Service

Exameneisen Pluimveetransport

Algemene informatie

In deze exameneisen staat wat u moet kunnen en kennen. De exameneisen vormen daarom de basis van de opleiding en het examen.

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categorie:

 • Vakbekwaamheid Chauffeur Verantwoord Pluimveetransport

Categoriecode en exameninformatie:

 • VEEP(V), digitaal, 30 meerkeuzevragen, dekkingsgraad toetstermen 80%, cesuur 80% (24 van de 30 vragen goed)

Bijzonderheden:

Deze toetsmatrijs is een algemene toetsmatrijs. Waar in dit document ‘dieren’ of ‘pluimvee’ gelezen wordt, worden zowel leghennen, moederdieren, vleeskuikens, eendagskuikens, opfokdieren, kalkoenen en vleeseenden bedoeld. Alleen als dit niet mogelijk is, worden bovengenoemde dieren apart genoemd.

Vastgesteld door:

 • College van Deskundigen Chauffeur Verantwoord Veetransport op 16 mei 2022

Beoordeeld door:

 • Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer weg op 31 mei 2022

Goedgekeurd door:

 • Divisiemanager CCV op 1 juni 2022

Ingangsdatum:

1 oktober 2022

Datum laatste aanpassing:

1 oktober 2022

Toelichting gebruik toetstermen:

 • Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.

Toelichting taxonomiecode:

Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.

 • F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
 • B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
 • R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
 • P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.

Eindterm 1: Gedrag van en het omgaan met de diverse diersoorten

 • 1.1 De kandidaat kan van pluimvee de eigenschappen die i.v.m. transport van belang kunnen zijn opnoemen

  Afbakening:

  • Gevoeligheid voor geluiden, lichtintensiteit, tocht en temperatuurswisselingen

  Taxonomie toetsterm 1.1: F

  1.2 De kandidaat kan het omgaan met pluimvee tijdens laden en lossen beschrijven

  Afbakening:

  • Het vangen en laden van pluimvee;
  • Het vangen van ontsnapt pluimvee;
  • Klimaat;
  • Licht.

  Taxonomie toetsterm 1.2: F

  1.3 De kandidaat kan het te verwachten gedrag van pluimvee bij transportincidenten beschrijven

  Afbakening:

  • Pikorde;
  • Vluchten;
  • Vliegen.

  Taxonomie toetsterm 1.3: F

  1.4 De kandidaat kan de factoren voor en tijdens het transport die invloed hebben op het welzijn van de dieren en de (vlees)kwaliteit beschrijven

  Afbakening:

  Voor transport:
  • Wijze van vangen;
  • Voeronthouding;
  • Fysieke controle lading.

  Bij/tijdens transport:
  • Stress;
  • Hanteren van kratten met dieren;
  • Rijgedrag chauffeur;
  • Beladingsdichtheid;
  • Soorten containers;
  • Klimaat;
  • Ventilatie;
  • Conditie en staat van de containers.

  Taxonomie toetsterm 1.4: F

  1.5 De kandidaat kan beschrijven dat voor de diverse soorten en categorieën pluimvee verschillende transportcondities van toepassing zijn

  Afbakening:

  • Klimaat;
  • Ventilatie;
  • Beladingsdichtheid.

  Taxonomie toetsterm 1.5: F

Eindterm 2: Dieren en gezondheid

 • 2.1 De kandidaat kan de belangrijkste risicofactoren m.b.t. ziekteverspreiding van bedrijf tot bedrijf opnoemen

  Afbakening:

  • Vervoer van levende dieren;
  • Overdracht door mensen en materialen

  Taxonomie toetsterm 2.1: F

  2.2 De kandidaat kan benoemen hoe de risico’s (zie 2.1.) te verkleinen zijn

  Afbakening:

  • Vragen naar bedrijfsprocedures en deze volgen (o.a. bedrijfskleding);
  • Tussen de transporten door de wagens en materialen schoonmaken en desinfecteren;
  • Rekening houden met gezondheidsstatus leverende bedrijf;
  • Beperken van dier - dier en (vreemde) mens - dier contacten.

