Voor rijscholen

Coronamaatregelen opleiders

Veilig examen doen bij het CBR

De gezondheid van u, de kandidaten en onze medewerkers staat voorop. Daarom hebben we onze huisregels tijdelijk aangepast en hanteren we in alle examencentra strenge hygiënevoorschriften. Zo kan iedereen veilig examen doen. Lees al deze maatregelen zorgvuldig voordat u naar onze examenlocatie komt.

Voor instructeurs geldt:

 • Als uw leerling examen doet, dan vragen we u zoveel mogelijk buiten te wachten.
 • Als u meerdere leerlingen tegelijk meeneemt (zoals bij AM2, AVB), dan wachten deze extra kandidaten buiten tot ze aan de beurt zijn.
 • Bij een praktijkexamen wacht u samen met de examenkandidaat bij het examenvoertuig. De examinator komt naar het voertuig toe.
 • U kunt niet meerijden met de examenrit van uw leerling. Bij een faalangst- of aangepast examen mag dat wel. Er mag ook geen tolk meerijden. De tolk kan wel via een telefoonverbinding de opdrachten van de examinator vertalen.
 • U bent niet aanwezig bij het eindgesprek in de examenzaal. Wel kunt u dit gesprek volgen via de mobiele telefoon van de kandidaat. Uw telefoon staat hierbij op ‘mute’. Dit zorgt voor rust in de examenzaal. Bij faalangstexamens, nader onderzoeken, aangepaste examens (AA), rijvaardigheidsonderzoeken, rijtesten en praktijkexamens voor beroepsvervoer mag u wel bij het eindgesprek zijn.
 • U zorgt voor een afvalbakje en schoonmaakmiddelen in de auto.
 • De kandidaat en de examinator maken tijdens het examen gebruik van een mondkapje. De kandidaat krijgt dit mondkapje van het CBR.

Onze kandidaten informeren we over onze maatregelen via onze website.
Ons complete hygiëneprotocol is hier te vinden.

Maatregelen bij opstart dienstverlening

Op deze pagina vindt u informatie over hoe wij onze dienstverlening opstarten. De maatregelen zijn afgestemd met de brancheverenigingen.

Performance TOP internet

We verwachten dat het druk wordt. Om die reden verzoeken we iedereen om zo efficiënt mogelijk te reserveren en de tijd die u in TOP bent ingelogd zo kort mogelijk te houden. Om TOP goed te laten functioneren, scherpen we de procedure van het maximum aantal bevragingen in ‘zoeken capaciteit’ aan. Hierbij krijgt een opleider een waarschuwing bij het naderen van het maximum. Zodra dit maximum wordt overschreden dan volgt een blokkade tot de volgende dag. We stellen de grenswaarden op de functie ‘zoeken capaciteit’ naar beneden bij. Opleiders krijgen bij 350 bevragingen een waarschuwing. Bij 400 bevragingen volgt een blokkade van de opleider op TOP tot de volgende dag, dit is conform het huidige sanctiereglement.

Inactieve tijd TOP teruggebracht

Als u 15 minuten inactief bent in TOP wordt u automatisch uitgelogd. Eerst was dit 30 minuten. We verkorten deze tijd om belasting van TOP te verminderen.

Theorie-examens

De theorie-examens starten we met een aangepaste zaalbezetting van 50%. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat er minstens 1,5 meter tussen elke kandidaat zit.

Annuleren geplande theorie-examens

Omdat we aangepaste nieuwe maatwerkroosters in moeten zetten voor het herstarten van onze dienstverlening, hebben we alle reserveringen en oude roosters uit het plannings- en reserveringsysteem gehaald.

