Service

Exameneisen radiozendamateurs full

Algemene informatie

In deze exameneisen staat wat u moet kunnen en kennen. De exameneisen vormen daarom de basis van de opleiding en het examen.

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:

 • RZAM-F (theorie-examen marifonie basis), digitaal, 50 vragen, 105 minuten, cesuur 70%.

Geldigheid examenresultaat: onbeperkt

Vastgesteld door:

 • de minister van Economische Zaken en Klimaat in de Examenregeling frequentiegebruik 2008.

Ingangsdatum:

1 juli 2023

Toelichting gebruik toetstermen:

 • Eindtermen: dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Toetstermen: dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Afbakening: dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.

Eindterm 1: elektriciteitsleer, elektromagnetisme en radiotheorie

 • 1.1 Stroomgeleiding

  Afbakening:

  • Geleider, halfgeleider en isolator.
  • Stroomsterkte, spanning en weerstand.
  • De eenheden ampère, volt en ohm.
  • De wet van Ohm [U = I • /2].
  • De wetten van Kirchhoff.
  • Elektrisch vermogen [P = U • I].
  • De eenheid watt.
  • Elektrische energie [W =P • t].
  • De eenheid joule.
  • Capaciteit van een batterij [ampereuur].

  1.2 Bronnen

  Afbakening:

  • Spanningsbron, bronspanning [EMK], kortsluitstroom, inwendige weerstand en klemspanning.
  • Serie- en parallelschakeling van spanningsbronnen.

  1.3 Elektrisch veld

  Afbakening:

  • Elektrische veldsterkte.
  • De eenheid volt per meter.
  • Afscherming van elektrische velden.

  1.4 Magnetisch veld

  Afbakening:

  • Magnetisch veld om stroom-voerende geleider en van een spoel.
  • Afscherming van magnetische velden.

  1.5 Elektromagnetisch veld

  Afbakening:

  • Radiogolven als elektromagnetische golven.
  • De voortplantingssnelheid en het verband hiervan met de frequentie en de golflengte.
  image1
  • Polarisatie

  1.6 Sinusvormige signalen

  Afbakening:

  • De grafische voorstelling in de tijd.
  • Momentele waarde, amplitude [U max], effectieve waarde
  image2


  en gemiddelde waarde.

  • Periode en periodeduur.
  • Frequentie.
  • De eenheid hertz.
  • Faseverschil.

  1.7 Niet-sinusvormige signalen

  Afbakening:

  • Audiosignaal.
  • Bloksignaal.
  • De grafische voorstelling in de tijd.
  • Gelijkspanningscomponent, grondgolf en zijn harmonischen.
  • Ruis [Pn = kTB], thermische ruis, via de antenne ontvangen ruis, ruisvermogen per Hz, ruis-vermogen in de bandbreedte.

  1.8 Gemoduleerde signalen

  Afbakening:

  • CW.
  • Amplitudemodulatie.
  • Enkelzijbandmodulatie.
  • Fase- en frequentiemodulatie.
  • Frequentiezwaai en modulatie-index.
  image3
  • Draaggolf, zijbanden en bandbreedte.
  • Golfvormen van CW-, AM-, EZE- (SSB-) en FM-signalen (grafische weergave).
  • Spectra van CW-, AM-, EZB- (SSB-) en FM-signalen (grafische weergave).
  • Digitale modulatievormen: FSK, 2-PSK, 4-PSK en QAM.
  • Digitate modulatie: bitsnelheid, symboolsnelheid (baudsnelheid) en bandbreedte.
  • Foutdetectie en -correctie: CRC (packet radio), ARQ en FEC (toepassing AMTOR).

  1.9 Vermogen en energie

  Afbakening:

  • Het vermogen van sinusvormige signalen;
  image4
  • Vermogensverhoudingen die overeenkomen met de volgende dB-waarden: 0dB, 3dB, 6dB, 10dB en 20dB [zowel positief als negatief].
  • De vermogensverhouding in dB bij het achter elkaar schakelen van versterkers en/of verzwakkers.
  • Aanpassing [maximale vermogensoverdracht].
  • De relatie tussen ingangsvermogen, uitgangsvermogen en rendement.
  • Peak Envelope Power [PEP].