  Taxonomie toetsterm 2.2: F

  2.3 De kandidaat kan beschrijven hoe hij erachter kan komen of in een land een besmettelijke dierziekte heerst

  Afbakening:

  • Website van de Europese Commissie
  • Bedrijfsprocedure volgen (werkgever raadplegen)

  Taxonomie toetsterm 2.3: F

  2.4 De kandidaat kan beschrijven hoe te handelen als hij in een land is waar een besmettelijke dierziekte uitbreekt

  Afbakening:

  • Geen dierlijke producten meenemen;
  • Contact met landbouwhuisdieren vermijden;
  • Nagaan wat de dierziektestatus in het land is en wat de wettelijke maatregelen zijn en hiernaar handelen;
  • Bedrijfsprocedure volgen (werkgever bellen).

  Taxonomie toetsterm 2.4: F

  2.5 De kandidaat kan de meest voorkomende pluimveeziekten opnoemen en benoemen of deze dierziekten zoönosen zijn

  Afbakening:

  • Weten wat de aangifte verplichte dierziektes zijn;
  • Newcastle disease (NCD) (pseudo-vogelpest);
  • Vogelpest (Aviaire Influenza).

  Zie website van de NVWA (voor de volledige lijst).

  Taxonomie toetsterm 2.5: F

  2.6 De kandidaat kan van de ziekten die onder 2.5 zijn genoemd, de speciale maatregelen die genomen moeten worden, noemen

  Afbakening:

  Conform EU-Diergezondheidsverordening (2016/429) en de vastgestelde dierziektedraaiboeken;
  • tijdelijke maatregelen dierziekten;
  • In overleg met de werkgever de van toepassing zijnde maatregelen hanteren

  Taxonomie toetsterm 2.6: F

Eindterm 3: Wet- en regelgeving, vervoersregels, transportdocumenten

 • 3.1 De kandidaat kan aspecten opnoemen die in de Transportverordening (EG) nr. 1/2005 zijn vastgelegd t.a.v. het vervoer van gewervelde dieren en daarmee samenhangende activiteiten

  Afbakening:

  • Inladen/beladen/inrichtingseisen;
  • Reis- en rusttijden voor dieren;
  • Aanvullende regels t.a.v. pluimveevervoer gedurende lange transporten;
  • Minimale vloeroppervlakte per gewichtsnorm (beladingsdichtheid);
  • Gesteldheid containers.

  Taxonomie toetsterm 3.1: F

  3.2 De kandidaat kan wettelijke bepalingen voor het transport vervoermiddelen opnoemen.

  Afbakening:

  De eisen aan vervoerseenheden conform de Transportverordening (EG) nr.1/2005
  - Bijlage I, hoofdstuk II.

  Taxonomie toetsterm 3.2: F

  3.3 De kandidaat kan beschrijven waarom de beladingsdichtheid van belang zijn

  Afbakening:

  • De beladingsdichtheid is conform de Transportverording (EG) nr. 1/2005
   (Bijlage I, Hoofdstuk VII)
  • Van belang uit welzijnsoverweging

  Taxonomie toetsterm 3.3: B

  3.4 De kandidaat kan de Nederlandse wetten noemen, die een rol spelen bij het transport over de weg van dieren

  Afbakening:

  • Wegenverkeerswet;
  • Wet dieren.

  Taxonomie toetsterm 3.4: F

  3.5 De kandidaat kan de taken van de controlerende instanties in Nederland opnoemen m.b.t pluimveetransport

  Afbakening:

  Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft controle-, toezicht-, keurings-, opsporings- en handhavingstaken o.a.:
  • op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid;
  • voor uitvoering dierziektenbestrijding;
  • voor keuring van levend vee in de slachthuizen;
  • import- en exportkeuring van levend vee en levend pluimvee; Gezondheids-en welzijnscertificaten
  • afgifte vervoersvergunning (type 1, type 2);
  • controle op erkende R&O-wasplaatsen evenhoevigen.

