Service

Exameneisen ADR Vakbekwaamheid – Initieel en Verlenging – Tankvervoer

Algemene informatie

In de exameneisen staat wat u moet kunnen en kennen. De exameneisen vormen daarom de basis van de opleiding en het examen.

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:

 • ADRT (theorie-examen initieel), digitaal, 15 meerkeuzevragen, 30 minuten, cesuur 75%, alle eindtermen zijn van toepassing.
 • ADRTV (theorie-examen verlenging), digitaal 15 meerkeuzevragen, 30 minuten, cesuur 75%, alle eindtermen zijn van toepassing.

Bijzonderheden:

Naast ondergenoemde onderdelen zijn bij het examen voor deze module eveneens van toepassing de onderdelen A3, G1, G2, G4, G5, G6 en J1 van de eisen voor de module Basis, daar waar deze afwijkend zijn voor het vervoer in tanks.

Als bij de afbakening wordt verwezen naar een randnummer, worden ook de in dit randnummer gegeven verwijzingen en opmerkingen bedoeld.

Het begrip ‘Tank’ omvat:
Tankcontainers, transporttanks, afneembare tanks en vaste tanks (tankwagens), alsmede tanks als elementen van batterijwagens of van MEGC’s.

Geldigheid examenresultaat: 1 jaar

Vastgesteld door:

 • College van Deskundigen Gevaarlijke stoffen op 19 oktober 2022

Beoordeeld door:

 • Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer 1: over de weg, op 22 november 2022

Goedgekeurd door:

 • Divisiemanager CCV op 22 november 2022

Ingangsdatum:

1 juli 2023

Toelichting gebruik toetstermen:

 • Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.

Toelichting taxonomiecode:

Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.

 • F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
 • B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
 • R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
 • P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.

Eindterm TA

 • TA.1 Kan de invloed van een vloeistof op het weggedrag van voertuigen met tanks uitleggen

  Afbakening:

  Lengtegolving, als gevolg van remmen en optrekken. Dwarsgolving, als gevolg van het nemen van bochten, bij uitwijkmanoeuvres en wisselen van rijstrook

  Taxonomie: B

  TA.2 Kan de relatie tussen vullingsgraad en weggedrag van voertuigen met tanks uitleggen

  Afbakening:

  ADR 4.2.1.9.6 a), ADR 4.2.2.8 a), ADR 4.2.3.8 a) en ADR 4.3.2.2.4, 1e lid.

  Taxonomie: B

  TA.3 Kan de invloed van de gewichtsverdeling van de lading op het weggedrag van voertuigen met gecompartimenteerde tanks verklaren

  Afbakening:

  Plaats van de lading in relatie tot asdruk / schoteldruk

  Taxonomie: B

Eindterm TB

 • TB.1 Kan typen tanks omschrijven

  Afbakening:

  ADR 1.2.1

  • Afneembare tank
  • Batterijwagen
  • MEGC
  • Hermetisch gesloten tank
  • Tank
  • Tankcontainer (incl. extra grote tankcontainer)
  • Tankwagen
  • Transporttank
  • Vaste tank

  Algemeen

  • Cryogene tank

  Tank bestemd voor het vervoer van gassen die door sterke afkoeling vloeibaar zijn (met warmte-isolerende bescherming)

  Taxonomie: B

  TB.2 Kan het begrip vullingsgraad voor vloeistoffen en gassen uitleggen

  Afbakening:

  Vloeistoffen:

  • In procenten (%) van de inhoud van de tank

  Gas, vloeibaar:

  • Hoogst toelaatbare massa van de vulling in kg per liter tankinhoud (ADR 4.3.3.2.5, laatste kolom van de tabel)

  Gas, samengeperst:

  • Maximaal 2/3 van de proefdruk

  Taxonomie: B

  TB.3 Kan de functie van compartimenten verklaren

  Afbakening:

  Mogelijkheid om deelladingen te vervoeren. Demping vloeistofbeweging

  Taxonomie: B

  TB.4 Kan de voorschriften m.b.t. de constructie alsmede de functie van de bij afbakening genoemde onderdelen omschrijven