  1.10 Digitalisering van analoge signalen

  Afbakening:

  • Bemonsteren en kwantiseren.
  • Minimale bemonsteringsfrequentie (Nyquistfrequentie).
  • Anti-aliasfilter, reconstructiefilter.
  • Convolutie (tijddomein/-frequentiedomein, grafische voorstelling).
  • ADC en DAC.

  Eindterm 2: componenten

  • 2.1 Weerstand

   Afbakening:

   • Weerstand.
   • De eenheid ohm.
   • Stroom-spanningskarakteristiek.
   • Vermogensdissipatie.

   2.2 Condensator

   Afbakening:

   • Capaciteit.
   • De eenheid farad.
   • De relatie tussen capaciteit, afmetingen en diëlektricum.
   • De reactantie.
   image6
   • Faseverschil tussen stroom en spanning.
   • Eigenschappen van vaste en van variabele condensatoren.

   2.3 Spoel

   Afbakening:

   • Zelfinductie.
   • De eenheid henry.
   • Het effect van aantal windingen, diameter, lengte en kernmateriaal op de zelfinductie.
   • De reactantie.
   image7
   • Faseverschil tussen stroom en spanning.
   • Q-factor.
   image8

   2.4 Toepassing en gebruik van transformatoren

   Afbakening:

   • Ideale transformator.
   • De relatie tussen wikkelverhouding en:
   • Spanningsverhouding.
   • Stroomverhouding.
   • Impedantieverhouding.
   • Transformatoren (toepassing).

   2.5 Diode

   Afbakening:

   Gebruik en toepassing van diodes:

   • Gelijkrichtdiode, zenerdiode, LED [licht emitterende diode], varicap [capaciteitsdiode];
   • Doorlaatstroom;
   • Sperspanning en lekstroom

   2.6 Transistor

   Afbakening:

   • PNP- en NPN-transistor:
   • Stroomsturing,
   • Stroomversterking.
   • Veldeffecttransistor.
   • Spanningsturing;
   • Steilheid.
   • In- en uitgangsimpedantie van bovengenoemde schakelingen.
   • Instelmethode.
   • De transistor in:

   - gemeenschappelijke emitter-[source-] schakeling;
   - gemeenschappelijke basis-[gate-] schakeling-,
   - gemeenschappelijke collector-[drain-] schakeling.

   2.7 Overige componenten

   Afbakening:

   • Eenvoudige buizen [triode en pentode]:
   • - Steilheid;
   • - Anode-roostercapaciteit.
   • Eenvoudige digitale componenten (functie):
   • - Poortschakelingen;
   • - Opteller (full adder);
   • - Flipflop;
   • - Deler.

   Eindterm 3: schakelingen

   • 3.1 Combinatie van componenten

    Afbakening:

    • Serie- en parallelschakeling van weerstanden, spoelen, condensatoren, transformatoren en dioden.
    • Stromen en spanningen in deze schakelingen.
    • Impedantie van deze schakelingen.
    • Gedrag van niet-ideale weerstanden, condensatoren en spoelen (parasitaire effecten).

    3.2 Analoge filter

    Afbakening:

    • Seriekring en parallelkring
    • Impedantie
    • Frequentiekarakteristiek
    • Resonantiefrequentie.
    • Kwaliteitsfactor van een afgestemde kring.
    image10
    • Bandbreedte.
    • Bandfilter.
    • Laagdoorlatende, hoogdoorlatende, banddoorlatende en bandsperrende filters, opgebouwd uit passieve elementen, kantelfrequentie.
    • Frequentiekarakteristiek.
    • Pi-filter en T-filter.
    • Kwartskristal; vervangingsschema, serieresonantie en parallelresonantie.
    • Gevolgen van het toepassen van niet ideale componenten (parasitaire effecten).

