Service

Exameneisen ADR Vakbekwaamheid - Initieel en Verlenging - Basis

Algemene informatie

In de exameneisen staat wat u moet kunnen en kennen. De exameneisen vormen daarom de basis van de opleiding en het examen.

Opgesteld door: CBR divisie CCV

Categoriecode en exameninformatie:

 • ADRB (theorie-examen initieel), digitaal, 25 meerkeuzevragen, 45 minuten, cesuur 70%, alle eindtermen zijn van toepassing.
 • ADRBV (theorie-examen verlenging), digitaal 20 meerkeuzevragen, 40 minuten, cesuur 70%, alle eindtermen zijn van toepassing.

Bijzonderheden:

In de exameneisen worden eindtermen/toetstermen c.q. randnummers weergegeven die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op respectievelijk het vervoer in tanks, het vervoer van explosieve stoffen of radioactieve stoffen. In deze gevallen zijn dergelijke eindtermen/toetstermen c.q. randnummers of de betreffende gedeelten daarvan alleen van toepassing op de examens van respectievelijk het vervoer in tanks, het vervoer van explosieve stoffen of radioactieve stoffen.

Als bij de afbakening wordt verwezen naar een randnummer, worden ook de in dit randnummer gegeven verwijzingen en opmerkingen bedoeld.

Geldigheid examenresultaat: 1 jaar

Vastgesteld door:

 • College van Deskundigen Gevaarlijke stoffen op 19 oktober 2022

Beoordeeld door:

 • Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer 1: over de weg, op 22 november 2022

Goedgekeurd door:

 • Divisiemanager CCV op 22 november 2022

Ingangsdatum:

1 juli 2023

Datum laatste aanpassing:

19 oktober 2022

Toelichting gebruik toetstermen:

 • Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
 • Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.

Toelichting taxonomiecode:

Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.

 • F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
 • B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
 • R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
 • P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.

Eindterm A

 • A.1 Kan de relevante wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen noemen, kan de afkortingen verklaren en kan de reikwijdte omschrijven

  Afbakening:

  Wvgs, Bvgs, VLG/ADR, VSG/RID, VBG/ADN, IMDG Code en ICAO-ti's

  Taxonomie: B

  A.2 Kan Tabel A van Hfdst. 3.2 noemen

  Afbakening:

  Per UN-nummer zijn verwijzingen naar de van toepassing zijnde voorschriften gegeven.

  Taxonomie: F

  A.3 Kan de documenten, die het vervoer van gevaarlijke stoffen in voorkomend geval begeleiden, interpreteren (en zo nodig invullen)

  Afbakening:

  ADR 8.1.2, Wvgs art. 29 1e lid, VLG, bijlage 2, Hfdst. I, 5.4.1.4 N en 8.1.2 N, ADR 5.4.1, ADR 5.4.2, ADR 5.4.3, ADR 3.5.6 en ADR 5.5.3.7

  Taxonomie: R

  A.4 Kan de met toezicht belaste instanties noemen en hun bevoegdheden beschrijven

  Afbakening:

  Instanties:

  • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  • Rijksbelastingdienst inzake douane
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Keuringsdienst van Waren) in verband met vuurwerk

  Bevoegdheden:

  • Vorderen van zakelijke inlichtingen en bescheiden
  • Vervoermiddelen laten stoppen en deze onderzoeken
  • ILT bovendien verpakkingen openen en monsters nemen

  Taxonomie: B

  A.5 Kan de gevarenklasse benoemen en omschrijven

  Afbakening:

  ADR 2.1.1.1

  Taxonomie: B

  A.6 Kan de verpakkingsgroepen noemen en kan het doel en de betekenis omschrijven

  Afbakening:

  ADR 2.1.1.3, ADR 2.2.61.1.4

  Taxonomie: B

Eindterm B

 • B.1 Kan begrippen uitleggen

  Afbakening:

  ADR 1.2.1:

  • Gevaarlijke reactie
  • Vlampunt
  • Controletemperatuur
  • Kritieke temperatuur

  ADR 2.2.9.1.13:

  • Verwarmde stoffen

  Algemeen:

