Service

Exameneisen Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging

Algemene informatie

In de exameneisen staat wat u moet kunnen en kennen. De exameneisen vormen daarom de basis van de opleiding en het examen

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:

 • VB (Initieel examen), Digitaal, 30 meerkeuzevragen en 10 case meerkeuzevragen, Cesuur: 70% (21 van de 30 vragen goed en 7 van de 10 vragen goed)
 • VVB (Verlengingsexamen), Digitaal, 40 meerkeuzevragen, Cesuur: (28 van de 40 vragen goed)

Vastgesteld door:

College van Deskundigen Gevaarlijke Stoffen

Beoordeeld door:

Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer 2: over het water, 22 november 2022

Goedgekeurd door:

Divisiemanager CCV op 22 november 2022

Ingangsdatum:

1 juli 2023

Datum laatste aanpassing:

22 november 2022

Toelichting gebruik toetstermen:

 • Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.
 • Tax: Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.

Toelichting taxonomiecode (tax:..):

 • F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
 • B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
 • R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
 • P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.

Eindterm 1: Wet- en regelgeving

 • Toetsterm Afbakening
  1.1 De kandidaat kan bepalen welke wet- en regelgeving van toepassing is en kan de regels voor toepasbaarheid van andere reglementen of normen toepassen. Wvgs, Bvgs, VLG, ADR, VSG, RID, VBG, ADN, BPR, RPR, ROSR, RSP, IMDG Code, ICAO-TI’s, ADN 1.1.4 en 1.1.5 (tax: R)

Eindterm 2: Algemene voorschriften

 • Toetsterm Afbakening
  2.1 De kandidaat kan definities, meeteenheden en afkortingen interpreteren. Wvgs, Bvgs, VBG, ADN (tax: B)
  2.2 De kandidaat kan controleren of de bij het vervoer betrokken personen aan de opleidingseisen voldoen. ADN 1.3, ADN 1.7.2.5, ADN 1.10.2, ADN 5.5.2.2, ADN 5.5.3.2.4 (tax: R)
  2.3 De kandidaat kan de veiligheidsplichten van de betrokkenen benoemen. ADN 1.4 (tax: F)
  2.4 De kandidaat kan de overgangsvoorschriften toepassen. ADN 1.6 (tax: R)
  2.5 De kandidaat kan de algemene voorschriften voorklasse 7 toepassen. ADN 1.7 (m.u.v. 1.7.2.5 en 1.7.4) (tax: R)
  2.6 De kandidaat kan de controlemaatregelen en andere maatregelen voor de ondersteuning van de naleving van de veiligheidsvoorschriften toepassen. ADN 1.8 (tax: R)
  2.7 De kandidaat kan de voorschriften voor de afwijkingen, speciale regelingen en beperkingen in het vervoer door de bevoegde autoriteiten toepassen. ADN 1.5, ADN 1.7.4, ADN 1.9 (tax: R)
  2.8 De kandidaat kan de voorschriften voor de beveiliging toepassen. ADN 1.10 (m.u.v. 1.10.1.4 en 1.10.2) (tax: R)
  2.9 Vervallen.
  2.10 De kandidaat kan de procedure voor de afgifte van het (voorlopig) certificaat van goedkeuring toepassen. ADN 1.16 (tax: R)
  2.11 De kandidaat kan de voorschriften voor gegaste laadeenheden toepassen. ADN 5.5.2.1 (tax: R)
  2.12 De kandidaat kan de voorschriften voor verpakkingen, voertuigen en containers die stoffen bevatten voor koeling of conditionering en gevaar opleveren voor verstikking, toepassen. ADN 5.5.3.1, 5.5.3.2 (m.u.v. 5.5.3.2.4), 5.5.3.3 en 5.5.3.5 (tax: R)
  2.13 De kandidaat kan de voorschriften voor vrijgestelde en gelimiteerde hoeveelheden toepassen. ADN 3.4. en 3.5 (tax: R)
  2.14 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot het basisnet toepassen. Wvgs, artikel 11, de term basisnet, Wvgs, artikel 13 (tax: R)
  2.15 De kandidaat kan de voorschriften voor gevaarlijke goederen in equipment (bv dataloggers) toepassen. ADN 5.5.4 (tax: R)

Eindterm 3: Classificatie van gevaarlijke goederen

 • Toetsterm Afbakening
  3.1 De kandidaat kan de klassen van gevaarlijke goederen uitleggen. ADN, deel 2 (tax: B)
  3.2 De kandidaat kan goederen in de gevarenklassen indelen. ADN, deel 2 (tax: R)
  3.3 De kandidaat kan de gevaarseigenschappen van gevaarlijke goederen opzoeken. ADN, deel 2 (tax: R)
  3.4 De kandidaat kan de fysische, chemische, en (eco-) toxicologische eigenschappen van gevaarlijke goederen opzoeken. ADN, deel 2 (tax: R)
  3.5 De kandidaat kan de criteria voor classificatie toepassen. ADN, deel 2 (tax: R)
  3.6 Vervallen.
  3.7 De kandidaat kan de procedure voor de classificatie van oplossingen en mengsels toepassen. ADN, deel 2 (tax: R)
  3.8 De kandidaat kan in de lijsten met stoffen informatie opzoeken. ADN 3.1 en 3.2.1 (tax: R)

