het CBR hygiëne protocol op de POL, zie hierover informatie op de website.

Nascholing, ADN en applicatiedagen Directiechauffeur
Ook registratie van nascholingscursussen, opleidingen ADN en applicatiedagen Directiechauffeur zijn weer mogelijk vanaf 18 mei. Deze zullen tot en met zaterdag 23 mei met aangepaste deelnemersaantallen worden uitgevoerd. Vanaf maandag 25 mei gelden de gebruikelijke deelnemersaantallen.

Voorwaarden beroepspraktijkexamens, praktijktoetsen en cursussen

Op onze website vindt u uitgebreide informatie over de voorwaarden waaronder examens, toetsen en cursussen gepland en uitgevoerd kunnen worden. We vragen u contact op te nemen met de kandidaten en/of cursisten voor het opnieuw plannen van een beroepspraktijkexamen, toets of nascholingscursus.

Reserveren van examens en toetsen vanaf 13 mei

In overleg met brancheorganisaties is afgesproken dat de reeds gekochte praktijkexamencapaciteit voor mei en juni is behouden in het systeem. Opleiders kunnen hierdoor zelf wijzigingen doorvoeren.

Begin volgende week wordt de capaciteit toegekend voor de maanden juli/augustus. Na toekenning is aanvullende capaciteit zowel op pol en openbaar uitsluitend via aanvullend verzoek te verkrijgen. Het indienen van aanvullende verzoeken blijft mogelijk maar wordt ten opzichte van situatie voor de corona crisis beperkt.

Annuleren van eerder gereserveerde praktijkexamens

Van 13 mei t/m 29 mei 2020 hanteren wij een soepele annuleringstermijn. Tijdens deze periode kunnen opleiders examens die gereserveerd waren van 13 mei t/m 30 juni 2020 kosteloos annuleren.
Vanaf 30 mei hanteren wij weer de annuleringstermijn van 8 weken voor opleiders. Voor een particuliere kandidaat blijft dit 3 weken.

Bij een niet volledig POL-rooster (3 of minder) kunnen examens verplaatst worden naar een CBR-locatie. Dit om ervoor te zorgen dat de beschikbare capaciteit optimaal wordt gebruikt.

Capaciteit juli en augustus 2020

Uiterlijk 18 mei vindt de toekenning plaats voor de maanden juli en augustus. In de week van 18 mei wordt de uitvraag gedaan bij de opleiders voor de maanden sept en okt.

Nascholingscursussen en praktijktoetsen

Uitvoeringseisen praktijktoetsen en nascholingscursussen code 95 in coronatijd

Vanaf 18 mei 2020 kunnen opnieuw praktijktoetsen en nascholingscursussen voor de code 95 worden verzorgd. In dit bericht leest u onder welke voorwaarden de praktijktoetsen en nascholingscursussen moeten worden uitgevoerd.

Maatregelen overheid

Om voor de kandidaten, cursist, de docent, toetsafnemer en de steekproefnemer van het CBR een zo veilig mogelijke situatie te creëren, blijven bij de uitvoering van praktijktoetsen en nascholingscursussen vanaf 18 mei 2020 alle overheidsmaatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand, onverminderd van kracht.

Algemene richtlijnen RIVM
Richtlijnen voor contactberoepen RIVM
Protocol rijscholenbranche

Raamwerk praktijktoetsen en Raamwerk nascholingscursussen

Bij de uitvoering van praktijktoetsen en nascholingscursussen blijven de raamwerken praktijktoetsen en nascholingscursussen van kracht. De toetsen en kandidaten, en cursussen en cursisten worden op de gebruikelijke wijze aan- en afgemeld in TOP internet, er vinden steekproeven plaats en bij overtredingen treden het sanctiemodel in werking.

Aanmelden praktijktoetsen en nascholingscursussen in TOP Internet

Het aanmelden van cursussen en cursisten is mogelijk vanaf woensdag 13 mei 2020. Let op: cursussen mogen pas verzorgd worden vanaf maandag 18 mei 2020. Het CBR controleert tot 18 mei 2020 dagelijks of er sprake is van ingeplande cursussen en verwijdert deze tot 18 mei 2020 actief.

