Service

Sanctiereglement CBR

Het sanctiereglement geeft aan welke maatregelen het CBR kan opleggen indien een betrokkene de huisregels schendt, een gedraging vertoont zoals genoemd in dit sanctiereglement, de aanwijzingen en verzoeken van CBR medewerkers (en/of door het CBR aangewezen personen) niet opvolgt of strafbare feiten pleegt.


Sanctiereglement algemeen

 • 1.1 Niet voldoen aan huisregels of aanwijzingen/verzoeken van CBR-medewerkers (en/of door het CBR aangewezen personen)


  Eerste maatregel

  - Ordegesprek; en/of
  - Schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 3 maanden.

  Maatregel bij recidive
  - Ordegesprek en schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 6 maanden.
 • 1.2 Verstoren (examen)proces/Lokaalvredebreuk

  Verstoren, bemoeilijken of onmogelijk maken van examens en/of andere processen en/of het werk van medewerkers, weigering het pand te verlaten, onzedelijk gedrag, etc.

  Eerste maatregel
  - Ordegesprek; en/of
  - Schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 3 maanden.

  Maatregel bij recidive
  - Ordegesprek en schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 6 maanden.

 • 1.3 Verbaal geweld

  Beledigen, schreeuwen, schelden, vernederen, smaad, treiteren, discriminatie, seksueel getinte opmerkingen, etc.

  Eerste maatregel
  - Ordegesprek; en/of
  - Schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 3 maanden.

  Maatregel bij recidive
  - Ordegesprek en schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 6 maanden.

 • 1.4 Zaakgericht geweld

  Schoppen, slaan tegen muren e.d, vernielen, beschadigen van objecten etc.

  Eerste maatregel
  - Ordegesprek en schriftelijke waarschuwing; en
  - Ontzegging toegang* maximaal 6 maanden.

  Maatregel bij recidive
  - Ordegesprek en schriftelijke waarschuwing; en
  - Ontzegging toegang* maximaal 12 maanden.
 • 1.5 (Poging tot) mensgericht fysiek geweld

  Schoppen, slaan, verwonden, duwen, trekken, mishandelen, spugen, etc.

  Eerste maatregel
  - Ordegesprek en schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 12 maanden.

  Maatregel bij recidive
  - Ordegesprek en schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 18 maanden.
 • 1.6 Bedreiging/intimidatie

  Bedreiging of (al dan niet seksuele) intimidatie van medewerkers of andere bezoekers, etc.

  Eerste maatregel
  - Ordegesprek; en/of
  - Schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 12 maanden.

  Maatregel bij recidive
  - Ordegesprek en schriftelijke waarschuwing; en
  - Ontzegging toegang* maximaal 18 maanden.
 • 1.7 Gevaarzetting

  Veroorzaken van een gevaarlijke situatie waardoor schade kan ontstaan, bijvoorbeeld door verkeersonveilig te rijden etc.

  Eerste maatregel
  - Ordegesprek; en/of
  - Schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 6 maanden.

  Maatregel bij recidive
  - Ordegesprek en schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 12 maanden.
 • 1.8 Zonder toestemming maken en/of publiceren van opnames

  Beeld- en/of geluidsopnames van het examen, medewerkers, bezoekers, examenruimte(s) etc.

  Eerste maatregel
  - Ordegesprek; en/of
  - Schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 3 maanden.

  Maatregel bij recidive
  - Ordegesprek en schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 6 maanden.
 • 1.9 Gebruik Communicatie- en/of opnameapparatuur

  Gebruik van communicatie- en/of opnameapparatuur dan wel apparatuur om data mee op te nemen of af te tappen om daarmee beelden/opnames, van welke aard dan ook, te maken, verkrijgen, reproduceren, dupliceren en/of te verstrekken.

  Eerste maatregel
  - Ordegesprek; en/of
  - Schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 6 maanden.

  Maatregel bij recidive
  - Ordegesprek; en/of
  - Schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 12 maanden.
 • 1.10 Combinatie van bovengenoemde gedragingen


  Eerste maatregel

  - Bij een combinatie van meerdere gedragingen zullen de op de gedragingen toepasselijke maatregelen bij elkaar worden opgeteld.

  Maatregel bij recidive
  - Verdubbeling van de hoogste/ vorige maatregel.

Fraude

 • 2.1 Valsheid in geschrifte

  Gebruik van vervalste documenten waaronder maar niet beperkt tot (theorie) uitslagformulier(en) bewerkte (ID-)documenten, en vervalste verklaringen.

  Eerste maatregel
  - Ordegesprek; en/of
  - Schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 6 maanden.

  Maatregel bij recidive
  - Ordegesprek en schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 8 maanden.
 • 2.2 Identiteitsfraude

  Alle vormen van identiteitsfraude tijdens theorie- en praktijkexamens dan wel andere bijeenkomsten, cursussen, examens, of andere aangelegenheden al dan niet met behulp van bewerkte ID-documenten.

  Eerste maatregel
  - Ordegesprek; en/of
  - Schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 6 maanden.