  Taxonomie toetsterm 3.5: F

  3.6 De kandidaat kan beschrijven welke interventies de NVWA kan opleggen bij tekortkomingen:

  Afbakening:

  De NVWA kan optreden bij de constatering van overtredingen. Zo kan de NVWA een schriftelijke waarschuwing of 'bestuurlijke boete' opleggen, erkenningen schorsen, of een proces-verbaal opmaken, of een verbeterplan eisen

  Taxonomie toetsterm 3.6: F

  3.7 De kandidaat kan diverse (transport)documenten verklaren

  Afbakening:

  • Vervoersdocument, dat de minimale vereiste transportverordening 1/2005 gegevens bevat, bijvoorbeeld: vrachtbrief, laadbon, CMR of VKI;
  • Voedselketeninformatieformulier (VKI-formulier);
  • Logboek R&O;
  • Bewijs van tweede R&O van het vervoersmiddel in geval van risicoland;
  • (EU/Export-) certificaat: Certificaat voor intracommunautaire handel van levende dieren binnen de EU (Traces certificaat);
  • Vrachtbrief (laadbon/CMR)

  Taxonomie toetsterm 3.7: B

  3.8 De kandidaat kan de Europese verordeningen noemen, die een rol spelen bij het dierenwelzijn en transport over de weg van dieren

  Afbakening:

  • Transportverordening (EG) nr. 1/2005 (dierenwelzijn).
  • Diergezondheidsverordening (gezondheid, preventie dierziekten)

  Taxonomie toetsterm 3.8: F

Eindterm 4: Rijden met levend pluimvee

 • 4.1 De kandidaat kan omschrijven wat een defensieve en anticiperende rijstijl inhoudt en waarom een dergelijke rijstijl gehanteerd moet worden bij vervoer van levend pluimvee

  Afbakening:

  • Defensieve rijstijl:
   - Rekening houden met de weg- en weersomstandigheden;
   - Aandacht voor de fouten die anderen kunnen maken.

  • Anticiperende rijstijl:
   - Concentratie, observatie, nadenken en alert zijn;
   - Anticiperen op bewegingen/reacties van medeweggebruikers.

  • Belang voor pluimveevervoer:
   - Beweging van voertuig brengt bewegingsreactie bij de dieren teweeg;
   - Voorkomen verwondingen en kneuzingen bij de dieren;
   - Voorkomen economische schade door schade aan dieren.

  Taxonomie toetsterm 4.1: B

  4.2 De kandidaat kan beschrijven hoe te handelen bij een ongeval tijdens transport

  Afbakening:

  1. Zorg voor eigen veiligheid;
  2. Bel 112;
  3. Meld dat bij het ongeval een transportmiddel met dieren is betrokken;
  4. Bel de werkgever of opdrachtgever;
  5. Verleen medewerking bij het wegslepen van het transportmiddel.

  Taxonomie toetsterm 4.2: F

  4.3 De kandidaat kan benoemen welke maatregelen de bevoegde autoriteit treft om oponthoud tijdens vervoer, dan wel lijden van dieren te voorkomen of tot een minimum te beperken

  Afbakening:

  • Transportverordening (EU) nr.1/2005 – artikel 22;
  • Voorrang wordt door de bevoegde autoriteit verleend aan diertransporten bij plaatsen van uitgang en grensinspectieposten in geval van onvoorziene omstandigheden (van oponthoud);
  • Vasthouden van partijen dieren tijdens vervoer vindt niet plaats, tenzij dierenwelzijn of openbare veiligheid dat noodzakelijk maakt;
  • Bij extreme situaties zoals langdurig stilstaan in files, onder begeleiding over de vluchtstrook. Zeker bij uitzonderlijk warme dagen.