Toezicht

Het CBR blijft op de gebruikelijke wijze toezichthouden op de afname van de praktijktoetsen en de uitvoering van de nascholingscursussen. Kan een steekproef geen doorgang vinden, dan treedt het sanctiemodel in werking. Wordt niet voldaan aan de overheidsmaatregelen? Dan kan hiervan melding worden gemaakt bij de betreffende gemeente waar de cursus plaatsvindt. Mocht hier sprake van zijn, dan zal dit altijd van te voren aangegeven worden bij het opleidingsinstituut.

Identiteitscontrole en presentielijst
De identiteitscontrole blijft een belangrijk aspect bij een steekproef. Zorg ervoor dat deze plaats kan vinden, door de identiteitsbewijzen bij aanvang van de cursus te verzamelen op een plek in de cursusruimte waar door de steekproefnemer 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Bij verzameling van de identiteitsbewijzen kan ook meteen de presentielijst getekend worden. Hetzelfde geldt na afloop van de cursus. Houd hierbij rekening met voldoende afstand tussen de cursisten en zorg voor desinfecterende middelen, bijvoorbeeld voor de te gebruiken pennen. Bij de praktijktraining vindt de controle op o.a. het identiteitsbewijs en het rijbewijs buiten het voertuig plaats, waarbij gepast gebruik wordt gemaakt van handschoenen en desinfecterende middelen.

Bij de praktijktoetsen geldt dat de toetsafnemer het identiteitsbewijs aan de steekproefnemer overhandigt, waarbij gepast gebruik wordt gemaakt van handschoenen en desinfecterende middelen.

Praktijktoetsen – selectie variant en scenario’s

Bij de praktijktoetsen wordt aan de hand van het trekken van een kaart bepaald welke variant er bij de toets besloten terrein wordt gereden en welke scenario’s er bij de praktische toets worden uitgevoerd. Houd er bij de selectie rekening mee dat de deze op verantwoorde wijze plaatsvindt, bijvoorbeeld door het gebruik van handschoenen, en denk aan het reinigen van de selectiekaarten met desinfecterende middelen.

Praktijktoetsen – uitslag

Houd er bij het meedelen van het resultaat van de praktijktoets rekening mee dat dit op geschikte wijze plaatsvindt, onder andere door ten minste 1,5 meter afstand te houden.

Nascholing - Minimumeisen en deelnemersaantallen

Bij de opstart van de nascholing voor de code 95 is begonnen met een halvering van het aantal deelnemers. Deze beperking wordt per 25 mei a.s. opgeheven. Vanaf vrijdagmiddag 22 mei 17:00 uur is het weer mogelijk om voor maandag 25 mei a.s. theoretische nascholingscursussen in TOP internet te plannen met het maximum aantal deelnemers dat in het Raamwerk nascholingscursussen is benoemd.

Let op: het aantal deelnemers is afhankelijk van de faciliteiten die u tot beschikking heeft. Zijn deze faciliteiten niet voldoende voor het maximum aantal deelnemers uit het Raamwerk? Dan moet u het aantal deelnemers beperken. U bent er als opleidingsinstituut zelf verantwoordelijk voor dat de verschillende maatregelen vanuit de overheid in acht worden genomen en dat wordt voldaan aan de eisen die gesteld zijn in de voor u geldende noodverordening.
Nascholingscursussen met bus of vrachtauto

Sinds 16 juni jl. zijn de beperkingen voor de categorie D opgeheven. Vanaf die datum mogen de praktijktrainingen voor de categorie D met 2 cursisten in het voertuig worden uitgevoerd. Sinds 1 juli 2020 mogen ook de praktijktrainingen in de vrachtauto weer met twee cursisten en één docent in het voertuig worden uitgevoerd. Houd altijd rekening met de richtlijnen van het RIVM.

