Service

Exameneisen Veiligheidsadviseur Wegvervoer - Initieel en Verlenging

Algemene informatie

In de exameneisen staat wat u moet kunnen en kennen. De exameneisen vormen daarom de basis van de opleiding en het examen

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:

 • VW (Initieel examen), Digitaal, 30 meerkeuzevragen en 10 case meerkeuzevragen, Cesuur: 70% (21 van de 30 vragen goed en 7 van de 10 vragen goed)
 • VVW (Verlengingsexamen), Digitaal, 40 meerkeuzevragen, Cesuur: (28 van de 40 vragen goed)

Vastgesteld door:

College van Deskundigen Gevaarlijke Stoffen

Beoordeeld door:

Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer 2: over het water, 22 november 2022

Goedgekeurd door:

Divisiemanager CCV op 22 november 2022

Ingangsdatum:

1 juli 2023

Datum laatste aanpassing:

22 november 2022

Toelichting gebruik toetstermen:

 • Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.
 • Tax: Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.

Toelichting taxonomiecode (tax:..):

 • F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
 • B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
 • R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
 • P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.

Eindterm 1: Wet- en regelgeving

 • Wet- en regelgeving

  Toetsterm Afbakening
  1.1 De kandidaat kan bepalen welke wet- en regelgeving van toepassing is en kan de regels voor toepasbaarheid van andere reglementen of normen toepassen. Wvgs, Bvgs, VLG, ADR, VSG, RID, VBG, ADN, IMDG Code, ICAO-TI’s ADR 1.1.4 en 1.1.5 (tax: R)

Eindterm 2: Algemene voorschriften

 • Algemene voorschriften

  Toetsterm Afbakening
  2.1 De kandidaat kan definities, meeteenheden en afkortingen interpreteren. Wvgs, Bvgs, VBG, ADR (tax: B)
  2.2 De kandidaat kan controleren of de bij het vervoer betrokken personen aan de opleidingseisen voldoen. ADR 1.3, ADR 1.7.2.5 en 8.5, S12, ADR 1.10.2, ADR 5.5.2.2, ADR 5.5.3.2.4 (tax: R)
  2.3 De kandidaat kan de veiligheidsplichten van de betrokkenen benoemen. ADR 1.4 (tax: F)
  2.4 De kandidaat kan de overgangsvoorschriften toepassen. ADR 1.6 (tax: R)
  2.5 De kandidaat kan de algemene voorschriften voor klasse 7 toepassen ADR 1.7 (m.u.v. 1.7.2.5 en 1.7.4) (tax: R)
  2.6 De kandidaat kan de controlemaatregelen en andere maatregelen voor de ondersteuning van de naleving van de veiligheidsvoorschriften toepassen ADR 1.8 (tax: R)
  2.7 De kandidaat kan de voorschriften voor afwijkingen, speciale regelingen en beperkingen in het vervoer door de bevoegde autoriteiten toepassen. ADR 1.5, ADR 1.7.4, ADR 1.9 (tax: R)
  2.8 De kandidaat kan de voorschriften voor de beveiliging toepassen. ADR 1.10 (m.u.v. 1.10.1.4 en 1.10.2) (tax: R)
  2.9 De kandidaat kan de algemene voorschriften voor gegaste laadeenheden toepassen ADR 5.5.2.1 (tax: R)
  2.10 De kandidaat kan de voorschriften voor verpakkingen, voertuigen en containers die stoffen bevatten voor koeling of conditionering en gevaar opleveren voor verstikking, toepassen. ADR 5.5.3.1, 5.5.3.2 (m.u.v. 5.5.3.2.4), 5.5.3.3 en 5.5.3.5 (tax: R)
  2.11 De kandidaat kan de voorschriften voor vrijgestelde en gelimiteerde hoeveelheden toepassen. ADR 3.4. en 3.5 (tax: R)
  2.12 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot het basisnet toepassen. Wvgs, artikel 11, de term Basisnet, Wvgs, artikel 13 (tax: R)
  2.13 De kandidaat kan de voorschriften voor gevaarlijke goederen in equipment (bv dataloggers) toepassen. ADR 5.5.4 (tax: R)