  Taxonomie toetsterm 4.3: F

Eindterm 5: Reinigen en ontsmetten

 • 5.1 De kandidaat kan uitleggen waarom het reinigen en ontsmetten van vervoerseenheden belangrijk is

  Afbakening:

  Voorkomen van insleep en verspreiding van dierziekten (dierziektepreventie).

  Taxonomie toetsterm 5.1: B

  5.2 De kandidaat kan de fasen van het reinigings- en ontsmettingsproces van de vervoerseenheid opnoemen. Tevens kan de kandidaat een korte toelichting op elke fase noemen

  Afbakening:

  • Voorbehandeling;
  • Reinigen;
  • Spoelen;
  • Ontsmetten;
  • Naspoelen (indien van toepassing);
  • Bemonstering (indien van toepassing).

  Taxonomie toetsterm 5.2: F

  5.3 De kandidaat kan de nadelen van het gebruik van ontsmettingsmiddelen opnoemen

  Afbakening:

  • Desinfecteermiddelen zijn in meer of mindere mate schadelijk voor het milieu;
  • Een aantal middelen is bij onzorgvuldig gebruik schadelijk voor mens en dier;
  • Een aantal middelen is schadelijk voor de vervoerseenheid.

  Taxonomie toetsterm 5.3: F

  5.4 De kandidaat kan goed gebruik van ontsmettingsmiddelen opnoemen:

  Afbakening:

  • Geregistreerde ontsmettingsmiddelen (Ctgb);
  • Gebruik volgens voorschrift/instructie.

  Taxonomie toetsterm 5.4: F

  5.5 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld de regelgeving toepassen m.b.t. reiniging en ontsmetting van pluimvee (vervoerseenheden en kratten/containers waar binnenlands pluimveevervoer mee is uitgevoerd) conform de Regeling houders van dieren

  Afbakening:

  • De vervoerseenheid en kratten/containers worden na lossing op de slachterij gereinigd en ontsmet (dit geldt niet voor eenmalig te gebruiken kratten/containers);
  • Bij reiniging en ontsmetting moeten daarvoor toegelaten desinfectiemiddelen gebruikt worden.
  • Registratie / bewijsstuk R&O moet in de vervoerseenheid worden bewaard.

  Taxonomie toetsterm 5.5: R

  5.6 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld de regelgeving toepassen m.b.t. reiniging en ontsmetting van pluimvee (vervoerseenheden en kratten/containers) wanneer deze vanuit het buitenland in Nederland komen

  Afbakening:

  Beladen vervoerseenheden pluimvee:
  Voor de inlading van pluimvee moet de vervoerseenheid zijn gereinigd en ontsmet;
  • Na het lossen in Nederland moeten de vervoerseenheden en kratten zo snel mogelijk worden gereinigd en ontsmet;
  • Als het transport afkomstig was uit een risicoland:
  - indien de wasplaats ter plekke geen erkende wasplaats is, dan wordt (na R&O op niet-erkende wasplaats) doorgereden naar een erkende R&O-plaats voor reiniging en ontsmetting;
  - het bewijs van R&O van de erkende wasplaats dient binnen 24 uur aan NVWA te worden gezonden.

  Niet beladen/lege vervoerseenheden pluimvee:
  • Relevant voor vervoerseenheden en kratten/containers die gebruikt zijn voor het transport van levend pluimvee en/of broedeieren en leeg terugkeren uit een risicoland:
  - bij terugkeer in Nederland dienen de vervoerseenheden zo snel mogelijk voor de tweede keer worden gereinigd en ontsmet op een erkende R&O-plaats (eerste R&O vond plaats na lossen in buitenland);
  - De vervoerder moet binnen 24 uur na binnenkomst in Nederland een bewijs van R&O op een erkende wasplaats overleggen aan de NVWA.