  • Vluchtigheid: De mate waarin een vloeistof van nature geneigd is in dampvorm over te gaan.
  • Dampspanning: De druk die de damp van een stof op de wanden van een gesloten ruimte uitoefent.
  • Expansieruimte: Voldoende lege ruimte die in een verpakking moet worden vrijgelaten voor uitzetting van een vloeistof.
  • Kookpunt: De temperatuur waarbij een vloeistof geheel in dampvorm overgaat bij normale druk.
  • Explosie: Een zeer snel verlopende chemische reactie waarbij in korte tijd veel energie vrijkomt (explosieve verbranding / ontleding)
  • Polymerisatie: Het samenvoegen van moleculen van dezelfde soort tot een lange keten. 
  • Acute vergiftiging: Vergiftiging als gevolg van opname van één of meerdere hoge dosissen in korte tijd.
  • Chronische vergiftiging: Vergiftiging als gevolg van langdurige opname van kleine hoeveelheden.

  Taxonomie: B

  B.2 Kan de hoofdgevaren van de diverse gevarenklassen noemen

  Afbakening:

  • Klasse 1 - explosiegevaar
  • Klasse 2 - het hoofdgevaar is afhankelijk van de eigenschappen van het gas, zoals genoemd in ADR 2.2.2.1.3 en de toestand waarin het wordt vervoerd.
  • Klasse 3 - brandbaarheid
  • Klasse 4.1 - brandbaarheid, zelfontleding, polymerisatie en onderdrukt explosiegevaar
  • Klasse 4.2 - vatbaarheid voor zelfontbranding
  • Klasse 4.3 - ontwikkeling van brandbare gassen in contact met water
  • Klasse 5.1 - brandbevorderend
  • Klasse 5.2 - brandbaar en chemisch instabiel
  • Klasse 6.1 - giftigheid
  • Klasse 6.2 - besmetting
  • Klasse 7 - radioactiviteit
  • Klasse 8 - bijtendheid
  • Klasse 9 - gevaar opleverend, afwijkend van de overige klassen

  Taxonomie: F

  B.3 Kan de verschillende toestanden waarin gassen worden vervoerd noemen

  Afbakening:

  • Gas, samengeperst
  • Vloeibaar, door druk
  • Vloeibaar, door sterke afkoeling
  • Gas, onder druk opgelost in een vloeistof
  • Spuitbussen en gaspatronen
  • Voorwerpen met gas onder druk (bijv. aanstekers)

  Taxonomie: F

  B.4 Kan de verschillen tussen de begrippen bedrijfsdruk en vulgewicht omschrijven

  Afbakening:

  Bedrijfsdruk (vuldruk):
  - Bij samengeperste gassen in relatie tot de maximale vullingsgraad, 2/3 van de proefdruk.

  Vulgewicht:
  - Bij vloeibare gassen

  Taxonomie: B

  B.5 Kan de criteria voor indeling in de klasse 3 noemen

  Afbakening:

  ADR 2.2.3.1.1, (m.u.v. aandachtsbolletjes 1 en 2 en opmerking 1, 3 en 4).

  Taxonomie: F

  B.6 Kan de criteria voor indeling in de klasse 4.1 noemen

  Afbakening:

  ADR 2.2.41.1.1, 1e alinea

  Taxonomie: F

  B.7 Kan de criteria voor indeling in de klasse 4.2 noemen

  Afbakening:

  ADR 2.2.42.1.1

  Taxonomie: F

  B.8 Kan de criteria voor indeling in de klasse 4.3 noemen

  Afbakening:

  ADR 2.2.43.1.1

  Taxonomie: F

  B.9 Kan de criteria voor indeling in de klasse 5.1 noemen

  Afbakening:

  ADR 2.2.51.1.1

  Taxonomie: F

  B.10 Kan de criteria voor indeling in de klasse 5.2 noemen

  Afbakening:

  ADR 2.2.52.1.1

  Taxonomie: F

  B.11 Kan de criteria voor indeling in de klasse 6.1 noemen

  Afbakening:

  ADR 2.2.61.1.1, m.u.v. opmerking

  Taxonomie: F

  B.12 Kan de criteria voor indeling in de klasse 6.2 noemen

  Afbakening:

