Achtergrondinformatie

Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten

In de beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten staan de eisen die worden gesteld aan medisch specialisten, om aangewezen te kunnen worden als voor het CBR keurend medisch specialist in de procedure tot beoordeling van de rijgeschiktheid.

Bij het opstellen van de vereisten zijn de volgende informatiebronnen als uitgangspunten genomen:

In deze beleidsregel wordt ingegaan op de positie van de Divisie Rijgeschiktheid, de aanmeldingsprocedure voor de aanwijzing als keurend medisch specialist, de vereisten, de geldigheidsduur, de wijze waarop kwaliteit van de keuringen bewaakt wordt en hoe beroep en bezwaar geregeld zijn.

Wijzigingen betreffende onderdelen van deze beleidsregel worden gecommuniceerd in de nieuwsbrief voor onafhankelijk specialisten. Wanneer de beleidsregel aangepast wordt, ontvangen alle bij het CBR ingeschreven specialisten de nieuwe versie per post en wordt deze geplaatst in de Staatcourant. De keurende medisch specialisten dienen voortdurend te handelen conform de laatst geldende beleidsregel.