  Maatregel bij recidive
  - Ordegesprek en schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 8 maanden.
 • 2.3 (Poging tot) omkoping

  (Proberen) om een medewerker van het CBR te beïnvloeden door het geven van geld, geschenken etc.

  Eerste maatregel
  - Ordegesprek; en/of
  - Schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 6 maanden.

  Maatregel bij recidive
  - Ordegesprek; en/of
  - Schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 12 maanden.
 • 2.4 Spieken

  e.g. gebruik van mobiele telefoon of andere middelen, geschrift op papier of welk ondergrond dan ook (waaronder maar niet beperkt tot handen, armen etc.)

  Eerste maatregel
  - Ordegesprek; en/of
  - Schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 4 maanden.

  Maatregel bij recidive
  - Ordegesprek; en/of
  - Schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 6 maanden.
 • 2.5 (Hulp bij en/of poging tot) fraude

  Het plegen van (een vorm van) fraude anders dan de hierboven onder de nummers 2.1 t/m 2.5 bedoelde categorieën.

  Eerste maatregel
  - Ordegesprek; en/of
  - Schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 6 maanden.

  Maatregel bij recidive
  - Ordegesprek; en/of
  - Schriftelijke waarschuwing; en/of
  - Ontzegging toegang* maximaal 12 maanden.
 • 2.6 Combinatie van bovengenoemde gedragingen


  Eerste maatregel

  - Bij een combinatie van meerdere gedragingen zullen de op de gedragingen toepasselijke maatregelen bij elkaar worden opgeteld.

  Maatregel bij recidive
  - Verdubbeling van de hoogste/ vorige maatregel.


Toelichting c.q. aanvulling bij het sanctiereglement

* Onder ontzegging toegang kan worden verstaan:
- Ontzegging van de toegang tot panden en terreinen; en/of
- Ontzegging van de toegang tot het reserveringssysteem; en/of
- Ontzegging van de toegang tot telefonische ondersteuning.

 • Ten aanzien van de genoemde gedragingen en maatregelen geldt nog het volgende:

  • Het CBR heeft de mogelijkheid om bij overtreding van het sanctiereglement over te gaan tot het opleggen van een maatregel.
  • De maatregelen in dit reglement zijn tevens van toepassing indien de betreffende gedragingenrichting een medewerker van het CBR hebben plaatsgevonden buiten de gebouwen en terreinen van het CBR, ongeacht het middel waarmee en het tijdstip waarop deze gedragingen hebben plaatsgevonden.
  • De maatregelen met betrekking tot verbaal geweld, intimidatie en bedreigingen zijn tevens van toepassing voor zover de betreffende gedragingen mondeling, dan wel in schriftelijke correspondentie, dan wel op sociale media, dan wel tijdens telefonisch contact zijn geuit.
  • Alle gedragingen in dit reglement kunnen leiden tot directe beëindiging of opschorting van de dienstverlening van het CBR aan betrokkene. Dit geldt niet voor Rijgeschiktheidstrajecten waarin voortzetten van de dienstverlening noodzakelijk is voor het tijdig realiseren van een aan het CBR voorgeschreven wettelijke termijn.
  • Gedurende het onderzoek van het CBR naar de gedraging(en) kan de betrokkene de toegang tot de gebouwen en terreinen van het CBR, de toegang tot het reserveringssysteem en de toegang tot telefonische ondersteuning worden ontzegd. Ook kunnen reeds gemaakte reserveringen door het CBR ongedaan worden gemaakt.
  • Bij gedragingen dan wel situaties waarin dit sanctiereglement niet voorziet, maar welke wel schade voor of benadeling van het CBR, haar processen of haar medewerkers opleveren, kan het CBR naar eigen inzicht, maar met inachtneming van proportionaliteit en subsidiariteit, een maatregel opleggen aan de (mede)pleger van de betreffende gedraging.
  • Het CBR behoudt zich te allen tijde het recht voor van de gedraging(en) aangifte te doen bij de politie.
  Het CBR behoudt zich te allen tijde het recht voor de schade te verhalen op de betrokkene.
  • Het CBR houdt zich te allen tijde het recht voor om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van de genoemde maatregelen en een zwaardere maatregel op te leggen.
  • Het CBR behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast de genoemde maatregelen andere juridische stappen te ondernemen.
  • Het CBR kan, omwille van de veiligheid of ongestoorde procesvoering, besluiten dat een volgend examen alleen door de betrokkene mag worden afgelegd in een afgeschermde ruimte (‘individueel begeleid theorie-examen’) of in aanwezigheid van twee examinatoren (‘praktijkexamen door twee examinatoren’), dan wel een bewaker. Indien één van deze maatregelen is opgelegd, kan het CBR aan de betrokkene het tarief van een individueel begeleid theorie-examen in rekening brengen respectievelijk het tarief van twee praktijkexamens (de actuele tarieven zijn te vinden op: www.cbr.nl/nl/service/nl/tarieven.htm) dan wel naar eigen inzicht van het CBR de kosten van extra inzet van bewaking.

