Service

Exameneisen Financieel management

Algemene informatie

In deze exameneisen staat wat u moet kunnen en kennen. De exameneisen vormen daarom de basis van de opleiding en het examen.

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:

 • FM, digitaal, 32 meerkeuzevragen en 1 invulvraag, dekkingsgraad toetstermen 90%, cesuur 55%

Geldigheid examenresultaat: 5 jaar

Vastgesteld door:

 • College van Deskundigen Ondernemersexamens op 1 december 2021

Beoordeeld door:

 • Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer weg op 20 december 2021

Goedgekeurd door:

 • Divisiemanager CCV op 20 december 2021

Ingangsdatum:

1 april 2022

Datum laatste aanpassing:

21 december 2021

Toelichting gebruik toetstermen:

 • Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.
 • Tax: Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.

Toelichting taxonomiecode:

 • F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
 • B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
 • R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
 • P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.

Eindterm 1: financiële administratie

 • 1.1 De kandidaat kan aan de hand van financiële feiten (boekingsstukken) de boekhouding volgen.

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie toetsterm 1.1: B

  1.2 De kandidaat kan uitleggen wat het grootboek is.

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie toetsterm 1.2: B

  1.3 De kandidaat kan de subadministraties (collectieve rekeningen) beoordelen, analyseren en opstellen.

  Afbakening:

  • Debiteuren
  • Crediteuren
  • Voorraden

  Taxonomie toetsterm 1.3: R

  1.4 De kandidaat kan grootboekrekeningen beoordelen, analyseren, opstellen, bewerken en bewaken.

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie toetsterm 1.4: P

  1.5 Vervallen

  1.6 Vervallen

  1.7 Vervallen

  1.8 De kandidaat kan uitleggen hoe een balans wordt samengesteld.

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie toetsterm 1.8: B

  1.9 De kandidaat kan rekeningen op de balans indelen in rekeningen van ‘bezit’ en ‘schuld’ en vermogen’.

  Afbakening:

  Vermogensbehoefte:
  • Activa/bezittingen
  • Vaste activa
  • Vlottende activa
  • Liquide middelen

  Vermogensbronnen:
  • Passiva/schulden
  • Eigen vermogen (EV)
  • Lang vreemd vermogen (LVV)
  • Kort vreemd vermogen (KVV)

  Taxonomie toetsterm 1.9: B

Eindterm 2: de financiële dagboeken

 • 2.1 De kandidaat kan alle dagboeken opnoemen en kent de onderlinge verschillen.

  Afbakening:

  • Inkoopboek
  • Verkoopboek
  • Geldboeken: Kas/bank
  • Diverse postenboek/memoriaal

   Taxonomie toetsterm 2.1: F

   2.2 De kandidaat kan in het grootboek boekingsstukken verwerken.

   Afbakening:

   Geen

   Taxonomie toetsterm 2.2: R

   2.3 De kandidaat kan het openen, bijwerken en afsluiten van een dubbele boekhouding toepassen.

   Afbakening:

   Geen

   Taxonomie toetsterm 2.3: R

  Eindterm 3: jaarrekening

  • 3.1 De kandidaat kan een kolommenbalans opstellen en afsluiten.

   Afbakening:

   • Voorafgaande journaalposten (mutaties)
   • Proefbalans
   • Saldibalans
   • Verlies- en winstrekening (resultatenrekening)
   • Eindbalans

   Taxonomie toetsterm 3.1: R

   3.2 De kandidaat kan een toelichting geven op de afzonderlijke posten van de kolommenbalans.

   Afbakening:

   Geen

   Taxonomie toetsterm 3.2: B

  Eindterm 4: beoordelen jaarrekening

  • 4.1 De kandidaat kan de jaarstukken beoordelen op basis van de kengetallen en begrippen.

   Afbakening:

   • Liquiditeit en current ratio (liquiditeitsverhouding), vlottende activa gedeeld door kort vreemd vermogen (norm ≥ 2)
   • Quick ratio, vlottende activa min voorraden gedeeld door het kort vreemd vermogen (norm ≥ 1)
   • Solvabiliteit en solvabiliteitspercentage (eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen x 100)
   • Rendement (winst min gewaardeerd loon) en rentabiliteit (rendement gedeeld door gemiddeld eigen vermogen x 100) van het eigen vermogen
   • Kostensoorten
   • Kostenpercentages
   • Liquidatiebalans
   • Vaste en vlottende activa
   • Eigen vermogen, lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen
   • Gewaardeerd loon
   • Werkkapitaal (vlottende activa min kort vreemd vermogen)

   Taxonomie toetsterm 4.1: R

   4.2 De kandidaat kan de jaarstukken inhoudelijk beoordelen in vergelijking met jaarstukken van anderen of in vergelijking met jaarstukken van andere jaren.

   Afbakening:

   • Wanneer de kosten en resultaten zich anders ontwikkelen dan de omzet
   • Wanneer het administratief beheer tekortschiet
   • Wanneer er weinig eigen vermogen is
   • Bij te hoge privé-opnamen
   • Bij een overmaat aan liquide middelen

   Taxonomie toetsterm 4.2: R

   4.3 De kandidaat kan een begroting opstellen.

   Afbakening:

   Geen

   Taxonomie toetsterm 4.3: R

  Eindterm 5: belastingen

  • 5.1 De kandidaat kan het btw (omzetbelasting) stelsel toepassen en boeken.

   Afbakening:

   • Te betalen btw
   • Te ontvangen btw
   • Te verrekenen btw

   Taxonomie toetsterm 5.1: R

   5.2 De kandidaat kan het stelsel van loonheffing en werkgeverslasten boeken.

   Afbakening:

   Geen

   Taxonomie toetsterm 5.2: R

  Eindterm 6: financiering

  • 6.1 De kandidaat kan de diverse eigenschappen van vreemd vermogen onderscheiden en kan een keuze maken.

   Afbakening:

   • Rekening courant krediet
   • Hypotheek
   • Bankkrediet
   • Onderhandse/achtergestelde lening

   Taxonomie toetsterm 6.1: B

   6.2 Vervallen

   6.3 Vervallen

  Laatst gecontroleerd op: 9 mei 2023

  feedback