Coronamaatregelen opleiders

Hygiënemaatregelen Binnenvaartexamens

Inleiding

Vanaf 18 mei j.l. is er weer gedeeltelijk gestart met het afnemen van de praktijktoetsen en -examens Binnenvaart. Met uitzondering van de praktijktoets 4 Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied. De praktijktoets 4 Schipper rondvaart beperkt vaargebied kan vanaf 15 juni weer worden afgenomen. Reserveren is weer mogelijk sinds 1 juni j.l.

Top internet is inmiddels opengesteld voor het plannen van examens en toetsen. Plannen van de examens navigatie 1 gaat op de gebruikelijke wijze via de afdeling Planning van CCV.

Informatie over de wijze waarop onder de huidige omstandigheden theorie-examens worden gepland en afgenomen vindt u op onze website .

Algemene maatregelen

Kom niet bij ziekteverschijnselen

 • Heeft u corona/koorts/verkoudheidsklachten, blijf dan thuis.
 • Heeft iemand uit uw huishouden voornoemde klachten, blijf dan thuis.
 • U mag pas weer naar het examen komen wanneer u en/of uw huisgenoot 24 uur geen klachten meer heeft.

Algemene hygiëne maatregelen

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Gebruik papieren zakdoeken
 • Houd 1,5 meter afstand.

Vijf gezondheidsvragen

Anderhalve meter afstand houden is bij de meeste praktijkexamens en -toetsen niet mogelijk. Daarom stellen we vóór het examen vijf gezondheidsvragen aan onze klanten. Antwoord de klant op één van de vragen ‘ja’ dan wordt het examen kosteloos uitgesteld naar een later moment. De vragen zijn opgesteld door het RIVM.

Mondkapjes

Voor de veiligheid van examenkandidaten en examinatoren verstrekt het CBR kosteloos mondkapjes aan de kandidaat. Als de anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd, dan worden de mondkapjes gebruikt. Dit geldt voor alle aanwezige personen ter plaatse, waaronder ook verantwoordelijke schipper en toezichthouder.

Aangepaste procedure praktijktoetsen en -examens

Deelnemersaantallen Praktijktoets/examen Matroos, Schipper en LNG

 • Maximum aantal kandidaten kan gehandhaafd worden mits de anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd.
 • Stuurhuis: maximaal 4 personen toegestaan, waarvan 1 kandidaat, 1 examinator/toezichthouder, 1 assessor, 1 verantwoordelijke schipper, mits de anderhalve meter wordt aangehouden
 • Machinekamer: maximaal 3 personen toegestaan, waarvan 1 kandidaat, 1 examinator/toezichthouder, 1 assessor, mits de anderhalve meter wordt aangehouden.
 • LNG-schip en walinstallatie: maximaal 3 personen toegestaan, waarvan 1 kandidaat, 1 assessor en 1 toezichthouder, mits de anderhalve meter wordt aangehouden.
 • Examinatoren en toezichthouders maken gebruik van hun eigen reddingsvest of desinfecteren het reddingsvest van de opleidingsinstelling. Praktijktoets Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied
 • Toets 1 t/m 3: maximum aantal kandidaten kan gehandhaafd worden mits de anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd.
 • Praktijktoets 4 wordt uitgevoerd met 20 gasten aan boord. Deze toets kan weer afgenomen worden wanneer de maatregelen met betrekking tot deelnemersaantallen versoepeld worden door het ministerie.

Praktijkexamen Radar

 • Maximum aantal kandidaten kan gehandhaafd worden mits de anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd.
 • In stuurhut indien de anderhalve meter afstand niet kan worden gehandhaafd, dragen zowel kandidaat als examinator een mondkapje.
 • De uitkijk indien de anderhalve meter afstand niet kan worden gehandhaafd, dragen zowel operator als examinator een mondkapje.

Voorafgaand aan het examen

 • Alleen examenkandidaten hebben toegang tot de examenruimte(s).
 • Bij de ingang moeten kandidaten de handen desinfecteren.
 • De kandidaat mag 15 minuten voor aanvang van het examen de examenlocatie betreden.
 • De examinator zit op ten minste 1,5 meter afstand.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Als bij de locatie andere aanvullende richtlijnen gelden dan worden deze bij de ingang van het pand bekend gemaakt.

Ontvangstgesprek praktijkexamens

 • De examenkandidaat en examinator desinfecteren vooraf hun handen.
 • De examinator is bevoegd het examen niet af te nemen wanneer hij merkt dat de kandidaat griepverschijnselen vertoont of kampt met verkoudheid/hoesten/benauwdheid of als de kandidaat geen mondkapje wil dragen in het voertuig.
 • De kandidaat desinfecteert eerst zijn ID-bewijs voordat hij deze overhandigt aan de examinator. Overige papieren, waaronder de vaartijdverklaring, worden neergelegd ter inzage en niet vastgepakt door de examinator.
 • Bij aanvang van het ontvangstgesprek stelt de examinator vijf vragen aan de kandidaat over de gezondheid.
 • Na afronding van het ontvangstgesprek reikt de examinator eventueel een mondkapje uit aan de kandidaat. Indien gewenst kan de examinator handschoenen en een bril dragen.

