Service

Exameneisen RV1D, RV1DL en RV1DP

Algemene informatie

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:
• RV1D (theorie-examen Rijbewijs en Vakbekwaamheid Verkeer en Techniek), digitaal, 65 vragen, 75 minuten, cesuur 80%, alle exameneisen zijn van toepassing.
• RV1D-Light (theorie-examen Rijbewijs en Vakbekwaamheid Verkeer en Techniek – Light), digitaal, 45 vragen, 60 minuten, cesuur 80%, uitsluitend de exameneisen met vermelding van RV1L zijn van toepassing.
• RV1D-Plus (theorie-examen Rijbewijs en Vakbekwaamheid Verkeer en Techniek – Plus), digitaal, 20 vragen, 30 minuten, cesuur 80%, uitsluitend de exameneisen met vermelding van RV1L zijn van toepassing.

Geldigheid examenresultaat: 2 jaar

Vastgesteld door:
• College van Deskundigen RVB Verkeer op 9 augustus 2019
• College van Deskundigen Techniek op 9 augustus 2019

Beoordeeld door:
• Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer 1 op 26 september 2019

Goedgekeurd door:
• Divisiemanager CCV op 26 september 2019

Ingangsdatum:
22 mei 2020

Toelichting gebruik toetstermen:
• Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
• Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
• Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.
• Tax: Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.

Toelichting taxonomiecode:
• F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
• B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
• R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
• P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.

Per toetsterm is onder ‘toelichting’ aangegeven voor welk examen de toetsterm geldt, wat de taxonomiecode is. Ook is er (indien relevant) een verwijzing naar de betreffende wetgeving opgenomen.

In deze exameneisen staat wat u moet kunnen en kennen. De exameneisen vormen daarom de basis van de opleiding en het examen.

Eindterm 1: De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengt.

 • 1.1 Kan uitleggen wat de risico’s zijn voor de bestuurder en de (met name kwetsbare) medeweggebruiker(s) die door de eigenschappen en de toestand van het voertuig worden veroorzaakt, en op welke wijze het gedrag van de bestuurder hierop kan worden afgestemd.

  Afbakening:

  Hierbij gaat het om zaken als:
  • het type voertuig, afmetingen en gewichten
  • de mogelijke gevolgen van een onjuist gebruik of onjuiste bediening van de remmen
  • het effect van de centrifugaalkracht en situaties waarin deze kan optreden
  • de mogelijke consequenties van de wijze waarop het voertuig beladen of ingericht is (gewichtsverdeling, zwaartepunt, afmetingen, zichtbeperking)
  • eigen zichtbaarheid voor andere weggebruikers
  • het uitzwaai-effect.

  Toelichting toetsterm 1.1:

  RV1, RV1L
  Tax: B

  1.2 Kan uitleggen welke factoren een rol spelen bij het uitoefenen van de bestuurderstaak, dit in het bijzonder in relatie tot andere weggebruikers, en de toepassing hiervan.

  Afbakening:

  Het gaat hierbij om begrippen als:

  Taakprocessen:
  • scherpe en bewuste waarneming
  • voorspellen
  • evalueren
  • beslissen
  • handelen.

  Oplettendheid:
  • anticiperen
  • verkeersinzicht (waaronder herkennen, inschatten en voorkomen van potentieel gevaarlijke situaties)
  • besluitvaardigheid
  • verwachtingspatroon
  • afleiding in het verkeer
  • afleiding in het voertuig (zoals gebruik elektronische apparatuur, eten en drinken, enz.).

  Houding:
  • defensief rijgedrag
  • sociaal rijgedrag
  • communiceren met andere weggebruikers
  • menselijke beperkingen.

  Afstand bewaren:
  • begrip snelheid in meters per seconde
  • reactietijd
  • remweg
  • stopafstand
  • volgafstand (juiste interpretatie 2 seconderegel)
  • ruimtekussen.

  Toelichting toetsterm 1.2:

  RV1, RV1L
  Tax: B

  1.3 Kan uitleggen welke risico’s verbonden zijn aan de aanwezigheid en het gedrag van andere weggebruikers en hoe hier rekening mee gehouden moet worden.

