Service

Exameneisen Module 1-C1 en 1-C: Theorie-examen rijbewijscategorie C1 en C (vanaf 1/9/2023)

Algemene informatie

In deze exameneisen staat wat u moet kunnen en kennen. De exameneisen vormen daarom de basis van de opleiding en het examen.

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:
• RVM1-C1 (theorie-examen Module 1 rijbewijscategorie C1), digitaal, 65 vragen, 80 minuten, cesuur 80%, uitsluitend de toetstermen met vermelding van C1 zijn van toepassing.
• RVM1-C (theorie-examen Module 1 rijbewijscategorie C), digitaal, 65 vragen, 80 minuten, cesuur 80%, alle toetstermen zijn van toepassing.
• OR-C1 (theorie-examen overgangsexamen Rijbewijs C1), digitaal, 15 vragen, 30 minuten, cesuur 80%, uitsluitend de toetstermen met vermelding van OR-C1 zijn van toepassing.
• OR-C (theorie-examen overgangsexamen Rijbewijs C), digitaal, 15 vragen, 30 minuten, cesuur 80%, uitsluitend de toetstermen met vermelding van OR-C zijn van toepassing.
• OV-C (theorie-examen overgangsexamen Vakbewaamheid C), digitaal, 65 vragen, 90 minuten, cesuur 80%, uitsluitend de toetstermen met vermelding OV-C (in deze exameneisen en de exameneisen VM2-C)

  Geldigheid examenresultaat: 2 jaar

  Vastgesteld door:
  • College van Deskundigen RVB Administratie op 18 januari 2023
  • College van Deskundigen RVB Verkeer op 18 januari 2023
  • College van Deskundigen Techniek op 18 januari 2023

  Ministerie van IenW geinformeerd:
  16 februari 2023

  Beoordeeld door:
  • Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer 1 op 17 februari 2023

  Goedgekeurd door:
  • Divisiemanager CCV op 17 februari 2023

  Ingangsdatum:
  1 september 2023

  Datum laatste aanpassing:
  18 januari 2023

  Toelichting gebruik toetstermen:
  • Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
  • Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
  • Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.
  • Tax: Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.

  Toelichting taxonomiecode:
  • F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
  • B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
  • R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
  • P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.

  Per toetsterm is onder ‘toelichting’ aangegeven voor welk examen de toetsterm geldt, wat de taxonomiecode is. Ook is er (indien relevant) een verwijzing naar de betreffende wetgeving opgenomen.

  Ministeriële regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie C1 en C

  De eind- en toetstermen van het theorie-examen voor rijbewijscategorie C zijn opgesteld op basis van de wettelijke inrichtingseisen zoals beschreven in de Ministeriële regeling eisen theorie-examen voor de rijbewijscategorie C1 en C. Bij iedere toetsterm is aangegeven bij welk onderdeel van de ministeriële regeling de toetsterm hoort.

  • In het theorie-examen moet worden getoetst of de kandidaat de vereiste kennis bezit met betrekking tot de onderwerpen beschreven in de EU-richtlijnen; de Richtlijn vakbekwaamheid en de Derde Rijbewijsrichtlijn. In onderstaande tabellen wordt weergegeven bij welke toetsterm het onderwerp van de betreffende EU-richtlijn wordt bevraagd.

   EU-richtlijn – RVB Wordt bevraagd in toetsterm
   1.1 1-2.12, 2-1.6
   1.2 1-2.1, 1-2.9, 1-2.11, 2-2.10, 2-2.11, 2-4.1
   1.3 1-2.12, 2-1.5
   1.4 1-1.17, 1-1.24, 3-3.3
   1.5 (C1, C, C1E, CE) 1-1.23, 1-3.1, 2-5.1 t/m 2-5.8, 2-5.11, 2-5.12, 2-5.13
   1.6 (D1, D, D1E, DE) Alleen van toepassing op D, DE, D1, D1E
   1.7 (D1, D, D1E, DE) Alleen van toepassing op D, DE, D1, D1E
   2.1 1-4.1, 1-4.2, 3-1.1 t/m 3-1.6, 3-4.2
   2.2 (C1, C, C1E, CE) 1-4.3, 1-4.4, 3-2.1 t/m 3-2.10, 3-4.3
   2.3 (D1, D, D1E, DE) Alleen van toepassing op D, DE, D1, D1E
   3.1 3-3.5
   3.2 3-3.4
   3.3 3-3.6
   3.4 1-1.18, 3-3.7
   3.5 1-1.25, 1-1.26, 3-3.1, 3-3.2
   3.6 3-4.1
   3.7 (C1, C, C1E, CE) 3-4.2
   3.8 (D1, D, D1E, DE) Alleen van toepassing op D, DE, D1, D1E

  Eindterm 1: Verkeer

  • 1.1 Heeft kennis van en inzicht in de definitie van de relevante begrippen uit de Wegenverkeerswet 1994.

   Afbakening:

   • wegen (sub b),
   • motorrijtuigen (sub c),
   • aanhangwagen (sub d),
   • bromfietsen (sub e),
   • kenteken (sub g),
   • kentekenbewijs (sub h),
   • keuringsbewijs (sub j),
   • rijbewijs (sub l),
   • bestuurder van een motorrijtuig (sub n),
   • houder van een motorrijtuig of een aanhangwagen (sub o),
   • kwetsbare weggebruikers (sub ta).

   Toelichting toetsterm 1.1:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: F
   WVW 1994: 1, 1e lid
   3e RR: 2.1.5
   Min regeling: 1a
   Regl. Rijb.: 63.1.a, 63.2.a

   1.2 Heeft kennis van en inzicht in de relevante voorschriften uit de Wegenverkeerswet 1994 en kennis van en inzicht in de voorschriften voor zover deze gelden voor andere verkeersdeelnemers.

   Afbakening

   Voorschriften: WVW 1994 artikel:
   1.2.1 reikwijdte wegenverkeerswet 2, 1e t/m 3e lid
   1.2.2 algemeen veiligheidsbeginsel 5, 5a
   1.2.3 letsel of dood door schuld 6
   1.2.4 verlaten plaats ongeval 7
   1.2.5 rijden onder invloed 8
   1.2.6 rijontzegging 9
   1.2.7 wedstrijden op de weg 10
   1.2.8 verbod opzettelijk wederrechtelijk gebruik voertuig 11
   1.2.9 aanwijzingen 12
   1.2.10 toelating van voertuigen 21, lid 1 en 32
   1.2.11 kentekenplicht, kentekenbewijs, kentekenregister, aansprakelijkheid, kentekenplicht 36, 1e, 3e, 5e en 6e lid
   1.2.12 uitzonderingen kentekenplicht 37, 1e en 2e lid
   1.2.13 zichtbaarheid kenteken 40, 1e en 4e lid
   1.2.14 misbruik kentekenplaat 41
   1.2.15 overgifteplicht kentekenbewijs i.v.m. gebreken voertuig 60, 1e lid
   1.2.16 keuringsplicht / eisen keuringsdocument 72
   1.2.17 geldigheid keuringsbewijs 81, 1e lid
   1.2.18 rijbewijsplicht 107, 1e lid en 2e lid
   1.2.19 uitzonderingen rijbewijsplicht 108, 1e lid, onderdelen a,b en c
   1.2.20 bevoegdheden rijbewijs 118
   1.2.21 geldigheidsduur rijbewijs 123, 123b
   1.2.22 ongeldig verklaren rijbewijs 124
   1.2.23 deels ongeldig verklaren rijbewijs 125
   1.2.24 maatregelen vaardigheden en geschiktheid 130, 131, 132
   1.2.25 verplichtingen bestuurder 160
   1.2.26 bevoegdheden opsporingsambtenaar t.a.v. rijverbod 162
   1.2.27 opleggen van en medewerking verlenen aan adem-/bloedonderzoek 163
   1.2.28 invorderen en inhouden rijbewijs 164, 1e lid t/m 3e lid
   1.2.29 wegslepen motorrijtuigen 174, 1e lid en 2e lid
   1.2.30 ontzegging rijbevoegdheid motorrijtuigen bijkomende straf 179
   1.2.31 bijkomende straf rij-ontzegging en teruggave 180
   1.2.32 strafbepalingen eigenaar en houder 181
   1.2.33 strafbepalingen eigenaar en houder aanhangwagen 182
   1.2.34 onbekende bestuurder 184
   1.2.35 civiele aansprakelijkheid 185