  ADR 2.2.62.1.1 (m.u.v. opmerking 1 en 2) en ADR 2.2.62.1.2

  Taxonomie: F

  B.13 Kan de criteria voor indeling in de klasse 8 noemen

  Afbakening:

  ADR 2.2.8.1.1

  Taxonomie: F

  B.14 Kan de criteria voor indeling in de klasse 9 noemen

  Afbakening:

  ADR 2.2.9.1.1

  Taxonomie: F

Eindterm C

 • C.1 Kan bij het vervoer afvalstoffen identificeren

  Afbakening:

  ADR 5.4.1.1.3.1 en ADR 1.2.1

  Taxonomie: B

  C.2 Kan bij het vervoer van afvalstoffen de milieu gerelateerde maatregelen herkennen en interpreteren

  Afbakening:

  ADR 5.4.3.4 (schriftelijke instructies, 9e aandachtstreepje)

  Taxonomie: B

Eindterm D

 • D.1 Kan de wijze waarop gevaarlijke stoffen in het lichaam kunnen binnendringen benoemen

  Afbakening:

  • via de mond
  • via de luchtwegen
  • via de huid
  • via een wond

  Taxonomie: F

  D.2 Kan omschrijven welke passende maatregelen moeten worden genomen bij de verschillende soorten van gevaar

  Afbakening:

  Het ontstaan van brand of explosie:

  • Preventief: Voorkomen dat stoffen onbedoeld vrijkomen, voorkomen of afvoeren statische elektriciteit, voorkomen van open vuur, voorkomen vonkvorming, voorkomen contaminatie.
  • Veiligheid: ADR 5.4.3.1

  Het vrijkomen van gassen, giftige stoffen, besmettelijke stoffen, agressieve / bijtende stoffen, milieuverontreinigende of milieubelastende stoffen:

  • Preventief: voorkomen dat stoffen onbedoeld vrijkomen.
  • Veiligheid: ADR 5.4.3.1

  Ontleding:

  • Preventief: voorkomen van in 2.2.52.1.4 genoemde oorzaken van ontleding.
  • Veiligheid: ADR 5.4.3.1

  Temperatuurstijging:

  • Preventief: voorkomen van temperatuurstijging
  • Veiligheid: ADR 5.4.3.1

  Taxonomie: B

  D.3 Kan de methoden en middelen om te voorkomen dat de controletemperatuur van de vervoerde stof overschreden wordt noemen en kan beschrijven welke argumentatie hieraan ten grondslag ligt

  Afbakening:

  • ADR 7.1.7.1, ADR 7.1.7.3.1, ADR 7.1.7.4.1, ADR 7.1.7.4.4
  • ADR 7.1.7.4.5 Warmte-isolatie in combinatie met een systeem met koelmiddel of een mechanisch koelsysteem

  Taxonomie: B

  D.4 Kan de maatregelen noemen die genomen moeten worden wanneer de controletemperatuur van de vervoerde stof wordt overschreden

  Afbakening:

  ADR 7.1.7.4.3

  Taxonomie: F

  D.5 Kan de regels omtrent het rookverbod noemen

  Afbakening:

  ADR 7.5.9 en ADR 8.3.5

  Taxonomie: F

  D.6 Kan het begrip vullingsgraad beschrijven en het doel ervan verklaren

  Afbakening:

  ADR 4.1.1.4, 1e volzin

  Taxonomie: B

Eindterm E

 • E.1 Kan de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen benoemen en toepassen

  Afbakening:

  • Oog- en/of gelaatsbescherming en soorten oog- en/of gelaatsbescherming
  • Adembescherming en soorten vluchtmaskers
  • Lichaamsbescherming en soorten overalls en voorschoten, gaspakken, isolerende kleding
  • Hand- en/of beenbescherming en soorten handschoenen, veiligheidslaarzen

  Taxonomie: B

  E.2 Kan de voorwaarden benoemen voor het gebruik van de onder E.1 genoemde adembescherming

  Afbakening:

  Gebruiksvoorwaarden, gebruiksmogelijkheden, gebruiksduur

  Taxonomie: F

  E.3 Kan het begrip branddriehoek en de blusprincipes verklaren.

