Service

Samenvatting onderzoek Markteffect - Oriëntatiefase rijbewijs

Samenvatting onderzoek CBR juni 2018

Inleiding

In mei 2018 is door bureau Markteffect onderzoek gedaan onder een representatieve steekproef van jongeren in Nederland. Het CBR zet zich dagelijks in om ervoor te zorgen dat iederéén veilig aan het verkeer kan deelnemen. In 2017 is het CBR gestart met het verbeteren van de customer journey die klanten doorlopen. Zij wil een grotere begeleidende rol gaan spelen in o.a. de journey naar een rijbewijs met als doel in de oriëntatiefase van klanten al in beeld te zijn. In dit onderzoek wordt gekeken naar de mate waarin de informatie van het CBR, die ontwikkelt is samen met de branche, momenteel een rol speelt in de journey van klanten. Daarnaast worden de effecten van de huidige campagne in beeld gebracht en de mate waarin de doelgroep wordt geholpen met de geboden informatie.

Resultaten van het onderzoek

Bij de keuze voor een rijschool vinden jongeren veel aspecten (erg) belangrijk. Een aardige rijinstructeur is hierbij het belangrijkst. De afstand naar een rijschool, het merk auto’s waarin gereden wordt en reclame zijn aspecten die minder van belang zijn. Ruim drie kwart van alle jongeren tussen de 15 t/m 18 jaar vindt het slagingspercentage (zeer) belangrijk bij de keuze voor een rijschool.

Wat is voor jou belangrijk (geweest) bij het kiezen van een rijschool?

staafdiagram met uitkomsten redenen

Hoewel veel aspecten belangrijk worden gevonden bij de keuze voor een rijschool, geeft slechts 40% aan uitgebreid te hebben gezocht naar de juiste rijschool. De belangrijkste bron van informatie is via vrienden, familie en/of kennissen (69%).

staafdiagram met uitkomsten informatiebronnen

Ook is opmerkelijk dat van de jongeren die her slagingspercentage belangrijk vinden een groot deel dit opzoekt via de website van rijscholen (47%) en slechts beperkt via het CBR (37%).

Hoe ben je het slaginspercentage te weten gekomen?

staafdiagram met uitkomsten bronnen slagingspercentages rijschool

Opvallend is verder dat de ouders in het hele land een belangrijke rol spelen bij de keuze voor een rijschool.

Welke rol spelen jouw ouders/verzorgers in de keuze voor een rijschool?

taartdiagram met uitkomsten rol ouders/verzorgers

De helft van de jongeren (52%) weet hoeveel lesuren er gemiddeld nodig zijn voor het behalen van een rijbewijs en slechts 23% maakt een juiste schatting van de totale kosten voor het halen van een rijbewijs. Er zijn veel jongeren die (nog) niet op de hoogte zijn van de benodigde lesuren en de totale kosten voor een rijbewijs.

Hoeveel lesuren denk je dat het gemiddeld kost om een rijbewijs te halen?

staafdiagram met uitkomsten schatting benodigde lesuren

Wat denk je dat de totale kosten zijn voor het halen van een rijbewijs?

staafdiagram met uitkomsten schatting kosten halen rijbewijs

Campagneherkenning

De advertenties zijn door 41% van de jogeren gezien. Relatief is het daarbij veel gezien door jongeren die binnenkort op gaan voor hun praktijkexamen. Het percentage jongeren dat de advertentie heeft gezien is dan ook hoger onder 17 t/m 18 jarigen (51-53%) en lager onder 16 t/m 17 jarigen (10-30%). De advertenties hebben dus nog relatief weinig jongeren bereikt die nog niet mogen beginnen met hun rijbewijs.

In totaal vindt 62% de advertentie(s) aansprekend. Dit is hoger onder jongeren zonder een oudere broer/zus (70%, met broer/zus 56%). Instragram is veruit het meest genoemde medium waarop jongeren de advertentie(s) hebben gezien. Ook de rijbewijstips worden goed ontvangen door de doelgroep (63%). Vooral jongeren die zelf hun rijbewijs moeten betalen (80%) geven aan dat de informatie helpt bij het behalen van een rijbewijs.

Een inschatting maken van de kosten wordt door de grootste groep jongeren genoemd als aspect waar de rijbewijstips bij helpen. Daarnaast geven vier tot vijf op de tien respondenten aan dat de rijbewijstips ook behulpzaam zijn bij andere aspecten, zoals bij het behalen van een examen (praktijk en theorie), inschatting maken van het aantal rijlessen dat nodig is, hoe je een gezondheidsverklaring aanvraagt en bij het kiezen van een rijschool. Jongeren vinden de tips handig, omdat het ze helpt bij de eerste oriëntatie. Ze zien de tips als informatief en betrouwbaar.

feedback