  Afbakening:

  Zaken die hier aan de orde komen, zijn:
  • het (her)kennen van afzonderlijke soorten weggebruikers
  • de gedrags (on)mogelijkheden van deze weggebruikers
  • rijden in file
  • aangepast eigen gedrag als gevolg van het gedrag van andere weggebruikers, de beperkte gedragsmogelijkheden van andere weggebruikers en de beperkte eigen gedragsmogelijkheden.

  Toelichting toetsterm 1.3:

  RV1, RV1L
  Tax: B

  1.4 Kan uitleggen welke risico’s er zijn als gevolg van weg-, zicht- en weersomstandigheden en hoe het gedrag hieraan aangepast moet worden.

  Afbakening:

  Het gaat hierbij om risico’s bij of ten gevolge van:

  Wegomstandigheden:
  • aansluitingen van wegen
  • aard van het wegdek
  • (tijdelijke) bebakening en markering
  • berm
  • bruggen en viaducten
  • busbaan en busstroken
  • doelgroepstroken
  • erven
  • obstakels
  • soorten wegen
  • snelheidsremmers
  • spitsstroken
  • spoorvorming
  • soort weg (binnen bebouwde kom/buiten bebouwde kom/ 60/80/auto(snel)weg, duurzaam veilig)
  • toestand van het wegdek
  • tunnels
  • uitritten
  • verblijfsgebieden
  • verkanting
  • verkeersspiegels
  • vluchtstrook/vluchthaven
  • weefvakken
  • weginrichting
  • zones.

  Het gaat hierbij om risico’s bij of ten gevolge van:

  Zichtomstandigheden:
  • begroeiing
  • duisternis
  • openbare verlichting
  • reflectie
  • schaduw
  • schemering
  • zonlicht
  • voertuigverlichting.

  Weersomstandigheden:
  • ijzel
  • mist
  • regen
  • sneeuw
  • vorst
  • wind
  • hagel.

  Toelichting toetsterm 1.4:

  RV1, RV1L
  Tax: B

Eindterm 2: De kandidaat heeft kennis van de gedragsregels die gelden bij het gebruik van de openbare weg.

 • 2.1 Kan de plaats en het gebruik op de weg door alle weggebruikers in het algemeen benoemen.

  Afbakening:

  Met name heeft dit betrekking op:
  • bochten
  • busbaan en busstroken
  • doelgroepstroken
  • voet-/fiets-/bromfietspad
  • fietsstroken
  • invoeg- en uitrijstroken
  • kruispunten
  • passeerstrook/passeerbaan
  • (spoor)overwegen
  • rechte weggedeelten
  • rijstroken
  • rotondes
  • spitsstroken
  • uitwijkplaats
  • vluchtstrook/vluchthaven
  • voorsorteerstrook

  Toelichting toetsterm 2.1:

  RV1, RV1L
  Tax: F

  2.2 Kan de gedragsregels benoemen bij het inhalen en ingehaald worden.

  Afbakening:

  Hierbij moet gedacht worden aan:
  • inhalen bij een voetgangersoversteekplaats (VOP)
  • links inhalen / ingehaald worden
  • rechts inhalen / ingehaald worden

  Toelichting toetsterm 2.2:

  RV1, RV1L
  Tax: F

  2.3 Kan de gedragsregels benoemen met betrekking tot snelheid.

  Afbakening:

  Het gaat hierbij om zaken als:
  • algemene snelheidsregel (Art. 19 RVV)
  • maximumsnelheden binnen de bebouwde kom
  • maximumsnelheden buiten de bebouwde kom
  • toelatingssnelheid auto(snel)weg
  • afwijkende maximumsnelheden

  Toelichting toetsterm 2.3:

  RV1, RV1L
  Tax: F

  2.4 Kan de gedragsregels benoemen met betrekking tot het stilstaan en parkeren.

  Afbakening:

  Hierbij moet gedacht worden aan:
  • verbod stil te staan
  • parkeerverboden
  • parkeerschijfzone
  • gehandicaptenparkeerplaats
  • erven

  Toelichting toetsterm 2.4:

