Service

Toelichting RVB theorie-examens RVM1-D(1), VM2-D, VM3-D

1. Algemeen

 • 1.1 Nieuwe structuur

  Dit toelichtingsdocument is opgesteld als aanvulling op de exameneisen bij de nieuwe theorie-examens voor het rijbewijs en de vakbekwaamheid D1 en D.

  De nieuwe theorie-examens D1 en D worden vanaf 1 juli 2023 afgenomen. Deze examens zijn beter toegespitst op de verschillende groepen bestuurders, zoals bijvoorbeeld de beroepschauffeurs en de bestuurders die privé het rijbewijs willen gebruiken. Daarnaast zijn de examens gesplitst van de theorie-examens voor de vrachtauto. Er is geen ‘gedeeld’ examen meer, zoals voorheen RV1 Verkeer en Techniek.

  Privégebruik rijbewijs

  Voor bestuurders die het rijbewijs D1 of D privé willen gebruiken, is met de structuurwijziging het aantal theorie-examens teruggebracht naar één examen (in plaats van twee RV1(L) en R/V2D.

  Beroepschauffeur

  De beroepschauffeur heeft uiteraard voor de uitoefening van zijn beroep meer kennis nodig dan degene die het rijbewijs privé wil gebruiken. Bij de vakbekwaamheidsmodules is daarom vooral de aansluiting op de beroepspraktijk verbeterd. Dit is in alle onderdelen terug te zien, maar met name in de onderwerpen Techniek. Bij de nieuwe theorie-examens wordt ook meer aandacht besteed aan de elektrische voertuigen en de sociale vaardigheden die een chauffeur nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep.

  Wetgeving

  De verschillende examenmodules zijn ingedeeld op basis van de relevante wetgeving. Dat wil zeggen dat in Module 1 alle verplichte onderwerpen uit de Derde Rijbewijsrichtlijn zijn opgenomen. In Module 2 en 3 worden de verplichte onderwerpen uit de Richtlijn Vakbekwaamheid getoetst. Waar van toepassing is in de exameneisen nu ook het wetsartikel opgenomen.

  Volgorde

  In Module 1 wordt de basis gelegd voor Module 2 en 3. In Module 2 en 3 zit een verdieping van de lesstof voor de beroepschauffeur. Daarom is er ook voor gekozen dat Module 1 verplicht behaald moet zijn voordat Module 2 en 3 afgenomen kunnen worden. Kandidaten kunnen zelf de volgorde bepalen waarin ze Module 2 en 3 willen doen.

  Inhoud

  Ten opzichte van de oude structuur zijn de onderwerpen opnieuw ingedeeld. In onderstaande tabel is aangegeven waar de verschillende onderwerpen uit de oude structuur terug te vinden zijn in de nieuwe structuur.

  Examen in oude structuur Onderwerp Examen nieuwe structuur Hoe
  RV1(D) Verkeer (eindterm 1 t/m 6) RVM1-D(1) Volledig
  Techniek (eindterm 7 t/m 11) RVM1-D(1) Basis, gericht op relevante veiligheidsaspecten voor alle chauffeurs
  Techniek (eindterm 7 t/m 11) VM2-D Herhaling, verdieping voor beroepschauffeurs ook op elektrische voertuigen
  R2D Administratie RVM1-D(1) Basis, gericht op bestuurders die het rijbewijs privé gebruiken
  V2D/V3D Administratie (eindterm 1 t/m 3) RVM1-D(1) Gelijk aan huidige toetsing
  Administratie (eindterm 4,5, 7 t/m 9) VM3-D Volledig
  Administratie (eindterm 6) VM2-D Vervoer van passagiers en lading, wettelijke eisen blijven in VM3-D.