Deze maatregel kent drie verschillende varianten met ieder hun eigen consequenties:

 1. Kandidaat heeft zelf gereserveerd via Mijn CBR
  De reservering is geannuleerd. De examenaanvraag (klantgegevens) blijft wel in het systeem staan evenals het betaalde examengeld. Kandidaat kan via Mijn CBR kosteloos zelf een nieuwe examendatum reserveren. Een examenaanvraag kan niet geannuleerd worden door kandidaten in Mijn CBR. Een onbenutte aanvraag van kandidaten wordt na 1 jaar automatische verwijderd uit de systemen.
 2. Opleider heeft gereserveerd voor kandidaat
  De reservering is verwijderd. Hiermee is de financiële verplichting voor de opleider vervallen. De examenaanvraag (klantgegevens) blijft wel in het systeem staan. Zolang de aanvraag in het systeem staat, is de kandidaat gebonden aan de opleider. Hiermee treden we niet in de overeenkomst tussen opleider en kandidaat. De opleider moet in overleg met de kandidaat om een nieuwe reservering te maken. De opleider kan de aanvraag in overleg met een kandidaat ook annuleren. Een onbenutte aanvraag wordt na één jaar automatisch verwijderd uit de systemen.
 3. Opleider had naamloze capaciteit in bezit voor het reserveren van CCV theorie-examens
  Naamloze capaciteit in de toekomst is uit de roosters gehaald. Onbenutte capaciteit in de periode van niet-examineren is geannuleerd en teruggeboekt op de rekening-courant van de opleider.

Verdeling examencapaciteit

Om de beperkt beschikbare capaciteit doelgericht in te zetten hanteren we de volgende prioritering bij de inzet van capaciteit:

 • Beroepsexamens;
 • B en AM, dan A en recreatievaartexamens;
 • Zaalexamens hebben voorrang op individueel begeleide examens.

Dagelijks is er monitoring op vraag en aanbod en wordt capaciteit gericht op deze ontwikkelingen ingezet en waar nodig bijgesteld.

Als capaciteit voor beroepsexamens niet wordt benut komt deze capaciteit via de vrijvalregeling beschikbaar voor andere categorieën.

Groepsreserveringen beroeps theorie-examens

Groepsreserveringen voor beroepsexamens zijn tot eind 2020 niet mogelijk.

Gescheiden inzet Mijn CBR en TOP

De theorie-examencapaciteit wordt tijdelijk gescheiden ingezet in Mijn CBR en TOP internet. Dit is een beschermingsmaatregel voor kandidaten die via Mijn CBR een (nieuwe) examendatum willen reserveren. Als we alle beschikbare capaciteit gelijktijdig in zowel Mijn CBR als TOP aanbieden, zou dit ertoe kunnen leiden dat particuliere kandidaten op korte termijn geen reservering kunnen maken in Mijn CBR. Ook hiervoor geldt dat deze capaciteit alsnog vrij komt voor TOP zodra deze niet benut wordt.

Praktijkexamens

Uitstelcapaciteit beschikbaar tot en met 10 juni

In de periode van 18 mei tot en met 24 juli worden alle praktijkexamens ingehaald die van 16 maart tot en met 5 mei waren uitgesteld vanwege de coronacrisis. Hierbij gaat het om de categorieën auto (B), motor (A), bromfiets (AM) of auto met aanhangwagen (BE). Intussen zijn de meeste uitstelexamens opnieuw gereserveerd. Mocht u nog een plek willen hebben voor een uitgesteld examen, dan kan dat in ieder geval nog tot en met 10 juni. Vanaf 11 juni wordt de dan nog beschikbare uitstelcapaciteit ook aangeboden voor de ‘gewone’ examens, omdat daar veel vraag naar is.

Automatisch etaleren bij AVD en BE vanaf 8 juni

Voor een eerlijke verdeling van de capaciteit, moeten de examens AVD (motor verkeersdeelneming) en BE (personenauto met aanhangwagen) op naam worden gereserveerd sinds de herstart van de praktijkexamens medio mei. Voor AVD moet dat binnen 5 weken, voor BE binnen 2 weken. Als dat niet binnen die termijn gebeurt, worden deze examens automatisch geëtaleerd vanaf maandag 8 juni.

Tot 8 juni kunt u de AVD- en BE-capaciteit nog kosteloos annuleren via een contactformulier. Met de ingebruikname van het automatisch etaleren van onbenutte capaciteit komt deze mogelijkheid te vervallen.

Capaciteit voor praktijkexamens A, AM, B en BE vanaf 27 juli

In de periode tot en met 24 juli worden alle praktijkexamens ingehaald die van 16 maart tot en met 5 mei zijn uitgesteld vanwege de coronacrisis. Hierbij gaat het om de categorieën auto (B), motor (A), bromfiets (AM) of auto met aanhangwagen (BE). Voor de overige kandidaten in deze categorieën zetten we vanaf woensdagochtend 27 mei zo’n 100.000 examens in voor de periode vanaf 27 juli.