  Taxonomie toetsterm 5.6: R

  5.7 Vervallen

  5.8 De kandidaat weet wat risicolanden en derde landen zijn

  Afbakening:

  Risicolanden zijn:
  • alle derde landen (landen die niet bij de EU zijn aangesloten) en;
  • door de minister aangewezen lidstaten waar een bij ministeriële regeling aangewezen besmettelijke dierziekte is geconstateerd (bijlage 9 bij Regeling houders van dieren).

  Taxonomie toetsterm 5.8: F

Eindterm 6: Communicatie

 • 6.1 De kandidaat kan het belang van effectieve communicatie omschrijven

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie toetsterm 6.1: B

  6.2 Vervallen

  6.3 De kandidaat kan de basisregels van communicatie (met de klant) uitleggen

  Afbakening:

  • Feedback geven en ontvangen;
  • Goed luisteren;
  • Actief luisteren naar de klant;
  • Meedenken;
  • Omgaan met conflicten;
  • Oplossingsgericht zijn indien van toepassing;
  • Professionele / neutrale houding;
  • Rekening houden met eisen / afspraken met de klant.

  Taxonomie toetsterm 6.3: B

Wijzigingen

 • t.o.v. voorgaande versie (1 januari 2020)

  Algemene opmerking: de toetstermen met ‘transportmiddel’ zijn vervangen door ‘vervoerseenheid’.

  Bij eindterm 2

  - De afbakening van toetsterm 2.2 is op een andere wijze geformuleerd.

  - In de afbakening van toetsterm 2.5 zijn de dierziektes ‘Salmonella arizonae, Salmonella Gallinarum en Salmonella Pullorum’ en ‘Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis en Mycoplasma synoviae’ verwijderd uit de toetsmatrijs. De dierziekte ‘Rabies’ is vervangen door ‘Blauwtong.

  - In de afbakening van toetsterm 2.6 zijn de termen ‘EU diergezondheidsverordening’ en ‘dierziektedraaiboeken’ toegevoegd.

  Bij eindterm 3

  - In de afbakening van toetsterm 3.4 is de vervallen wetgeving ‘Gezondheidswet en welzijnwet voor Dieren (GWWD)’ en ‘Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s’ verwijderd.

  - In de afbakening van toetsterm 3.5 zijn de termen ‘gezondheids-en welzijnscertificaten’ verplaatst binnen de afbakening.

  - In de toetsterm en de afbakening van 3.6 is de tekst met betrekking tot de bevoegdheden van de NVWA aangepast. De taxonomie is aangepast van ‘begripsmatig’ naar ‘feitelijk’.

  - In de afbakening van toetsterm 3.7 is de tekst ‘van het vervoersmiddel’ toegevoegd.

  - Creatie van een nieuwe toetsterm 3.8: ‘kandidaat kan de Europese verordeningen noemen, die een rol spelen bij het dierenwelzijn en transport over de weg van dieren’. In de afbakening is opgenomen: ‘Transportverordening (EG) nr. 1/2005 (dierwelzijn)’ en ‘Diergezondheidsverordening (gezondheid, preventie dierziekten)’.

  Bij eindterm 5

  - De volgende wijzigingen zijn aangebracht in de afbakening van toetsterm 5.5.
  > ‘bestrijding van vogelgriep’ is verwijderd.
  > toevoeging: ‘Registratie / bewijsstuk R&O moet in de vervoerseenheid worden bewaard’.

  - De toetsterm 5.6 is op een andere wijze geformuleerd. De R&O richtlijnen voor transporten vanuit het buitenland naar Nederland voor beladen en lege transporten zijn opgenomen.

  - De afbakening van toetsterm 5.8 is op een andere wijze geformuleerd. De definitie van een ‘risicoland’ is verduidelijkt.

Laatst gecontroleerd op: 7 april 2023

feedback