  RV1, RV1L
  Tax: F

  2.5 Kan de gedragsregels benoemen met betrekking tot het geven van tekens en signalen.

  Afbakening:

  Zaken die hierbij aan de orde komen zijn onder andere:
  • richting aangeven
  • signalen die gegeven moeten en mogen worden ter afwending van dreigend gevaar
  • signalen van voorrangsvoertuigen
  • verbod tot het geven van signalen
  • gebruik van geel zwaai-, flits of knipperlicht
  • knipperend waarschuwingslicht/gevarendriehoek

  Toelichting toetsterm 2.5:

  RV1, RV1L
  Tax: F

  2.6 Kan de gedragsregels benoemen met betrekking tot het gebruik van lichten.

  Afbakening:

  Voornamelijk gaat het hier om:
  • gebruik van lichten tijdens het rijden
  • gebruik van lichten tijdens het stilstaan
  • het voeren van bijzondere lichten

  Toelichting toetsterm 2.6:

  RV1, RV1L
  Tax: F

Eindterm 3: De kandidaat heeft kennis van de gedragsregels die gelden met betrekking tot het verlenen van voorrang en het voor laten gaan.

 • 3.1 Kan het gedrag en de gedragsregels benoemen op kruispunten.

  Afbakening:

  Het gaat hierbij om zaken als:
  • verlenen van voorrang
  • blokkeren van een kruispunt
  • verhard/onverhard
  • tram
  • voorrangsvoertuigen
  • uitvaartstoet
  • militaire colonne

  Toelichting toetsterm 3.1:

  RV1, RV1L
  Tax: F

  3.2 Kan het gedrag en de gedragsregels benoemen bij het afslaan.

  Afbakening:

  Voornamelijk gaat het hier om:
  • rechtdoorgaand verkeer
  • links afslaan ten opzichte van rechts afslaan op hetzelfde kruispunt
  • tram
  • voorrangsvoertuigen

  Toelichting toetsterm 3.2:

  RV1, RV1L
  Tax: F

  3.3 Kan de verkeersregels benoemen bij het voor laten gaan van het overige verkeer bij het uitvoeren van bijzondere manoeuvres en gedragingen.

  Afbakening:

  Bijzondere manoeuvres als:
  • achteruitrijden
  • invoegen
  • keren
  • oprijden van een inrit
  • uitvoegen
  • verlaten van een uitrit
  • wegrijden
  • wisselen van rijstrook

  Gedragingen:
  • in- en uitstappen
  • wegrijden van een autobus

  Toelichting toetsterm 3.3:

  RV1, RV1L
  Tax: F

Eindterm 4: De kandidaat heeft kennis van de kenmerken en de betekenis van verkeerstekens en aanwijzingen.

 • 4.1 Kan de betekenis benoemen van aanwijzingen gegeven door bevoegde personen en kan het gedrag benoemen dat hierdoor geadviseerd, geboden of verboden wordt.

  Afbakening:

  Aanwijzingen:
  • mondeling
  • gebaar
  • verlichte transparant

  Aanwijzingen gegeven door:
  • kenbare/bevoegde ambtenaren
  • verkeersregelaars
  • verkeersbrigadiers
  • toezichthouders

  Toelichting toetsterm 4.1:

  RV1, RV1L
  Tax: B

  4.2 Kan de betekenis benoemen van verkeerslichten, verkeersborden en (verkeers)tekens en kan het gedrag benoemen dat hierdoor geadviseerd, geboden of verboden wordt.

  Afbakening:

  Verkeerslichten:
  • driekleurige verkeerlichten
  • tweekleurige verkeerslichten
  • tram/buslichten
  • overweglichten
  • bruglichten
  • rijstrooklichten
  • geel knipperlicht

  Verkeersborden:
  • vorm en kleur van verkeersborden
  • onderborden
  • werkingssfeer van verkeersborden
  • zonale verkeersborden
  • matrixborden

  Tekens op het wegdek:
  • as-, kant- of deelstreep
  • dubbele asmarkering met groene vulling
  • busbanen en busstroken
  • doorgetrokken (gele) streep
  • haaietanden
  • onderbroken (gele) streep
  • pijlen
  • stopstreep
  • suggestiestrook
  • tijdelijke verkeerstekens op het wegdek
  • verdrijvingsvlak
  • voorsorteerstrook
  • waarschuwingsstreep
  • wegreflectoren
  • puntstukken
  • fietsstrook

  Toelichting toetsterm 4.2:

  RV1, RV1L
  Tax: F

Eindterm 5: De kandidaat heeft kennis van de inrichtings- en gebruikseisen van het motorvoertuig, aanhangwagen en samenstel.