Graag willen we de reserveringsmogelijkheden voor alle rijscholen zo goed mogelijk spreiden en iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen geven. Daarom zetten we de capaciteit stap voor stap in, op verschillende tijdstippen in de ochtend en de avond. Dit kan betekenen dat we het maximumaantal bevragingen via ‘zoeken capaciteit’ naar beneden bijstellen. Dit communiceren we dan via TOP internet. Rijscholen krijgen dan bij 200 bevragingen een waarschuwing. Bij 250 bevragingen volgt een blokkade in TOP internet tot de volgende dag (zie ons huidige sanctiereglement).

Mogelijk blijft op een aantal locaties capaciteit over nadat alle uitgestelde examens daar zijn gereserveerd. In dat geval wordt de overgebleven capaciteit in die locaties vrijgegeven voor nieuwe examens.

De lockdown vanwege het coronavirus viel in de drukste tijd van het jaar voor onze branche. Het CBR heeft ruim 300.000 theorie- en praktijkexamens niet kunnen afnemen. Wij zien een enorm grote vraag naar examencapaciteit. Daarom verwachten we dat de reserveringstermijnen voorlopig hoog zullen blijven.

Bij de theorie-examens kan het maximumaantal plekken dat u kunt reserveren, verruimd worden.

In deze bijzondere tijden rekenen we op uw begrip. We vertrouwen erop dat we samen deze eerste maanden na de opstart goed doorkomen.

Inhaalslag binnen tien weken, nieuwe rijexamens daarna

In nog geen zeven dagen tijd is een enorme inhaalslag gelukt voor de 65.000 kandidaten die van 16 maart tot en met 5 mei te maken kregen met een uitgesteld praktijkexamen vanwege de coronacrisis. Binnen tien weken na de herstart van 18 mei kunnen zij afrijden voor de categorieën auto, motor, bromfiets of auto met aanhangwagen. Voor de overige kandidaten komt in de loop van volgende week stap voor stap capaciteit beschikbaar voor de periode vanaf 27 juli. Nadere informatie hierover volgt in de komende week. De inhaalslag is mede mogelijk gemaakt door de rijschoolbranche. Die willen we dan ook hartelijk bedanken voor haar inzet.

Capaciteit uitstelexamens in weken 9 en 10 na herstart

Onderstaand bericht voor opleiders komt op TOP internet te staan.
Voor het inhalen van de praktijkexamens die zijn uitgesteld in de periode van 16 maart tot en met 5 mei komt deze week opnieuw capaciteit beschikbaar, stap voor stap. Hierbij gaat het om een grote hoeveelheid examenplekken in de negende en tiende week na de herstart op 18 mei. Dus voor de periode van 13 tot en met 24 juli. Eerder hadden we al capaciteit ingezet voor de weken 1 tot en met 8 na de herstart. Daardoor kon binnen een week tweederde van alle uitstelexamens opnieuw worden ingepland. Met de nieuwe capaciteit zorgen we ervoor dat alle kandidaten hun uitgestelde examen kunnen inhalen binnen 10 weken na de herstart.

Voldoende capaciteit voor uitstelexamens

De praktijkexamens die zijn uitgesteld in de periode van 16 maart tot en met 5 mei kunnen allemaal worden ingehaald in de komende tien weken, dus in de periode vanaf de herstart op maandag 18 mei tot en met vrijdag 24 juli. Hiervoor heeft het CBR voldoende capaciteit beschikbaar. Deze capaciteit wordt stapsgewijs in TOP internet gezet, om overbelasting van het reserveringssysteem te voorkomen. Want het is helaas onmogelijk dat alle ruim 8.000 rijscholen tegelijk op TOP internet kunnen. Dit betekent dat het langer kan duren tot de rijschool een reservering kan maken en dat niet iedereen de gewenste datum en tijdstip kan krijgen voor de inhaalexamens.

