Service

Uitstelregeling beroepsexamens

De uitstelregeling geldt voor praktijkexamens en -toetsen (op de weg) die door weersomstandigheden, de toestand van de wegen en/of calamiteiten in het examengebied niet door kunnen gaan. Ook calamiteiten buiten het examengebied kunnen een rol spelen.

 1. Het uitgangspunt is dat een examen doorgaat. De examinatoren van de divisie CCV kunnen een examen onderbreken, afbreken of niet afnemen als de omstandigheden het afnemen van een valide examen onmogelijk maken. Deze beslissing is bindend.
 2. De examinatoren nemen samen de beslissing om een examen uit te stellen. Is er slechts één examinator op een examenlocatie aanwezig, dan ligt de beslissingsbevoegdheid bij hem.
  Zodra de aanwezige examinatoren concluderen dat er weer een valide examen kan worden afgenomen, worden de examens hervat.
 3. Direct na de beslissing om een examen uit te stellen, worden de opleiders en via hen ook de kandidaten ingelicht. (Examenkandidaten zonder opleider worden zelf ingelicht.)
 4. Het uitstellen gebeurt per examen. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan er worden uitgesteld per blok van twee of meer examens.
 5. Een examen dat al is begonnen, kan vanwege de weersomstandigheden en/of de toestand van de wegen korte tijd worden onderbroken. Als volgens de examinator het resterende deel nog kan leiden tot een valide examen, hervat hij het examen.
 6. Een examen dat al is begonnen, kan vanwege de weersomstandigheden en/of de toestand van de wegen tussentijds worden afgebroken. De examinator maakt dit aan de kandidaat duidelijk. De examinator bepaalt of hij op dat moment een valide beoordeling van het examen kan vaststellen. Kan dat niet, dan wordt het examen uitgesteld. Een kandidaat die na een uitgesteld examen opnieuw examen doet, moet dit examen in zijn geheel opnieuw afleggen.
 7. De kandidaat van wie het examen is uitgesteld, krijgt de mogelijkheid om zo spoedig mogelijk opnieuw examen te doen. In overleg met de opleider/kandidaat wordt een nieuwe examendatum vastgesteld. Het CBR is bij het uitstellen van examens niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten.
 8. De kandidaat die het uitgestelde examen aflegt op een tijdstip dat het resultaat/de resultaten van zijn theorie-examen(s), praktijktoets(en) en/of praktijkexamen is/zijn verlopen, mag eenmaal met dit/deze verlopen resultaat/ resultaten examen doen. De tijd tussen het uitgestelde examen en het feitelijke examen mag in dat geval niet langer dan vier weken zijn. Wordt een eerder uitgesteld examen nogmaals uitgesteld, dan geldt opnieuw dat de tijd tussen het uitgestelde examen en het feitelijke examen niet meer dan vier weken mag bedragen. Het gaat hierbij om de geldigheid van alle theorie-examens, praktijktoetsen en/of praktijkexamen, behorend bij het rijbewijs/diploma/ certificaat, dat de kandidaat wil halen.
 9. Uit oogpunt van veiligheid gelden verschillende uitstelcriteria voor de categorieën Bus (D1, D, D1E en DE), Vrachtauto (C1, C, C1E en CE), T, Taxi, LZV en Directiechauffeur.
 10. Als de opleider/kandidaat niet aanwezig is op het moment dat er na uitstel weer wordt gestart met de examens, dan vervalt het examen en vindt geen teruggave van het examengeld plaats.
 11. Bij winters weer heeft ook het overige verkeer last van de omstandigheden. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de doorstroming in bepaalde gebieden. Het kan dan voorkomen dat de ene examinator geen uitslag kan afgeven, terwijl een andere examinator dat wel kan omdat hij geen overlast heeft gehad. In dit specifieke geval zou de ene kandidaat kunnen slagen of zakken, terwijl een andere kandidaat zijn examen uitgesteld ziet worden.
 12. De CCV-examenvoorwaarden blijven onverkort van kracht.

Supplement winterbanden voor taxi-examens

In de periode van 1 november tot en met 15 april geldt de winterbandenregeling voor taxi-examens, aanvullend op de uitstelregeling voor CCV-examens. In deze periode worden taxi-examens niet uitgesteld, extreme situaties uitgezonderd.

Het examenvoertuig moet in deze periode bij gladheid en/of winterse omstandigheden zijn voorzien van door het CBR toegestane vierseizoenen- of winterbanden. De volgende eisen gelden:

 • Het voertuig is voorzien van vier vierseizoenen- of winterbanden met daarop de letters M+S én het 3-peak-mountainsymbool (sneeuwvloksymbool).
 • Vanaf 1 november 2023 zijn vierseizoenen- of winterbanden zonder het 3-peak-mountainsymbool (sneeuwvloksymbool), maar met de letters M+S niet meer toegestaan. Voor bestaande banden geldt tot 1 november 2023 een overgangsperiode, mits deze voorzien zijn van een lamellenprofiel.
 • Vierseizoenen- of winterbanden zonder lamellenprofiel en zonder het 3-peak-mountainsymbool (sneeuwvloksymbool) zijn niet toegestaan.
 • Het profiel van al deze banden is minimaal 4 millimeter.

  Als een examenvoertuig tijdens de winterbandenregeling niet is voorzien van de juiste banden, zoals hierboven beschreven, én er is sprake van gladheid en/of winterse omstandigheden, dan voldoet het voertuig niet aan de voertuigeisen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de uitstelregeling en het examen gaat niet door vanwege een ‘ongeschikt voertuig’.

  Mogelijke bandentypes

  Versie ccv-099

   feedback