Patiënten voorlichten

Patiënt helpen in de procedure

Als behandelend arts kunt u uw patiënt als volgt helpen in deze procedure:

Informeren en adviseren

Het is van belang dat u als behandelaar uw patiënten voorlicht over de invloed van zijn aandoening op de rijgeschiktheid. Wanneer uw patiënt een aandoening heeft gekregen die (mogelijk) van invloed is op de rijgeschiktheid, kunt u uw patiënt adviseren om een objectieve beoordeling door het CBR te vragen. Hiervoor kan uw patiënt een Gezondheidsverklaring indienen bij het CBR.

Op de website van het CBR staat informatie over de rijgeschiktheid bij bepaalde aandoeningen .

Informatie verstrekken voor de beoordeling (feiten en omstandigheden) 

Arts

Het is voor de beoordeling van de rijgeschiktheid van belang dat het CBR wordt geïnformeerd over de aard en ernst van de aandoeningen waaraan betrokkene leidt. Indien betrokkene ouder is dan 75 jaar of een groep 2 rijbewijs aanvraagt, moet er ook een keuringsrapport ingevuld worden. Elke arts mag het CBR informeren over de aard en ernst van de aandoening en het keuringsrapport voor mensen boven de 75 invullen. Het keuringsrapport voor de aanvraag van het groep 2 rijbewijs mag alleen ingevuld worden door een arts verbonden aan een gecertificeerde ARBO-dienst of een geregistreerd bedrijfsarts. Als behandelend arts kunt u uw patiënt helpen om deze informatie voor hem in te vullen. Hiervoor zijn ook hulpformulieren bij bepaalde aandoeningen beschikbaar.

Diabetesverpleegkundige

Alle hulpformulieren moeten ingevuld worden door een arts. De diabetesvragenlijst mag ook ingevuld worden door een diabetesverpleegkundige. De diabetesverpleegkundige moet in het BIG register geregistreerd staan als ‘voorschrijfbevoegdheid diabetes mellitus’.

Specialist

Daarnaast wordt er in de REG2000 bij bepaalde aandoeningen een specialistisch onderzoek verplicht gesteld. Een rapport van een behandelend specialist kan in veel gevallen een keuring door een onafhankelijk specialist vervangen. Er zijn voor bepaalde aandoeningen keuringsformulieren voor behandelend artsen beschikbaar. Op dringend advies van het ministerie vraagt het CBR bij steeds meer aandoeningen aan uw patiënt of hij aan u als zijn behandelend specialist wil vragen om een keuringsrapport in te vullen. Hierbij wordt aan u gevraagd om feiten en omstandigheden te vermelden op het formulier. Het CBR respecteert het advies van de KNMG om geen advies ten aanzien van de rijgeschiktheid van de behandelend specialisten te vragen. Wanneer u het keuringsformulier niet in wilt vullen kunt u uw patiënt verwijzen naar de klantenservice van het CBR, hij ontvangt dan een verwijzing voor een keuring door een onafhankelijk specialist. Wanneer u het keuringsformulier niet in wilt vullen, kunt u uw patiënt verwijzen naar de Specialistenzoeker. Ook kan uw patiënt contact opnemen met de Klantenservice van het CBR.

Digitaal indienen formulieren

Uw patiënt heeft een verwijzing van het CBR ontvangen met daarin een ZorgDomeincode. Hiermee kunt u het formulier digitaal invullen en versturen.

Digitaal indienen (keurings)formulieren