50% uitgestelde praktijkexamens opnieuw gepland
Op 12 mei heeft het CBR capaciteit ingezet voor de eerste vier weken vanaf 18 mei. Op 14 mei is er capaciteit bijgekomen voor de tweede vier weken vanaf 18 mei. Hierdoor hebben rijscholen in de eerste 1,5 dag een nieuwe reservering kunnen maken voor 50% van hun kandidaten met een uitstelexamen. Zodra het CBR ook capaciteit vrijgeeft voor de negende en tiende week vanaf 18 mei, melden we dit op TOP internet en op deze pagina.

Dit betekent dat elke kandidaat zijn uitgestelde examen gegarandeerd binnen 10 weken kan inhalen, dus vóór 25 juli. Het liefst hadden we gewild dat deze kandidaten niet langer dan een paar weken hadden hoeven te wachten. Maar dat is helaas onmogelijk bij deze omvang.

Hamsteren is niet mogelijk
Elke rijschool kan voor de komende tien weken niet méér kopen dan het aantal examens dat voor zijn kandidaten is uitgesteld. Heeft u 10 uitgestelde examens, dan kunt u 10 plekken kopen voor de komende tien weken. Heeft u 100 uitgestelde examens, dan kunt u 100 plekken kopen voor de komende tien weken.

Diezelfde garantie geldt voor de examencentra. Zijn er bijvoorbeeld 10.000 examens uitgesteld in praktijkexamencentrum Utrecht in de periode van 16 maart tot en met 5 mei, dan zijn er in principe 10.000 examenplekken voor Utrecht beschikbaar in de komende tien weken. Het CBR volgt hoe dit verloopt en verplaatst waar dat nodig is ook nog capaciteit waar dat kan. Houd TOP internet dus in de gaten als u nog niet voor al uw kandidaten heeft kunnen reserveren.

U kunt dus voor deze leerlingen een planning maken voor de benodigde rijlessen, waarbij u hen kunt vertellen dat ze binnen 10 weken examen kunnen doen.

Overige kandidaten
Voor kandidaten van wie het examen níet is uitgesteld in de periode van 16 maart tot en met 5 mei kan in de komende tien weken alleen een reservering worden gemaakt, als er na het inhalen van alle uitgestelde examens nog capaciteit over is. Anders moeten zij dus minimaal tien weken wachten voordat ze kunnen afrijden. Het heeft dus geen zin om op TOP internet te proberen dit nu al te doen. Door de uitzonderlijke situatie van ruim 7 weken uitstel kan het CBR bij voorbaat niet voldoen aan de afgesproken reserveringstermijn van 7 weken.

Vragen
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 088 227 29 00 (uitsluitend voor opleiders).

Annuleren examencapaciteit B

Voor de herstart zetten we specifieke uitstelcapaciteit in voor de niet afgenomen gereserveerde examens in de lockdownperiode. De examens voor B zijn tot 6 mei uitgesteld en vanaf 6 mei zijn ze allemaal geannuleerd. Voor de omvang van de uitstelcapaciteit gaan we uit van de lockdownperiode met een klein overschot. Na het benutten van de uitstelcapaciteit komen de nieuwe examens aan bod.

De vanaf de herstart al gereserveerde examencapaciteit voor de categorieën A (motor AVB en AVD), AM (bromfiets) en BE (personenauto met aanhangwagen) blijft gehandhaafd. Opleiders die deze capaciteit toch deels of geheel willen annuleren, krijgen hiervoor de mogelijkheid. Gebruik hiervoor dit formulier.

Rijschool machtigen voor AVD en BE

Opleiders moeten voor de examens AVD en BE door alle nieuw op te voeren kandidaten worden gemachtigd om examens voor hen te reserveren. Voor B-examens geldt het verplicht machtigen van een opleider al. Hierbij gaat het om een eenvoudige en zeer korte handeling via DigiD, handig in combinatie met het invullen van een Gezondheidsverklaring op mijn.cbr.nl. Bestaande aanvragen voor 6 mei zijn automatisch gemachtigd.

Voor AVB en AM geldt de machtigingseis niet.

Examencapaciteit AVB, AVD en BE op naam reserveren

Tot nu toe konden alle examens AVB, AVD en BE naamloos worden gekocht. Hiervoor gold geen maximumaantal. Het gevolg was dat sommige opleiders alle beschikbare capaciteit reserveerden en daarmee de markt domineerden. Andere opleiders werden hierdoor benadeeld. Dit probleem kennen de categorieën B (personenauto) en AM (bromfiets) niet vanwege het op naam reserveren.