   Toelichting toetsterm 1.2:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: F
   3e RR: 2.1.5
   Min regeling: 1a
   Regl. Rijb.: 63.1.a, 63.2.a

   1.3 Heeft kennis van en inzicht in de definities van de relevante begrippen uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

   Afbakening

   Definities 1.3.1 begrippen

   Toelichting toetsterm 1.3:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: F
   WVW 1994: 1, 2, 2a en 2b
   3e RR: 2.1.1
   Min regeling: 1b
   Regl. Rijb.: 63.1.a, 63.2.a

   1.4 Heeft kennis van en inzicht in de relevante voorschriften uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en kennis en inzicht van de voorschriften voor zover deze gelden voor andere verkeersdeelnemers.

   Afbakening

   Voorschriften: WVW 1994 artikel:
   1.4.1 plaats op de weg 3 t/m 10
   1.4.2 inhalen 11 t/m 13
   1.4.3 oprijden van een kruispunt, overweg 14, 15a
   1.4.4 verlenen van voorrang 15
   1.4.5 doorsnijden van militaire colonnes, uitvaartstoeten 16
   1.4.6 voorsorteren en richting aangeven bij afslaan 17
   1.4.7 voor laten gaan bij afslaan 18
   1.4.8 voertuig tot stilstand brengen 19
   1.4.9 maximumsnelheden 20 t/m 22
   1.4.10 stilstaan en parkeren 23 t/m 26
   1.4.11 plaatsen fietsen en bromfietsen 27
   1.4.12 geluidssignalen en knippersignalen ter afwending van dreigend gevaar 28
   1.4.13 gebruik optische- en geluidssignalen politie, brandweer, medische hulpverlening 29
   1.4.14 gebruik optische signalen overige bestuurders specifieke werkzaamheden 30, 30c
   1.4.15 verbod gebruik optische- en geluidssignalen 31
   1.4.16 gebruik van lichten tijdens het rijden en stilstaan 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 41a
   1.4.17 autowegen en autosnelwegen 42 en 43
   1.4.18 erven 44 t/m 46
   1.4.19 rotondes 47 en 48
   1.4.20 voetgangers 49
   1.4.21 voorrangsvoertuigen 50, 91
   1.4.22 loslopend vee 51
   1.4.23 in- en uitstappende passagiers 52
   1.4.24 slepen 53
   1.4.25 bijzondere manoeuvres 55 t/m 56
   1.4.26 onnodig geluid 57
   1.4.27 gevarendriehoek 58
   1.4.28 zitplaatsen 58a
   1.4.29 autogordels en kinderbeveiligingssystemen 59, 59a
   1.4.30 gebruik van mobiele communicatie apparatuur 61a
   1.4.31 vervoer personen in aanhangwagens en laadruimten 61b

   Toelichting toetsterm 1.4:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: B
   3e RR: 2.1.1, 2.1.6
   Min regeling: 1b, 2j
   Regl. Rijb.: 63.1.a, 63.2.a

   1.5 Heeft kennis van en inzicht in de relevante gedragsregels uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met betrekking tot verkeerstekens.

   Afbakening

   Gedragsregels: WVW 1994 artikel:
   1.5.1 algemene bepalingen 61 t/m 64
   1.5.2 verkeersborden 64a t/m 67
   1.5.3 verkeerslichten 68 t/m 75
   1.5.4 verkeerstekens op het wegdek 76 t/m 81

   Toelichting toetsterm 1.5:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: B
   3e RR: 2.1.1
   Min regeling: 1b
   Regl. Rijb.: 63.1.a, 63.2.a

   1.6 Heeft kennis van en inzicht in van de gedragsregels uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met betrekking tot aanwijzingen.

   Afbakening

   Gedragsregels: WVW 1994 artikel:
   1.6.1 verplichtingen weggebruikers 82 t/m 83
   1.6.2 rangorde aanwijzingen, verkeerstekens, verkeersregels 62 t/m 64 en 84

   Toelichting toetsterm 1.6:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: B
   3e RR: 2.1.1
   Min regeling: 1b
   Regl. Rijb.: 63.1.a, 63.2.a

   1.7 Heeft kennis van en inzicht in de gedragsregels uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met betrekking tot milieuzones en nul-emissiezones.

   Afbakening

   Gedragsregels: WVW 1994 artikel:
   1.7.1 milieuzones 86c, d
   1.7.2 nul-emissiezones 86e

   Toelichting toetsterm 1.7:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: B
   3e RR: 2.1.1
   Min regeling: 1b
   Regl. Rijb.: 63.1.a, 63.2.a

   1.8 Heeft kennis van en inzicht in de betekenis van verkeersborden en aanwijzingen en kan dit toepassen.

   Afbakening

   Betekenis en toepassing: WVW 1994 artikel:
   1.8.1 verkeersborden Bijlage 1
   1.8.2 aanwijzingen Bijlage 2
   1.8.3 overige borden en informatiepanelen Bordenboek

   Toelichting toetsterm 1.8:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: B
   3e RR: 2.1.1
   Min regeling: 1b
   Regl. Rijb.: 63.1.a, 63.2.a

   1.9 Heeft kennis van en inzicht in de relevante voorschriften uit het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en kennis en inzicht van de voorschriften voor zover deze gelden voor andere verkeersdeelnemers.

   Afbakening

   Voorschriften: WVW 1994 artikel:
   1.9.1 verkeerstekens 3, 4, 6
   1.9.2 onderborden 8
   1.9.3 zonale toepassing van verkeersborden 9

   Toelichting toetsterm 1.9:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: F
   3e RR: 2.1.1
   Min regeling: 1c
   Regl. Rijb.: 63.1.a, 63.2.a

   1.10 Heeft kennis van en inzicht in de relevante voorschriften uit het Reglement rijbewijzen en kennis en inzicht van de voorschriften voor zover deze gelden voor andere verkeersdeelnemers.

