Service

Exameneisen Taxi vakbekwaamheid praktijk beperkt (TVPC)

Algemene informatie

In deze exameneisen staat wat u moet kunnen en kennen. De exameneisen vormen daarom de basis van de opleiding en het examen.

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:

 • Categoriecode: TVPC
 • Toetsvorm: Praktijk
 • Dekkeningsgraad toetstermen: 100%
 • Cesuur: De kandidaat moet een voldoende hebben behaald voor het examen om een bewijs van slagen te krijgen.

Geldigheid examenresultaat: 1 jaar

Vastgesteld door: College van Deskundigen Taxi op 14 november 2014

Beoordeeld door: Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer 1 op 26 januari 2015

Goedgekeurd door: Divisiemanager CCV op 26 januari 2015

Ingangsdatum: 1 mei 2015

Datum laatste aanpassing: 26 januari 2015

Laatst gecontroleerd op: 14 november 2014

Toelichting gebruik toetstermen:

 • Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.
 • Tax: Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.

Toelichting taxonomiecode:

 • F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
 • B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
 • R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
 • P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.

Per toetsterm is onder ‘toelichting’ aangegeven voor welk examen de toetsterm geldt, wat de taxonomiecode is. Ook is er (indien relevant) een verwijzing naar de betreffende wetgeving opgenomen.

Eindterm 1: Verantwoorde en veilige verkeersdeelname

 • 1.1 Toepassing wet- en regelgeving met betrekking tot verkeer.

  Afbakening:

  • Voldoende toepassing van de wet- en regelgeving met betrekking tot verkeer als onderdeel van een praktijkrit in de taxi.
  • Voldoende uitvoering van Rijprocedure B als onderdeel van een praktijkrit in de taxi.

  Toelichting toetsterm 1.1:

  Tax: P

  1.2 Tijdige herkenning van risico’s en tijdige en juiste reactie.

  Afbakening:

  • Voldoende en tijdige herkenning van mogelijke risico’s en tijdige en juiste toepassing van corrigerende maatregelen als onderdeel van een praktijkrit in de taxi.
  • Voertuig op veilige wijze neerzetten voor in- en uitstappen klanten.

  Toelichting toetsterm 1.2:

  Tax: P

  1.3 Verkeersveilige wijze van manoeuvreren.

  Afbakening:

  • Keren, aankomst bij een adres, parkeren.
  • Anticiperen op omstandigheden.

  Toelichting toetsterm 1.3:

  Tax: P

  1.4 Bewustzijn van de veiligheid.

  Afbakening:

  De kandidaat draagt zorg voor het juiste gebruik van de veiligheidsgordels en hoofdsteunen.

  De kandidaat is in staat de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen bij het verlaten van het voertuig:

  • deuren afsluiten;
  • deuren open doen voor passagiers;
  • sleutel meenemen.

  Toelichting toetsterm 1.4:

  Tax: P

Eindterm 2: Professioneel rijgedrag (rationele rijstijl)

 • 2.1 Toepassing van een economische en milieubewuste rijstijl (Het Nieuwe Rijden).

  Afbakening:

  Voldoende toepassing van de onderstaande principes van energiezuinig en milieubewust rijden als onderdeel van een praktijkrit in de taxi:

  • Wijze van accelereren en schakelen (indien gewenst zo vroeg mogelijk naar een hogere versnelling, rekening houdend met een zo optimaal mogelijk toerental).
  • Anticiperen.
  • Rijden met een gelijkmatige snelheid.
  • Aanhouden van een ruimtekussen en vergroten van de reactietijd c.q. –ruimte.
  • Wijze van vertragen (uitrollen in de versnelling, gebruik maken van het rolvermogen van het voertuig).

  Toelichting toetsterm 2.1:

  Tax: P

  2.2 Toepassing van een defensieve, comfortabele en sociale rijstijl.

  Afbakening:

  • Rekening houden met de belangen van medeweggebruikers.
  • Rekening houden met het comfort van klanten.
  • Anticiperen op verkeersontwikkelingen.
  • Positieve communicatie met medeweggebruikers.

  Toelichting toetsterm 2.2:

  Tax: P

Eindterm 3: Voorkomen, herkennen en oplossen van storingen

 • 3.1 Uitvoering rijklaar controle.