  Toelichting op nieuwe indeling

  Module 1

  In Module 1 worden de onderwerpen getoetst die relevant zijn voor alle bestuurders met een rijbewijs D1 of D, dus zowel voor privégebruik als voor beroepsuitoefening. De nadruk in deze module ligt op het onderdeel Verkeer. In dit deel worden geen vragen gesteld die specifiek over andere rijbewijscategorieën gaan, omdat dit niet relevant is voor de chauffeur. Wel kunnen overkoepelende zaken waar de chauffeur mee te maken krijgt getoetst worden. Ook onderwerpen als kennis van maatregelen na ongevallen, veiligheidseisen en alcohol- en medicijngebruik zijn relevant voor alle bestuurders en nu opgenomen in deze module.

  Op basis van de Derde Rijbewijsrichtlijn worden in Module 1 ook onderwerpen Techniek, Vervoer van passagiers en lading en Administratie getoetst. Deze onderwerpen worden relatief ‘hoog over’ getoetst, waarbij aangesloten wordt bij de kennis die voor privégebruik nodig is of verplicht is vanuit wetgeving. Voor de beroepschauffeur volgt in de vakbekwaamheidsmodules de verdieping op deze onderwerpen.

  Module 2

  In Module 2 wordt de verdieping op de onderwerpen Techniek en Vervoer van passagiers en lading getoetst. Voor wat betreft Techniek wordt beter aangesloten op de beroepspraktijk, waarbij uiteraard wel wordt getoetst op basis van de geldende wetgeving. Er is gekeken naar wat een chauffeur met de huidige technische ontwikkelingen zelf nog mag en kan doen. De focus ligt daarom op het bekend zijn met de werking van verschillende systemen. Dit is vanwege onderhoud en storingen wel van belang om te weten, maar kan op een minder gedetailleerd niveau getoetst worden dan voorheen. Daarnaast ligt de nadruk op preventief onderhoud, (rijklaar) controles en de bestuurderondersteunende systemen. Ten opzicht van de theorie-examens voor de vrachtauto wordt meer aandacht besteed aan de werking en het gebruik van elektrische voertuigen. Dit vanwege de relevantie in met name het Openbaar Vervoer.

  Het onderdeel Vervoer van passagiers en lading is uitgebreid ten opzichte van de oude examens. Er wordt meer aandacht besteed aan de sociale vaardigheden die een chauffeur nodig heeft voor een goede uitoefening van zijn beroep. De wettelijke verplichtingen met betrekking tot het vervoer van passagiers worden getoetst in Module 3, de manier waarop een chauffeur dit uitvoert wordt getoetst in Module 2.

  Module 3

  In Module 3 wordt de verdieping op Administratie getoetst. Dit onderwerp komt maar zeer beperkt terug in Module 1. De nadruk ligt hierbij op de rij- en rusttijden, de tachograaf en de verschillende relevante documenten.

  Naast het deel Administratie worden in deze module ook de onderwerpen Gezondheid en Veiligheid, en Branche en Bedrijf getoetst.

  Vervolg toelichtingsdocument

  Dit toelichtingsdocument vervolgt hierna met een korte toelichting op de taxonomie van deze examens, gevolgd door een overzicht van de verschillende vraagsoorten die in deze examens gebruikt worden.

  Daarna volgt de toelichting op een aantal toetstermen uit de verschillende modules.

 • 1.2 Taxonomie

  CBR/CCV gebruikt voor deze theorie-examens de taxonomiecode van Romiszowski. Bij bijvoorbeeld de nascholing voor de code 95 wordt het KIT model gebruikt.

  Zie voor de vergelijking van beide modellen onderstaande tabel.

  KIT model Taxonomie Romiszowski Omschrijving
  Kennis F (feitelijke kennis) Iets weten, herinneren, herkennen. Bijv. Voordat je afslaat moet je in je spiegels kijken en richting aangeven.
  Inzicht B (begripsmatige kennis) Iets kunnen uitleggen, samenvatten, interpreteren. Bijv. Voordat je afslaat moet je in je spiegels kijken en richting aangeven, zodat jij ziet of je veilig kunt afslaan en andere weggebruikers kunnen zien wat jij van plan bent.
  Toepassing R (reproductieve vaardigheden) Eenvoudige handelingen, standaardprocedures uitvoeren. Bijv. Daadwerkelijk afslaan door de handelingen uit te voeren (kijken, richting aangeven, insturen, etc.
  P (productieve vaardigheden) Een bekende (combinatie van) handeling(en) toepassen in nieuwe situaties. Bijv. Op basis van het in Nederland geleerde tijdens een rit in het VK veilig afslaan, rekeninghoudend met het verkeer dat daar standaard links rijdt i.p.v. rechts.