  Afbakening:

  FL- en AT voertuigen:

  • Antiblokkeer-remsysteem en Retarder/duurremsysteem (ADR 9.2.3 en ADR 9.2.4.7)
  • Snelheidsbegrenzer (ADR 9.2.5)

  FL-voertuigen:

  • Hoofdschakelaar (ADR 9.2.2.8.1 en ADR 9.2.2.8.2)
  • Brandbestrijdingssysteem (ADR 9.7.9.1)
  • Thermische bescherming (ADR 9.7.9.2)

  Taxonomie: B

  TB.5 Kan de functie en werking van de uitrustingsdelen van in Nederland geregistreerde tankwagens bestemd voor het vervoer van propaan, butaan en mengsels daarvan omschrijven

  Afbakening:

  VLG, bijlage 2, Hfdst. I, 6.8.3.2 N

  Taxonomie: B

  TB.6 Kan de functie van veiligheidsvoorzieningen op tanks omschrijven

  Afbakening:

  • Doorstroombegrenzingsklep (ADR 6.7.3.5.2 en ADR 6.7.3.5.2.1)
  • Veiligheidsklep (overdruk/onderdruk)
  • Breekplaat
  • Beluchtingsventiel
  • Ontluchtingsventiel
  • Bescherming reservoir (ADR 4.2.1.2, ADR 4.2.4.3 en ADR 4.3.2.3.2)
  • Warmte-isolerende bescherming

  Taxonomie: B

  TB.7 Kan de functie van uitrustingsdelen op tanks omschrijven

  Afbakening:

  • Mangatdeksel
  • Pomp
  • Sluitingen (Bodemafsluiter, Eindafsluiter, Stofdop en Blindflens)
  • Dampretouraansluiting
  • Aardkabel / elektrische verbinding (ADR 7.5.10 en ADR 9.7.4)
  • Aardpunt (ADR 6.7.2.2.17 en ADR 6.8.2.1.27)
  • Laad- / losslangen

  Taxonomie: B

  TB.8 Kan de functie van controle-inrichtingen op tanks omschrijven

  Afbakening:

  • Manometer
  • Thermometer
  • Vacuümmeter
  • Inhoudsmeter

  Taxonomie: B

Eindterm TC

 • TC.1 Kan de begrippen onderlosser en bovenlosser uitleggen

  Afbakening:

  Onderlosser:

  • Tank geschikt voor lossing via de onderzijde door zwaartekracht of met behulp van een pomp en eventueel drukverhoging.

  Bovenlosser:

  • Tank die niet voorzien is van openingen onder de vloeistofspiegel (evt. wel met een reinigingsopening in het onderste deel van het reservoir, afgesloten door een dicht sluitende flens)

  Taxonomie: B

  TC.2 Kan uitleggen op welke wijze tanks beladen dan wel gelost kunnen worden

  Afbakening:

  Laden:

  • Bovenzijde via mangat
  • Bovenzijde via standpijp of laadflens
  • Onderzijde via leidingwerk

  Lossen:

  • Onderzijde door zwaartekracht
  • Onderzijde met behulp van pomp
  • Onderzijde door drukverhoging
  • Bovenzijde door drukverhoging
  • Bovenzijde door drukverhoging en pomp

  Toepassing van dampretour:

  • Drukvereffening
  • Milieuaspecten.