  Afbakening:

  Geen

  Taxonomie: B

  E.4 Kan de verschillende brandblusmaterialen omschrijven en hun werking verklaren

  Afbakening:

  • Water / schuim - Afkoelend, verstikkend
  • Zand - Verstikkend
  • Bluspoeder - Chemisch vlamdovend
  • CO - Zuurstof verdringend
  • Branddeken - Verstikkend

  Taxonomie: B

  E.5 Kan de instanties noemen die in geval van calamiteiten gewaarschuwd moeten worden, hoe ze te bereiken zijn en welke gegevens voor deze instanties van belang zijn

  Afbakening:

  Politie, Brandweer, Ambulancedienst, via 112, plaats ongeval, omschrijving lading incl. UN-nummer en hoeveelheid, soort voertuig en eventuele slachtoffers

  Taxonomie: F

  E.6 Kan omschrijven hoe gehandeld moet worden na besmetting met een brandbare, giftige of bijtende stof

  Afbakening:

  Afhankelijk van de stof spoelen met veel water en/of besmette kleding uittrekken, instructies op de schriftelijke instructies uitvoeren

  Taxonomie: B

  E.7 Kan omschrijven hoe gehandeld moet worden na verwonding door verbranding of sterk gekoelde stoffen

  Afbakening:

  Spoelen met lauw stromend water

  Taxonomie: B

Eindterm F

 • F.1 Kan de betekenis van de etiketten verklaren

  Afbakening:

  ADR 5.2.2.2.2

  Taxonomie: B

  F.2 Kan uitleggen op welke wijze verpakkingen gekenmerkt en geëtiketteerd moeten worden en kan de voorwaarden benoemen waaraan de kenmerking en etikettering moet voldoen

  Afbakening:

  Kenmerking:

  • ADR 3.4.7 en ADR 3.4.8 (gelimiteerde hoeveelheden)
  • ADR 3.5.4 (vrijgestelde hoeveelheden)
  • ADR 5.2.1.1, 1 volzin (algemeen)
  • ADR 5.2.1.2 (kwaliteit en zichtbaarheid)
  • ADR 5.2.1.4 (kenmerkingen op IBC’s)
  • ADR 5.2.1.8 (milieugevaarlijke stoffen)
  • ADR 5.2.1.9 (lithiumbatterijen)
  • ADR 5.2.1.10 (richtinggevende pijlen)
  • ADR 5.5.3.4 (koel- en geconditioneerd vervoer)
  • VLG, bijlage 2, Hfdst. I, 5.2.1 N

  Etikettering:

  • ADR 5.1.3.1 (lege, ongereinigde verpakkingen)
  • ADR 5.1.4 (gezamenlijke verpakking)
  • ADR 5.2.2.1.1, ADR 5.2.2.1.6 (algemeen)
  • ADR 5.2.2.1.7 (wijze van aanbrengen op IBC’s)
  • ADR 5.2.2.2.1.1.1, ADR 5.2.2.2.1.1.2 en ADR 5.2.2.2.1.1.3 (specificatie etiketten)
  • ADR 5.2.2.2.1.2, 1 alinea (etikettering gasflessen)
  • ADR 5.2.2.2.1.7 (bestendigheid tegen weersinvloeden)
  • ADR 5.2.2.2.2 (modellen etiketten)

  Taxonomie: B

  F.3 Kan uitleggen op welke wijze oververpakkingen aanvullend gekenmerkt en geëtiketteerd moeten worden en kan de voorwaarden benoemen waaraan de kenmerking en etikettering moet voldoen

  Afbakening:

  ADR 5.1.2.1, VLG, bijlage 2, Hfdst. I, 5.1.2.1 en ADR 3.4.11

  Taxonomie: B

  F.4 Kan uitleggen op welke wijze containers (anders dan los gestort vervoer) gekenmerkt moeten worden en kan de voorwaarden benoemen waaraan de kenmerking moet voldoen

  Afbakening:

  • ADR 3.4.13 b), ADR 3.4.14 en ADR 3.4.15 (gelimiteerde hoeveelheden)
  • ADR 5.3.3 (verwarmde stof)
  • ADR 5.3.6 (milieugevaarlijke stof)
  • ADR 5.5.2.3 (gegaste laadeenheden)
  • ADR 5.5.3.6 (koel- en geconditioneerd vervoer)

  Taxonomie: B

  F.5 Kan uitleggen op welke wijze containers (anders dan los gestort vervoer) geëtiketteerd moeten worden en kan de voorwaarden benoemen waaraan de etikettering moet voldoen

  Afbakening:

  • ADR 5.2.2.2.2 (modellen etiketten)
  • ADR 5.3.1.1.1 (algemeen)
  • ADR 5.3.1.1.4 (etiketten 9 en 9A)
  • ADR 5.3.1.1.6 (etiketten die geen betrekking hebben op vervoerde stof)
  • ADR 5.3.1.1.7 (etiketten op klapborden)
  • ADR 5.3.1.2 (wijze van aanbrengen)
  • ADR 5.3.1.7.1 (specificatie van etiketten)

  Taxonomie: B

  F.6 Kan uitleggen op welke wijze voertuigen, containers en bulkcontainers die onverpakte vaste stoffen of voorwerpen (losgestort) vervoeren moeten worden gekenmerkt en geëtiketteerd en kan de voorwaarden benoemen waaraan de kenmerking en etikettering moet voldoen

  Afbakening:

  Kenmerking:

  • ADR 5.3.2.1 m.u.v. ADR 5.3.2.1.2 en ADR 5.3.2.1.3 (oranje borden, wijze van aanbrengen)
  • ADR 5.3.2.2 m.u.v. ADR 5.3.2.2.4 (specificaties oranje borden)
  • ADR 5.3.2.3 (gevaarsidentificatienummers)
  • ADR 5.3.6 (milieugevaarlijke stoffen)

  Etikettering:

  • ADR 5.2.2.2.2 (modellen)
  • ADR 5.3.1.1.1 (algemeen)
  • ADR 5.3.1.1.4 (etiketten 9 en 9A)
  • ADR 5.3.1.1.6 (etiketten die geen betrekking hebben op vervoerde goed)
  • ADR 5.3.1.1.7 (etiketten op klapborden)
  • ADR 5.3.1.2, ADR 5.3.1.3 en ADR 5.3.1.4 m.u.v. ADR 5.3.1.4.3 (wijze van aanbrengen)
  • ADR 5.3.1.6 (leeg ongereinigd)
  • ADR 5.3.1.7.1 (specificatie van etiketten)

  Taxonomie: B

  F.7 Kan uitleggen op welke wijze voertuigen (anders dan losgestort vervoer) moeten worden gekenmerkt en geëtiketteerd en kan de voorwaarden benoemen waaraan de kenmerking en etikettering moet voldoen

  Afbakening:

  Kenmerking:

  • ADR 3.4.13, ADR 3.4.14 en ADR 3.4.15 (gelimiteerde hoeveelheden)
  • ADR 5.3.2.1. en ADR 5.3.2.1.8 (oranje borden algemeen)
  • ADR 5.3.2.2 (specificaties oranje borden)
  • ADR 5.3.3 (verwarmde stof)
  • ADR 5.3.6 (milieugevaarlijke stof)
  • ADR 5.5.2.3 (gegaste laadeenheden)
  • ADR 5.5.3.6 (koel- en geconditioneerd vervoer)

  Etikettering:

  • ADR 5.2.2.2.2. (modellen etiketten)
  • ADR 5.3.1.1.1 (algemeen)
  • ADR 5.3.1.1.4 (etiketten 9 en 9A)
  • ADR 5.3.1.1.6 (etiketten die geen betrekking hebben op vervoerde stof)
  • ADR 5.3.1.1.7 (etiketten op klapborden)
  • ADR 5.3.1.3 en ADR 5.3.1.4 m.u.v. 5.3.1.4.3 (wijze van aanbrengen)
  • ADR 5.3.1.7.1 (specificaties)