Het gewijzigde reserveringsbeleid voor AVB, AVD en BE ziet er als volgt uit:

Categorie AVB:

 • binnen twee weken op naam reserveren
 • buiten 2 weken de mogelijkheid om naamloze capaciteit te reserveren met een quotum van 20% van het aantal afgenomen eerste examens in de voorafgaande 12 maanden, met een minimum van 10 examens.

Categorie AVD:

 • binnen 5 weken direct op naam reserveren
 • buiten 5 weken de mogelijkheid om naamloze capaciteit te reserveren met een quotum van 20% van het aantal afgenomen eerste examens in de voorafgaande 12 maanden. Elke rijschool kan ten minste 10 examens naamloos kopen.

Categorie BE:

 • binnen 2 weken direct op naam reserveren
 • buiten 2 weken de mogelijkheid om naamloze capaciteit te reserveren met een quotum van 20 % van het aantal afgenomen examens in de voorafgaande 12 maanden. Elke rijschool kan ten minste 10 examens naamloos kopen.

Om concentratie van examenaanvragen in een zeer korte periode te voorkomen, wordt het aantal naamloos te reserveren examens per kalendermaand per rijschool gebonden aan een maximum. Een rijschool kan maximaal de helft van het aantal naamloos te kopen examens in één kalendermaand inkopen.

Verder blijft het voor AVD en BE mogelijk om gereserveerde capaciteit te etaleren. Dit in tegenstelling tot de situatie bij B en AM.

Voor de categorieën B enAM blijft dit ongewijzigd.

Etaleren

 • Categorie B: ongewijzigd.
  Indien de gekochte B capaciteit niet binnen 7 weken op naam is gezet wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd.
 • Categorie AM: ongewijzigd.
  Indien de gekochte AM capaciteit niet binnen 2 weken op naam is gezet wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd.
 • Categorie BE:
  Indien de gekochte BE capaciteit niet binnen 2 weken op naam is gezet wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd. Binnen 2 weken is het mogelijk om de reservering op naam te annuleren, daarmee wordt de capaciteit geëtaleerd. Meer dan 2 weken voor de examendatum kunt u naamloze gekochte capaciteit zelf etaleren.
 • Categorie A:
  AVD capaciteit: Indien de gekochte AVD capaciteit niet binnen 5 weken op naam is gezet wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd. Binnen 5 weken is het mogelijk om de reservering op naam te annuleren, daarmee wordt de capaciteit geëtaleerd. Meer dan 5 weken voor de examendatum kunt u naamloze gekochte capaciteit zelf etaleren.
  Indien de gekochte AVB-capaciteit niet binnen 2 weken op naam is gezet wordt de capaciteit automatisch geëtaleerd. Binnen 2 weken is het mogelijk om de reservering op naam te annuleren, daarmee wordt de capaciteit geëtaleerd. Meer dan 2 weken voor de examendatum kunt u naamloze gekochte capaciteit zelf etaleren.

  Is de uitslag van je theorie-examen of AVB-examen intussen verlopen?

  Als in de periode van 16 maart tot 1 juni de geldigheid van de uitslag van het theorie-examen of AVB-examen verloopt, dan blijft deze geldig tot 1 december 2020. Verloopt het door het CBR afgegeven examencertificaat in de periode tussen 1 juni en 1 oktober, dan wordt de geldigheid van het examencertificaat verlengd tot 1 april 2021.

  Beroepsexamens

  Hygiënemaatregelen beroepsvervoer examens, toetsen en cursussen

  De gezondheid van u, de kandidaten en onze medewerkers staat voorop. Daarom hebben we onze huisregels tijdelijk aangepast en hanteren we in alle examencentra strenge hygiënevoorschriften. Lees onze Hygiënemaatregelen beroepsvervoer examens, toetsen en cursussen.

  Plannen van examens, toetsen en cursussen (beroepsvervoer)

  Uitgebreide informatie over de voorwaarden waaronder examens, toetsen en cursussen gepland en uitgevoerd kunnen worden vindt u op onze pagina Plannen van een beroepspraktijkexamen, toets en cursussen.

  Hygiënemaatregelen Binnenvaartexamens

  feedback