Tijdens de praktijktoets of -examen

 • Tijdens of gelijk na het ontvangstgesprek worden alle contactoppervlaktes gedesinfecteerd.
 • De inhoud van de praktijktoets of - examen is ongewijzigd.

Eindgesprek

 • Het eindgesprek vindt plaats op 1,5 meter afstand.
 • Voorafgaand aan het gesprek worden de handen gedesinfecteerd.
 • Tot en met 31 december 2020 geldt een afwijkende regel ten aanzien van het ondertekenen van de examenuitslag. De kandidaat ondertekent het uitslagformulier met een zelf meegenomen pen.

  Eisen voor het praktijklocaties

  De uitgangspunten die gelden voor CBR-locaties zoals weergegeven in het CBR hygiëneprotocol gelden ook voor examenlocaties. Dit betekent tenminste:

  • Bij de ingangen staat desinfectiemateriaal: Iedere medewerker en iedere bezoeker moet bij binnenkomst zijn handen ontsmetten.
  • Bij alle ingangen hangen posters of staan banners waarop de opleider huisregels van de locatie rond corona kenbaar maakt.
  • Op de grond zijn belijningen aangebracht met looproutes en vooral om te stimuleren om 1,5 meter afstand in acht te houden. Er geldt zo veel mogelijk eenrichtingsverkeer. -Er zijn acrylaatplaten aangebracht rond alle intake –, informatie- en receptiebalies.
  • De ruimte waar het praktijkexamen start en eindigt biedt voldoende ruimte om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, bij het betreden, verlaten van de ruimte en tijdens het gesprek. Tevens wordt de gesprekstafel van de examinator voorzien van een acrylaatplaat.
  • De ruimte waar het praktijkexamen start en eindigt en de sanitaire voorzieningen worden regelmatig (meerdere keren per dag) gereinigd en geventileerd.
  • Er wordt zorg gedragen voor het regelmatig (meerdere keren per dag) schoonmaken van contactoppervlaktes zoals deurknoppen, leuningen, liften en wc’s.

  Huisregels CBR

  Het CBR hygiëneprotocol maakt onderdeel uit van de huisregels van het CBR. Het sanctiereglement is daarmee van toepassing.

  Het overtreden van de regels die betrekking hebben op dit hygiëneprotocol worden aangemerkt als ‘Niet voldoen aan huisregels of aanwijzingen/verzoeken CBR-personeel.’ Of in een uitzonderlijk geval als (poging tot) mensgericht fysiek geweld.

  Raamwerken en toezicht

  Raamwerken

  Bij de uitvoering blijven de raamwerken van kracht. De toetsen en kandidaten, en cursussen en cursisten worden op de gebruikelijke wijze aan- en afgemeld in TOP internet. Er vinden steekproeven plaats, bij overtredingen treedt het sanctiemodel in werking.

  Toezicht

  Het CBR blijft op de gebruikelijke wijze toezichthouden. Kan een steekproef geen doorgang vinden, dan treedt het sanctiemodel uit het raamwerk in werking. Wordt niet voldaan aan de overheidsmaatregelen? Dan kan hiervan melding worden gemaakt bij de betreffende gemeente waar de cursus plaatsvindt. Mocht hier sprake van zijn, dan zal dit altijd van te voren aangegeven worden bij het opleidingsinstituut.

  Identiteitscontrole en presentielijst
  De identiteitscontrole blijft een belangrijk aspect bij een steekproef. Zorg ervoor dat deze plaats kan vinden, door de identiteitsbewijzen bij aanvang van de praktijktoets of cursus te verzamelen op een plek in de toets- of cursusruimte waar door de steekproefnemer 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Bij verzameling van de identiteitsbewijzen kan ook meteen de presentielijst getekend worden. Hetzelfde geldt na afloop van de toets of cursus. Houd hierbij rekening met voldoende afstand tussen de kandidaten of cursisten en zorg voor desinfecterende middelen, bijvoorbeeld voor de te gebruiken pennen.

  LNG-cursus - Minimumeisen en deelnemersaantallen

  Voor de LNG-cursussen geldt dat de deelnemersaantallen gehandhaafd kunnen blijven. Theoriecursussen worden gezien als een combinatie van een ‘contactberoep’ en ‘onderwijs’. Omdat het onderwijs voor volwassen pas op een later tijdstip weer wordt hervat, willen we zorgdragen dat er zo weinig mogelijk contact tussen de aanwezigen plaatsvindt.

  Daarnaast is in de RIVM richtlijnen voor contactberoepen opgenomen dat de groepsgrootte in één ruimte zoveel mogelijk beperkt moet worden. Dit betekent ook dat het klaslokaal waar de cursus wordt verzorgd slechts door één groep gebruikt mag worden.

  Het maximaal aantal deelnemers is opgenomen in het Raamwerk. Als blijkt dat vanaf 1 juni 2020 de deelnemersaantallen versoepeld kunnen worden, dan wordt hier zeker op ingespeeld.

  feedback