Ik ben het niet eens met de beslissing op bezwaar, kan ik nu nogmaals bezwaar maken?

Nee, als er eenmaal een beslissing is genomen op een bezwaarschrift, kan er niet nogmaals een bezwaarschrift worden ingediend tegen hetzelfde besluit.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u tegen een beslissing op een bezwaar wel in beroep gaan bij de Rechtbank. U moet een beroepschrift binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing op uw bezwaarschrift versturen. Als u deze termijn namelijk overschrijdt, kan de rechtbank besluiten uw beroepschrift niet in behandeling te nemen.

Uw beroepschrift moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:

uw naam en adres;

de datum van uw beroepschrift;

een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (en zo mogelijk een afschrift hiervan);

de gronden (redenen) van uw beroep.

De rechtbank vraagt

griffierecht aan u voor het in behandeling nemen van uw beroepschrift.

Het indienen van een beroepschrift doet niets af aan de werking van het besluit waartegen het is gericht (artikel 6:16 Awb).

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

kijk voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift op www.rechtspraak.nl

feedback