 • 5.1 Kan benoemen aan welke inrichtings- en gebruikseisen een motorvoertuig, een aanhangwagen en samenstel moeten voldoen en welke technische aspecten van het voertuig voor de bestuurder van belang zijn voor een veilig gebruik ervan.

  Afbakening:

  De permanente eisen, zoals:
  • voertuigafmetingen
  • stootbalken en zijafscherming
  • verlichting
  • spiegels, cameramonitorsysteem en gezichtsveld
  • retroreflectie
  • markering

   De gebruikseisen, zoals:
   • afmeting (samenstel) voertuigen
   • afmetingen in verband met belading(deelbaar en ondeelbaar)
   • afdekken- en zekeren van lading
   • bevestigen gestandaardiseerde laadstructuren en dergelijke
   • toegestane maximum massa’s en aslasten
   • stootbalken en zijafscherming
   • scherpe delen
   • gezichtsveld
   • retroreflectie
   • markering
   • slepen

   Toelichting toetsterm 5.1:

   RV1, RV1L
   Tax: F

  Eindterm 6: De kandidaat heeft kennis van de voor het besturen van het motorvoertuig relevante bepalingen in de verkeerswetgeving.

  • 6.1 Kan de relevante bepalingen van de verkeerswetgeving benoemen.

   Afbakening:

   Wegenverkeerswet 1994:
   • algemeen veiligheidsartikel (Art. 5)
   • letsel of dood door schuld
   • verlaten plaats ongeval
   • besturen onder invloed
   • verplichting meewerken onderzoek (psychomotorische functies, voorlopig ademonderzoek, speekseltest)
   • bevel medewerking adem/bloedonderzoek
   • rijden met ongeldig (verklaard) rijbewijs
   • rijden tijdens OBM
   • rijden tijdens gevorderd, ingevorderd of ingenomen rijbewijs
   • rijden met geschorst rijbewijs
   • kentekenplicht
   • keuringsplicht
   • vordering inzage documenten
   • verbod rijden op de weg in verband met technische gebreken/schade

   Kentekenreglement:
   • kentekenplaat
   • kentekenbewijs/card

   Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:
   • begrippen (Art. 1)
   • verbod op vasthouden mobiel elektronisch apparaat (art. 61a)

   Toelichting toetsterm 6.1:

   RV1, RV1L
   Tax: F

   6.2 Kan de wettelijke bepalingen benoemen die betrekking hebben op de rijbevoegdheid, aansprakelijkheid en verzekeringen.

   Afbakening:

   Hierbij moet gedacht worden aan zaken als:
   • relevante begrippen Reglement rijbewijzen
   • bevoegdheden opsporingsambtenaar ten aanzien van document
   • geldigheidsduur rijbewijs
   • minimumleeftijd voor het besturen van motorrijtuigen
   • rijbewijsbeperkingen
   • rijbewijscategorieën
   • rijbewijsplicht
   • rijverbod.

    Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen:
    • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WA)
    • WA + beperkt casco verzekering
    • WA + volledig casco verzekering (Allriskverzekering)

     Aansprakelijkheid t.o.v. kwetsbare weggebruikers.

     Toelichting toetsterm 6.2:

     RV1, RV1L
     Tax: F

    Eindterm 7: De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de functie en werking van de motor, het uitlaatsysteem, het brandstofsysteem en het koelsysteem.

    • 7.1 VERVALLEN

     7.2 Kan de constructie, werking en functie van de vierslag dieselmotor uitleggen.

     Afbakening:

     De principewerking kunnen uitleggen van een vierslag dieselmotor

     De functie uitleggen van:
     • luchtfilter
     • turbo
     • intercooler.

