Service

Exameneisen Bedrijfsmanagement

Algemene informatie

In deze exameneisen staat wat u moet kunnen en kennen. De exameneisen vormen daarom de basis van de opleiding en het examen.

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:

 • BM, digitaal, 30 vragen, dekkingsgraad toetstermen 80%, cesuur 65% (19 van de 30 vragen goed)

Geldigheid examenresultaat: 5 jaar

Vastgesteld door:

 • College van Deskundigen Bedrijfsmanagement op 12 september 2022

Beoordeeld door:

 • Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer weg op 26 september 2022

Goedgekeurd door:

 • Divisiemanager CCV op 26 september 2022

Ingangsdatum:

1 januari 2023

Datum laatste aanpassing:

26 september 2022

Toelichting gebruik toetstermen:

 • Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.
 • Tax: Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.

Toelichting taxonomiecode:

 • F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
 • B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
 • R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
 • P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.

Eindterm 1: stichten van een onderneming

 • 1.1 De kandidaat kan uitleggen welke soorten ondernemingsvormen er zijn.

  Afbakening:

  • Vormen met rechtspersoonlijkheid
  • Vormen zonder rechtspersoonlijkheid

  Taxonomie toetsterm 1.1: B

  1.2 De kandidaat kan de oprichtingseisen van een ondernemingsvorm uitleggen en analyseren. Tevens kan de kandidaat de onderlinge verschillen verklaren.

  Afbakening:

  • Ondernemingsplan
  • Inschrijving
  • Aansprakelijkheid
  • Kapitaalbegrippen
  • Aandelen
  • Blokkeringsregeling
  • Winst(uitkering)
  • Bestuursorganen
  • Belasting
  • Liquiditeitsbegroting
  • Ultimate Benificial Owners (UBO)

  Taxonomie toetsterm 1.2: B

Eindterm 2: verzekeringen

 • 2.1 De kandidaat kan benoemen en omschrijven welke verzekeringen nodig zijn voor de onderneming.

  Afbakening:

  • Brand
  • Opstal
  • Inboedel
  • Bedrijfsschade
  • Wegam
  • Verzekeringen voor motorvoertuigen
  • Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
  • Bedrijfsaansprakelijkheid
  • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  • Bedrijfsmanagement goederen - goederentransportverzekering
  • Bedrijfsmanagement bus - pakketreizenverzekering

  Taxonomie toetsterm 2.1: B

  2.2 De kandidaat kan benoemen welke verzekeringen gericht zijn op de ondernemer zelf.

  Afbakening:

  • Overlijdensrisicoverzekering
  • Gemengde verzekering
  • Lijfrente
  • Compagnonverzekering
  • Kapitaal/risicoverzekering
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Taxonomie toetsterm 2.2: F

Eindterm 3: recht- en wetkennis

 • 3.1 De kandidaat kan belangrijke begrippen bij oprichting uitleggen.

  Afbakening:

  • Eigendom
  • Bezit
  • Houderschap
  • Partners
  • Minderjarigen
  • Handelingsonbekwaam
  • Wanprestatie
  • Overmacht
  • Ingebrekestelling

  Taxonomie toetsterm 3.1: B

  3.2 De kandidaat kan het zekerheidsrecht uitleggen.

  Afbakening:

  • Overeenkomst
  • Separatisme
  • Parate executie
  • Verbod van toe-eigening
  • Ondeelbaarheid
  • Afhankelijkheid

  Taxonomie toetsterm 3.2: B

  3.3 De kandidaat kan het hypotheekrecht uitleggen.

  Afbakening:

  • Notariële akte
  • Onroerende zaken
  • Openbaar register

  Taxonomie toetsterm 3.3: B

  3.4 De kandidaat kan het pandrecht uitleggen.

  Afbakening:

  • Vuistpand
  • Stil of bezitloos pandrecht
  • Akte
  • Registratie

  Taxonomie toetsterm 3.4: B

  3.5 De kandidaat kan het recht van retentie uitleggen.

  Afbakening:

  • Het Burgerlijk Wetboek boek 3 (Vermogensrecht in het algemeen), boek 5 (Zakelijke rechten)

  Taxonomie toetsterm 3.5: B

  3.6 De kandidaat kan leasing, renting, factoring en off balance financiering omschrijven en de daaruit voortvloeiende lasten en verplichtingen verklaren.

  Afbakening:

  • Burgerlijk Wetboek (BW) boek 3 (Vermogensrecht in het algemeen), boek 5 (Zakelijke rechten), boek 8 (Verkeersmiddelen en Vervoer)
  • Leasing: operational en financial

  Taxonomie toetsterm 3.6: B

  3.7 De kandidaat kan bijzondere wetgevingen uitleggen.

  Afbakening:

  • Merkenwet
  • Mededingingswet
  • Misleidende reclame
  • Buma/Stemra en Sena
  • Stichting reprorecht
  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Verklaring omtrent gedrag
  • De Wet op financieel toezicht

  Taxonomie toetsterm 3.7: B

  3.8 De kandidaat kan het faillissementsrecht uitleggen.

  Afbakening:

  • Surseance van betaling
  • Faillissement
  • Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)
  • Rechten van de schuldeisers
  • Soorten schuldeisers
  • Positie belastingdienst en UWV WERKbedrijf
  • Bewindvoerder/curator
  • Einde van het faillissement
  • Schuldsanering
  • Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)
  • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

  Taxonomie toetsterm 3.8: B

  3.9 De kandidaat kan zowel acquisitiefraude als advertentiefraude waarnemen.

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie toetsterm 3.9: B

  3.10 De kandidaat kan de regels betreffende de verstrekking van vervoersgegevens aan het CBS benoemen.

  Afbakening:

  • CBS-Enquête (Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek)

  Taxonomie toetsterm 3.10: F

Eindterm 4: criminaliteitspreventie en beveiliging

 • 4.1 De kandidaat kan beveiligingsmogelijkheden uitleggen.