   Afbakening

   Voorschriften: WVW 1994 artikel:
   1.10.1 relevante begrippen 1
   1.10.2 minimumleeftijd voor het besturen van motorrijtuigen 5
   1.10.3 eisen ten aanzien van het geven van rijonderricht 9, 1e lid onderdeel e
   1.10.4 welk rijbewijs wordt afgegeven voor het besturen van welk voertuig 15
   1.10.5 automatische schakeling voertuig 17
   1.10.6 automatische schakeling voertuig andere categorie 18, 5e en 6e lid
   1.10.7 corrigerende lenzen 24
   1.10.9 geldigheidsduur van het rijbewijs 25a, 2e lid
   1.10.10 afgifte van rijbewijzen 104a

   Toelichting toetsterm 1.10:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: F
   3e RR: 2.1.5
   Min regeling: 1d
   Regl. Rijb.: 63.1.a, 63.2.a

   1.11 Heeft kennis van en inzicht in de relevante begrippen uit de Regeling voertuigen.

   Afbakening

   Begrippen:

   De begrippen uit RV art. 1.1 worden als als basiskennis bekend verondersteld indien deze begrippen onder de overige toetstermen relevant zijn.

   Dit betekent dat er geen examenvragen worden gesteld over de definities van de begrippen uit RV art. 1.1. Wel kunnen de begrippen voorkomen in examenvragen onder de overige toetstermen als deze begrippen daar van toepassing dan wel relevant zijn

   Toelichting toetsterm 1.11:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: F
   RV artikel: 1.1
   3e RR: 2.1.7
   Min regeling: 1e
   Regl. Rijb.: 63.1.a, 63.2.a

   1.12 Heeft kennis van en inzicht in de permanente eisen met betrekking tot het voertuig uit de Regeling voertuigen.

   Afbakening

   Permanente eisen: RV artikel:
   1.12.1 aansprakelijkheid algemene eisen 5.1.1, 5.1.a.1
   1.12.2 aansprakelijkheid gebruikseisen 5.1.2.
   1.12.3 algemene eisen 5.3.1, 5.12.1, 5.13.1
   1.12.4 voertuigafmetingen 5.3.6, 5.12.6, 5.13.6
   1.12.5 massa’s 5.3.7, 5.12.7
   1.12.6 uitlaatsysteem 5.3.11, 1e t/m 4e lid
   1.12.7 snelheidbegrenzer 5.3.15
   1.12.8 wielen 5.3.24, 5.12.24, 5.13.24
   1.12.9 wielen en banden 5.3.27, 5.12.27, 5.13.27
   1.12.10 veersystemen 5.3.28, 5.12.28, 5.13.28
   1.12.11 reminrichting 5.3.31, 5.12.31, 5.13.31
   1.12.12 hydraulisch remsysteem 5.3.32
   1.12.13 waarschuwingsinrichting drukluchtremsysteem 5.3.33
   1.12.14 veerrem 5.3.34
   1.12.15 drukluchtremsysteem 5.3.35, 5.12.35
   1.12.16 remmen, vastzetinrichting, reminrichting en remvertraging 5.3.38, 5.3.39, 5.12.38 t/m 5.12.40
   1.12.17 deuren, laadbakkleppen (en motorkap) 5.3.41, 5.12.41, 5.13.41
   1.12.18 ruiten 5.3.42
   1.12.19 ruitenwisserinstallatie en ruitenspoeierinstallatie 5.3.43, 1e en 2e lid
   1.12.20 ontwaseming 5.3.44
   1.12.21 spiegels, cameramonitorsysteem en gezichtsveld 5.3.45
   1.12.22 zitplaatsen 5.3.46
   1.12.23 gordels 5.3.47
   1.12.24 scherpe delen en zijdelingse afscherming 5.3.48, 5.12.48, 5.13.48
   1.12.25 stootbalken 5.3.49, 5.12.49
   1.12.26 verplichte verlichting 5.3.51, 5.12.51, 5.13.51
   1.12.27 kleuren verplichte verlichting 5.3.53, 5.12.53, 5.13.53
   1.12.28 werking verlichting 5.3.55, 5.12.55, 5.13.55
   1.12.29 toegestane verlichting 5.3.57, 5.12.57, 5.13.57
   1.12.30 kleuren toegestane verlichting 5.3.59, 5.12.59, 5.13.59
   1.12.31 plaatsing verlichting 5.3.61, 5.12.61
   1.12.32 verlichting en reflectoren 5.3.62
   1.12.33 verbod verlichting 5.3.64, 5.3.65, 5.12.64, 5.12.65, 5.13.64, 5.13.65
   1.12.34 verbinding tussen bedrijfsauto en aanhangwagen 5.3.66, 5.12.66, 5.13.66
   1.12.35 geluidssignaalinrichting 5.3.71

   Toelichting toetsterm 1.12:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: F
   3e RR: 2.1.7
   Min regeling: 1e, 5d, 5e

   1.13 Heeft kennis van en inzicht in de gebruikseisen van het voertuig uit de Regeling voertuigen.

   Afbakening

   Gebruikseisen: RV artikel:
   1.13.1 voortbewegen aanhangwagen 5.18.1
   1.13.2 slepen 5.18.2
   1.13.3 hinderen bestuurder, veiligheid passagier in rolstoel 5.18.3
   1.13.4 gezichtsveld 5.18.4
   1.13.5 spiegels 5.18.5
   1.13.6 zekeren lading 5.18.6
   1.13.7 scherpe delen 5.18.8
   1.13.8 opklapbare delen 5.18.9
   1.13.9 massa aanhangwagen en kentekenplaat 5.18.10
   1.13.10 afmeting (samenstel) voertuigen, afmetingen i.v.m. belading (deelbaar en ondeelbaar) 5.18.11 t/m 5.18.15
   1.13.11 uitzwaai 5.18.16
   1.13.12 toegestane maximum massa’s en aslasten 5.18.17 a t/m g
   1.13.13 toegestane maximum massa’s en aslasten 5.18.18
   1.13.14 aslasten, sneeuwkettingen, uitzondering reminrichting aanhangwagens, reminrichting aanhangwagen 5.18.31, 5.18.33 en 5.18.34
   1.13.15 zijrichtingaanwijzer 5.18.37
   1.13.16 verlichting aanhangwagens 5.18.38
   1.13.17 verbinding samenstellen voertuigen 5.18.54
   1.13.18 aanhangwagen ten opzichte van trekken voertuig 5.18.55
   1.13.19 hulpkoppeling aanhangwagen 5.18.57

   Toelichting toetsterm 1.13:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: F
   3e RR: 2.1.5
   Min regeling: 1e, 3d

   1.14 Kan relevante voorschriften ten aanzien van wijzigingen in de constructie herkennen en benoemen uit de Regeling voertuigen.

   Afbakening

   Voorschriften: 1.14.1 algemeen

   Toelichting toetsterm 1.14:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: F
   RV artikel: 6.1, 1e lid
   3e RR: 2.1.7
   Min regeling: 1e

   1.15 Heeft kennis van en inzicht in de relevante voorschriften uit het Kentekenreglement en kennis van en inzicht in van de voorschriften voor zover deze gelden voor andere verkeersdeelnemers.