Eindterm 4: Documentatie

 • Toetsterm Afbakening
  4.1 De kandidaat kan de algemene voorschriften met betrekking tot documenten aan boord toepassen. ADN 1.16.1 en 1.16.2, ADN 8.1.2, ADN 8.6 (tax: R)
  4.2 De kandidaat kan de algemene voorschriften met betrekking tot de documentatie toepassen. ADN 5.4.0 (tax: R)
  4.3 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot het vervoerdocument toepassen. ADN 5.4.1, ADN 5.4.4, ADN 8.1.2 (tax: R)
  4.4 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot het container-/voertuigbeladingscertificaat toepassen. ADN 5.4.2, ADN 5.4.5 (tax: R)
  4.5 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot de schriftelijke instructies toepassen. ADN 5.4.3, ADN 8.1.2 (tax: R)
  4.6 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot identiteitsbewijzen noemen. ADN 1.10.1.4, ADN 8.1.2 (tax: F)
  4.7 De kandidaat kan de aanvullende voorschriften met betrekking tot documenten aan boord van droge lading schepen toepassen. ADN 5.5.2.4, ADN 5.5.3.7, ADN 8.1.2 (tax: R)
  4.8 De kandidaat kan de aanvullende voorschriften met betrekking tot documenten aan boord van tankschepen toepassen. ADN 8.1.2 (tax: R)

Eindterm 5: Voorschriften voor verpakkingen, bulkcontainers, tanks en MEGC’s

 • Toetsterm Afbakening
  5.1 De kandidaat kan de voorschriften voor het gebruik toepassen. ADN, ADR of RID 3.1 en 3.2.1, ADN en ADR of RID, deel 4 (tax: R)
  5.2 De kandidaat kan de typen onderscheiden. ADN, ADR of RID 3.1 en 3.2.1, ADN en ADR, deel 6 (tax: B)
  5.3 De kandidaat kan de voorschriften voor de codering toepassen. ADN, ADR of RID 3.1 en 3.2.1, ADN en ADR, deel 6 (tax: R)
  5.4 De kandidaat kan de voorschriften voor de kenmerking toepassen. ADN, ADR of RID 3.1 en 3.2.1, ADN en ADR, deel 6 (tax: R)
  5.5 De kandidaat kan de voorschriften voor de constructie- en uitrustingeisen toepassen. ADN, ADR of RID 3.1 en 3.2.1, ADN en ADR, deel 6 (tax: R)
  5.6 De kandidaat kan de voorschriften voor onderzoek, beproevingen, inspectie en controle toepassen. ADN, ADR of RID 3.1 en 3.2.1, ADN en ADR, deel 6 (tax: R)

Eindterm 6: Het aanbrengen van kenmerken, (grote) etiketten en oranje borden

 • Toetsterm Afbakening
  6.1 De kandidaat kan de voorschriften voor kenmerking en etikettering van verpakkingen, MEGC’s, tankcontainers, transporttanks, bulkcontainers, containers, gegaste laadeenheden en voertuigen toepassen. ADN 3.1 en 3.2.1, ADN 5.2, 5.3, 5.5.2.3, 5.5.3.3.3, 5.5.3.4 en 5.5.3.6 (tax: R)

Eindterm 7: Vrijstellingen, voorschriften voor het vervoer, het laden, lossen en de behandeling van de lading

 • Toetsterm Afbakening
  7.1 De kandidaat kan de algemene voorschriften voor verzending toepassen. ADN 5.1 (tax: R)
  7.2 Vervallen.
  7.3 De kandidaat kan de voorschriften voor de wijze van vervoer voor droge lading schepen toepassen. ADN 7.1.1 (tax: R)
  7.4 De kandidaat kan de voorschriften die van toepassing zijn op droge lading schepen toepassen. ADN 7.1.2 (tax: R)
  7.5 De kandidaat kan de algemene bedrijfsvoorschriften voor droge lading schepen toepassen. ADN 7.1.3 (tax: R)
  7.6 De kandidaat kan de aanvullende voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de overige behandeling van de lading van droge lading schepen toepassen. ADN 7.1.4 (tax: R)
  7.7 De kandidaat kan de aanvullende operationele voorschriften voor droge lading schepen toepassen. ADN 7.1.5 (tax: R)
  7.8 De kandidaat kan de aanvullende eisen voor droge lading schepen toepassen ADN 7.1.6 (tax: R)
  7.9 Vervallen.
  7.10 De kandidaat kan de voorschriften voor de wijze van vervoer voor tankschepen toepassen. ADN 7.2.1 (tax: R)
  7.11 De kandidaat kan de voorschriften die van toepassing zijn op tankschepen toepassen. ADN 7.2.2 (tax: R)
  7.12 De kandidaat kan de algemene bedrijfsvoorschriften voor tankschepen toepassen. ADN 7.2.3 (tax: R)
  7.13 De kandidaat kan de aanvullende voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de overige behandeling van de lading van tankschepen toepassen. ADN 7.2.4 (tax: R)
  7.14 De kandidaat kan de aanvullende operationele voorschriften voor tankschepen toepassen. ADN 7.2.5 (tax: R)
  7.15 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot vrijstellingen toepassen. Wvgs, artikel 9, Bvgs, artikel 4, ADN 1.1.3, ADN 3.1 en 3.2.1 (tax:R)
  7.16 De kandidaat kan de nationale voorschriften uit de VBG toepassen. VBG, bijlage 3 (m.u.v. art. 3) (tax: R)
  7.17 De kandidaat kan de voorschriften met betrekking tot de routering toepassen. Wvgs, Hfdst. IIIa artikel 20 t/m 29, Bvgs, artikel 5, VBG Bijlage 3 art. 3. (tax: R)