      Toelichting toetsterm 7.2:

      RV1, RV1P
      Tax: B

      7.3 Kan de onderdelen van het brandstofsysteem benoemen.

      Afbakening:

      De onderdelen van het brandstofsysteem:
      • brandstoftank
      • aanzuigzeef
      • brandstoffilters/brandstoffiltratiemodule
      • waterafscheider
      • opvoerpomp
      • leidingen
      • het inspuitsysteem (common rail)

       Toelichting toetsterm 7.3:

       RV1, RV1P
       Tax: F

       7.4 Kan de constructie, werking en functie van het brandstofsysteem uitleggen.

       Afbakening:

       De werking van het brandstofsysteem (common rail)

       De functie van de:
       • elektronische regeleenheid.

       Toelichting toetsterm 7.4:

       RV1, RV1P
       Tax: B

       7.5 Kan de functie van de snelheidsbegrenzer uitleggen.

       Afbakening:

       De functie van de:
       • snelheidsbegrenzer.

        Toelichting toetsterm 7.5:

        RV1, RV1L
        Tax: B

        7.6 Kan de aandachtspunten bij tanken van brandstof uitleggen.

        Afbakening:

        Aandachtspunten:
        • de voorgeschreven brandstof
        • de voorgeschreven overige vloeistoffen (bijvoorbeeld AdBlue)
        • geen water en/of vuil in de tank
        • milieu- en veiligheidsaspecten bij vullen en lekkage
        • bij voorkeur ’na de laatste rit/dienst tanken om vocht in de tank te voorkomen.

         Toelichting toetsterm 7.6:

         RV1, RV1L
         Tax: B

         7.7 Kan de functie en kenmerken van motorolie benoemen.

         Afbakening:

         De functie:
         • koeling
         • geluid dempen
         • reiniging
         • afdichten
         • smeren

          De kenmerken van:
          • viscositeit
          • kwaliteit

           Toelichting toetsterm 7.7:

           RV1, RV1P
           Tax: F

           7.8 Kan de functie van het motorsmeersysteem uitleggen.

           Afbakening:

           De functie uitleggen van:
           • oliepomp
           • warmtewisselaar
           • oliefilter/oliefiltratiemodule
           • oliepeilstok/display
           • oliecarter

            Toelichting toetsterm 7.8:

            RV1, RV1P
            Tax: B

            7.9 Kan de functie en de onderdelen van het koelsysteem en de functie van de koelvloeistof uitleggen.

            Afbakening:

            Onderdelen van het koelsysteem:
            • radiateur
            • thermostaat
            • koelvloeistofpomp
            • ventilator
            • warmtewisselaar
            • expansievat
            • overdrukdop/ventiel

             Functie systeem:
             • het brengen op/beheersen van de bedrijfstemperatuur.

              Functie koelvloeistof:
              • warmtetransport
              • voorkomen van corrosie
              • voorkomen van bevriezing
              • smering

               Toelichting toetsterm 7.9:

               RV1, RV1P
               Tax: B

               7.10 Kan de eigenschappen en functie van de ruitensproeiervloeistof benoemen.

               Afbakening:

               Eigenschappen:
               • ruitensproeiervloeistof bevriest niet

                Functie:
                • reinigen

                Toelichting toetsterm 7.10:

                RV1, RV1L
                Tax: F

                7.11 Kan de werking en functie van het uitlaatgasnabehandelingssysteem uitleggen.

                Afbakening:

                Uitlaatgasnabehandelingsunit, zoals:
                • roetfilter
                • katalysator/AdBlue

                 AdBlue installatie, zoals:
                 • tank
                 • vuldop
                 • samenstelling en kwaliteit van de AdBlue.

                  Toelichting toetsterm 7.11:

                  RV1, RV1L
                  Tax: B

                 Eindterm 8: De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de functie en werking van de aandrijving.

                 • 8.1 Kan de alternatieve aandrijfvormen en brandstof ten opzichte van diesel noemen en de bijbehorende voor- en nadelen noemen.