   Afbakening

   Voorschriften: KR artikel:
   1.15.1 opgave van het kenteken 2
   1.15.2 kentekenplaat 5
   1.15.3 tenaamstelling 17, 1e lid
   1.15.4 afgifte kentekenbewijs ter inzage 22
   1.15.5 verbod rijden op de weg 38
   1.15.6 vordering tot overgifte 39 1e t/m 3e lid

   Toelichting toetsterm 1.15:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: F
   3e RR: 2.1.5
   Min regeling: 1f

   1.16 Heeft kennis van en inzicht in de relevante voorschriften uit de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

   Afbakening

   Voorschriften:

   1.16.1: de verplichting tot verzekering met betrekking tot een motorrijtuig.

   1.16.2: de meest voorkomende verzekeringen:
   • WA
   • WA beperkt casco
   • WA volledig casco
   • schadeverzekering inzittenden

   Toelichting toetsterm 1.16:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: F
   WAM artikel: 2, 1e lid, 30 en 31
   3e RR: 2.1.5
   Min regeling: 1g
   Regl. Rijb.: 63.1.a, 63.2.a

   1.17 Heeft kennis van en inzicht in de factoren die een rol spelen bij het uitoefenen van de verkeerstaak, dit in het bijzonder in relatie tot andere weggebruikers, en de toepassing hiervan.

   Afbakening

   Taakprocessenmodel

   Oplettendheid (taakprocessen):
   • anticiperen
   • verkeersinzicht (waaronder herkennen, inschatten en voorkomen van potentieel gevaarlijke situaties)
   • verwachtingspatroon
   • afleiding in het verkeer
   • afleiding in het voertuig (zoals gebruik elektronische apparatuur, eten en drinken, enz.)
   • alertheid rijtaak chauffeur bij gebruik ADAS

   Houding:
   • aangepast en besluitvaardig rijden
   • defensief rijgedrag
   • sociaal rijgedrag
   • communiceren met andere weggebruikers
   • menselijke beperkingen

   Toelichting toetsterm 1.17:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: B
   3e RR: 2.1.2
   RVB: 1.4
   Min regeling: 2a, 2b
   Regl. Rijb.: 63.1.b, 63.2.b

   1.18 Heeft kennis van en inzicht in de verandering in het waarnemingsvermogen, beoordelingsvermogen, reactievermogen en de gedragsverandering bij een bestuurder.

   Afbakening

   Het gaat hierbij om de invloed van de gemoedsgesteldheid, vermoeidheid, rijervaring en van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen op:
   • het waarnemingsvermogen
   • het concentratievermogen
   • gezichtsvermogen
   • gehoor
   • de reactietijd
   • het evenwichtsgevoel
   • het inschatten van afstand en snelheid
   • de algemene lichamelijke conditie
   • de ongevalskans

   Tevens betreft het zaken als:
   • de afbraaktijd van alcohol en medicijnen in het lichaam
   • het effect van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen
   • het effect van een combinatie van alcohol, drugs en medicijnen
   • de betekenis van stickers en bijsluiters bij medicijnen

   Toelichting toetsterm 1.18:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: B
   3e RR: 2.1.2
   RVB: 3.4
   Min regeling: 2a, 2b
   Regl. Rijb.: 63.1.c, 63.2.c

   1.19 Heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste richtlijnen voor het bewaren van afstand, remweg en wegligging van het voertuig in uiteenlopende weg- en weersomstandigheden.

   Afbakening

   Afstand bewaren:
   • begrip snelheid in meters per seconde
   • reactietijd
   • remweg
   • stopafstand
   • volgafstand (juiste interpretatie 2 seconderegel: 2 seconden is de minimale volgafstand bij optimale omstandigheden)
   • ruimtekussen

   Toelichting toetsterm 1.19:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: B
   3e RR: 2.1.3
   Min regeling: 2c
   Regl. Rijb.: 63.1.c, 63.2.c

   1.20 Heeft kennis van en inzicht in de kenmerken van de verschillende soorten wegen en de daarop betrekking hebbende voorschriften.

   Afbakening

   Soort weg:
   • binnen bebouwde kom
   • buiten bebouwde kom
   • duurzaam veilig:
   - stroomwegen (autoweg/autosnelweg)
   - gebiedsontsluitingswegen (50 km/h, 80 km/h)
   - erftoegangswegen (30km/h en 60 km/h)

   Toelichting toetsterm 1.20:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: B
   3e RR: 2.1.3
   Min regeling: 2g
   Regl. Rijb.: 63.1.a, 63.2.a

   1.21 Heeft kennis van en inzicht in de verkeersrisico’s in verband met de wegomstandigheden, in het bijzonder veranderingen ten gevolge van de weerstoestand en het tijdstip van de dag of de nacht.

   Afbakening

   Risico’s als gevolg van weg-, zicht- en weersomstandigheden en hoe het gedrag hieraan aangepast moet worden.

   Het gaat hierbij om kenmerken van en risico’s bij of ten gevolge van:
   • weginrichting en wegomstandigheden
   • weersomstandigheden
   • zichtomstandigheden, onder andere:
   - begroeiing
   - duisternis
   - openbare verlichting
   - reflectie
   - schaduw
   - schemering
   - zonlicht
   - voertuigverlichting

   Toelichting toetsterm 1.21:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: B
   3e RR: 2.1.3
   Min regeling: 2d
   Regl. Rijb.: 63.1.c, 63.2.c

   1.22 Heeft kennis van het veilig rijden in en bij het naderen van tunnels.

   Afbakening

   Verlichting in tunnels.

   Hoe te handelen bij:
   • normale omstandigheden
   • brand
   • pech of ongeval
   • file
   • hoogtemelding

   Algemene regels m.b.t. tunnelveiligheid

   Toelichting toetsterm 1.22:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: B
   3e RR: 2.1.5
   Min regeling: 2k
   Regl. Rijb.: 63.1.c, 63.2.c

   1.23 Kan uitleggen wat de risico’s zijn voor de bestuurder en de (met name kwetsbare) medeweggebruiker(s) die door de eigenschappen en de toestand van het voertuig worden veroorzaakt, en op welke wijze het gedrag van de bestuurder hierop kan worden afgestemd.

   Afbakening

   Hierbij gaat het om specifieke kenmerken van het voertuig, zoals:
   • het type voertuig, afmetingen en massa
   • de mogelijke gevolgen van een onjuist gebruik of onjuiste bediening van de remmen
   • het effect van de centrifugaalkracht en situaties waarin deze kan optreden
   • de mogelijke consequenties van de wijze waarop het voertuig beladen of ingericht is (massaverdeling, zwaartepunt, afmetingen)
   • de beperking van het gezichtsveld die voor de bestuurder en de medeweggebruiker door de kenmerken van het voertuig wordt bepaald (dode hoek)
   • eigen zichtbaarheid voor andere weggebruikers
   • het uitzwaai-effect
   • zichtbeperking door de toestand van het voertuig (zoals het aanbrengen van persoonlijke voorwerpen)

   Toelichting toetsterm 1.23:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: B
   3e RR: 2.1.4, 4.1.7
   RVB: 1.5
   Min regeling: 2e, 2f
   Regl. Rijb.: 63.1.b, 63.2.b

   1.24 Heeft kennis van en inzicht in de specifieke risico’s in verband met de onervarenheid van medeweggebruikers en de deelneming aan het verkeer door de meest kwetsbare categorieën.

