Service

Exameneisen Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen - Initieel en Verlenging

Algemene informatie

In de exameneisen staat wat u moet kunnen en kennen. De exameneisen vormen daarom de basis van de opleiding en het examen

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:

 • VBGS (Initieel examen), Digitaal, 35 meerkeuzevragen, Cesuur: 80% (28 van de 35 vragen goed)
 • VBGSV (Verlengingsexamen), Digitaal, 35 meerkeuzevragen, Cesuur: 80% (28 van de 35 vragen goed)

Vastgesteld door:

College van Deskundigen Gevaarlijke Stoffen

Beoordeeld door:

Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer 2: over het water, 22 november 2022

Goedgekeurd door:

Divisiemanager CCV op 22 november 2022

Ingangsdatum:

1 juli 2023

Datum laatste aanpassing:

22 november 2022

Toelichting gebruik toetstermen:

 • Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.

Toelichting taxonomiecode:

Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.

 • F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
 • B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
 • R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
 • P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.

Eindterm 1: Wetgeving

 • 1.1 Kan de structuur noemen van de wet- en regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: F

  1.2 Kan het doel van wetten en voorschriften noemen voor zover van belang voor de uitoefening van het beroep

  Afbakening:

  • Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs);
  • Reglement vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs)
  • Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG);
  • Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG);
  • Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG);
  • Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (RVGZ);
  • ADR;
  • ADN;
  • RID;
  • IMDG Code;
  • ICAO TI’s;
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
  • Omgevingswet (Besluit Risico's Zware Ongevallen);
  • PGS 15.

  Taxonomie: F

  1.3 Kan de activiteiten noemen waarop de Wvgs van toepassing is

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: F

  1.4 Kan de bepalingen van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) herkennen

  Afbakening:

  met betrekking tot slechte weersomstandigheden.

  Taxonomie: F

  1.5 Kan de belangrijkste elementen van PGS 15 (Richtlijn voor opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid) noemen

  Afbakening:

  • de doelstellingen;
  • het toepassingsgebied;
  • de beschermingsniveaus.

  Taxonomie: F

Eindterm 2: Identificatie, inspectie, controle en acceptatie

 • 2.1.1 Kan de belangrijkste elementen met betrekking tot het ADR noemen

  Afbakening:

  • de nummers van de gevarenklassen en de bijbehorende omschrijving;
  • de functie van het UN-nummer
  • de gevaarseigenschappen aan de hand van kenmerking, etikettering en de gevaarsidentificatienummers op de bovenste helft van het oranje bord;
  • de documenten die volgens het ADR zijn vereist;
  • de bepalingen met betrekking tot de eisen aan het vervoermiddel;
  • de regelgeving met betrekking tot de uitrusting van voertuigen voor persoonlijke en algemene bescherming tijdens het uitvoeren van algemene maatregelen en gevaarspecifieke noodmaatregelen;
  • de bepalingen die van toepassing zijn op gegaste laadeenheden;
  • de bepalingen die van toepassing zijn op verpakkingen, voertuigen en containers die stoffen bevatten die gevaar opleveren voor verstikking als zij worden gebruikt als koel- of conserveringsmiddel.

  Taxonomie: F

  2.1.2 Kan met betrekking tot het ADR bepaalde gegevens in het vervoerdocument op juistheid en volledigheid controleren

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: B

  2.1.3 Kan definities herkennen en de belangrijkste bepalingen opsommen met betrekking tot het ADR

  Afbakening:

  Definities:

  • bergingsverpakking;
  • container;
  • bulkcontainer;
  • voertuig;
  • gevaarlijke goederen;
  • grote verpakking;
  • IBC;
  • laadeenheid;
  • oververpakking;
  • tank;
  • transporteenheid.

  Bepalingen:

  • de verpakkingen, inclusief IBC’s;
  • het aanbrengen van gevaarsetiketten, kenmerken en waarschuwingstekens;
  • de samenladingsverboden in transporteenheden;
  • de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot levens- en genotsmiddelen en voer voor dieren;
  • het stuwen en vastzetten van de lading;
  • het vervoer van passagiers.

  Taxonomie: F

  2.2.1 Kan de belangrijkste elementen met betrekking tot het RID noemen

  Afbakening:

  • de nummers van de gevarenklassen en de bijbehorende omschrijving;
  • de functie van het UN-nummer;
  • de gevaarseigenschappen aan de hand van kenmerking, etikettering en de gevaarsidentificatienummers op de bovenste helft van het oranje bord;
  • de documenten die volgens het RID zijn vereist
  • de bepalingen met betrekking tot de eisen aan het vervoermiddel;
  • de bepalingen die van toepassing zijn op gegaste laadeenheden;
  • de bepalingen die van toepassing zijn op verpakkingen, voertuigen en containers die stoffen bevatten die gevaar opleveren voor verstikking als zij worden gebruikt als koel- of conserveringsmiddel.

  Taxonomie: F

  2.2.2 Kan met betrekking tot het ADR bepaalde gegevens in het vervoerdocument op juistheid en volledigheid controleren

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: B

  2.2.3 Kan de belangrijkste bepalingen opsommen met betrekking tot het RID

  Afbakening:

  • de verpakkingen, inclusief IBC’s;
  • het aanbrengen van gevaarsetiketten, kenmerken en waarschuwingstekens;
  • de samenladingsverboden in transporteenheden;
  • de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot levens- en genotsmiddelen en voer voor dieren;
  • het stuwen en vastzetten van de lading.