                  Afbakening:

                  Alternatieve aandrijfvormen en brandstof:
                  • elektrisch
                  • waterstof
                  • LNG/ CNG ofwel aardgas
                  • biobrandstof

                   Voordelen:
                   • elektrisch/waterstof: zero emission
                   • elektrisch/waterstof: geluidsarm
                   • elektrisch: regenereren niet vereist
                   • LNG/CNG: uitstoot minder schadelijk dan diesel
                   • LNG/CNG: geen uitlaatgasnabehandeling nodig.
                   • biobrandstof: hergebruik van afvalstoffen

                    Nadelen:
                    • LNG/CNG/Waterstof: beschikbaarheid
                    • elektrisch: lange tijdsduur opladen (in verhouding met tanken)
                    • allen: actieradius kleiner dan diesel (bij gelijke actieradius is een grotere opslagcapaciteit benodigd)
                    • biobrandstof: neemt deel van de landbouwgronden in beslag.

                     Toelichting toetsterm 8.1:

                     RV1, RV1P
                     Tax: F

                     8.2 Kan de constructie, werking en functie van de koppeling, versnellingsbak en aandrijflijn uitleggen.

                     Afbakening:

                     • koppelingsmechanisme
                     • versnellingsbak
                     • aandrijfassen
                     • differentieel
                     • differentieelslot

                     Maatregelen bij slepen voertuig.

                     Toelichting toetsterm 8.2:

                     RV1, RV1P
                     Tax: B

                     8.3 Kan optimaal gebruik van de krachtoverbrenging van het voertuig uitleggen.

                     Afbakening:

                     Prestatiediagram met:
                     • koppel
                     • vermogen
                     • brandstofverbruik
                     • gebruik toerenteller.

                      Toelichting toetsterm 8.3:

                      RV1, RV1L
                      Tax: B

                     Eindterm 9: De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de functie en werking van de veersystemen, banden en koppelmechanismen.

                     • 9.1 Kan de soorten en het gebruik en functie van de veersystemen en de functie en het gebruik van de onderdelen van de wielophanging benoemen.

                      Afbakening:
                      • bladvering
                      • luchtvering

                       Hoogteregeling:
                       • bij laden en lossen
                       • bij aan- en afkoppelen

                        Functie van de schokdempers.

                        Functie en gebruik van de hefassen.

                        Toelichting toetsterm 9.1:

                        RV1, RV1L
                        Tax: F

                        9.2 Kan de constructie, werking en functie van de stuurinrichting, veersystemen en wielophanging uitleggen.

                        Afbakening:

                        Stuurinrichting.

                        Veersystemen.

                        Wielophanging

                        Toelichting toetsterm 9.2:

                        RV1, RV1L
                        Tax: B

                        9.3 Kan de verschillende soorten banden en de daarbij behorende kenmerken noemen.

                        Afbakening:

                        Banden:
                        • super single
                        • tubelessband
                        • zomerbanden
                        • winterbanden

                         Toelichting toetsterm 9.3:

                         RV1, RV1P
                         Tax: F

                         9.4 Kan de aandachtspunten bij het gebruik en onderhoud van banden noemen.

                         Afbakening:

                         Aandachtpunten bij het gebruik en onderhoud van banden:
                         • bandenspanning
                         • rijstijl
                         • belading
                         • onbalans van de wielen
                         • oorzaken ongelijkmatige slijtage
                         • dubbellucht
                         • controle juiste band op juiste as

                          Toelichting toetsterm 9.4:

                          RV1, RV1L
                          Tax: F

                          9.5 Kan de aandachtspunten bij het wisselen van wielen en bij de controle van banden noemen.

                          Afbakening:

                          Aandachtspunten bij het wisselen van wielen:
                          • veiligheidsmaatregelen
                          • volgorde van handelingen
                          • kenmerken van velgen
                          • bout en naafcentrering
                          • bandenmaat
                          • type band
                          • natrekken
                          • instructieboekje

                           Aandachtpunten bij de dagelijkse controle van banden in het kader van de rijveiligheid:
                           • beschadigingen
                           • wielmoeren
                           • slijtage

                            Toelichting toetsterm 9.5:

                            RV1, RV1L
                            Tax: F

                            9.6 Kan de soorten koppelmechanismen en de aandachtspunten daarvan benoemen.

                            Afbakening:

                            Soorten koppelmechanismen:
                            • vangmuilkoppeling
                            • koppelschotel
                            • kogelkoppeling

                             Aandachtspunten voor de chauffeur in het kader van de rijveiligheid:
                             • vergrendeling/borging

                             Toelichting toetsterm 9.6:

                             RV1, RV1L
                             Tax: F

                            Eindterm 10: De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de functie en werking van de remmen.