  Afbakening:

  Ten behoeve van criminaliteitpreventie:
  • Objectbeveiliging
  • Informatiebeveiliging
  • Interne beveiliging
  • Klantgegevensbeveiliging

  Taxonomie toetsterm 4.1: B

  4.2 De kandidaat kan mogelijke criminele activiteiten herkennen en weet hoe te handelen.

  Afbakening:

  • Vervoer illegale goederen
  • Vervoer illegale personen
  • Cybercrime
  • Fraude
  • Arbeidsuitbuiting

  Taxonomie toetsterm 4.2: B

Eindterm 5: belastingen

 • 5.1 De kandidaat kent de begrippen die horen bij de belastingsoort omzetbelasting, de kandidaat kan aan de hand van een situatieschets de omzetbelasting berekenen en weet hoe deze moet worden afgedragen.

  Afbakening:

  • BTW
  • Tarieven
  • Factuur/kasstelsel
  • Voorbelasting
  • KOR (Kleine Ondernemersregeling)
  • Levering en diensten
  • Plaats van de prestatie
  • Buitenlandse BTW

  Taxonomie toetsterm 5.1: R

  5.2 De kandidaat kent de begrippen die horen bij de belastingsoort loonbelasting en kan omschrijven hoe en bij wie de loonbelasting moet worden afgedragen.

  Afbakening:

  • Voorheffing
  • Volksverzekeringen
  • Inhoudingsplichtige
  • Werknemer/werkgever
  • Loon Directeur-grootaandeelhouder
  • Aanmerkelijk belang
  • Vergoedingen (belast en onbelast)

  Taxonomie toetsterm 5.2: B

  5.3 De kandidaat kent de begrippen die horen bij de belastingsoort inkomstenbelasting en kan uitleggen hoe het stelsel van de inkomstenbelasting werkt.

  Afbakening:

  • Boxen
  • Heffingskortingen
  • Winst
  • Andere inkomsten
  • Ondernemersaftrek
  • Eigen woning
  • Meewerkende partner
  • (Aftrekbare) kosten
  • Privé-gebruik auto

  Taxonomie toetsterm 5.3: B

  5.4 De kandidaat kent de begrippen die horen bij de autogerelateerde belastingen en tolgelden.

  Afbakening:

  • Belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM)
  • Motorrijtuigenbelasting (MRB)
  • Belasting zware motorrijtuigen (BZM)

  Taxonomie toetsterm 5.4: F

  5.5 De kandidaat kent de algemene begrippen inzake de belastingheffing en kan de verplichtingen ten dienste van de belastingheffing benoemen.

  Afbakening:

  • Belastingsoorten
  • Indeling direct/indirect
  • Aanslag/aangifte-belastingen
  • Bezwaar en beroep
  • Informatieverplichting
  • Administratieplicht
  • Navordering/naheffing
  • Termijnen

   Taxonomie toetsterm 5.5: F

   5.6 De kandidaat kan het doel van overheidssteun en subsidies onderscheiden.

   Afbakening:

   Geen

   Taxonomie toetsterm 5.6: F

  Eindterm 6: marketing

  • 6.1 De kandidaat kan de marketingmix (marketinginstrumenten) uitleggen.

   Afbakening:

   • Product
   • Prijs
   • Plaats
   • Promotie (o.a. verschillende vormen van reclame: actie/thema)
   • Personeel

   Taxonomie toetsterm 6.1: B

   6.2 De kandidaat kan de vormen van marktonderzoek uitleggen.

   Afbakening:

   • Intern/Extern (desk research/field research/branchepublicaties)
   • Sterkte/Zwakte/Kansen/Bedreiging analyse
   • Marktsegmentatie

   Taxonomie toetsterm 6.2: B

   6.3 De kandidaat kan uitleggen welke keuzes voor groei gemaakt kunnen worden.

   Afbakening:

   Groeistrategie van Ansoff:
   • Marktpenetratie
   • Marktontwikkeling
   • Productontwikkeling
   • Diversificatie

   Taxonomie toetsterm 6.3: B

   6.4 De kandidaat kan het doel, de structuur en de inhoud van een marketingplan uitleggen en de samenhang met het ondernemingsplan verklaren.

   Afbakening:

   • Ondernemingsplan
   • Lange termijn beslissingen
   • Korte termijn beslissingen
   • Strategisch/operationeel

   Taxonomie toetsterm 6.4: B

  Wijzigingen

  • t.o.v. voorgaande versie (1 april 2022):

   - Totaal aantal vragen: 30 meerkeuzevragen, aangepast naar “30 vragen”.

   - Bij afbakening toetsterm 3.7: ‘De Wet op financieel toezicht’ is toegevoegd.

   - Bij toetsterm 4.1: klantbeveiliging aangepast naar Klantgegevensbeveiliging.

   - Bij eindterm 4: criminaliteitspreventie en beveiliging: toetsterm 4.2 is toegevoegd. De kandidaat kan mogelijke criminele activiteiten herkennen en weet hoe te handelen. Afbakening is als volgt;

   • Vervoer illegale goederen
   • Vervoer illegale personen
   • Cybercrime
   • Fraude
   • Arbeidsuitbuiting

  Laatst gecontroleerd op: 9 mei 2023