Eindterm 8: Voorschriften voor de bemanning, uitrusting en exploitatie. Aanvullende voorschriften / Bijzondere bepalingen

 • Toetsterm Afbakening
  8.1 De kandidaat kan controleren of aan de voorschriften voor de opleiding van de bemanning is voldaan. ADN 1.3, ADN 8.2 (tax:R)
  8.2 De kandidaat kan controleren of de voorschriften voor de verplichte uitrusting worden nageleefd. ADN 8.1.4, ADN 8.1.5, ADN 8.1.6, ADN 8.1.7 (tax: R)
  8.3 De kandidaat kan controleren of de diverse voorschriften waaraan de bemanning van het schip moet voldoen, worden nageleefd. ADN 8.3 (tax: R)
  8.4 De kandidaat kan controleren of de aanvullende voorschriften/bijzondere bepalingen voor bepaalde klassen of specifieke goederen worden nageleefd. ADN 3.3, ADN 7.1.7 (tax: R)

Eindterm 9: Constructievoorschriften voor schepen

 • Toetsterm Afbakening
  9.1 De kandidaat kan controleren of aan de eisen ten aanzien van de constructievoorschriften voor droge lading schepen is voldaan. ADN, deel 9.1 (tax: R)
  9.2 De kandidaat kan controleren of aan de eisen ten aanzien van de constructievoorschriften voor tankschepen is voldaan. ADN, deel 9.3 (tax: R)

Eindterm 10: Algemene preventiemaatregelen en veiligheidsmaatregelen

 • Toetsterm Afbakening
  10.1 De kandidaat kan opnoemen welke soorten gevolgen kunnen ontstaan door een ongeval. Materiële schade, Milieuschade, Financiële schade, Emotionele schade, Lichamelijk letsel. (tax:F)
  10.2 De kandidaat kan de voornaamste oorzaken van ongevallen opnoemen. Menselijk falen, Technisch falen (tax: F)
  10.3 De kandidaat kan de maatregelen bij het operationeel of onvrijwillig vrijkomen van milieuverontreinigende stoffen omschrijven. (tax: B)

Wijzigingen

 • Eindterm
  8 Aanvulling Aanvullende voorschriften / Bijzondere bepalingen (i.v.m. 8.4).
  10 In omschrijving Algemene toegevoegd (zoals bij wegvervoer en spoorvervoer)
  Toetsterm
  2.1 Term aangevuld met afkortingen.
  2.2 ADR 1.7.2.5 (opleiding i.v.m. klasse 7) toegevoegd
  2.7 AND gecorrigeerd naar ADN.
  2.14 Bvgs art. 5 verplaatst naar toetsterm 7.17.
  3.4 Tekstuele aanvulling (eco-) toxicologische.
  3.8 Notatie ADN, deel 3, m.u.v. 3.2.2, 3.3, 3.4 en 3.5 vereenvoudigd naar ADN 3.1 en 3.2.1.
  4.4 ADN 8.1.2 gewijzigd in ADN 5.4.5.
  4.8 ADN 8.1.11 geschrapt (valt onder ADN 8.1.2.3 m).
  5.1 t/m 5.6 Notatie ADN en ADR of RID deel 3 m.u.v. 3.3, 3.4 en 3.5 vereenvoudigd naar ADN, ADR of RID 3.1 en 3.2.1 (daarmee Tabel B uitgezonderd).
  5.2 t/m 5.6 Notatie ADN en ADR of RID, deel 6 gecorrigeerd naar ADN en ADR, deel 6.
  6.1 Notatie ADN, deel 3, m.u.v. 3.2.2, 3.3, 3.4 en 3.5 vereenvoudigd naar ADN 3.1 en 3.2.1.
  7.15 Notatie ADN, deel 3, m.u.v. 3.2.2, 3.3, 3.4 en 3.5 vereenvoudigd naar ADN 3.1 en 3.2.1.
  6.2 Lege term en regel geschrapt.
  7.17 Aangevuld met BVG, art. 5 uit toetsterm 2.14 en VBG, Bijlage 3, art. 3.
  8.4. ADN, deel 3, m.u.v. 3.4 en 3.5 gecorrigeerd naar ADN 3.3.

Laatst gecontroleerd op: 22 november 2022