Hoe werkt de rijgeschiktheidsprocedure?

Verschil tussen Gezondheidsverklarings- en mededelingenprocedure

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillen tussen keuringen voor de Mededelingen- en de Gezondheidsverklaringsprocedure.

Aanleiding tot keuren

Bij de Gezondheidsverklaringsprocedure stuurt de betrokkene zelf een Gezond heids verklaring in voor de beoordeling van de rijgeschiktheid. Het initiatief hiervoor ligt bij de betrokkene zelf. Bij de Mededelingenprocedure heeft de afdeling mededelingen een melding van een vermoeden van ongeschiktheid van derden ontvangen, waarna er een onderzoek naar de geschiktheid volgt. De meldingen komen voor het grootste deel bij de politie vandaan. Maar ook meldingen van bijvoorbeeld behandelend artsen kunnen leiden tot een onderzoek naar de geschiktheid. Het initiatief tot dit onderzoek ligt in tegenstelling tot bij de Gezondheidsverklaringsprocedure niet bij de betrokkene.

Maken van afspraken

In een Gezondheidsverklaringsprocedure ontvangt de betrokkene een verwijzing naar een keurend arts of specialist. Dit kan een verwijzing op naam zijn, maar ook een verwijzing naar de specialistenzoeker op ww.cbr.nl of naar de eigen behandelend specialist. Bij een oogartsverwijzing kan de betrokkene veelal door elke oogarts in Nederland gekeurd worden. De keuze van het type verwijzing ligt bij de medisch adviseur van het CBR, waarbij meerdere factoren van invloed zijn. Betreft het bijvoorbeeld een herkeuring dan wordt er altijd op naam verwezen. In een Mededelingenprocedure ontvangt de betrokkene altijd een verwijzing op naam, tenzij er ook een keuring noodzakelijk is die niet het directe gevolg van de mededeling is. In het laatste geval kan de betrokkene een verwijzing naar de specialistenzoeker op www.cbr.nl krijgen.

In beide procedures neemt betrokkene vervolgens zelf contact op met de specialist om een afspraak te maken. In de Mededelingenprocedure moet betrokkene binnen 4 weken contact op nemen om de afspraak te maken. Conform de beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialist moet de specialist binnen 3 weken na contact een afspraak inplannen.

Facturering

In de Gezondheidsverklaringsprocedure betaalt betrokkene de kosten voor de keuring altijd direct aan de specialist. In de Mededelingenprocedure is de reden van keuren leidend; In het geval van keuringen vanwege (een vermoeden van) middelenmisbruik in het verkeer betaalt de betrokkene het CBR voor de gehele procedure, inclusief de keuring en stuurt de specialist na de keuring een nota aan de afdeling Mededelingen. Bij medische onderzoeken in verband met andere aandoeningen betaalt betrokkene de oplegkosten voor het onderzoek aan het CBR, de kosten voor de specialistische keuring direct aan de specialist en worden de afhandelingskosten door het ministerie betaald.

Hoeveelheid gegevens

In een Gezondheidsverklaringsprocedure is er altijd een ingevulde Gezondheidsverklaring aanwezig. In de meeste gevallen is er informatie over de aard en de ernst van de aandoening vermeld door de keurend arts of is er een hulpfomulier bij specifieke aandoeningen voor keurend artsen ingevuld. Soms is er ook al een dossier van eerdere keuringen. Een Mededelingenprocedure wordt gestart op basis van de gegevens die de politie of een derde hebben verstrekt. Er is dus geen medisch dossier aanwezig. Daardoor is de informatie die van tevoren beschikbaar is, beperkt. Wel ontvangt de specialist een voorgedrukt toestemmingsformulier bij de verwijzing om zo, met toestemming van de keurling, informatie bij behandelaars op te vragen.

Tijdsbelasting

Omdat er bij een Mededelingenprocedure minder gegevens beschikbaar zijn, neemt een keuring binnen deze procedure meer tijd in beslag dan in de Gezondheidsverklaringsprocedure. Bij de Gezondheidsverklaringsprocedure zijn voor bepaalde aandoeningen keuringsformulieren ontwikkeld. Deze zijn te vinden op www.cbr.nl/voorartsen onder Document of formulier downloaden/ Keuringsformulieren voor onafhankelijk en behandelend specialisten. Bij de Mededelingenprocedure is het niet mogelijk deze te gebruiken. Hierbij wordt gewerkt met medische brieven.

Vergoeding

Omdat een keuring in de Mededelingenprocedure meer tijd kost, is de vergoeding ook hoger dan bij een keuring in de Gezondheidsverklaringsprocedure. De tarieven voor alle specialistische keuringen in het kader van rijbewijsprocedures zijn vastgelegd door de NZa en afhankelijk van de besteedde tijd.

Procedure GezondheidsverklaringProcedure mededelingen