    3.3 Voeding

    Afbakening:

    • Schakelingen voor enkel- en dubbelzijdige gelijkrichting en de bruggelijkrichter.
    • Afvlakschakelingen.
    • Stabilisatieschakelingen in laagspanningsvoedingen.
    • Schakelende voedingen, isolatie en EMC.

    3.4 Versterker

    Afbakening:

    • Lf- en hf-versterker.
    • Operationele versterker [OpAmp].
    • Versterkingsfactor.
    • Amplitude-frequentiekarakteristiek en bandbreedte (breedband- t.o.v. afgestemde trappen).
    • Instelling in klasse A, A/B, B en C.
    • Harmonische vervorming en intermodulatievervorming, oversturing van versterkertrappen.
    • Vermogenversterkers met buizen, spanningen en impedanties, impedantietransformatie.
    • Parasitaire oscillaties.

    3.5 Detector

    Afbakening:

    • AM-detectoren:
    • Diodedetector;
    • Productdetector en BFO.
    • FM-detectoren.

    3.6 Oscillator

    Afbakening:

    • Factoren die de frequentie en frequentiestabiliteit bepalen.
    • Oscilleervoorwaarden.
    • LC-oscillator.
    • Kristaloscillator, overtone-oscillator.
    • Spanningsgestuurde oscillator (VCO, frequentiemodulator).
    • Faseruis.

    3.7 Phase Locked Loop (PLL)

    Afbakening:

    • Regellus met fasevergelijk-schakeling.
    • Regellus met instelbaar deeltal.
    • Filter in de regellus.
    • Modulatie in de VCO.

    3.8 Mengtrap

    Afbakening:

    • Mengtrap met transistor, JFET of dioden.
    • Som- en verschilmenging, spiegelfrequentie.
    • Amplitudemodulator.
    • Balansmodulator.

    3.9 Digitale signaalverwerking

    Afbakening:

    • FIR en BR filter blokschema.
    • Fourier transformatie (grafische weergave):
    • DFT;
    • FFT.
    • Directe digitate frequentiesynthese (DDS).

    Eindterm 4: ontvangers

    • 4.1 Uitvoering

     Afbakening:

     • Enkel- en dubbelsuperheterodyne ontvanger.
     • Directe conversie.

     4.2 Blokschema’s

     Afbakening:

     • AM-ontvanger [A3E]
     • FM-ontvanger [F3E]
     • CW-ontvanger [A1A]
     • EZB-ontvanger [J3E]

     4.3 Werking en functies van de volgende schakelingen (alleen als onderdeel van een blokschema)

     Afbakening:

     • HF-versterker [smalband of breedband].
     • Oscillator [vast en variabel].
     • Mengtrap.
     • Middenfrequentversterker.
     • Begrenzer.
     • Detector.
     • Zwevings-oscillator [BF0].
     • Productdetector.
     • LF-versterker.
     • Automatische versterkingsregeling.
     • S-meter.
     • Ruisonderdrukker [squelch].

     4.4 Ontvangerspecificaties

     Afbakening:

     • Nabijselectiviteit.
     • Verafselectiviteit.
     • Gevoeligheid, ruisgetal.
     • Stabiliteit.
     • Intermodulatie; kruismodulatie.
     • Reciproke menging (faseruis).
     • Gevoeligheidsvermindering (desensitization).
     • Blokkering.

     Eindterm 5: zenders

     • 5.1 Uitvoering

      Afbakening:

      • Zender met of zonder frequentietransformatie.
      • Transceiver (TRX).

      5.2 Blokschema’s

      Afbakening:

      • FM-zender met PLL [F3E]
      • CW-zender [A1A]
      • EZB-zender [J3E]

      5.3 Werking en functies van de volgende schakelingen (alleen als onderdeel van het blokschema)

      Afbakening:

      • Mengtrap.
      • Oscillator.
      • Scheidingstrap.
      • Stuurtrap.
      • Frequentievermenigvuldiger.
      • Vermogensversterker.
      • Aanpassing.
      • Uitgangsfilter.
      • Frequentiemodulator.
      • Lf-begrenzer.
      • Balansmodulator.
      • Fasemodulator.
      • Zijbandfilter.