Eindterm 3: Classificatie van gevaarlijke goederen

 • Classificatie van gevaarlijke goederen

  Toetsterm Afbakening
  3.1 De kandidaat kan de klassen van gevaarlijke goederen uitleggen. ADR, deel 2 (tax: B)
  3.2 De kandidaat kan goederen in de gevarenklassen indelen. ADR, deel 2 (tax: R)
  3.3 De kandidaat kan de gevaarseigenschappen van gevaarlijke goederen opzoeken. ADR, deel 2 (tax: R)
  3.4 De kandidaat kan de fysische, chemische, en (eco-) toxicologische eigenschappen van gevaarlijke goederen opzoeken. ADR, deel 2 (tax:R)
  3.5 De kandidaat kan de criteria voor classificatie toepassen. ADR, deel 2 (tax: R)
  3.6 Vervallen.
  3.7 De kandidaat kan de procedure voor de classificatie van oplossingen en mengsels toepassen. ADR, deel 2 (tax: R)
  3.8 De kandidaat kan in de lijst met stoffen informatie opzoeken ADR 3.1 en 3.2.1 (tax: R)

Eindterm 4: Documentatie

 • Documentatie

  Toetsterm Afbakening
  4.1 De kandidaat kan de algemene voorschriften met betrekking tot de documentatie toepassen. ADR 5.4.0, ADR 8.1.2 (tax: R)
  4.2 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot de documentatie bij het vervoer toepassen. ADR 5.4.1, ADR 5.4.4, ADR 5.4.5, ADR 5.5.2.4, ADR 5.5.3.7, ADR 8.1.2 (tax: R)
  4.3 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot het container-/voertuigbeladingscertificaat toepassen. ADR 5.4.2, ADR 8.1.2 (tax: R)
  4.4 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot de schriftelijke instructies toepassen. ADR 5.4.3, ADR 8.1.2 (tax: R)
  4.5 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot identiteitsbewijzen toepassen. ADR 1.10.1.4, ADR 8.1.2 (tax: R)
  4.6 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot het vakbekwaamheidscertificaat noemen. ADR 8.1.2, ADR 8.2 (tax: F)
  4.7 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot het Certificaat van Goedkeuring toepassen. ADR 8.1.2, ADR 9.1.3 (tax: R)

Eindterm 5: Voorschriften voor verpakkingen, bulkcontainers, tanks, MEGC's en MEMU's

 • Voorschriften voor verpakkingen, bulkcontainers, tanks, MEGC's en MEMU's

  Toetsterm Afbakening
  5.1 De kandidaat kan de voorschriften voor het gebruik toepassen. ADR 3.1 en 3.2.1, ADR deel 4, ADR 5.5.3.3 (tax: R)
  5.2 De kandidaat kan de typen onderscheiden. ADR 3.1 en 3.2.1, ADR deel 6 (tax: B)
  5.3 De kandidaat kan de voorschriften voor de codering toepassen. ADR 3.1 en 3.2.1, ADR deel 6 (tax: R)
  5.4 De kandidaat kan de voorschriften voor het kenmerken toepassen. ADR 3.1 en 3.2.1, ADR deel 6 (tax: R)
  5.5 De kandidaat kan de voorschriften voor de constructie- en uitrustingseisen toepassen. ADR 3.1 en 3.2.1, ADR deel 6 (tax: R)
  5.6 De kandidaat kan de voorschriften voor onderzoek, beproevingen, inspectie en controle toepassen. ADR 3.1 en 3.2.1, ADR deel 6 (tax: R)

Eindterm 6: Het aanbrengen van kenmerken, (grote) etiketten en oranje borden

 • Het aanbrengen van kenmerken, (grote) etiketten en oranje borden

  Toetsterm Afbakening
  6.1 De kandidaat kan de voorschriften voor kenmerking en etikettering van verpakkingen, MEMU’s, MEGC’s, tankcontainers, transporttanks, bulkcontainers, containers, gegaste laadeenheden en voertuigen toepassen. ADR 3.1 en 3.2.1, ADR 5.2, 5.3, 5.5.2.3, 5.5.3.3.3, 5.5.3.4 en 5.5.3.6, ADR 8.1.3 (tax: R)

Eindterm 7: Vrijstellingen, voorschriften voor het vervoer, het laden, lossen en de behandeling van de lading

 • Vrijstellingen, voorschriften voor het vervoer, het laden, lossen en de behandeling van de lading

  Toetsterm Afbakening
  7.1 De kandidaat kan de algemene voorschriften voor verzending toepassen. ADR 3.1 en 3.2.1, ADR 5.1, ADR 8.1.1 (tax: R)
  7.2 De kandidaat kan de voorschriften inzake het vervoer, het laden, lossen en de behandeling, toepassen. ADR 3.1 en 3.2.1, ADR 5.5.3.5, ADR deel 7 m.u.v. 7.1.7 (tax: R)
  7.3 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot vrijstellingen toepassen. Wvgs artikel 9, Bvgs artikel 4, ADR 1.1.3, ADR 3.1 en 3.2.1 (tax: R)
  7.4 De kandidaat kan de nationale voorschriften uit de VLG toepassen. VLG bijlage 2, Hfdst. I en II (m.u.v. art. 3 en 4), VLG bijlage 3 (tax: R)
  7.5 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot de routering toepassen. Wvgs Hfdst. IIIa, artikel 19 t/m 29, Bvgs artikel 5, VLG bijlage 3 Hfdst. II art. 4 (tax: R)