   Afbakening

   (Mede)weggebruikers, zoals:
   • kinderen
   • voetgangers
   • fietsers
   • bromfietsers
   • motorrijders
   • ruiters
   • bestuurders van gehandicaptenvoertuigen

   Risico’s bij deze (mede)weggebruikers, zoals:
   • onervarenheid
   • onvoorspelbaarheid
   • onoplettendheid
   • onvoorzichtigheid

   Toelichting toetsterm 1.24:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: B
   WVW 1994 artikel: 1 lid 1.ta
   3e RR: 2.1.4
   RVB: 1.4
   Min regeling: 2h
   Regl. Rijb.: 63.1.b, 63.2.b

   1.25 Heeft kennis van de maatregelen die moeten worden genomen na een ongeval of vergelijkbare gebeurtenis, met inbegrip van noodmaatregelen zoals de evacuatie van passagiers en de grondbeginselen van eerste hulp.

   Afbakening

   Maatregelen in prioriteit:
   • persoonlijke veiligheid
   • andermans veiligheid (verkeersveiligheid)
   • Markeren (waarschuwingslichten, gevaren driehoek)
   • alarmeren (afweging kunnen maken wie te bellen (112/hulpdiensten of werkgever) afhankelijk van situatie, locatie en veiligheid en daarbij aan kunnen geven waar de chauffeur staat)
   • Noodzakelijke slachtofferhulp (grondbeginselen eerste hulp, slachtoffers in principe niet verplaatsen, vooral geruststellen etc).

   • Volg instructies hulpverleners

   Incidentmanagement door hulpdiensten:
   • ongevalslocatie beveiligen
   • doorstroming bevorderen

   Afhandeling:
   • (mobiel) schademelden
   • gegevens vastleggen
   • foto’s maken
   • gegevens van omstanders noteren
   • informeren belanghebbenden

   Toelichting toetsterm 1.25:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: B
   3e RR: 2.1.5, 4.1.4
   RVB: 3.5
   Min regeling: 4e
   Regl. Rijb.: 63.1.d, 63.2.d

   1.26 Heeft kennis van de veiligheidseisen met betrekking tot het voertuig, de lading en de passagiers en de veiligheidsinrichtingen van het voertuig en is zich ervan bewust dat in het buitenland andere/aanvullende eisen kunnen gelden ten aanzien van veiligheidseisen.

   Afbakening

   Hierbij komen zaken aan de orde als:
   • zitplaats
   • autogordel (ook aansprakelijkheid gebruik)
   • hoofdsteun
   • veiligheidshamer
   • verbandtrommel
   • brandblusser
   • veiligheidshesje
   • gevarendriehoek

   Voor vertrek naar het buitenland nagaan of er aanvullende veiligheidseisen zijn.

   Toelichting toetsterm 1.26:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: B
   3e RR: 2.1.5, 2.1.8
   RVB: 3.5
   Min regeling: 4a, 4g
   Regl. Rijb.: 63.1.e, 63.2.e

   1.27 Heeft algemene topografische kennis van Nederland en kan hiermee gebruikmaken van een (vereenvoudigde) wegenkaart, routeplanner, inclusief het gebruik van elektronische navigatiesystemen.

   Afbakening

   Algemene kennis van ligging van verkeerswegen, knooppunten en tunnels waar bepaalde bekende risico’s voor de betreffende voertuigen zijn (zoals wind bij bepaalde bruggen, beperkte massa’s en aslasten en hoogte bij bepaalde tunnels).

   Alertheid en eigen verantwoordelijkheid bij gebruik navigatiesysteem.

   Toelichting toetsterm 1.27:

   RVM1-C, RVM1-C1, OV-C
   Tax: F
   3e RR: 4.1.8

  Eindterm 2: Techniek

  • 2.1 Heeft kennis van het juiste gebruik, de controle van de onderdelen die voor de rijveiligheid bij deelneming aan het verkeer van belang zijn en is in staat om de meest voorkomende defecten te ontdekken aan deze onderdelen.

   Afbakening

   Regeling voertuigen art. 5.1.1.

   Het gaat hierbij om:
   • stuurinrichting
   • ophanging
   • reminrichting
   • banden
   • verlichting, reflectoren en richtingaanwijzers
   • snelheidsbegrenzer
   • (achteruitkijk)spiegels/camera’s
   • ruitensproeiers en ruitenwissers
   • uitlaatsystemen
   • veiligheidsgordels

   Defecten/storingen herkennen:
   De meest voorkomende defecten van stuurinrichting, veersystemen en wielophanging:
   • breuk
   • lekkage
   • speling
   • uitlijning/sporing

   De meest voorkomende storingen aan de reminrichting/remsysteem:
   • lekkage
   • elektronische storing
   • vocht en bevriezing
   • slijtage

   De meest voorkomende storingen van het elektrische systeem:
   • zekeringen
   • lage batterijspanning

   De meest voorkomende defecten van het brandstofsysteem:
   • lekkage
   • elektronische storingen

   Toelichting toetsterm 2.1:

   RVM1-C, RVM1-C1
   Tax: F
   3e RR: 2.1.7
   RVB 1.2
   Min regeling: 3a t/m 3k
   Regl. Rijb.: 63.1.f, 63.2.f

   2.2 Heeft kennis van en inzicht in de methoden voor het opsporen van oorzaken van defecten en de daarbij direct te nemen maatregelen.

   Afbakening

   Het gaat hierbij om de volgende functie-, waarschuwings- en storingssymbolen en mededelingen:
   • oliedruk/oliepeil
   • remsysteem
   • koelvloeistoftemperatuur
   • stuurbekrachtiging
   • AdBlue
   • motormanagementsysteem

   Informatie instructieboekje

   Toelichting toetsterm 2.2:

   RVM1-C, RVM1-C1, OR-C, OR-C1
   Tax: F
   3e RR: 4.2.6
   Min regeling: 6i
   Regl. Rijb.: 63.2.f

   2.3 Heeft kennis van de principes van de constructie en de werking van een verbrandingsmotor en een elektromotor.

   Afbakening

   Werking dieselmotor:
   • in cilinders wordt lucht aangezogen en samengeperst door een zuiger en aan het einde van de compressieslag wordt er brandstof (diesel) ingespoten, waarna het mengsel ontbrandt en daarna wordt afgevoerd via het uitlaatsysteem.

   Werking verbrandingsmotor LNG/CNG:
   • in cilinders worden lucht en brandstof samengebracht en samengeperst door een zuiger, waarna (eventueel met behulp van een ontstekingsmechanisme) de ontbranding tot stand komt. Na de verbranding worden de gassen afgevoerd via het uitlaatsysteem.