      5.4 Zenderspecificaties

      Afbakening:

      • Frequentiestabiliteit.
      • Hf-bandbreedte.
      • Zijbanden.
      • Lf-bandbreedte.
      • Niet-lineariteit (hannonische en intermodulatievervorming).
      • Uitgangsimpedantie.
      • Uitgangsvermogen.
      • Rendement.
      • Frequentiezwaai.
      • Modulatie-index.
      • Sleutelklikken en chirps.
      • Ongewenste hf-uitstralingen.
      • Effecten van oversturing.
      • Faseruis.
      • Kaststraling.

      Eindterm 6: antennes en transmissielijnen

      • 6.1 Antennetypen

       Afbakening:

       • Halvegolfantenne met voeding in het midden.
       • Halvegolfantenne met voeding aan het einde.
       • Gevouwen dipool.
       • Kwartgolf verticale antenne [groundplane].
       • Antenne met parasitaire elementen [Yagi].
       • Apertuurantennes (parabolische reflector, hoorn).
       • Dipool met sperkringen [traps]

       6.2 Antenne-eigenschappen

       Afbakening:

       • Stroom- en spanningsverdeling.
       • Impedantie in het voedingspunt.
       • Capacitieve of inductieve impedantie buiten resonantie.
       • Polarisatie.
       • Richteffect, rendement en antennewinst.
       • Effectief uitgestraald vermogen [ERP, EIRP].
       • Voor/achterverhouding.
       • Horizontale en verticale stralingsdiagrammen.
       • Effectief opvangend oppervlak.

       6.3 Transmissielijnen

       Afbakening:

       • Open lijn.
       • Coaxiale kabel.
       • Golfpijp.
       • Karakteristieke impedantie.
       image11
       • Verkortingsfactor.
       • Staandegolfverhouding.
       image12
       • Verliezen.
       • Balun.
       • Kwartgolf lijn als impedantietransformator.
       image13
       • Antenne aanpassingseenheid.

       Eindterm 7: propagatie

       • 7.1 Algemeen

        Afbakening:

        • Signaalverzwakking, signaalruisverhouding.
        • Zichtbereikverbinding, vrije - ruimtepropagatie.
        • Kosmische ruis.
        • Basisbegrippen van de propagatievoorspelling (link budget):

        - Overheersende ruisbron (bandruis t.o.v. ontvangerruis);
        - Minimaal benodigde signaal- ruisverhouding;
        - Minimaal benodigd ontvangen signaalvermogen;
        - Trajectverliezen;
        - Antennewinst;
        - Transmissielijnverlies;
        - Minimaal benodigd zendvermogen.

        7.2 HF

        Afbakening:

        • lonosfeerlagen.
        • Kritische frequentie.
        • Invloed van de zon op de ionosfeer.
        • Maximum Usable Frequency [MUF].
        • Grondgolf en runntegolf.
        • Opstralingshoek, invloed antennehoogte.
        • Dode zone en skip distance.
        • Multipadeffecten in ionosferische propagate, fading.
        • Atmosferische ruis.

        7.3 VHF en hoger

        Afbakening:

        • Troposfeer.
        • Golfgeleidervorming in de atmosfeer (ducting).
        • Verstrooiing (scattering).
        • De invloed van de antennehoogte op de overbrugbare afstand [radio horizon].
        • Temperatuurinversie.
        • Sporadische E-reflectie.
        • Aurorareflectie.
        • Meteorscatter.
        • Maanreflectie (EME).
        • Thermische ruis van het aardoppervlak.