  Taxonomie: F

  2.3.1 Kan de documenten noemen die volgens het ADN zijn vereist

  Afbakening:

  • Vervoerdocument;
  • Controlelijst.

  Taxonomie: F

  2.3.2 Kan met betrekking tot het ADN bepaalde gegevens in het vervoerdocument op juistheid en volledigheid controleren

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: B

  2.3.3 Kan met betrekking tot het ADN de bepalingen met betrekking tot het vervoer van niet tot de bemanning behorende personen omschrijven

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: F

  2.4.1 Kan de belangrijkste elementen met betrekking tot de IMDG Code noemen

  Afbakening:

  • de documenten die volgens de IMDG Code zijn vereist bij vervoer;
  • de bepalingen met betrekking tot de eisen aan het vervoermiddel;
  • de bepalingen die van toepassing zijn op gegaste laadeenheden;
  • de bepalingen die van toepassing zijn op verpakkingen, voertuigen en containers die stoffen bevatten die gevaar opleveren voor verstikking als zij worden gebruikt als koel- of conserveringsmiddel.

  Taxonomie: F

  2.4.2 Kan met betrekking tot de IMDG Code bepaalde gegevens in het vervoerdocument op juistheid en volledigheid controleren

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: B

  2.4.3 Kan definities herkennen en de belangrijkste bepalingen opsommen met betrekking tot de IMDG Code

  Afbakening:

  Definities:

  • bergingsverpakking;
  • bulkcontainer;
  • container;
  • voertuig;
  • gevaarlijke goederen;
  • grote verpakking;
  • IBC;
  • laadeenheid;
  • oververpakking;
  • tank;
  • transporteenheid.

  Bepalingen:

  • de verpakkingen, inclusief IBC’s;
  • het aanbrengen van gevaarsetiketten, kenmerken en waarschuwingstekens;
  • de samenladingsverboden in transporteenheden;
  • stuwage.

  Taxonomie: F

  2.5 Kan de betekenis van de gevaarsetiketten, kenmerken, waarschuwingstekens, gevaarsymbolen en veiligheidspictogrammen noemen

  Afbakening:

  • ADR, RID, ADN, IMDG Code en ICAO-TI’s;
  • EU-GHS etikettering;
  • Veiligheidsignalering (PGS 15).

  Taxonomie: F

  2.6 Kan instanties noemen en hun taak in het kader van het vervoer, de op- en overslag van gevaarlijke goederen

  Afbakening:

  • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT);
  • De Douane;
  • Gemeentelijke diensten;
  • Provinciale overheden;
  • Politie.

  Taxonomie: F

Eindterm 3: Incidenten

 • 3.1 Kan de betekenis noemen van: schriftelijke instructies; chemiekaarten en veiligheidsinformatiebladen

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: F

  3.2 Kan de gevaren noemen die kunnen optreden bij het betreden van besloten (laad)ruimten

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: F

  3.3 Kan het begrip en de definitie van de branddriehoek noemen

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: F

  3.4 Kan verschillende soorten brandblusmiddelen, de werking en de toepassingsmogelijkheden noemen

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: F

  3.5 Kan de werking noemen van de meest gangbare brandblusapparaten en de controle daarop

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: F

  3.6 Kan de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) noemen bij de te vervoeren gevaarlijke goederen

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: F

  3.7 Kan de juiste handelingen bij incidenten noemen

  Afbakening:

  • met betrekking tot ongevallen, incidenten, overlopen en lekkage van verpakkingen en tanks;
  • de gevaren die kunnen optreden;
  • de mogelijkheden om de lekkage te stoppen;
  • de maatregelen die genomen moeten worden om milieuschade te voorkomen of te beperken;
  • de te melden gegevens aan de bedrijfsleiding en/of hulpverlenende instanties.

  Taxonomie: F

  3.8 Kan de wijze noemen waarop gevaarlijke stoffen hun uitwerking op het menselijke lichaam kunnen hebben

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: F

  3.9 Kan de wijze noemen waarop directe hulp moet worden verleend aan degene die ongewenst in contact is gekomen met gevaarlijke stoffen

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: F

Eindterm 4: Stofeigenschappen

 • 4.1 Kan de aggregatietoestanden noemen waarin een stof kan voorkomen

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: F

  4.2 Kan de definitie van bepaalde begrippen in relatie tot stofeigenschappen noemen

  Afbakening:

  • smelten;
  • stollen;
  • verdampen;
  • oplossen;
  • chemische reactie;
  • chemisch instabiel;
  • kookpunt;
  • vlampunt;
  • ontbrandings (ontstekings)temperatuur;
  • explosie;
  • verbranding;
  • vluchtigheid;
  • ontleding;
  • polymerisatie;
  • relatieve dichtheid;
  • smeltpunt;
  • stollingspunt;
  • statische elektriciteit;
  • vergiftiging, chronisch en acuut;
  • dampspanning;
  • radioactiviteit;
  • corrosiviteit;
  • grenswaarde in mg/m³;
  • grenswaarde + C;
  • grenswaarde + H;
  • broei.

  Taxonomie: F

  4.3 Kan statische elektriciteit beschrijven

  Afbakening:

  • hoe statische elektriciteit kan ontstaan
  • hoe statische elektriciteit kan worden afgevoerd of beperkt.

  Taxonomie: F

Wijzigingen

 • Geen wijzigingen doorgevoerd.

Laatst gecontroleerd op: 22 november 2022

feedback