  Afbakening:

  Voldoende uitvoering van de rijklaar controle bij de aanvang van de praktijkrit in de taxi, te weten een steekproef van de onderstaande controlehandelingen:

  • Controle vloeistoffen.
  • Lekkagesporen onder het voertuig.
  • Controle remwerking (op welk moment en welke manier).
  • Staat en werking verlichting in- en exterieur.
  • Sluiting portieren en kindersloten.
  • Controle banden.
  • Voorruiten en zijruiten (schoon, geen barst in zichtveld bestuurder).
  • Goede staat en werking ruitenwissers.
  • Zichtbare schade.

  Juiste afstelling van:

  • De stoel.
  • De spiegels.
  • De hoofdsteun.
  • Het stuur.

  Toelichting toetsterm 3.1:

  Tax: P

  3.2 Herkennen en oplossen van storingen aan het voertuig.

  Afbakening:

  Constateren van kleine storingen aan het voertuig met behulp van informatie van het dashboard (controlelampjes) en van het instructieboekje:

  • Herkennen van controle- en waarschuwingslampjes.
  • Smeltzekeringen.

  Toelichting toetsterm 3.2:

  Tax: P

  3.3 Binnenzijde voertuig controleren.

  Afbakening:

  De kandidaat is in staat om steekproefsgewijs visueel verschillende controles aan de binnenzijde van het voertuig uit te voeren:

  • interpretatie dashboardinformatie;
  • bediening van de claxon;
  • controle op het borgen van losliggende voorwerpen.

  Toelichting toetsterm 3.3:

  Tax: P

Eindterm 4: Route

 • 4.1 Rijden naar een opgegeven bekend object.

  Afbakening:

  • Het zelfstandig rijden van een route met gebruik van hulpmiddelen (navigatieapparatuur, plattegrond en/of stratenboek).
  • Verdelen van aandacht.
  • Professioneel gebruik van hulpmiddelen.

  Bekijk de pagina Examen TVPC voor de laatste versie van de objectenlijst.

  Toelichting toetsterm 4.1

  Tax: P

  4.2 Rijden van een route op aanwijzing van de examinator.

  Afbakening:

  • Het op een juiste wijze rijden van een route op aanwijzing van de examinator.
  • Verdelen van aandacht.

  Toelichting toetsterm 4.2

  Tax: P

Eindterm 5: Klantsoorten en gedrag

 • 5.1 Beroepshouding.

  Afbakening:

  De kandidaat laat op het examen zien dat hij over een juiste beroepshouding beschikt door op het examen:

  • Te verschijnen in een schoon voertuig.
  • Te verschijnen in schone, verzorgde kleding en met een verzorgd uiterlijk, passend bij het beroep van taxichauffeur.
  • Een net en beleefd taalgebruik te gebruiken (verstaanbaar en begrijpelijk Nederlands, aanspreken met U, mevrouw, meneer e.d.).
  • Neutrale professionele houding.

  Toelichting toetsterm 5.1:

  Tax: P

  5.2 Reageren op wensen, behoeften en gedragingen van passagiers.

  Afbakening:

  Omgaan met specifieke wensen, behoeften en gedragingen van passagiers aan de hand van voorbeeldsituaties die door de examinator worden aangedragen tijdens het rijden van een praktijkrit in de taxi.

  Op basis van de Algemene voorwaarden voor taxivervoer opgesteld door KNV.

  Toelichting toetsterm 5.2:

  Tax: P

Eindterm 6: Afhandeling ongevallen

 • 6.1 Adequaat aan kunnen geven welke handelingen van een taxichauffeur verwacht mogen worden indien hij betrokken raakt bij een aanrijding.

  Afbakening:

  PAMAN-regel:

  • Persoonlijke veiligheid
  • Andermans veiligheid
  • Markeren van de plaats van het ongeval
  • Alarmeren hulpdiensten
  • Noodzakelijke hulp verlenen

  Toelichting toetsterm 6.1:

  Tax: P

  6.2 Invulling Europees schadeformulier.

  Afbakening:

  Adequate invulling van het Europese schadeformulier aan de hand van een voorbeeldsituatie die door de examinator wordt aangedragen.

  Te beoordelen aspecten:

  • Plaats, datum en tijdstip van de aanrijding.
  • Persoonlijke gegevens van de betrokken partijen.
  • Gegevens van het andere voertuig.
  • Situatieschets.
  • Handtekening van de betrokken partijen.
  • Getuigen.
  • Van toepassing zijnde kruisjes (inhoud en bij elkaar optellen).

  Toelichting toetsterm 6.2:

  Tax: P

feedback