Service

Huishoudelijk reglement luchtvaartexamens

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Dit reglement is het huishoudelijke reglement in de zin van artikel 8 van het Examenreglement voor Luchtvarenden 2004 opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het geldt voor alle luchtvaart theorie-examens die door het CBR worden afgenomen.

1.2 Dit huishoudelijk reglement is met ingang van 1 oktober 2022 van kracht. Hiermee vervallen alle huishoudelijk reglementen luchtvaartexamens die voor deze datum golden.

Artikel 2 Toelatingsbewijs
Voordat de kandidaat een theorie-examen kan reserveren, moet een toelatingsbewijs zijn aangevraagd. Meer informatie en het aanvraagformulier voor het toelatingsbewijs staan op de website van het CBR.

Artikel 3 Reserveren en betalen examen

3.1 Informatie over het reserveren en betalen van het theorie-examen is terug te vinden op de website van het CBR.

3.2 Theorie-examens vinden plaats op examencentra van het CBR. Reservering vindt plaats via “Mijn CBR” (individuele kandidaat) of “TOP internet” (opleider namens kandidaat). De kandidaat ontvangt hiervan een reserveringsbevestiging.

3.3 Het CBR neemt van de kandidaat slechts één aanvraag per examenvak tegelijk in behandeling.

3.4 Gereserveerde theorie-examens kunnen niet geannuleerd worden. Binnen zeven dagen voor de examendatum kan de afspraak naar een eerdere datum worden verzet, als hier nog plaats is. Meer dan zeven dagen voor de examendatum kan het theorie-examen alleen verzet worden naar een latere datum.

3.5 De plaats en het tijdstip van het gereserveerde theorie-examen zal zoveel mogelijk worden aangehouden. Het CBR is echter bevoegd om dit te wijzigen indien dit nodig is. Reeds gemaakte kosten of andere schade komen niet voor vergoeding in aanmerking.

3.6 Alleen bij bijzondere omstandigheden kan het examengeld teruggevraagd worden. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van het CBR.

3.7 Het verschuldigde examengeld dient op tijd en voorafgaand aan het theorie-examen op de daarvoor vastgestelde wijze te worden voldaan door de kandidaat of de opleider, anders kan het theorie-examen geen doorgang vinden.

Artikel 4 Toelating tot het examen

4.1 De kandidaat moet zich 15 minuten voorafgaand aan het theorie-examen aanmelden op het examencentrum. Op de website van het CBR staan de stappen voor het aanmelden beschreven.

4.2 De kandidaat moet zich voor aanvang van het examen legitimeren door het tonen van een wettig legitimatiebewijs (voorzien van een pasfoto). Wat als wettig legitimatiebewijs wordt geaccepteerd is terug te vinden op de website van het CBR. In afwijking van wat op de website vermeld staat is, gezien het internationale karakter van de luchtvaart theorie-examens, een sticker voor verblijf in Nederland niet noodzakelijk.

Artikel 5 Te gebruiken hulpmiddelen tijdens het examen
Tijdens de theorie-examens mag de kandidaat gebruik maken van hulpmiddelen. Welke dat zijn is terug te vinden op de website via de link ‘Informatie over deze theorie-examens’ bij het specifieke soort brevet. Daar staat ook aangegeven welke hulpmiddelen de kandidaat zelf mee moet nemen en welke door het CBR voorafgaand aan het theorie-examen worden verstrekt.

Artikel 6 Toezicht van CBR-medewerker
Het theorie-examen wordt afgenomen op de manier zoals die in de nationale en Europese regelgeving is bepaald. CBR-medewerkers houden toezicht op de correcte afname van het theorie-examen.

Artikel 7 Onregelmatigheden

7.1 De kandidaat neemt de huisregels van het CBR in acht en volgt aanwijzingen en verzoeken van CBR-medewerkers op. Als de kandidaat de huisregels schendt, een gedraging vertoont zoals genoemd in het sanctiereglement en/of de aanwijzingen en verzoeken van CBR-medewerkers niet opvolgt, legt het CBR een sanctie op conform het sanctiereglement. Afhankelijk van de aard van de overtreding van de genoemde regels, kan het CBR de kandidaat voor een bepaalde tijd uitsluiten van het doen van examen.