  De toetstermen van de examens voor het rijbewijs en de vakbekwaamheid D1 en D hebben voornamelijk een feitelijke of begripsmatige taxonomie. Een klein aantal onderwerpen kan op een reproductief niveau getoetst worden.

 • 1.3 Vraagsoorten

  Naast de standaard meerkeuzevraag worden in deze examens ook andere vraagsoorten ingezet. Per onderwerp en vraag wordt beoordeeld met welke vraagsoort de specifieke kennis het best getoetst kan worden.

  Hieronder ziet u een overzicht van de gebruikte vraagsoorten:

  (Single) sleepvraag

  Kandidaat sleept een vinkje of een getal naar een plaatje.
  Voorbeelden:
  - Voorrangsvragen zoals ‘wie mag er eerst’
  - Voorrangsvragen zoals ‘wat is de juiste volgorde van voor laten gaan’
  - Aanwijzen van onderdelen in een motorblok

  Invulvraag

  Kandidaat vult een getal of een woord in, in een zin.
  Voorbeelden:
  - Vragen waar gevraagd wordt naar een snelheid zoals 80 km
  - Vragen waar gevraagd wordt naar een gewicht
  - Vragen waar gevraagd wordt naar een periode zoals aantal uur irt de rijtijden
  - Vragen over geldigheid van documenten
  - Vragen over leeftijden
  - Vragen over nascholing

  Hotspot

  Kandidaat kiest in 1 afbeelding of uit meerdere afbeeldingen door deze aan te klikken.
  Voorbeelden:
  - Betekenis van borden
  - Aanwijzen van onderdelen in een motorblok
  - Vragen over het invullen van de vrachtbrief

  Ja/nee-vragen

  Kandidaat kiest uit de antwoorden ‘Ja’ of ‘Nee’ (i.p.v. drie antwoordmogelijkheden).
  Voorbeelden:
  - Vragen over verplichting vrachtbrief
  - Vragen over verplichting documenten
  - Vragen over alcohol en medicijnen
  - etc.

  Multiple response

  Kandidaat kiest uit een selectie 1 of meerdere antwoorden.
  Voorbeelden:
  - Vragen over controlerende instanties
  - Vragen over documenten die een kandidaat bij zich moet hebben
  - Vragen over tot stand komen cao
  - Vragen over arbowetgeving

  Matrixvraag

  Kandidaat moet aangeven of de in een tabel gegeven twee variabelen in combinatie goed/fout zijn.
  Voorbeeld:
  - Vragen over welk type vering is afgebeeld

2. RVM1-D(1)

  • 2.1 Bordenboek

   In toetsterm 1.8 is nu ook het Bordenboek opgenomen. In de examens kan worden getoetst op de landelijk standaard gebruikte onderborden. Voorbeelden hiervan zijn ‘einde vluchtstrook’ en onderborden met tijdsbepalingen.
  • 2.2 Tunnels

   In het examen RVM1-D(1), toetsterm 1.22, kunnen vragen worden gesteld over de risico’s als gevolg van weg-, zicht- en weersomstandigheden en hoe het gedrag hieraan aangepast moet worden (toetsterm 1.4 RV1). Een van de onderwerpen in de afbakening is ‘Tunnels’. Bij vragen over tunnels maakt het CBR gebruik van de informatie zoals aangegeven door Rijkswaterstaat. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van de informatie uit de Factsheet Veilig rijden in autotunnels voorberoepschauffeurs.
  • 2.3 Maatregelen na ongevallen