Eindterm 8: Voorschriften voor de bemanning, uitrusting en exploitatie. Aanvullende voorschriften / Bijzondere bepalingen

 • Voorschriften voor de bemanning, uitrusting en exploitatie. Aanvullende voorschriften / Bijzondere bepalingen

  Toetsterm Afbakening
  8.1 Is vervallen.
  8.2 De kandidaat kan controleren of de voorschriften voor de verplichte uitrusting worden nageleefd. ADR 3.1 en 3.2.1, ADR 8.1.4, ADR 8.1.5 (tax: R)
  8.3 De kandidaat kan controleren of de diverse voorschriften waaraan de bemanning van het voertuig moet voldoen worden nageleefd. ADR 3.1 en 3.2.1, ADR 8.4 (tax: R)
  8.4 De kandidaat kan controleren of de voorschriften voor het toezicht op voertuigen worden nageleefd. ADR 3.1 en 3.2.1, ADR 8.4 (tax: R)
  8.5 De kandidaat kan controleren of de voorschriften voor beperkingen voor de doorgang door tunnels worden nageleefd. ADR 1.9.5, ADR 3.1 en 3.2.1, ADR 8.6, VLG bijlage 3 Hfdst. II art. 3 (tax: R)
  8.6 De kandidaat kan controleren of de aanvullende voorschriften en/of bijzondere bepalingen voor bepaalde klassen of specifieke goederen worden nageleefd. ADR 3.3, ADR 7.1.7, ADR 8.5 m.u.v. S12 (tax: R)

Eindterm 9: Eisen met betrekking tot de constructie en goedkeuring van voertuigen

 • Eisen met betrekking tot de constructie en goedkeuring van voertuigen

  Toetsterm Afbakening
  9.1 De kandidaat kan controleren of aan de eisen ten aanzien van de constructie en goedkeuring van voertuigen is voldaan. VLG bijlage 4, ADR deel 9 m.u.v. 9.1.3 (tax: R)

Eindterm 10: Algemene preventiemaatregelen en veiligheidsmaatregelen

 • Algemene preventiemaatregelen en veiligheidsmaatregelen

  Toetsterm Afbakening
  10.1 De kandidaat kan opnoemen welke soorten gevolgen kunnen ontstaan door een ongeval. Materiële schade, Milieuschade, Financiële schade, Emotionele schade, Lichamelijke schade (tax: F)
  10.2 De kandidaat kan de voornaamste oorzaken van ongevallen opnoemen. Menselijk falen, Technisch falen (tax: F)
  10.3 De kandidaat kan de maatregelen bij het operationeel of onvrijwillig vrijkomen van milieuverontreinigende stoffen omschrijven. (tax: B)

Wijzigingen

 • Versie 01-07-2023 (t.o.v. versie 01-07-2021)

  Eindterm
  8 Aanvulling Aanvullende voorschriften / Bijzondere bepalingen (i.v.m. 8.6)
  Toetsterm
  2.1 Term aangevuld met afkortingen.
  2.2 ADR 1.7.2.5 en 8.5, S12 (opleiding i.v.m. klasse 7) toegevoegd.
  2.12 Bvgs art. 5 verplaatst naar 7.5.
  3.4 Tekstuele aanvulling (eco-) toxicologische
  3.8 Notatie ADR, deel 3, m.u.v. 3.4 en 3.5 vereenvoudigd naar ADR 3.1 en 3.2.1 (daarmee ook Tabel B uitgezonderd).
  5.1 t/m 8.5 Notatie ADR, deel 3, m.u.v. 3.4 en 3.5 vereenvoudigd naar ADR 3.1 en 3.2.1 (daarmee ook Tabel B uitgezonderd).
  4.2 In de term het vervoerdocument gewijzigd in de documentatie bij het vervoer. Toegevoegd ADR 5.4.5.
  7.4 Voorschriften voor tunnels naar 8.5 en voor routering naar 7.5.
  7.5 Voorschriften vanuit 7.4 en 2.12 toegevoegd
  8.5 ADR 1.9.5 toegevoegd en herschikking VLG art. 3 uit 7.4.
  8.6 Notatie ADR, deel 3, m.u.v. 3.4 en 3.5 vereenvoudigd naar ADR 3.3 en ADR 8.5, S12 uitgezonderd (staat in 2.2).

Laatst gecontroleerd op: 22 november 2022

feedback