Service

Exameneisen ADR Vakbekwaamheid – Initieel en Verlenging – Klasse 7

Algemene informatie

In de exameneisen staat wat u moet kunnen en kennen. De exameneisen vormen daarom de basis van de opleiding en het examen.

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:

 • ADR7 (theorie-examen initieel), digitaal, 15 meerkeuzevragen, 30 minuten, cesuur 75%, alle eindtermen zijn van toepassing.
 • ADR7V (theorie-examen verlenging), digitaal 15 meerkeuzevragen, 30 minuten, cesuur 75%, alle eindtermen zijn van toepassing.

Bijzonderheden:

Naast de ondergenoemde onderdelen is bij het examen voor deze module eveneens van toepassing onderdeel A3 van de exameneisen voor de module Basis, daar waar deze afwijkend is voor het vervoer van stoffen van de klasse 7

Als bij de afbakening wordt verwezen naar een randnummer, worden ook de in dit randnummer gegeven verwijzingen en opmerkingen bedoeld.

Geldigheid examenresultaat: 1 jaar

Vastgesteld door:

 • College van Deskundigen Gevaarlijke stoffen op 19 oktober 2022

Beoordeeld door:

 • Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer 1: over de weg, op 22 november 2022

Goedgekeurd door:

 • Divisiemanager CCV op 22 november 2022

Ingangsdatum:

1 juli 2023

Toelichting gebruik toetstermen:

 • Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.

Toelichting taxonomiecode:

Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.

 • F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
 • B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
 • R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
 • P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.

Eindterm RA

 • RA.1 Kan de definitie van de klasse 7 noemen

  Afbakening:

  ADR 2.2.7.1.1, eerste zinsnede.

  Taxonomie: F

  RA.2 Kan het hoofdgevaar van de klasse 7 noemen

  Afbakening:

  Radioactiviteit

  Taxonomie: F

  RA.3 Kan het begrip radioactief uitleggen

  Afbakening:

  Het proces waarbij instabiele atoomkernen vervallen naar stabiele atoomkernen.

  Taxonomie: B

  RA.4 Kan de gevaren van radioactieve goederen omschrijven

  Afbakening:

  • Ioniserende (radioactieve) straling, zoals alfa-, bèta- en gammastraling, die vrijkomt bij het vervallen van een instabiele- naar een stabiele atoomkern
  • Besmetting met een verspreidbare radioactieve stof (ADR 2.2.7.1.2)

  Taxonomie: B

  RA.5 Kan het verschil tussen een afwrijfbare- en niet afwrijfbare besmetting omschrijven

  Afbakening:

  ADR 2.2.7.1.2

  Taxonomie: B

Eindterm RB

 • RB.1 Kan de betekenis van de etiketten verklaren

  Afbakening:

  ADR 5.2.2.2.2 (etiket model nr. 7A, 7B, 7C, en 7E) en 5.3.1.7.2 (etiket 7D)

  Taxonomie: B

  RB.2 Kan de aanvullende voorschriften voor het kenmerken en de etikettering van colli toepassen

  Afbakening:

  ADR 5.2.1.7, ADR 5.2.2.1.6 a) en ADR 5.2.2.1.11

  Taxonomie: B

  RB.3 Kan het kenmerken en de etikettering van voertuigen uitleggen

  Afbakening:

  ADR 5.3.1.1.3, ADR 5.3.1.5.2, ADR 5.3.1.7.2, ADR 5.3.1.7.4, ADR 5.3.2.1.4 en ADR 5.3.2.3.2 (768, 70 en 78)

  Taxonomie: B

  RB.4 Kan de aanvullende bepalingen m.b.t. het vervoerdocument omschrijven

  Afbakening:

  ADR 5.4.1.1.1 c), tweede aandachtsbolletje, ADR 5.4.1.1.1 opm. onder d) ivm BB 172 d) van hfdst. 3.3, ADR 5.4.1.2.5.1 en ADR 5.4.1.2.5.2

  Taxonomie: B

  RB.5 Kan de wijze van beladen en de te nemen voorzorgsmaatregelen toepassen

  Afbakening:

  ADR 7.5.11, CV 33, (1.1), (a), (b), (c), (d) (m.u.v. tabel A en B), (1.2) en (1.3)

  Taxonomie: R

  RB.6 Kan de bepalingen voor stuwage tijdens vervoer en opslag onderweg toepassen

  Afbakening:

  ADR 7.5.11, CV 33, (3.1) en (3.4)

  Taxonomie: R

  RB.7 Kan de bepalingen voor onbestelbare zendingen toepassen

  Afbakening:

  ADR 7.5.11, CV 33, (6)

  Taxonomie: R

  RB.8 Kan de bepalingen voor periodieke controle en eventuele besmetting van voertuigen benoemen

  Afbakening:

  ADR 7.5.11, CV 33, (5.3) en (5.4)

  Taxonomie: B

  RB.9 Kan de samenladingsverboden omschrijven

  Afbakening:

  ADR 7.5.2.1

  Taxonomie: B

Eindterm RC

 • RC.1 Kan de manieren om de te ontvangen dosis ioniserende (radioactieve) straling te beperken toepassen

  Afbakening:

  Afstand, afscherming en beperking tijdsduur blootstelling.

  Taxonomie: R

  RC.2 Kan de bepalingen voor beschadigde- of lekkende colli toepassen

  Afbakening:

  ADR 7.5.11, CV 33, (5.1) en (5.2)

  Taxonomie: R

Eindterm RD

 • RD.1 Kan begrippen omschrijven

  Afbakening:

  ADR 1.2.1

  • Dosistempo (stralingsniveau)
  • Tansportindex (TI)
  • Exclusief gebruik
  • CSI (Criticaliteits-veiligheidsindex)
  • Borghouder

  ADR 4.1.9.1.1 (Typen verpakkingen)

  • Vrijgesteld collo
  • Industrieel collo
  • Colli typen A, B en C

  Taxonomie: B

  RD.2 Kan de middelen om het dosistempo (stralingsniveau) te meten omschrijven

  Afbakening:

  • Besmettingsmonitor
  • Stralingsmonitor / detector
  • Dosistempometer
  • Persoonlijke dosismeter

  Taxonomie: B

  RD.3 Kan de aanvullende voorschriften inzake het vervoer uitleggen

  Afbakening:

  ADR 8.5, S6, S12 en S21

  Taxonomie: B

  RD.4 Kan de vrijstellingsregeling verklaren

  Afbakening:

  ADR 1.1.3.6.3

  Taxonomie: B

Wijzigingen

 • Toetstermen:

  • RB.5: Uitbreiding afbakening met CV 33, (1.2) en (1.3).
  • RB.6: Beperking afbakening CV 33, alleen (3.1 en 3.4).
  • RD.1: Opsomming van begrippen beter gespecificeerd (o.a. typen verpakkingen).