Service

Exameneisen Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging

Algemene informatie

In de exameneisen staat wat u moet kunnen en kennen. De exameneisen vormen daarom de basis van de opleiding en het examen

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:

 • VS (Initieel examen), Digitaal, 30 meerkeuzevragen en 10 case meerkeuzevragen, Cesuur: 70% (21 van de 30 vragen goed en 7 van de 10 vragen goed)
 • VVS (Verlengingsexamen), Digitaal, 40 meerkeuzevragen, Cesuur: (28 van de 40 vragen goed)

Vastgesteld door:

College van Deskundigen Gevaarlijke Stoffen

Beoordeeld door:

Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer 2: over de weg, 22 november 2022

Goedgekeurd door:

Divisiemanager CCV op 22 november 2022

Ingangsdatum:

1 juli 2023

Datum laatste aanpassing:

22 november 2022

Toelichting gebruik toetstermen:

 • Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.
 • Tax: Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.

Toelichting taxonomiecode (tax:..):

 • F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
 • B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
 • R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
 • P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.

Eindterm 1: Wet- en regelgeving

 • Toetsterm Afbakening
  1.1 De kandidaat kan bepalen welke wet- en regelgeving van toepassing is en kan de regels voor toepasbaarheid van andere voorschriften of normen toepassen. Wvgs, Bvgs, VLG, ADR, VSG, RID, VBG, ADN, IMDG Code, ICAO-TI’s RID 1.1.4 en 1.1.5 (tax: R)

Eindterm 2: Algemene voorschriften

 • Toetsterm Afbakening
  2.1 De kandidaat kan definities, meeteenheden en afkortingen interpreteren. Wvgs, Bvgs, VSG, RID (tax: B)
  2.2 De kandidaat kan controleren of de bij het vervoer betrokken personen aan de opleidingseisen voldoen. RID 1.3, RID 1.7.2.5, RID 1.10.2, RID 5.5.2.2, RID 5.5.3.2.4 (tax: R)
  2.3 De kandidaat kan de veiligheidsplichten van de betrokkenen benoemen. RID 1.4 (tax: F)
  2.4 De kandidaat kan de overgangsvoorschriften toepassen. RID 1.6 (tax: R)
  2.5 De kandidaat kan de algemene voorschriften voor klasse 7 toepassen RID 1.7 (m.u.v. 1.7.2.5 en 1.7.4) (tax: R)
  2.6 De kandidaat kan de controlemaatregelen en andere maatregelen voor de ondersteuning van de naleving van de veiligheidsvoorschriften toepassen. RID 1.8 (tax: R)
  2.7 De kandidaat kan de voorschriften voor de afwijkingen, speciale regelingen en beperkingen in het vervoer door de bevoegde autoriteiten toepassen. RID 1.5, RID 1.7.4, RID 1.9 (tax: R)
  2.8 De kandidaat kan de voorschriften voor de beveiliging toepassen. RID 1.10 (m.u.v. 1.10.1.4 en 1.10.2) (tax: R)
  2.9 De kandidaat kan de voorschriften voor de interne noodplannen voor rangeeremplacementen toepassen. RID 1.11 (tax: F)
  2.10 De kandidaat kan de algemene voorschriften voor gegaste laadeenheden toepassen. RID 5.5.2.1 (tax: R)
  2.11 De kandidaat kan de voorschriften voor verpakkingen, voertuigen en containers die stoffen bevatten voor koeling of conditionering en gevaar opleveren voor verstikking, toepassen. RID 5.5.3.1, 5.5.3.2 (m.u.v. 5.5.3.2.4), 5.5.3.3 en 5.5.3.5 (tax: R)
  2.12 De kandidaat kan de voorschriften voor vrijgestelde en gelimiteerde hoeveelheden toepassen. RID 3.4. en 3.5 (tax: R)
  2.13 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot het basisnet toepassen. Wvgs artikel 11 de term basisnet, Wvgs artikel 13 (tax: R)
  2.14 De kandidaat kan de voorschriften voor gevaarlijke goederen in equipment (bv dataloggers) toepassen. RID 5.5.4 (tax: R)

Eindterm 3: Classificatie van gevaarlijke goederen

 • Toetsterm Afbakening
  3.1 De kandidaat kan de klassen van gevaarlijke goederen uitleggen. RID, deel 2 (tax: B)
  3.2 De kandidaat kan goederen in de gevarenklassen indelen. RID, deel 2 (tax: R)
  3.3 De kandidaat kan de gevaarseigenschappen van gevaarlijke goederen opzoeken. RID, deel 2 (tax: R)
  3.4 De kandidaat kan de fysische, chemische en toxicologische en overige eigenschappen van gevaarlijke goederen opzoeken. RID, deel 2 (tax: R)
  3.5 De kandidaat kan de criteria voor classificatie toepassen. RID, deel 2 (tax: R)
  3.6 Is vervallen.
  3.7 De kandidaat kan de procedure voor de classificatie van oplossingen en mengsels toepassen. RID, deel 2 (tax: R)
  3.8 De kandidaat kan in de lijsten met stoffen informatie opzoeken. RID 3.1 en 3.2 (tax: R)

Eindterm 4: Documentatie

 • Toetsterm Afbakening
  4.1 De kandidaat kan de algemene voorschriften met betrekking tot de documentatie toepassen. RID 5.4.0 (tax: R)
  4.2 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot de documentatie bij het vervoer toepassen. RID 5.4.1,RID 5.4.4,RID 5.4.5, RID 5.5.2.4, RID 5.5.3.7 (tax: R)
  4.3 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot het container-/voertuigbeladingscertificaat toepassen. RID 5.4.2 (tax: R)
  4.4 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot identiteitsbewijzen noemen. RID 1.10.1.4 (tax: F)
  4.5 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot de schriftelijke instructies toepassen. RID 5.4.3 (tax: R)