   In toetsterm 1.25 worden de maatregelen na ongevallen getoetst. Hiervoor wordt o.a. PAMAN gebruikt. In de exameneisen is dit onderdeel ten opzichte van de oude examens deels aangepast. De focus van de aanpassing ligt op het onderdeel Markeren. Het is van belang dat chauffeurs het onderdeel Markeren niet meer zien als de plaats van het ongeval markeren door het voertuig dwars op de weg te zetten. Als in de examens wordt gesproken over Markeren, wordt hier o.a. bedoeld het voeren van waarschuwingslichten en (indien noodzakelijk) het gebruik van de gevarendriehoek. Het is daarnaast vooral van belang dat de chauffeur afhankelijk van de situatie kan bepalen wie hij moet bellen (hulpdiensten of werkgever) en dan kan aangeven op welke locatie hij staat (door bijvoorbeeld het goed kunnen lezen van hectometerborden).
  • 2.4 Topografie

   Met de nieuwe toetsterm 1.27 in het examen RVM1-D(1) wordt de globale, relevante topografische getoetst. Kandidaten worden niet getoetst op de exacte ligging van plaatsen, wegen, knooppunten etc. Wel wordt deze algemene topografische kennis als bekend verondersteld. Bij de vraag wordt (een deel van) de kaart van Nederland getoond. Met behulp van deze kaart kunnen kandidaten de vraag beantwoorden. Een voorbeeld hiervan is dat in een vraag gesteld kan worden dat een chauffeur onderweg is van Amsterdam naar Rotterdam. Hij hoort dan op de radio dat de A4 vanaf Rijswijk afgesloten is. Gevraagd kan worden welke alternatieve route hij dan het beste kan kiezen. In dit voorbeeld hoeft niet exact aangegeven te worden welke plaats waar ligt, maar een kandidaat moet wel globaal weten waar welke belangrijke wegen, plaatsen, knooppunten, verkeersbruggen en verkeerstunnels liggen. Met deze achtergrondkennis kan de kandidaat de beste alternatieve route bepalen.

   Onderstaande kaart (of een deel hiervan) wordt gebruikt in de examenvragen:


   Verwacht wordt dat kandidaat kennis heeft van het onderstaande:

   • De opbouw van het Nederlandse wegennet (NBd bebording).
   • De ligging van de volgende autosnelwegen: A1, A2, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A12, A13, A15, A16, A20, A22, A27, A28, A44, A50, A58, A59 en A67.
   • De volgende verkeersknooppunten:

   Provincie Verkeersknooppunt Wegen
   Gelderland Ewijk A50 / A73 / N322
   Gelderland Hattemerbroek A28 / A50 / N50
   Noord-Brabant Batadorp A2 / N2 / A58
   Noord-Brabant Hooipolder A27 / A59
   Noord-Brabant Klaverpolder A16 / A17 / A59
   Noord-Brabant Leenderheide A2 / N2 / A67 Leenderweg
   Noord-Brabant Markiezaat A4 / A58
   Noord-Brabant Zonzeel A16 / A59
   Noord-Holland Amstel A2 / A10 / S110
   Noord-Holland Badhoevedorp A4 / A9
   Noord-Holland Burgerveen A4 / A44
   Noord-Holland Coenplein A5 / A8 / A10
   Noord-Holland De Nieuwe Meer A4 / A10
   Noord-Holland Holendrecht A2 / A9
   Noord-Holland Muiderberg A1 / A6
   Noord-Holland Rottepolderplein A9 / A200 / N205
   Noord-Holland Watergraafsmeer A1 / A10
   Utrecht Eemnes A1 / A27
   Utrecht Everdingen A2 / A27
   Utrecht Hoevelaken A1 / A28
   Utrecht Lunetten A12 / A27
   Utrecht Oudenrijn A2 / A12
   Zuid-Holland Benelux A4 / A15
   Zuid-Holland Bodegraven A12 / N11
   Zuid-Holland Gorinchem A15 / A27
   Zuid-Holland Gouwe A12 / A20
   Zuid-Holland Hellegatsplein A29 / N59
   Zuid-Holland Kethelplein A4 / A20
   Zuid-Holland Kleinpolderplein A13 / A20
   Zuid-Holland Prins Clausplein A4 / A12
   Zuid-Holland Terbregseplein A16 / A20
   Zuid-Holland Ypenburg A4 / A13 Laan van Delfvliet
   Verkeersbruggen Verkeerstunnels
   A1 Brug Muiden A2 Leidsche Rijntunnel
   A2 Jan Blankenbrug A4 Beneluxtunnel
   A6 Hollandsebrug A4 Schipholtunnel
   A6 Ketelbrug A4 Ketheltunnel
   A16 Van Brienenoordbrug A9 Wijkertunnel
   A16 Moerdijkbrug A10 Coentunnel
   A27 Hagensteinsebrug A10 Zeeburgertunnel
   A28 Nieuwe IJsselbrug A15 Noordtunnel
   A15 Botlektunnel
   A16 Drechttunnel
   A22 Velsertunnel
   A29 Heinenoordtunnel
   A58 Vlaketunnel
   A73 Tunnel Swalmen
   A73 Roertunnel
   • 2.5 Symbolen dashboard