  Taxonomie: B

  F.8 Kan uitleggen op welke wijze afgekoppelde aanhangwagens en opleggers moeten zijn gekenmerkt en kan de voorwaarden benoemen waaraan de kenmerking moet voldoen

  Afbakening:

  ADR 5.3.2.1.1

  Taxonomie: B

  F.9 Kan de kenmerking en etikettering bij vervoer in een transportketen die vervoer over zee of door de lucht omvat uitleggen

  Afbakening:

  ADR 1.1.4.2.1 en ADR 1.1.4.2.2

  Taxonomie: B

Eindterm G

 • G.1 Kan de voorschriften waaraan de bemanning van het voertuig moet voldoen uitleggen

  Afbakening:

  • ADR 8.3, m.u.v. ADR 8.3.5
  • ADR 5.5.2.2 (behandeling gegaste laadeenheden)
  • ADR 5.5.3.2.4 (behandeling koel- en geconditioneerd vervoer)

  Taxonomie: B

  G.2 Kan de voorschriften voor het gebruik van tunnels en de routeplicht toepassen

  Afbakening:

  • Wvgs art. 24, lid 1 en 2
  • Wvgs art. 25
  • Wvgs art. 29, lid 1
  • VLG, bijlage 2, Hfdst. II art. 3 en art. 4, Tabel 1
  • ADR 1.9.5.2 m.u.v. goederenopsommingen
  • ADR 8.6

  Taxonomie: R

  G.3 Kan de voorschriften voor het gebruik van de weg noemen

  Afbakening:

  Wvgs art. 19

  Taxonomie: F

  G.4 Kan de voorschriften voor het vervoer bij bepaalde weersomstandigheden toepassen

  Afbakening:

  VLG, bijlage 2, Hfdst. II art. 6

  Taxonomie: R

  G.5 Kan de voorschriften voor het gebruik van een zout veer toepassen

  Afbakening:

  VLG, bijlage 2, Hfdst. II art. 7, Tabel 2

  Taxonomie: R

  G.6 Kan de voorschriften voor het gebruik van een pont toepassen

  Afbakening:

  VLG, bijlage 2, Hfdst. II art. 8

  Taxonomie: R

  G.7 Kan de voorschriften voor het laten staan en parkeren van voertuigen toepassen

  Afbakening:

  ADR 8.4.1

  Taxonomie: R

  G.8 Kan de voorschriften voor vrijgestelde hoeveelheden toepassen

  Afbakening:

  ADR 1.1.3.6 en ADR 3.5.5

  Taxonomie: R

  G.9 Kan verpakkingen herkennen waarin gevaarlijke goederen in gelimiteerde en vrijgestelde hoeveelheden worden vervoerd

  Afbakening:

  ADR 3.4.7, ADR 3.4.8 en ADR 3.5.4

  Taxonomie: F

  G.10 Kan de voorschriften voor het gebruik van de parkeerrem, stopblokken en antiblokkerremsysteem (ABS) toepassen

  Afbakening:

  ADR 8.3.7 en ADR 8.3.8

  Taxonomie: R

Eindterm H

 • H.1 Kan de uitrusting t.b.v. de brandbestrijding controleren

  Afbakening:

  ADR 8.1.4

  Taxonomie: R

  H.2 Kan de uitrusting van uiteenlopende aard controleren

  Afbakening:

  • ADR 8.1.5 m.u.v. de genoemde norm voor het waarschuwingsvest en voetnoot 3,
  • ADR 5.4.3

  Taxonomie: R

Eindterm I

 • I.1 Kan de samenladingsverboden toepassen

  Afbakening:

  ADR 7.5.2.1 en ADR 7.5.2.3, 1e volzin

  Taxonomie: R

  I.2 Kan de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het vervoer van levens- en genotmiddelen en voer voor dieren toepassen

  Afbakening:

  ADR 7.5.4

  Taxonomie: R

Eindterm J

 • J.1 Kan de voorschriften voor het laden en/of lossen van voertuigen toepassen

  Afbakening:

  ADR 7.5.1

  Taxonomie: R

Eindterm K

 • K.1 Kan de betrokkenen noemen die in het kader van de zorg voor de veiligheid in het ADR genoemd zijn