  Taxonomie: B

Eindterm TD

 • TD.1 Kan de betekenis van etiketten en kenmerken verklaren

  Afbakening:

  • ADR 5.2.2.2.2
  • ADR 6.8.3.2.9.6 (kenmerk SV)
  • ADR 5.3.3 (verwarmde stof)
  • ADR 5.3.6 (milieugevaarlijke stof)
  • ADR 6.8.3.5.5 (warmtewerend / vacuümisolatie)

  Taxonomie: B

  TD.2 Kan uitleggen op welke wijze voertuigen en tanks gekenmerkt en geëtiketteerd moeten worden en kan de voorwaarden benoemen waaraan de kenmerking en etikettering moet voldoen

  Afbakening:

  Kenmerking:

  • ADR 5.3.2 m.u.v. ADR 5.3.2.1.4 (oranje borden, wijze van aanbrengen)
  • ADR 5.3.2.2 m.u.v. ADR 5.3.2.2.4 (specificaties oranje borden)
  • ADR 5.3.2.3 (gevaarsidentificatienummers)
  • ADR 5.3.3 (verwarmde stoffen)
  • ADR 5.3.6 (milieugevaarlijke stoffen)
  • ADR 6.8.3.5.5 (opschrift warmtewerend / vacuümisolatie)
  • ADR 6.8.3.2.9.6 (kenmerk “SV” voor veiligheidsklep)

  Etikettering:

  • ADR 5.2.2.2.2 (modellen etiketten)
  • ADR 5.3.1.1.1 (algemeen)
  • ADR 5.3.1.1.4 (etiketten 9 en 9A)
  • ADR 5.3.1.1.5 (etiketten bijkomend gevaar)
  • ADR 5.3.1.1.6 (etiketten die geen betrekking hebben op vervoerde stof)
  • ADR 5.3.1.1.7 (etiketten op klapborden)
  • ADR 5.3.1.2, ADR 5.3.1.3 en ADR 5.3.1.4.1 (wijze van aanbrengen van etiketten)
  • ADR 5.3.1.6 (leeg ongereinigd)
  • ADR 5.3.1.7.1 (specificatie van etiketten)

  Taxonomie: B

  TD.3 Kan aan de hand van de corrosiebestendige metalen plaat of overige aanduidingen op een tank bepalen: of een tank binnen de keuringstermijn valt; in voorkomend geval welke stoffen in de betreffende tank zijn toegelaten en wat het ledig gewicht en de grootst toelaatbare bruto massa van de tank is

  Afbakening:

  Transporttanks en UN-MEGC’s:

  • ADR 6.7.2.20.1 en ADR 6.7.2.20.2 (transporttanks klasse 3 t/m 9)
  • ADR 6.7.3.16.1 en ADR 6.7.3.16.2 (transporttanks niet sterk gekoelde, vloeibare gassen)
  • ADR 6.7.4.15.1 en ADR 6.7.4.15.2 (tranporttanks sterk gekoelde, vloeibare gassen)

  ADR-tanks en MEGC’s:

  • ADR 6.7.5.13 (UN-MEGC’s)
  • ADR 6.8.2.5.1 en ADR 6.8.2.5.2 (ADR tanks m.u.v. klasse 2)
  • ADR 6.8.3.5.1, ADR 6.8.3.5.2, ADR 6.8.3.5.3 en ADR 6.8.3.5.6 a), b) en c) (ADR klasse 2)
  • ADR 6.8.3.5.10, ADR 6.8.3.5.11 en ADR 6.8.3.5.12 (batterijwagens en ADR-MEGC’s)

  Taxonomie: B

  TD.4 Kan de gebruiksmogelijkheden van de verschillende typen voertuigen uiteenzetten

  Afbakening:

  ADR 7.4.2 en ADR 9.1.1.2 (FL- en AT-voertuig)

  Taxonomie: B

  TD.5 Kan uitleggen wanneer voertuigen en tanks gekeurd moeten zijn of worden

  Afbakening:

  Voertuigen:

  • ADR 9.1.2.1, ADR 9.1.2.3 en ADR 9.1.3

  Tanks:

  • ADR 6.7.2.19.2 en ADR 6.7.2.19.6 (transporttanks klasse 3 t/m 9)
  • ADR 6.7.3.15.2 en ADR 6.7.3.15.6 (transporttanks niet sterk gekoelde, vloeibare gassen)
  • ADR 6.7.4.14.2 en ADR 6.7.4.14.6 (transporttanks sterk gekoelde, vloeibare gassen)
  • ADR 6.7.5.12.2 en ADR 6.7.5.12.6 (UN-MEGC’s)
  • ADR 4.3.2.3.7, ADR 6.8.2.4.2 en ADR 6.8.2.4.3 (ADR-tanks/ MEGC‘s)