   Onderdelen verbrandingsmotor:
   • zuiger
   • cilinder
   • turbo
   • intercooler
   • luchtfilter
   • bougie (LNG/CNG)

   Werking elektromotor:
   • door de krachtwerking van magnetische polen op elkaar gaat de rotor draaien.

   Onderdelen elektromotor:
   • stator
   • rotor

   Alternatieve aandrijfvormen en brandstof:
   • waterstof
   • biobrandstof

   Toelichting toetsterm 2.3:

   RVM1-C
   Tax: F
   3e RR: 4.2.1
   Min regeling: 6a, 6c, 6e
   Regl. Rijb.: 63.2.f

   2.4 Heeft kennis van de principes van de functie van het motorsmeersysteem, het motorkoelsysteem, motorolie, koelmiddel en ruitensproeiervloeistof.

   Afbakening

   Functie motorsmeersysteem:
   • bewegende onderdelen van smeermiddel voorzien

   Onderdelen motorsmeersysteem:
   • oliefilter/oliefiltratiemodule
   • oliepeilstok/display
   • olie bijvullen

   Functie motorkoelsysteem:
   • het brengen op/beheersen van de bedrijfstemperatuur

   Functie motorolie:
   • koelen
   • geluid dempen
   • reinigen
   • afdichten
   • smeren

   Kenmerken motorolie:
   • viscositeit
   • kwaliteit

   Functie en kenmerken koelmiddel:
   • warmtetransport
   • voorkomen van corrosie
   • voorkomen van bevriezing
   • smeren
   •antivries versus koelvloeistof

   Kenmerken ruitensproeiervloeistof:
   • bevriest niet
   • reinigen

   Toelichting toetsterm 2.4:

   RVM1-C
   Tax: F
   3e RR: 4.2.1, 4.2.2
   Min regeling: 6b
   Regl. Rijb.: 63.2.f

   2.5 Heeft kennis van de principes van de constructie en werking van het brandstofsysteem.

   Afbakening

   Verbrandingsmotor:
   • functie en principewerking brandstofsysteem (dieselmotor, verbrandingsmotor LNG/CNG en waterstof)

   Elektromotor:
   • functie en principewerking accu’s (high voltage)
   • functie en principewerking brandstofcel

   Toelichting toetsterm 2.5:

   RVM1-C
   Tax: F
   3e RR: 4.2.1
   Min regeling: 6c
   Regl. Rijb.: 63.2.f

   2.6 Heeft kennis van de principes van de constructie en werking van de aandrijflijn vanaf de motor.

   Afbakening

   Verbrandingsmotor en elektromotor:
   • koppeling
   • versnellingsbak
   • aandrijfas

   Elektromotor (recharging)

   Toelichting toetsterm 2.6:

   RVM1-C
   Tax: F
   3e RR: 4.2.1
   Min regeling: 6e
   Regl. Rijb.: 63.2.f

   2.7 Heeft kennis van de principes van de constructie en werking van het elektrisch systeem (12 Volt/24 Volt).

   Afbakening

   Onderdelen/componenten:
   • accu
   • dynamo
   • startmotor
   • zekeringen
   • aandachtspunten van de verbinding tussen motorvoertuig en volgwagen

   Toelichting toetsterm 2.7:

   RVM1-C
   Tax: F
   3e RR: 4.2.1
   Min regeling: 6d
   Regl. Rijb.: 63.2.f

   2.8 Heeft kennis van de de principes van de constructie, montage, correct gebruik en onderhoud van banden.

   Afbakening

   Banden en de daarbij behorende kenmerken:
   • super single (niet voor camper)
   • tubelessband
   • zomerbanden
   • winterbanden
   • all season banden

   Aandachtpunten bij het gebruik en onderhoud van banden:
   • bandenspanning
   • rijstijl
   • belading
   • onbalans van de wielen
   • oorzaken ongelijkmatige slijtage
   • dubbellucht
   • controle juiste band op juiste as
   • profieldiepte

   Aandachtspunten bij het wisselen van wielen:
   • veiligheidsmaatregelen
   • volgorde van handelingen
   • kenmerken van velgen
   • boutcentrering
   • bandenmaat
   • zelfde type band
   • natrekken
   • instructieboekje

   Aandachtpunten bij de dagelijkse controle van banden en wielen in het kader van de rijveiligheid:
   • beschadigingen
   • wielmoeren
   • slijtage

   Toelichting toetsterm 2.8:

   RVM1-C, RVM1-C1
   Tax: F
   3e RR: 4.1.5, 4.2.3
   Min regeling: 5c, 6f
   Regl. Rijb.: 63.1.f, 63.2.f

   2.9 Heeft kennis van de veiligheidsaspecten die bij de deelneming aan het verkeer van belang zijn met betrekking tot de typen, de werking, de belangrijkste onderdelen, de montage, het gebruik en het dagelijks onderhoud van reminrichtingen en snelheidsbegrenzers.

   Afbakening

   Snelheidsbegrenzer.

   Soorten remmen:
   • schijfrem
   • trommelrem

   Reminrichtingen:
   • bedrijfsrem
   • parkeerrem
   • noodrem en/of hulprem
   • volgwagenberemming/oplooprem

   Principewerking:
   • luchtdruk mechanisch
   • elektronisch/mechanisch
   • mechanisch
   • hydraulisch

   Toelichting toetsterm 2.9:

   RVM1-C
   Tax: F
   3e RR: 4.2.4, 4.1.6
   Min regeling: 6g
   Regl. Rijb.: 63.2.f

   2.10 Heeft kennis van de principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en onderhoud van het koppelmechanisme en de vergrendeling (alleen categorieën CE, DE).

   Afbakening

   Soorten koppelmechanismen:
   • vangmuilkoppeling
   • koppelschotel
   • kogelkoppeling

   Aandachtspunten voor de chauffeur in het kader van de rijveiligheid:
   • vergrendeling/borging/losbreekreminrichting
   • koppelingsdruk

   Toelichting toetsterm 2.10:

   RVM1-C
   Tax: F
   3e RR: 4.2.5
   Min regeling: 6h
   Regl. Rijb.: 63.2.f

   2.11 Heeft kennis van het preventief onderhoud van voertuigen en de noodzakelijke reparaties, het nemen van juiste maatregelen en controle houden voor, tijdens en na de rit in verband met eigen veiligheid, het milieu, alsmede de (rij)technische en verkeersveilige staat van onderhoud van het voertuig.

   Afbakening

   Voertuigcontrole voor, tijdens en na de rit, onder andere:
   • vloeistoffen
   • schade
   • verlichting
   • banden/bandenspanning
   • lekkages
   • actieradius

   Belang van preventief onderhoud:
   • bevorderen van de verkeersveiligheid
   • voorkomen van onnodige stilstand
   • voorkomen van onnodige kosten
   • lagere milieubelasting realiseren
   • minder kans op pech

   Aandachtspunten bij tanken/laden:
   • eigen veiligheid
   • veiligheid van anderen
   • aandacht voor het milieu
   • de voorgeschreven brandstof of het laadsysteem
   • de voorgeschreven overige vloeistoffen (bijvoorbeeld AdBlue)
   • geen water en/of vuil in de tank tijdens het tanken
   • bij voorkeur na de laatste rit/dienst tanken om vocht/condens in de tank te voorkomen

   Toelichting toetsterm 2.11:

   RVM1-C
   Tax: F
   3e RR: 4.2.7
   RVB: 1.2
   Min regeling: 6j
   Regl. Rijb.: 63.2.j

   2.12 Heeft kennis van de regels voor het milieuvriendelijke gebruik van het voertuig en kan uitleggen hoe deze toegepast moeten worden.