        Eindterm 8: metingen

        • 8.1 Meten

         Afbakening:

         Het meten van:
         • Gelijk- en wisselspanningen;
         • Gelijk- en wisselstroden;
         • Weerstand;
         • Gelijkstroom- en hoogfrequentvermogen [gemiddeld vermogen, 'Peak Envelope Power'];
         • Staandegolfverhouding;
         • Golfvorm van de omhullende van een hoogfrequentsignaal;
         • Frequentie;
         • Resonantiefrequentie.

         Meetfouten:
         • Invloed van de frequentie;
         • lnvloed van de golfvorm;
         • Invloed van, de inwendige impedantie van meetinstrumenten.

         8.2 Meetinstrumenten

         Afbakening:

         Het meten met:
         • Universeelmeter (digitaal en analoog);
         • Staandegolfmeter;
         • Frequentieteller,
         • Spectrumanalyser;
         • Signaalgenerator;
         • Oscilloscoop;
         • Kunstantenne [dummy load], HFvermogensmeter.

         Eindterm 9: storing en immuniteit

         • 9.1 Storing in elektronische apparatuur

          Afbakening:

          • Blokkering [werkpuntverschuiving].
          • Interferentie met het gewenste signaal.
          • Intermodulatie.
          • Laagfrequentdetectie.

          9.2 Oorzaak van de storing in elektronische apparatuur

          Afbakening:

          • Veldsterkte van de zender.
          • Ongewenste uitstraling van de zender [parasitaire uitstraling, harmonischen]
          • Ongewenste beinvloeding van de apparatuur:
          - via de antenne-ingang [antennespanning, ingangs-selectiviteit];
          - via andere aangesloten leidingen;
          - door directe instraling

          9.3 Maatregelen tegen storingen

          Afbakening:

          • Voorzieningen ter voorkoming en opheffing van storingen:
          - Filteren;
          - Ontkoppelen;
          - Afscherming.

         Eindterm 10: veiligheid

         • 10.1 Het menselijk lichaam

          Afbakening:

          • Weerstand van het menselijk lichaam.
          • Toegelaten aanrakingsspanning.
          • De gevolgen van elektrische schok.
          • Toegelaten vermogensdichtheid van een hoogfrequentveld [watt/m2].

          10.2 Netvoeding

          Afbakening:

          • Verschil tussen fase, nul en aarde [kleurcode]
          • Uitvoeringen van aardverbindingen
          • Aardlekschakelaar.
          • Snelle en trage veiligheden.

          10.3 Hoge spanningen

          Afbakening:

          • Isolatie.
          • Afscherming.
          • Aarding.
          • Geladen condensatoren.

          10.4 Bliksemontlading

          Afbakening:

          • Gevaar
          • Bescherming

          10.5 Opstelling

          Afbakening:

          • Apparatuur binnen.
          • Apparatuur buiten.
          • Antenne.

          Eindterm 11: nationale en internationale gebruiksregels en procedures

          • 11.1 Nationale en internationale gebruiksregels en procedures

           Afbakening:

           • Q-codes.
           • Overige codes.
           • Internationaal nood-, spoed- en veiligheidsverkeer en verkeer bij natuurrampen.
           • Roepletters:
           - Prefix;
           - Suffix;
           - In Nederland.
           • Internationaal spellingsalfabet.

           Eindterm 12: nationale en internationale regelgeving amateurdienst en amateursatellietdienst

           • 12.1 Nationale en internationale regelgeving amateurdienst en amateursatellietdienst

            Afbakening:

            • ITU Radio Regulations
            • CEPT aanbevelingen
            • Bij of krachtens de Telecommunicatiewet gestelde regels

           Eindterm 13: gedragsregels

           • 13.1 Maatschappelijke verantwoordelijkheden van de radiozendamateur

            Afbakening:

            • Gewenst gedrag in het radioverkeer:
            - Binnen de Amateurdienst;
            - T.o.v. andere diensten;
            - IARU aanbevelingen.
            • Opheffen van storing.
            • Reageren op noodverkeer.

            13.2 Operationele vaardigheden

            Afbakening:

            • Gebruik kunstantenne.
            • Verbindingsprocedures.
            • Aanpassen vermogen aan situatie.

           feedback