    In het examen RVM1-D(1), toetsterm 2.2, en het examen VM2-D, toetsterm 3.5, maakt het CBR gebruik van NEN ISO-norm 2575:2021 (Wegvoertuigen – Symbolen voor bedieningsorganen, meters en verklikkerlichten).


    Symbool Betekenis Kleur
    B.01 Storing remsysteem rood

    Symbool Betekenis Kleur
    B.02 Parkeerrem ingeschakeld rood

    Symbool Betekenis Kleur
    B.03 Brake system, first circuit; Remsysteem, eerste circuit rood

    Symbool Betekenis Kleur
    B.04 Brake system, second circuit; Remsysteem, tweede circuit rood

    Symbool Betekenis Kleur
    B.05 Storing antiblokkeerremsysteem geel

    Symbool Betekenis Kleur
    B.06 Antiblokkeerremsysteem, volgwagen geel

    Symbool Betekenis Kleur
    B.08 Antiblokkeerremsysteem uit of niet beschikbaar, volgwagen geel

    Symbool Betekenis Kleur
    B.17 Storing retarder; Retarder failure geel

    Symbool Betekenis Kleur
    B.20 Hellingrem functie

    Symbool Betekenis Kleur
    C.05 Niveau ruitensproeiervloeistof geel

    Symbool Betekenis Kleur
    D.01 Aircosysteem wit

    Symbool Betekenis Kleur
    D.03 Verwarming; Interior heating, heater wit

    Symbool Betekenis Kleur
    F.01 Storing motor en/of emissiesysteem geel/rood

    Symbool Betekenis Kleur
    F.02 Storing boorddiagnosesysteem of motor geel

    Symbool Betekenis Kleur
    F.03 Motorkoelmiddeltemperatuur rood

    Symbool Betekenis Kleur
    F.04 Oliedruk te laag rood

    Symbool Betekenis Kleur
    F.05 Temperatuur motorolie rood

    Symbool Betekenis Kleur
    F.06 Niveau motorolie geel

    Symbool Betekenis Kleur
    F.10 Gloei-element actief geel

    Symbool Betekenis Kleur
    F.15 Engine coolant level; Niveau motorkoelvloeistof rood

    Symbool Betekenis Kleur
    F.21 Engine emission filter; Roetfilter geel/rood/groen

    Symbool Betekenis Kleur
    F.22 Engine emission system failure; Motoremissiesysteem defect rood

    Symbool Betekenis Kleur
    F.24 Nox reduction agent

    Symbool Betekenis Kleur
    F.25 Engine status information

    Symbool Betekenis Kleur
    F.26 Zeer hoge uitlaatgastemperatuur tijdens de regeneratie geel

    Symbool Betekenis Kleur
    G.10 Water in brandstof(filter) geel

    Symbool Betekenis Kleur
    H.05 Problemen met automatische versnellingsbak of aandrijfsysteem Noodloop rood