   Aan de orde komen hier aspecten die betrekking hebben op het milieubewuste gebruik van het motorvoertuig en het energiezuinig rijden.

   Afbakening

   Aspecten:
   • veilig en verantwoord gebruik ADAS
   • aangepast en besluitvaardig rijden
   • acceleratie
   • accessoires op of aan het voertuig
   • anticiperen
   • bandenspanning controle in en buiten het voertuig
   • defensief rijden
   • filerijden
   • gas geven, (ont)koppelen en schakelen
   • gebruik van de toerenteller/energiemeter/verbruiksmeter EV (actueel en gemiddeld)
   • geluidshinder (tijdens rijden en stilstand)
   • lading en/of passagiers
   • langdurige stops in het verkeer
   • milieuzones (nationaal en internationaal)
   • navigatiesysteem
   • reiniging voertuig
   • regenereren
   • remmen en stoppen (recharging/elektro)
   • ritvoorbereiding
   • ruimtekussen en volgafstand
   • toevoegingen zoals bijvoorbeeld Adblue
   • starten en wegrijden
   • stroomverbruikers

   Toelichting toetsterm 2.12:

   RVM1-C, RVM1-C1
   Tax: B
   3e RR: 2.1.9
   RVB: 1.1, 1.3
   Min regeling: 2i
   Regl. Rijb.: 63.1.g, 63.1.i, 63.2.g, 63.2.i

  Eindterm 3: Lading

  • 3.1 Heeft kennis en inzicht in de veiligheidseisen met betrekking tot het laden van het voertuig.

   Afbakening

   Basisregels:
   1. Zorg voor een schone laadvloer.
   2. Hou er rekening mee dat voor het schuiven van lading het niet uitmaakt of lading zwaar of licht is.
   3. Hou er rekening mee dat er veel energie vrijkomt als lading gaat schuiven.
   4. Indien mogelijk lading opsluiten (vormzekeren). Dit is de beste vorm van zekeren.
   5. Als dat niet of onvoldoende lukt, gebruik (aanvullend) vastzetmiddelen (vastzetsystemen, zekeringssystemen en stuwagemiddelen). Losse lading moet worden afgedekt als hierdoor gevaar of hinder kan ontstaan.
   6. Zorg voor voldoende vastzetmiddelen die goed functioneren en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt worden.
   7. Zorg dat de vastzetmiddelen de lading niet beschadigen.
   8. Hou er rekening mee dat het voertuig de massa van de lading mag vervoeren en dat de lading met een zo laag mogelijk zwaartepunt geplaatst wordt.
   9. Hou er rekening mee dat er krachten op de lading werken. Deze ontstaan bij het rijden door bochten (centrifugaalkrachten), door een noodremming, uitwijkmanoeuvre of slecht wegdek.
   10. Pas je rijstijl aan aan de lading die je vervoert en controleer zonodig tussentijds de lading.

   Veiligheidseisen met betrekking tot:
   • verschillende soorten lading (bijvoorbeeld vloeistoffen, levend vee, hangende lading, losgestorte lading enz.)
   • het laden en lossen van goederen
   • het gebruik van laadapparatuur

   Toelichting toetsterm 3.1:

   RVM1-C, RVM1-C1, OR-C, OR-C1
   Tax: B
   3e RR: 4.1.9
   RVB: 1.5
   Min regeling: 4f

  Eindterm 4: Administratie

  • 4.1 Heeft algemene kennis van de verschillen tussen het beroepsmatig en privégebruik van het rijbewijs en registratie arbeidstijden m.b.t. Verordening (EEG) nr. 561/2006 van de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (1) en het gebruik van controleapparatuur zoals beschreven in Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 en Verordening (EEG) nr. 165/2014 van de Raad van 4 februari 2014 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (2).

   Afbakening

   Aandachtspunten:
   bekend zijn met het feit dat er wetgeving m.b.t arbeidstijden is: Arbeidstijdenwet (ATW) en Arbeidstijdenbesluit vervoer (ATB-v)
   uitzonderingen van gebruik van de tachograaf ATB-v art. 2.3:2 3e lid, Verordening (EEG) nr. 561/2006 art. 13
   uitzonderingen van verplichting aanwezigheid van een tachograaf in het voertuig ATB-v art. 2.3:2 1e lid, Verordening (EEG) nr. 561/2006 art. 3
   bestuurderskaart – persoonlijk document Verordening (EEG) nr. 165/2014 art. 27
   vrijstellingen code 95 Richtlijn (EU) 2022/2561 art. 2

   Toelichting toetsterm 4.1:

   RVM1-C, RVM1-C1, OR-C, OR-C1
   Tax: F
   3e RR: 4.1.1
   RVB: 2.1
   Min regeling: 4b, 5a, 5b, 6.1
   Regl. Rijb: 63.1.h, 63.2.h

   4.2 Kan de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en de Verordening (EG) nr. 561/2006 uitleggen.

   Afbakening

   Verordening (EG) nr. 561/2006: Verordening (EG) nr. 561/2006 artikel:
   4.2.1 onderbreking 4 onderdeel d
   4.2.2 rijtijd 4 onderdeel j
   4.2.3 dagelijkse rijtijd 4 onderdeel k
   De bepalingen:
   rijtijd en onderbrekingen Verordening (EG) nr. 561/2006 artikel: 6 lid 1, 7

   Toelichting toetsterm 4.2:

   RVM1-C, RVM1-C1, OR-C, OR-C1
   Tax: F
   3e RR: 4.1.1
   RVB: 2.1
   Min regeling: 4b, 5a, 6.1
   Regl. Rijb: 63.1.h, 63.2.h

   4.3 Heeft algemene kennis van de voorschriften inzake het goederenvervoer.

   Afbakening

   Voorschriften:

   Bekend zijn met het feit dat er wetgeving m.b.t. vergunning(plicht) is:
   • Wet wegvervoer goederen

   Definities eigen vervoer/beroepsvervoer/vrachtauto

   Algemene kennis van de vergunningplicht

   Toelichting toetsterm 4.3:

   RVM1-C, RVM1-C1, OR-C, OR-C1
   Tax: F
   3e RR: 4.1.2
   RVB: 2.2
   Min regeling: 4c

   4.4 Heeft algemene kennis van voertuig- en vervoersdocumenten die zijn vereist voor nationaal en internationaal vervoer van goederen en personen.