   Sanctiereglement voor opleiders

   Het sanctiereglement voor opleiders geeft aan welke maatregelen het CBR kan opleggen indien de opleiderin strijd handeltmet de huisregels, de inschrijvingsovereenkomst, de vademecums of strafbare feiten pleegt of een gedraging zoals genoemd in het sanctiereglement.

   • 3.1 Gedragingen uit reguliere sanctiereglement

    (Nummers 1.1 t/m 2.7 inclusief de toelichting c.q. aanvullingen behorende bij het sanctiereglement)

    Eerste maatregel
    - Maatregel uit reguliere sanctiereglement; en/of
    - Ontzegging toegang* maximaal 12 maanden.

    Maatregel bij recidive
    - Maatregel uit reguliere sanctie reglement; en/of
    - Ontzegging toegang* maximaal voor onbepaalde tijd.
   • 3.2 Procesverstoring

    Zoals omschreven bij nummer 1.2 en onvoldoende begeleiding van kandidaten of het niet opvolgen van aanwijzingen/ verzoeken van CBR medewerkers en/of door het CBR aangewezen personen omtrent de begeleiding van kandidaten, verstoren eindgesprek etc.

    Eerste maatregel
    - Waarschuwing of ordegesprek; en/of
    - Ontzegging toegang* maximaal 3 maanden.

    Maatregel bij recidive
    - Ontzegging toegang* maximaal voor 6 maanden.
   • 3.3 Examencapaciteit

    Het kopen van examencapaciteit met een ander doel dan deze direct en/of zonder tussenhandel ter beschikking te stellen aan een kandidaat etc.

    Eerste maatregel
    - Waarschuwing of ordegesprek; en/of
    - Ontzegging toegang* maximaal 3 maanden.

    Maatregel bij recidive
    - Ontzegging toegang* maximaal 6 maanden.
   • 3.4 Delen (TOP)* inloggegevens

    (Meewerken aan/verzoeken tot) het delen van inloggegevens met andere opleiders om over meer zoekcapaciteit te kunnen (laten) beschikken dan op basis van de inschrijving mogelijk is etc.

    Eerste maatregel
    - Waarschuwing of ordegesprek; en/of
    - Ontzegging toegang* maximaal 3 maanden.

    Maatregel bij recidive
    - Ontzegging toegang* maximaal 6 maanden.

    * Top is het online examenreserveringssysteem voor de rijscholen.

   • 3.5 Overbevragen/misbruiken reserveringssysteem etc.

    Het handmatig of geautomatiseerd (bot gebruik) overmatig zoeken naar capaciteit binnen het reserveer systeem.

    Eerste maatregel
    - Waarschuwing of ordegesprek; en/of
    - Ontzegging toegang* maximaal 3 dagen.

    Maatregel bij recidive
    - Ontzegging toegang* maximaal voor onbepaalde tijd.
   • 3.6 Dummygebruik of misbruik kandidaatsgegevens

    Reserveren van een examen zonder dat de opgegeven kandidaat de intentie heeft om het product op de gereserveerde datum, locatie en tijd af te nemen, gebruik van kandidaatsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat etc.

    Eerste maatregel
    - Waarschuwing of ordegesprek; en/of
    - Ontzegging toegang* maximaal 3 dagen.

    Maatregel bij recidive
    - Ontzegging toegang* maximaal voor onbepaalde tijd.

   Toelichting c.q. aanvulling bij het sanctiereglement voor opleider

   NB. de toelichting c.q. aanvulling bij het reguliere sanctiereglement is van overeenkomstige toepassing op de gedraging uit het sanctiereglement voor opleider (nummers 3.1 t/m 3.6).

   • Ten aanzien van de genoemde gedragingen en maatregelen geldt nog het volgende:

    • Een maatregel kan worden opgelegd aan de opleider, zijn medewerker(s) en/of personen die werkzaamheden verrichten ten dienste van de opleider. De gedraging waarvoor een maatregel wordt opgelegd wordt toegerekend aan de opleider (zijnde de partij waarmee het CBR de inschrijvingsovereenkomst heeft gesloten). In dat kader ontvangen zowel de opleider als de betreffende medewerker/ persoon die werkzaamheden verricht ten dienste van de opleider correspondentie over de opgelegde maatregel.
    • Alle gedragingen van opleiders kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke uitschrijving van de ingeschreven opleider. Uitschrijving geschiedt met inachtneming van de tussen het CBR en de opleider gesloten inschrijvingsovereenkomst.
    • Gedragingen van de opleiders kunnen aanleiding geven tot beëindigen van, indien van toepassing, deelname van de opleider aan overlegvormen (bijvoorbeeld intrekking lidmaatschap van de Gebruikersraad CBR).
    • Het CBR kan, omwille van de veiligheid of ongestoorde procesvoering besluiten dat een opleider (of zijn medewerker dan wel de persoon die werkzaamheden verricht ten dienste van de opleider) gedurende een vastgestelde periode kandidaten niet tijdens het examen(proces) en het (eind)gesprek mag begeleiden. De opleider mag de kandidaten wel voorafgaand aan en na afloop van het examen(proces) en het (eind)gesprek begeleiden.
    feedback