Simulator

Voor de praktijktrainingen die op een simulator worden uitgevoerd geldt dat er één deelnemer plaatsneemt in de simulator. Het maximum aantal deelnemers zoals vermeld in het Raamwerk blijft gehandhaafd, mits de overige deelnemers en de docent in de observatieruimte 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Ook moet de opleider hierbij rekening houden met een eventueel bezoek van een toezichthouder van het CBR. Deze toezichthouder moet te allen tijde de ruimte krijgen om de steekproef op een veilige manier uit te voeren. Voor en na elke rit wordt de simulator (stuur, stoel, dashboard, etc.) gedesinfecteerd.

Nascholing - Opleidingsplan en hulpmiddelen

Bij de uitvoering van de cursus wordt het gecertificeerde opleidingsplan gebruikt. Houd er rekening mee dat aan alle (overheids-)maatregelen moet worden voldaan en dat iedere cursist daar waar nodig gebruik maakt van eigen/persoonlijke hulpmiddelen. Moeten hulpmiddelen, zoals een heftruck, gedeeld worden? Zorg dan dat de hulpmiddelen voldoende gedesinfecteerd zijn.

Voorbeelden
Verzorgt u de cursus U21-1 EHBO? Zorg er dan voor dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om de cursus door te kunnen laten gaan, bijvoorbeeld door de reanimatiepoppen goed te desinfecteren voor hergebruik.
Behandelt u in de cursus U20-1 Fysieke Belasting het onderwerp ‘chauffeurstoel instellen’? Dan kan dit met maximaal twee personen (inclusief de docent) in het voertuig. Voorafgaand aan de training en na iedere cursist worden de contactoppervlakken gereinigd met desinfecterende middelen.

Nascholing - dagdelen en e-learning

Normaliter geldt bij nascholing in dagdelen dat er maximaal tien kalenderdagen tussen dagdeel A en B mag zitten. En bij cursussen met e-learning geldt dat het klassikale / praktijkdeel binnen tien kalenderdagen na de start van het e-learningdeel moet worden afgerond. Deze termijn van tien dagen wordt verruimd tot 1 oktober 2020. Dat geldt ook voor de cursussen die rondom zaterdag 14 maart jl. zijn gevolgd en door de sluiting toentertijd niet afgerond konden worden.

ADN

Voor het initiële ADN-examen en de eindtest van de herhalingsopleiding wordt een opleiding gevolgd. Omdat in de RIVM richtlijnen voor contactberoepen is opgenomen dat de groepsgrootte in één ruimte zoveel mogelijk beperkt moet worden, worden de deelnemersaantallen die in het opleidingsplan staan gehalveerd. Vanaf maandag 25 mei 2020 mogen de deelnemersaantallen uit het opleidingsplan opnieuw worden gebruikt, als de faciliteiten van het opleidingsinstituut dit toelaten. Het is de verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut om deze afweging te maken. Uitgangspunt is dat hierbij nog steeds voldaan moet worden aan de overheidsmaatregelen en noodverordeningen die van toepassing zijn.

Directiechauffeur

Om het CCV D1 en D2 certificaat te kunnen verlengen moeten applicatiedagen gevolgd worden. Omdat in de RIVM richtlijnen voor contactberoepen is opgenomen dat de groepsgrootte in één ruimte zoveel mogelijk beperkt moet worden, worden de deelnemersaantallen voor wat betreft de theoretische applicatiedagen gehalveerd. Vanaf maandag 25 mei 2020 mogen de reguliere deelnemersaantallen opnieuw worden gebruikt, als de faciliteiten van het opleidingsinstituut dit toelaten. Het is de verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut om deze afweging te maken. Uitgangspunt is dat hierbij nog steeds voldaan moet worden aan de overheidsmaatregelen en noodverordeningen die van toepassing zijn.

Voor wat betreft de praktische applicatiedagen geldt dat deze mogen worden uitgevoerd met maximaal één deelnemer.

feedback