Eindterm 5: Voorschriften voor verpakkingen, bulkcontainers, tanks, MEGC’s en wagens

 • Toetsterm Afbakening
  5.1 De kandidaat kan de voorschriften voor het gebruik toepassen. RID 3.1 en 3.2, RID, deel 4, RID 5.5.3.3 (tax: R)
  5.2 De kandidaat kan de typen onderscheiden. RID 3.1 en 3.2, RID, deel 6 (tax: B)
  5.3 De kandidaat kan de voorschriften voor de codering toepassen. RID 3.1 en 3.2, RID, deel 6 (tax: R)
  5.4 De kandidaat kan de voorschriften voor het kenmerken toepassen. RID 3.1 en 3.2, RID, deel 6 (tax: R)
  5.5 De kandidaat kan de voorschriften voor de constructie- en uitrustingseisen toepassen. RID 3.1 en 3.2, RID, deel 6 (tax: R)
  5.6 De kandidaat kan de voorschriften voor onderzoek, beproevingen, inspectie en controle toepassen. RID 3.1 en 3.1, RID, deel 6 (tax: R)

Eindterm 6: Het aanbrengen van kenmerken, (grote) etiketten en oranje borden

 • Toetsterm Afbakening
  6.1 De kandidaat kan de voorschriften voor kenmerking en etikettering van verpakkingen, MEGC’s, tankcontainers, transporttanks, bulkcontainers, containers, gegaste laadeenheden en wagens toepassen. RID 3.1 en 3.2, RID 5.2, 5.3, 5.5.2.3, 5.5.3.3.3, 5.5.3.4 en 5.5.3.6 (tax: R)

Eindterm 7: Vrijstellingen, voorschriften voor het vervoer, het laden, lossen en de behandeling van de lading

 • Toetsterm Afbakening
  7.1 De kandidaat kan de algemene voorschriften voor verzending toepassen. RID 3.1 en 3.2, RID 5.1 (tax: R)
  7.2 De kandidaat kan de voorschriften inzake het vervoer, het laden, lossen en de behandeling toepassen. RID 3.1 en 3.2, RID 5.5.3.5, RID, deel 7 (tax: R)
  7.3 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot vrijstellingen toepassen. Wvgs artikel 9, Bvgs artikel 4, RID 1.1.3, RID 3.1 en 3.2 (tax: R)
  7.4 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot expresgoed toepassen. RID 7.6 (tax: R)
  7.5 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot gecombineerd personen- en goederenvervoer (Huckepackverkeer) toepassen. RID 7.7 (tax: R)
  7.6 De kandidaat kan de nationale voorschriften uit de VSG toepassen. VSG, bijlage 2 en 3 (tax: R)
  7.7 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot de routering toepassen. Wvgs, Hfdst. IIIa, artikel 20 t/m 29, Bvgs, artikel 5 (tax: R)

Eindterm 8: Aanvullende voorschriften / Bijzondere bepalingen

 • Toetsterm Afbakening
  8.1 De kandidaat kan controleren of de aanvullende voorschriften en/of bijzondere bepalingen voor bepaalde klassen of specifieke goederen worden nageleefd. RID 3.3 (tax: R)

Eindterm 9: Algemene preventiemaatregelen en veiligheidsmaatregelen

 • Toetsterm Afbakening
  9.1 De kandidaat kan opnoemen welke soorten gevolgen kunnen ontstaan door een ongeval. Materiële schade, Milieuschade, Financiële schade, Emotionele schade, Lichamelijk letsel (tax: F)
  9.2 De kandidaat kan de voornaamste oorzaken van ongevallen opnoemen. Menselijk falen, Technisch falen (tax: F)
  9.3 De kandidaat kan de maatregelen bij het operationeel of onvrijwillig vrijkomen van milieuverontreinigende stoffen omschrijven. (tax: B)

Wijzigingen

 • Eindterm
  8 Aanvullende voorschriften toegevoegd.

  Toetsterm
  2.1 Term aangevuld met afkortingen.
  2.2 RID 1.7.2.5 (opleiding i.v.m. klasse 7) toegevoegd.
  2.13 Bvgs art. 5 verplaatst naar 7.7
  3.1 TAX-code gewijzigd van F naar B (zoals bij wegvervoer en binnenvaart).
  3.4 Tekstuele aanvulling (eco-) toxicologische.
  3.8 notatie RID, deel 3, m.u.v. 3.4 en 3.5 vereenvoudigd naar RID 3.1 en 3.2 (Tabel B maakt deel uit van RID i.v.m. NHM-code).
  5.1 t/m 7.3 notatie RID, deel 3, m.u.v. 3.4 en 3.5 vereenvoudigd naar RID 3.1 en 3.2 (Tabel B maakt deel uit van RID i.v.m. NHM-code).
  4.2 In de term het vervoerdocument gewijzigd in de documentatie bij het vervoer. RID 5.4.5 toegevoegd.
  5.4 De kenmerking gewijzigd in het kenmerken
  6.2 Lege term en regel geschrapt.
  7.7 Voorschrift vanuit 2.13 toegevoegd.
  8.1 Termtekst gewijzigd in overeenstemming met wegvervoer en binnenvaart. Notatie RID, deel 3, m.u.v. 3.4 en 3.5 vereenvoudigd naar RID 3.3.

Laatst gecontroleerd op: 22 november 2022