7.2 Het CBR doet aangifte van een vermoeden van of geconstateerde fraude, dan wel enig ander strafbaar feit.

7.3 Het is de kandidaat niet toegestaan in de examenruimte gebruik te maken van in werking zijnde GSM-apparatuur, zend- en/of ontvangstapparatuur of opname- en/of registratieapparatuur. Uitsluiting van het examen volgt overeenkomstig het sanctiereglement indien hiermee in strijd wordt gehandeld.

Artikel 8 Uitslag van het examen

8.1 De uitslag is direct na afloop van het theorie-examen bekend en wordt getoond op het beeldscherm.

8.2 Binnen 24 uur wordt het uitslagformulier per e-mail naar de kandidaat verstuurd.

8.3 Nadat de kandidaat, binnen de gestelde voorwaarden, is geslaagd voor alle examenvakken, wordt per post een Verklaring Theorie toegestuurd. Hierin staan de (positieve) resultaten van de afgelegde vakken vermeld. Uitzondering daarop is de uitslag die de kandidaat ontvangt die heeft deelgenomen aan uitsluitend het examen RT (Radiotelefonie). De kandidaat ontvangt slechts het eerder genoemde uitslagformulier per e-mail.

Artikel 9 Verzoek om herziening examen

9.1 Als de kandidaat twijfelt over de juistheid van een examenvraag, kan een verzoek om herziening (VOH) worden ingediend. Dit moet schriftelijk en binnen 16 dagen na de datum van het betreffende examen. Meer informatie over het indienen van een VOH is terug te vinden op de website van het CBR.

9.2 De kandidaat kan, ter ondersteuning van een VOH, ook een verzoek om inzage (VOI) indienen. De kandidaat kan daarmee de betreffende examenvraag vooraf nogmaals inzien. Het VOI is niet bedoeld om het gehele theorie-examen in te zien en zodoende inzichtelijk te krijgen welke vragen fout zijn beantwoord. Er wordt ook niet aangeven welk antwoord het juiste antwoord is. De inzage vindt plaats op het CBR Hoofdkantoor in Rijswijk.

9.3 Het CBR neemt namens de minister binnen zes weken na ontvangst van een VOH een beslissing op het verzoek en informeert de indiener daarover schriftelijk.

9.4 Wanneer de beslissing op het verzoekschrift aanleiding geeft tot herziening van het examenresultaat informeert het CBR daarover schriftelijk.

Artikel 10 Klachten
Het CBR volgt bij klachten de klachtenprocedure van het CBR. Meer informatie is terug te vinden op de website van het CBR.

Artikel 11 Bezwaar

11.1 Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de kandidaat tegen een besluit tot het treffen van een maatregel in de zin van dit reglement bezwaar indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, Team Juridische zaken, Postbus 16191, 2509 LR DEN HAAG. De kandidaat moet dit doen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet de kandidaat aangegeven waarom de kandidaat het niet eens is met de beslissing. Tevens moet de kandidaat een kopie van de beslissing waartegen de kandidaat bezwaar maakt meesturen. Onderaan de beslissing staat informatie over hoe de kandidaat in bezwaar kan gaan. Het indienen van bezwaar en beroep tegen een besluit heeft geen schorsende werking.

11.2 Tegen een besluit van het resultaat op een verzoek om herziening kan de kandidaat bezwaar aantekenen bij de minister.

Artikel 12 Wijzigingen
Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement worden door het CBR vastgesteld en op de website geplaatst. De laatste versie van het reglement is altijd van toepassing.

Artikel 13 Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het CBR.

Colofon

Dit reglement is een uitgave van het CBR. Hoewel de inhoud met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan dit reglement geen rechten worden ontleend. De meest actuele informatie staat op www.cbr.nl.

1 oktober 2022

Versie ccv-710

    feedback