    Symbool Betekenis Kleur
    H.07 Temperatuur olie in de versnellingsbak rood

    Symbool Betekenis Kleur
    I.08 Storing differentieel achter geel

    Symbool Betekenis Kleur
    J.01 Steering circuit, number 1

    Symbool Betekenis Kleur
    J.02 Steering circuit, number 2

    Symbool Betekenis Kleur
    J.03 Steering fluid level

    Symbool Betekenis Kleur
    J.04 Problemen met stuurbekrachtiging rood

    Symbool Betekenis Kleur
    J.06 Traction control
    Symbool Betekenis Kleur
    J.07 Traction control off or not available
    Symbool Betekenis Kleur
    J.12 Traction control failure

    Symbool Betekenis Kleur
    K.10 Lage bandenspanning geel

    Symbool Betekenis Kleur
    K.15 Forward collision warning system (FCWS); Waarschuwing aanrijding met voorligger

    Symbool Betekenis Kleur
    K.16 Lane departure warning system (LDWS)

    Symbool Betekenis Kleur
    K.25 Lane keeping assistance system groen (ingeschakeld)/ rood (uitgeschakeld

    Symbool Betekenis Kleur
    M.01 Acculading; Battery charging condition geel

    Symbool Betekenis Kleur
    M.02 Batterijspanning 24V te laag; Battery failure geel

    Symbool Betekenis Kleur
    M.03 Niveau accuvloeistof; Battery fluid level geel

    Symbool Betekenis Kleur
    M.05 Zekeringskast toegang; Fuse box access

    Symbool Betekenis Kleur
    M.06 Hoge spanning (contact met componenten met deze sticker vermijden); Caution, risk of electric shock geel

    Symbool Betekenis Kleur
    M.07 Verminderde capaciteit tractiebatterijen; State of charge propulsion battery geel

    Symbool Betekenis Kleur
    M.08 Te lage capaciteit. Breng voertuig tot stilstand om de niet relevante verbruikers uit te schakelen; Propulsion battery failure rood

    Symbool Betekenis Kleur
    M.09 Waarschuwing elektrische aandrijving; Storing elektrische aandrijving; Electric motor failure geel/rood

    Symbool Betekenis Kleur
    M.10 Externe kabel aangesloten; Externe oplaad storing; External cord connect groen/rood

    Symbool Betekenis Kleur
    M.14 Temperatuur aandrijfaccu hoog; Propulsion battery temperature geel

    Symbool Betekenis Kleur
    Niet ISO Storing in het deursysteem geel

    Symbool Betekenis Kleur
    Niet ISO Storing in het deursysteem rood

    3. VM2-D

    • 3.1 Rijhulpsystemen/ADAS

     In het examen VM2-D wordt in toetsterm 4.1 het doel en het juiste gebruik van noodhulpsystemen, bestuurderondersteunende systemen en monitoringssystemen uitgelegd. Voor wat betreft de benaming van de verschillende systemen, wordt aangesloten bij het ADAS woordenboek van de ADAS Alliantie. Zie Symbolen dashboard in het toelichtingsdocument voor de relevante symbolen.
    • 3.2 Krachten

     In toetsterm 5.2 stonden de krachten die op een voertuigwerken genoemd (massatraagheidskracht, centrifugaalkracht, gewichtskracht/zwaartekrach). Deze toetsterm is aangepast en vanaf nu zijn de bedoelde krachten opgenomen in dit document.
    • 3.3 Etiketten tanken

     In toetsterm 2.3 staan de etiketten m.b.t. het tanken genoemd. Hiermee worden onderstaande etiketten bedoeld:

     Etiketten tanken

    4. VM3-D

    • 4.1 Incidentmanagement

     In de Module 3 wordt in toetsterm 3.1 een verdieping van Module 1 opgenomen. Hierin wordt de beroepschauffeur getoetst over Incidentmanagement. Bij vragen over Incidentmanagement maakt het CBR onder andere gebruik van de informatie van Rijkswaterstaat.
    • 4.2 Brexit

     Vanaf de invoering van de nieuwe theorie-examens kunnen weer vragen gesteld worden over ritten naar Engeland.

     feedback