Voor CCV-opleiders en -werkgevers

Opleidingsprogramma LNG

De aanvraag voor de certificering bestaat uit een aanvraagformulier, dat volledig ingevuld en ondertekend moet worden. Daarnaast moet bij de aanvraag per cursus een opleidingsprogramma worden aangeleverd. Het opleidingsprogramma bestaat uit een algemeen gedeelte en een lesrooster. Bij het opstellen van het opleidingsprogramma raden wij u aan om gebruik te maken van het voorbeeld van het opleidingsprogramma.

Het opleidingsprogramma vormt de kern van de aanvraag. Hierin geeft u aan hoe u de theorie- en praktijkcursus gaat uitvoeren. Het CBR toetst het opleidingsprogramma bij de aanvraag op alle punten die in het raamwerk LNG zijn aangegeven.

Het CBR controleert met onaangekondigde steekproeven of de cursus daadwerkelijk volgens het ingediende opleidingsprogramma wordt uitgevoerd. Wanneer er iets wijzigt in het opleidingsprogramma, dan geeft u dit door aan het CBR. Hiermee beschikt het CBR altijd over een actueel opleidingsprogramma.

Algemeen gedeelte

  1. Naam en registratienummer van de opleider.
  2. De kwalificaties van de docenten. Er hoeven geen namen en kopieën van verklaringen of kwalificatiecertificaten aangeleverd te worden.
  3. Informatie over de ruimte waar de cursus plaatsvindt en hoe deze is ingericht, over het onderwijsmateriaal en ook over de faciliteiten voor de praktijkoefeningen. Er hoeft geen lesmateriaal aangeleverd te worden.
  4. Voorwaarden om de cursussen uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld aantal deelnemers). Het aantal deelnemers zal per locatie verschillend zijn. Geef aan wat van toepassing is voor de eigen opleidingslocatie. Bij een steekproef zal blijken of de aantallen reëel zijn.
  5. Kopieën van de beoordelingsformulieren voor het theorie-examen en het praktijkexamen.

Lesrooster

In het opleidingsprogramma moet ook een lesrooster bijgesloten worden, van zowel de initiële als de opfriscursus. In het lesrooster zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • De te onderwijzen onderwerpen, waar bij elk onderwerp aangegeven wordt hoeveel tijd hier aan besteed wordt. De verplicht te behandelen onderwerpen staan vermeld in de exameneisen.
  • De lesmethodes van de verschillende onderwerpen.
  • Het lesmateriaal dat tijdens de betreffende onderwerpen wordt gebruikt.

Voorbeeld opleidingsprogramma certificering LNG

Naam opleider:
Registratienummer:

Versienummer en datum:

Cursussen:
(initieel/opfris, theorie/praktijk)

Kwalificaties docent

De docenten die worden ingezet voor het geven van de cursus zijn in het bezit van:

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers voor de cursus is .. per docent. (Graag per locatie aangeven).

Leermiddelen deelnemer

Titel leerboek:
ISBN en versienummer:
Overige leermiddelen:

Leermiddelen docent

Titel leerboek:
ISBN en versienummer:
Overige leermiddelen:

Informatie klaslokalen / faciliteiten voor de praktijkoefeningen

(Beschrijving van de inrichting van de klaslokalen of van de praktijklocaties)

Lesrooster

Van elke cursus moet een lesrooster toegevoegd worden, dus van de initiële en de opfriscursussen, compleet met introductie, pauze, afsluiting en examen.

Cursus: (bijvoorbeeld) LNG theoriecursus – initieel

Tijdsduur (minuten) Onderdeel/onderwerpen Lesmethode Hulpmiddelen Opmerkingen
15 introductie kennismaking deelnemers en administratieve afhandeling naambordjes schrijfblokken pennen
30 Eindterm 1 Uitleg docent Leerboek … RPR
60 Eindterm 6 Uitleg docent Leerboek … RPR
15 Pauze
15 Afsluiting
15 Pauze
30 Aansluitend examen Klassikaal examen Examens pennen kladpapier