   Afbakening

   Heeft algemene kennis van de volgende documenten:

   Persoonlijke documenten:
   • rijbewijs (met code 95)
   • paspoort/identiteitsbewijs
   • bestuurderskaart
   • print-outs bestuurderskaart

   Voertuigdocumenten:
   • kentekenbewijs
   • verzekeringskaart
   • APK-keuringsrapport
   • gewaarmerkt kopie communautaire vergunning
   • print-outs digitale tachograaf

   Eurovignet en tol

   Ladingdocumenten:
   • AVC-vrachtbrief – nationaal/binnenlands beroepsgoederenvervoer
   • CMR-vrachtbrief – internationaal/grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer

   Bewustzijn dat in andere landen aanvullende documenten vereist kunnen zijn.

   Toelichting toetsterm 4.4

   RVM1-C, OR-C, OR-C1
   Tax: F
   3e RR: 4.1.3
   RVB: 2.2
   Min regeling: 4d

   4.5 Heeft kennis van de verantwoordelijkheid van de bestuurder voor de ontvangst, het vervoer en de aflevering van goederen volgens afspraak. (alleen categorieën C, CE).

   Afbakening

   AVC-condities:
   • standaardcontract voor nationaal goederenvervoer (vervoersovereenkomst)
   • taken chauffeur bij beroepsvervoer:
   - controleren of er een vrachtbrief is
   - controleren of vrachtbrief goed/volledig is ingevuld
   - goederen controleren
   - ontvanger informeren
   - ontvanger laten tekenen

   Toelichting toetsterm 4.5

   RVM1-C, OR-C
   Tax: F
   3e RR: 4.2.8
   RVB: 2.2
   Min regeling: 6k

  Wijzigingen

  • Toetsterm 1.2
   -1.2.10 artikelnummer aangepast naar 21 lid 1 en 32
   -1.2.13 verantwoordelijkheid kentekenplicht aangepast naar zichtbaarheid kenteken
   -1.2.35 aansprakelijkheid en schadevergoeding aangepast naar civiele aansprakelijkheid

   Toetsterm1.6
   Artikelnummer 62 t/m 64 toegevoegd

   Toetsterm 1.8
   Bordenboek toegevoegd

   Toetsterm 1.11
   Verwijzing 3e RR aangepast van 2.1.1 naar 2.1.7

   Toetsterm 1.12
   -1.12.34 koppeling aangepast naar verbinding tussen bedrijfsauto en aanhangwagen

   Toetsterm 1.13
   -1.13.14 artikelnummers 5.18.33 toegevoegd, artikelnummer 5.18.35 aangepast naar 5.18.34

   Toetsterm 1.15
   Artikelnummers aangepast van:
   -1.15.5 naar 1.15.4
   -1.15.6 naar 1.15.5
   -1.15.7 naar 1.15.6

   Toetsterm 1.16
   Artikelnummers 30 en 31 toegevoegd

   Toetsterm 1.17
   Verwijzing RVB aangepast van 3.1 naar 1.4

   Toetsterm 1.23
   -Gewichten aangepast naar massa en gewichtsverdeling aangepast naar massaverdeling
   -Verwijzing RVB aangepast van 1.4 naar 1.5

   Toetsterm 1.24
   -Bromfietsers en motorrijders toegevoegd
   -In afbakening (kwetsbare) verwijderd
   -Artikel WVW 1994 1 lid 1.ta toegevoegd
   -verwijzing RVB aangepast van 3.1 naar 1.4

   Toetsterm 1.25
   PAMAN aangepast naar:
   Maatregelen in prioriteit:
   -Persoonlijke veiligheid
   -Andermans veiligheid (verkeersveiligheid)
   -Markeren (waarschuwingslichten, gevaren driehoek)
   -Alarmeren (afweging kunnen maken wie te bellen (112/hulpdiensten of werkgever) afhankelijk van situatie, locatie en veiligheid en daarbij aan kunnen geven waar de chauffeur staat)
   -Noodzakelijke slachtofferhulp (grondbeginselen eerste hulp, slachtoffers in principe niet verplaatsen, vooral geruststellen etc).
   -Volg instructies hulpverleners

   Toetsterm 1.27
   -Tekst toetsterm aangepast naar: Heeft algemene topografische kennis van Nederland en kan hiermee gebruikmaken van een (vereenvoudigde) wegenkaart, routeplanner, inclusief het gebruik van elektronische navigatiesystemen.
   -Tekst afbakening aangepast naar: Algemene kennis van ligging van verkeerswegen, knooppunten en tunnels waar bepaalde bekende risico’s voor de betreffende voertuigen zijn (zoals wind bij bepaalde bruggen, beperkte massa’s en aslasten en hoogte bij bepaalde tunnels). Alertheid en eigen verantwoordelijkheid bij gebruik navigatiesysteem.
   -Verwijzing naar toelichtingsdocument opgenomen

   Toetsterm 2.1
   Starten met hulpaccu’s aangepast naar lage batterijspanning

   Toetsterm 2.2
   -Toegevoegd voor C1, OR-C1 en OR-C
   -De tekst ‘en de daarbij direct te nemen maatregelen’ verplaatst van afbakening naar toetsterm 2.3
   -Tekst werking dieselmotor aangepast naar: in cilinders wordt lucht aangezogen en samengeperst door een zuiger en aan het einde van de compressieslag wordt er brandstof (diesel) ingespoten, waarna het mengsel ontbrandt en daarna wordt afgevoerd via het uitlaatsysteem.
   -Tekst werking verbrandingsmotor LNG/CNG aangepast naar: in cilinders worden lucht en brandstof samengebracht en samengeperst door een zuiger, waarna (eventueel met behulp van een ontstekingsmechanisme) de ontbranding tot stand komt. Na de verbranding worden de gassen afgevoerd via het uitlaatsysteem.
   -Onder alternatieve aandrijfvormen en brandstof ‘elektrisch’ en ‘LNG/CNG ofwel aardgas’ verwijderd. Deze staan boven verder uitgewerkt.

   Toetsterm 2.5
   Achter functie en principewerking accu’s ‘high voltage’ toegevoegd

   Toetsterm 2.7
   Achter toetsterm (12Volt/24Volt) toegevoegd

   Toetsterm 2.8
   All season banden toegevoegd

   Toetsterm 2.11
   -Inzicht in verwijderd
   -De voorgeschreven brandstof aangepast naar de voorgeschreven brandstof of het laadsysteem

   Toetsterm 2.12
   -In toetsterm toegevoegd: ‘kan uitleggen hoe deze toegepast moeten worden’
   -ADAS aangepast naar veilig en verantwoord gebruik ADAS
   -Gebruik cruisecontrol verwijderd (valt onder ADAS)
   -Toegevoegd gebruik verbruiksmeter EV (actueel en gemiddeld)
   -Remmen en stoppen aangepast naar remmen en stoppen (recharging/elektro)

   Toetsterm 3.1
   Verwijzing RVB aangepast van 1.4 naar 1.5

   Toetsterm 4.1
   Artikelnr. aangepast van Richtlijn 2003/59/EG naar Richtlijn (EU) 2022/2561

   Toetsterm 4.2
   Toetsterm ingevoegd (uitsluitend voor C, niet voor C1)

   Toetsterm 4.4
   -Onder voertuigdocumenten print-outs digitale tachograaf aangepast naar print-outs bestuurderskaart
   -Aan voertuigdocumenten toegevoegd: gewaarmerkt kopie communautaire vergunning en print-outs digitale tachograaf