Service

Exameneisen Communicatie

Algemene informatie

In deze exameneisen staat wat u moet kunnen en kennen. De exameneisen vormen de basis van de opleiding en het examen.

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:

 • BVCOM, digitaal, 20 meerkeuzevragen, dekkingsgraad toetstermen: 100%, cesuur: 80% (16 vragen goed van de 20)

Geldigheid examenresultaat: 2 jaar

Bijzonderheden: geen / bij overgangsexamen: onderdeel van de overgangsregeling – duur 2 jaar

Vastgesteld door:

 • College van Deskundigen Binnenvaart op 15 juni 2022

Beoordeeld door:

 • Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer water, 30 juni 2022

Goedgekeurd door:

 • Divisiemanager CCV op 1 juli 2022

Ingangsdatum:

1 januari 2023

Datum laatste aanpassing:

29 november 2022

Toelichting gebruik toetstermen:

 • Competenties: Dit zijn de kennis en vaardigheden om taken, die nodig zijn voor het besturen van binnenvaartuigen, goed uit te voeren.
 • Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.
 • Tax: Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.

Toelichting taxonomiecode:

 • F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
 • B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
 • R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
 • P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.

Competentie

De kandidaat is in staat het personeelsbeheer uit te voeren, zich verantwoordelijk op te stellen en te zorgen voor de organisatie van het werk en de opleidingen aan boord van het schip.

Eindterm 1: De kandidaat is in staat teambuilding te organiseren en te bevorderen, bemanningsleden te coachen bij de taken aan boord en bestraffende maatregelen te nemen

 • Afbakening:

  • Vaartijdenboek, dienstboekjes, tachograaf, dienstsysteem en kwalificaties
  • Administratie verlof/werkuren/overuren/rusttijden
  • Introductie nieuw personeel
  • Introductie en bepalingen voor jongeren
  • Werkbespreking en bijeenkomsten organiseren
  • Loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling

  Toelichting toetsterm 1.1:

  Tax: F

Eindterm 2: De kandidaat is in staat aan de bemanning instructies te geven over informatie- en communicatiesystemen

 • Afbakening:

  Informatiesystemen:

  • Handboeken
  • Handleidingen
  • Huisreglement

  Communicatiesystemen:

  • Navigatiesysteem
  • Marifoon, portofoon, intercom en mobiele telefoon
  • Reis- en informatiesystemen (IVS-next, BICS)
  • Werkbespreking

  Toelichting toetsterm 2.1:

  Tax: F

Eindterm 3: De kandidaat is in staat gegevens te verzamelen, op te slaan en te beheren volgens de wetgeving over de gegevensbescherming

 • Afbakening:

  • Personeelsadministratie
  • Scheepsmanagementsysteem
  • BICS
  • OCIMF (tankvaart)

  Toelichting toetsterm 3.1:

  Tax: F

 • Afbakening:

  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  Bewaartermijnen:

  • Laad- & lospapieren
  • Stabiliteitsberekening
  • Losverklaring
  • Brandstofleveranciersbonnen (de zogenaamde bunkerbonnen)
  • Afgifte bilgewater

  Toelichting toetsterm 3.2:

  Tax: F


Competentie

De kandidaat is in staat te zorgen voor een goede communicatie en maakt daarbij gebruik van gestandaardiseerde communicatiezinnen in situaties met communicatieproblemen.

Eindterm 4: De kandidaat is in staat situaties te beschrijven met gebruik van technische en nautische terminologie die van belang is

 • Afbakening:

  Communicatie met bemanning met gebruik van technische en nautische termen, zowel aan boord als bij schip-schipverkeer. Bijvoorbeeld:

  • Benaming onderdelen schip
  • Benaming voortstuwing-, stuur- en manoeuvreersystemen
  • Termen bij anker- en afmeerproces

  Toelichting toetsterm 4.1:

  Tax: F

Eindterm 5: De kandidaat is in staat van belang zijnde informatie over de veiligheid aan boord en nautisch-technische onderwerpen te verzamelen, te beoordelen en te gebruiken

 • Afbakening:

  • Communicatie via marifoon
  • Communicatie met hulpdiensten
  • Communicatie aan boord

  Toelichting toetsterm 5.1:

  Tax: F


Competentie

De kandidaat is in staat te zorgen voor een stabiele en sociale werksfeer aan boord.

Eindterm 6: De kandidaat is in staat voor een goede en open werksfeer te zorgen

 • Afbakening:

  • Groepsgesprekken
  • Individuele gesprekken
  • Delen van informatie
  • Gezamenlijke activiteiten
  • Sociale contacten

  Toelichting toetsterm 6.1:

  Tax: B

 • Afbakening:

  Sekse:

  • Omgangsnormen
  • Lichamelijke verschillen, waaronder fysieke verschillen
  • Normen & waarden

  Cultuur:

  • Omgangsnormen
  • Levensbeschouwing
  • Normen & waarden

  Toelichting toetsterm 6.2:

  Tax: F

 • Afbakening:

  • Competenties
  • Opleiden
  • Begeleiden
  • Tijdspad

  Toelichting toetsterm 6.3:

  Tax: F

 • Afbakening:

  • Kennisoverdracht
  • Coachen
  • Feedback geven

  Toelichting toetsterm 6.4:

  Tax: B

 • Afbakening:

  • Samenstelling team
  • Taakverdeling
  • Teamprestaties
  • Conflictbeheersing
  • Communicatie binnen het team

  Toelichting toetsterm 6.5:

  Tax: B

Eindterm 7: De kandidaat is in staat nationale, Europese en internationale sociale wetgeving toe te passen

 • Afbakening:

  • Arbowet
  • Arbobesluit
  • Sociale hygiëne

  Toelichting toetsterm 7.1:

  Tax: F

Eindterm 8: De kandidaat is in staat een streng alcohol- en drugsverbod op te leggen en passend te reageren bij overtredingen, verantwoordelijkheid te nemen en de gevolgen van wangedrag uit te leggen

 • Afbakening:

  • Naleving wetgeving en bedrijfsregels
  • Overmatig alcohol- en drugsgebruik
  • Alcohol- en drugscontroles

  Toelichting toetsterm 8.1:

  Tax: B

Eindterm 9: De kandidaat is in staat de inkopen voor en bereiding van maaltijden aan boord te organiseren

 • Afbakening:

  • Basis van en aanbevelingen over gezonde voeding
  • Voorbereiden van maaltijden
  • Bereiden van maaltijden
  • Rekening houden met persoonlijke eetgewoonten
  • Gebruik recepten

  Toelichting toetsterm 9.1:

  Tax: B

 • Afbakening:

  • Naleving van hygiënische voorschriften in de keuken
  • Persoonlijke hygiëne
  • Het gebruik en onderhoud van keukenapparatuur
  • Voorraadbeheer
  • Gebruik schoonmaakmiddelen

  Toelichting toetsterm 9.2:

  Tax: B

Laatst gecontroleerd op: 13 juni 2022

feedback