                            • 10.1 Kan de soorten reminrichtingen en de onderdelen daarvan benoemen.

                             Afbakening:

                             Soorten remmen:
                             • trommelremmen
                             • schijfremmen

                              Reminrichtingen:
                              • bedrijfsrem
                              • parkeerrem
                              • noodrem en/of hulprem
                              • volgwagenberemming

                               Hulpremsystemen:
                               • retarder
                               • motorrem

                                Onderdelen van het luchtdrukremsysteem:
                                • compressor
                                • luchtdroger/luchtverzorgingsmodule
                                • voorraadketels
                                • voorraadleiding volgwagen
                                • commandoleiding volgwagen
                                • rangeerventiel
                                • remsteller
                                • veerremcilinder

                                 Toelichting toetsterm 10.1:

                                 RV1, RV1P
                                 Tax: F

                                 10.2 Kan de constructie en werking van de reminrichtingen uitleggen.

                                 Afbakening:

                                 Principewerking:
                                 • schijfrem
                                 • trommelrem
                                 • luchtdruk mechanisch
                                 • elektronisch/ mechanisch
                                 • mechanisch

                                  Toelichting toetsterm 10.2:

                                  RV1, RV1P
                                  Tax: B

                                  10.3 Kan de (gecombineerde) bediening van rem en retarder uitleggen.

                                  Afbakening:

                                  Remsystemen en retarders:
                                  • grenzen aan het gebruik van retarders
                                  • gecombineerd gebruik van rem en retarder

                                   de mogelijkheden tot vertraging en remmen bij afdalingen.

                                   Toelichting toetsterm 10.3:

                                   RV1, RV1P
                                   Tax: B

                                   10.4 Kan uitleggen op welke wijze de reminrichting bediend moet worden teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen.

                                   Afbakening:

                                   Grenzen aan het gebruik van remsystemen.

                                   Benutting van de traagheid van het voertuig (in relatie tot slijtage).

                                   Wat te doen in geval van defecte remmen.

                                   Toelichting toetsterm 10.4:

                                   RV1, RV1L
                                   Tax: B

                                  Eindterm 11: De kandidaat heeft kennis van en inzicht in het centrale smeersysteem, het elektrische systeem, de storingen, de controle en het onderhoud.

                                  • 11.1 Kan de functie van het centrale smeersysteem uitleggen en de aandachtspunten voor de controle noemen.

                                   Afbakening:

                                   De functie:
                                   • bewegende onderdelen van vet voorzien.

                                    Aandachtspunten:
                                    • de oorzaken van vetverlies
                                    • niveau van het reservoir.

                                     Toelichting toetsterm 11.1:

                                     RV1, RV1P
                                     Tax: B

                                     11.2 Kan de onderdelen/componenten van het elektrische systeem herkennen.

                                     Afbakening:

                                     Onderdelen/componenten:
                                     • accu
                                     • dynamo
                                     • startmotor
                                     • zekeringen
                                     • relais
                                     • CAN-bus
                                     • aandachtspunten van de verbinding tussen motorvoertuig en volgwagen.

                                      Toelichting toetsterm 11.2:

                                      RV1, RV1L
                                      Tax: F

                                      11.3 Kan de aandachtspunten bij het kantelen van de cabine noemen.

                                      Afbakening:

                                      Algemene veiligheidspunten:
                                      • parkeerrem
                                      • losse delen in de cabine
                                      • voldoende ruimte i.v.m. kantelen van de cabine
                                      • portieren gesloten

                                       Toelichting toetsterm 11.3:

                                       RV1, RV1P
                                       Tax: F

                                       11.4 Kan, gegeven een situatie, waarschuwingen en defecten herkennen en de daarbij horende maatregelen benoemen.

                                       Afbakening:

