Keuren voor het CBR

Onafhankelijk keurend specialist

Wat bedoelt het CBR met ‘onafhankelijk keurend specialist’?

Een onafhankelijk keurend specialist is een medisch specialist die zich aangemeld heeft bij het CBR om op zijn expertisegebied een onafhankelijke medisch, specialistische keuring te verrichten.

De afspraken rondom de inschrijving van een specialist staan beschreven in de beleidsregel aanwijzing keurend specialist.

Het CBR houdt een bestand bij van deze specialisten, zodat betrokkene verwezen kan worden naar een specialist die zelf aangegeven heeft keuringen te willen verrichten in het kader van de beoordeling van de rijgeschiktheid. Tevens worden deze specialisten geïnformeerd over de procedure, de juridische kaders en de eisen die door de overheid gesteld worden aan de rijgeschiktheid.

Wat vragen we van u als onafhankelijk keurend specialist?

Van een onafhankelijk specialist verwachten we een onafhankelijke keuring op het desbetreffende vakgebied, inclusief een advies over de rijgeschiktheid conform de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 (REG2000). In de beleidsregel aanwijzing keurend specialist staan de eisen die het CBR stelt aan een keurend specialist.

In de REG2000 staat aangegeven in welke situatie er een rapport van een specialist noodzakelijk is. In sommige situaties vraagt het CBR aan betrokkene of hij aan zijn behandelend specialist een rapport wil vragen (feiten en omstandigheden, zonder advies). In andere situaties is er een onafhankelijke keuring noodzakelijk. Wanneer er in de mededelingenprocedure (voorheen vorderingsprocedure) een medische keuring noodzakelijk is wordt er altijd verwezen naar een onafhankelijk keurend specialist.

Bij het CBR zijn de volgende specialismen ingeschreven:

Verwijzing naar een onafhankelijk keurend specialist

Een medisch adviseur van het CBR kan op verschillende manieren verwijzen naar een bij het CBR ingeschreven onafhankelijk medisch specialist. De adviseur kan ervoor kiezen om te verwijzen naar een specifieke specialist of naar de Specialistenzoeker. In de Specialistenzoeker zijn alle specialisten opgenomen die beschikbaar zijn voor keuringen en geen bezwaar hebben gemaakt tegen de publicatie van hun gegevens op de website van het CBR.

De medisch adviseur zal geen gebruik maken van een verwijzing naar de Specialistenzoeker wanneer hij voorafgaand aan de keuring informatie aan de specialist wil sturen. Dit gebeurt namelijk niet bij een verwijzing naar de Specialistenzoeker, alleen betrokkene ontvangt dan informatie.

Wijzigingen van de informatie in de Specialistenzoeker kunt u als onafhankelijk specialist doorgeven aan specialistenbeheer.

Introductietraining

Onderdeel van de inschrijving als onafhankelijk keurend specialist is een verplichte introductietraining. Deze wordt gegeven door een arts van het CBR, meestal een senior medisch adviseur.

In deze training worden de kaders waarbinnen de keuringen plaatsvinden en de eisen aan de rijgeschiktheid op uw vakgebied nader toegelicht. Het CBR gaat er hierbij vanuit dat u de expert bent op uw vakgebied en weet hoe u inhoudelijk een keuring moet verrichten.

Onderdelen van een introductietraining:

  • Juridische achtergronden beoordeling rijgeschiktheid
  • Procedures CBR
  • Regeling Eisen geschiktheid 2000 op uw vakgebied
  • Praktische informatie, waaronder bereikbaarheid CBR

Conform de beleidsregel is er een aparte introductietraining voor de Gezondheidsverklaringsprocedure en de Mededelingenprocedure. Nadat u minimaal zes maanden keuringen heeft gedaan voor de Gezondheidsverklaringsprocedure kunt u zich pas aanmelden voor de Mededelingenprocedure, waarvoor er wederom een introductietraining plaatsvindt. Een uitzondering hierop zijn de oogartsen, voor hen is de introductietraining gecombineerd.

Ik wil mij inschrijven als onafhankelijk keurend specialist

U kunt zich inschrijven als onafhankelijk specialist voor keuringen voor het CBR als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u staat als arts ingeschreven in het BIG register
  • u staat als specialist ingeschreven in het desbetreffende register van de RGS: binnen uw vakgebied bent u bekwaam ten aanzien van het terrein waarop de vraagstelling voor de keuring betrekking heeft.
  • u bent niet als arts geschorst of (gedeeltelijk) ontzegd van uw bevoegdheid uw beroep uit te oefenen als gevolg van een tuchtrechtelijke maatregel. Evenmin bent u strafrechtelijk veroordeeld voor een feit gepleegd in het kader van uw medische beroep.
  • U heeft de introductietraining van het CBR gevolgd.

U kunt zich aanmelden door het registratieformulier in te vullen en deze per mail te sturen naar rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl . U ontvangt dan van ons een aanmeldingspakket met meer informatie, waarna de bovengenoemde introductietraining met u afgesproken wordt.

Nieuwsbrieven onafhankelijk specialisten

Wanneer er een wijziging plaatsvindt in de procedure of er aandachtspunten zijn voor de onafhankelijk specialisten betreffende het verrichten van de keuringen ontvangt de onafhankelijk specialist een nieuwsbrief per mail. Wilt u de nieuwsbrieven terug lezen? Deze vindt u via onderstaande link.

Nieuwsbrieven CBR voor onafhankelijk keurend specialisten

feedback