  Taxonomie: B

  TD.6 Kan benoemen welke extra documenten met een voertuig meegevoerd moeten worden

  Afbakening:

  ADR 8.1.2.2 a)

  Taxonomie: F

  TD.7 Kan tankcodes en het begrip transporttank-instructies verklaren

  Afbakening:

  Tankcodes:

  • ADR 4.3.3.1.1 - Deel 1 (C/P/R), Deel 3 (B/C/D) en Deel 4 (N/H)
  • ADR 4.3.4.1.1 - Deel 1 (L/S) en Deel 3 (A/B/C/D ) Deel 4 (N/H)

  Transporttank-instructies:

  • Specificatie van de voorschriften die op transporttanks van toepassing zijn (ADR 4.2.5.2.6)
  • T1 t/m T22 voor stoffen van klassen 3 t/m 9
  • T23 voor zelfontledende stoffen van klassen 4.1 en 5.2
  • T50 voor gassen, vloeibaar door druk en chemische stoffen onder druk
  • T75 voor gassen die door sterke afkoeling vloeibaar zijn

  Taxonomie: B

  TD.8 Kan een vervoerdocument, dat het vervoer van ledige, ongereinigde tanks begeleidt, interpreteren (en zo nodig invullen)

  Afbakening:

  ADR 5.4.1.1.6.2.2 en ADR 5.4.1.1.6.2.3

  Taxonomie: R

  TD.9 Kan de laad- en losprocedures omschrijven

  Afbakening:

  Volgorde van handelen voorafgaand aan, tijdens en na beladen dan wel lossen inclusief volgorde van sluiting van de verschillende afsluiters (ADR 4.3.2.3.4)

  Taxonomie: B

  TD.10 Kan de voorschriften voor de plaatsen waar mag worden geladen of gelost interpreteren

  Afbakening:

  VLG, bijlage 2, Hfdst. II, art. 2

  Taxonomie: B

  TD.11 Kan de voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ladingen omschrijven

  Afbakening:

  • ADR 8.5.1, S2, onder (3)
  • Elektrische verbinding (aarding)
  • Beperken vulsnelheid

  Taxonomie: B

  TD.12 Kan benoemen aan welke eisen lege, ongereinigde tanks moeten voldoen

  Afbakening:

  ADR 4.2.1.5, ADR 4.2.4.7, ADR 4.3.2.4.1 en ADR 4.3.2.4.2

  Taxonomie: F

Wijzigingen

 • Toetstermen:

  • TA.1: In afbakening dwarsgolving uitgebreid met uitwijkmanoeuvres en wisselen rijstrook.
  • TA.3: Tekstuele aanpassing in afbakening.
  • TB.1: Beter geformuleerde term en tekstuele aanpassingen in afbakening.
  • TB.2: Beter geformuleerde term en omschrijving in afbakening.
  • TB.4: Afbakening herzien i.v.m. nieuwe eisen FL-voertuigen 2023.
  • TB.8: Volumemeter gecorrigeerd naar Inhoudsmeter.
  • TC.1: Omschrijvingen onder- en bovenlosser herzien.
  • TC.2: Omschrijving van laad- en losmethodieken herzien en aangevuld met toepassing dampretour.
  • TD.1: Term aangevuld met “kenmerken” en afbakening aangepast (o.a. i.v.m. kenmerk “SV”).
  • TD.2: Kenmerk “SV” toegevoegd en MEMU’s in etikettering uitgezonderd.
  • TD.7: Term en afbakening aangevuld met Transporttank-instructies.
  • TD.9: Voorschrift “resten” ADR 4.3.2.4.1 naar TD.12.
  • TD.11: Nieuwe toetsterm: Voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ladingen.