                                       Functie-, waarschuwings- en storingssymbolen en mededelingen en de daarna direct te nemen maatregelen:
                                       • oliedruk
                                       • cabinevergrendeling
                                       • luchtdruk
                                       • remsysteem
                                       • koelvloeistoftemperatuur
                                       • dynamospanning
                                       • stuurbekrachtiging
                                       • uitlaatsysteem
                                       • AdBlue
                                       • waterafscheiding
                                       • motorruimtetemperatuur te hoog(bij bus)

                                        Defecten herkennen:
                                        De meest voorkomende defecten van stuurinrichting, veersystemen en wielophanging, zoals:
                                        • breuk
                                        • lekkage
                                        • speling

                                         De meest voorkomende storingen aan de reminrichting/remsysteem, zoals:
                                         • lekkage
                                         • elektronische storing.

                                          De meest voorkomende storingen van het elektrische systeem:
                                          • accu
                                          • zekeringen

                                           De meest voorkomende defecten van het brandstofsysteem:
                                           • lekkage

                                            Toelichting toetsterm 11.4:

                                            RV1, RV1L
                                            Tax: B

                                            11.5 Kan uitleggen waaruit de voertuigcontrole voor, tijdens en na de rit bestaat.

                                            Afbakening:

                                            Controle van onder andere:
                                            • vloeistoffen
                                            • schade
                                            • verlichting
                                            • bandenspanning
                                            • lekkages

                                             Toelichting toetsterm 11.5:

                                             RV1, RV1L
                                             Tax: B

                                             11.6 Kan het belang van preventief onderhoud benoemen.

                                             Afbakening:

                                             Voorkoming van onnodige stilstand.

                                             Voorkoming van onnodige kosten.

                                             Verhoogde bedrijfszekerheid.

                                             Bevorderen van de verkeersveiligheid.

                                             Lagere milieubelasting realiseren.

                                             Toelichting toetsterm 11.6:

                                             RV1, RV1L
                                             Tax: F

                                             11.7 Kan de werking, doel en functie van noodhulpsystemen en bestuurderondersteunende systemen benoemen.

                                             Afbakening:

                                             Noodhulpsystemen, zoals:
                                             • ABS (Anti Blokkeer Systeem)
                                             • AEBS (Advanced Emergency Braking System)/Emergency Brake Assist.
                                             • ASR (Anti Slip Regeling/tractie controle
                                             • EBS (Electronic Brake Support)
                                             • ESP (Elektronisch Stabiliteits Programma)
                                             • BAS (Brake Assist System)

                                              Bestuurderondersteunende/assisterende systemen:
                                              • Lane Departure Warning System (LDWS)
                                              • Adaptive/predictive/dynamisch cruisecontrol
                                              • Hill Start Aid

                                               Monitoringsystemen:
                                               • TPMS (Tires pressure Monitoring System)
                                               • Vermoeidheidsdetectie
                                               • Camerasystemen.

                                                Toelichting toetsterm 11.7:

                                                RV1, RV1P
                                                Tax: B

                                                11.8 Juist gebruik instructieboekje.

                                                Afbakening:

                                                • Het kantelen van de cabine.
                                                • Voertuigcontrole
                                                • Aangeven welke soort motorolie gebruikt moet worden aan de hand van het gegeven voorbeeld.
                                                • Aangeven welke soort koelvloeistof gebruikt moet worden aan de hand van het gegeven voorbeeld.
                                                • Aangeven welke soort brandstof gebruikt moet worden aan de hand van het gegeven voorbeeld.
                                                • Het opzoeken van de verklaring en de wijze van handelen bij o.a. de volgende storingssymbolen:
                                                - olieniveau
                                                - koelvloeistofniveau
                                                - motormanagement
                                                - elektrisch systeem
                                                - HEST/roetfilter/regeneratie
                                                - versnellingsbakolietemperatuur
                                                - luchtfilter
                                                - weersomstandigheden active/predictive/dynamisch
                                                - deurstoring (bij bus)
                                                - differentieelslot

                                                 Toelichting toetsterm 11.8:

                                                 RV1, RV1P
                                                 Tax: R

                                                feedback