  Afbakening:

  • ADR 1.4.1
  • Afzender, vervoerder, geadresseerde, belader, losser, verpakker, vuller

  Taxonomie: F

Eindterm L

 • L.1 Kan de voorschriften voor multimodaal vervoer toepassen

  Afbakening:

  ADR 1.1.4.2

  Taxonomie: R

Eindterm M

 • M.1 Kan de voorschriften voor de behandeling van goederen toepassen

  Afbakening:

  • VLG, bijlage 2, Hfdst. I, 7.5.7.5 en 8.3.3 N
  • ADR 7.5.1

  Taxonomie: R

  M.2 Kan de voorschriften voor het stuwen en vastzetten van goederen in het voertuig toepassen

  Afbakening:

  • ADR 7.5.7
  • Voor gassen: ADR 7.5.11, CV 9, 10 en 11
  • Voor flexibele bulkcontainers: ADR 7.5.7.6.3

  Taxonomie: R

  M.3 Kan de voorschriften voor reiniging van voertuigen of containers toepassen

  Afbakening:

  ADR 7.5.8

  Taxonomie: R

  M.4 Kan het begrip wagenlading beschrijven

  Afbakening:

  ADR 1.2.1

  Taxonomie: F

  M.5 Kan de bijzondere vervoersvoorschriften voor drukhouders interpreteren

  Afbakening:

  ADR 4.1.6.8 m.u.v. e), ADR 4.1.6.9 a) en ADR 7.5.11, CV 36, m.u.v laatste zin

  Taxonomie: B

  M.6 Kan de aanvullende voorschriften noemen voor stoffen van klasse 4.1 en 5.2 waarvoor tijdens het vervoer temperatuurbeheersing nodig is

  Afbakening:

  ADR 5.4.1.2.3.1

  Taxonomie: F

Eindterm N

 • N.1 Kan het gedrag in tunnels in normale situaties in aanvulling op de normaal geldende verkeersregels beschrijven

  Afbakening:

  • Houd verwijzingen naar vluchtwegen en alarmtelefoons goed in de gaten
  • Let op aanwijzingen van het tunnelpersoneel en volg de aanwijzingen op
  • Lees de informatieborden en volg de aanwijzingen op

  Taxonomie: F

  N.2 Kan het gedrag in tunnels bij file beschrijven

  Afbakening:

  • Zet de alarmlichten aan
  • Houd voldoende afstand tot de voorligger
  • Zet de motor af als het verkeer stilstaat
  • Blijf in de auto
  • Luister naar de verkeersberichten

  Taxonomie: F

  N.3 Kan het gedrag in tunnels bij pech beschrijven

  Afbakening:

  • Zet de alarmlichten aan
  • Parkeer op de pechhaven of anders zo ver mogelijk rechts
  • Zet de motor af
  • Verlaat voorzichtig het voertuig
  • Loop naar de dichtstbijzijnde veilige plaats
  • Informeer de alarmorganisaties

  Taxonomie: F

  N.4 Kan het gedrag in tunnels bij een ongeluk beschrijven

  Afbakening:

  • Zet de alarmlichten aan
  • Parkeer op de vluchtstrook, de pechhaven of anders zo ver mogelijk rechts
  • Zet de motor af
  • Verlaat voorzichtig het voertuig
  • Loop naar de dichtstbijzijnde veilige plaats
  • Informeer de alarmorganisaties

  Taxonomie: F

  N.5 Kan het gedrag in tunnels bij brand in het eigen voertuig beschrijven

  Afbakening:

  • Zet de alarmlichten aan
  • Rijd, als dat mogelijk is, zelf de tunnel uit, of parkeer uw voertuig op de pechstrook, de vluchtstrook of zo ver mogelijk rechts
  • Zet de motor af en laat de sleutel in het contactslot
  • Informeer de alarmorganisaties
  • Probeer, indien verantwoord, een beginnende brand te blussen
  • Vlucht tijdig

  Taxonomie: F

  N.6 Kan het gedrag in tunnels bij brand in een ander voertuig beschrijven

  Afbakening:

  • Zet de alarmlichten aan
  • Houd zoveel mogelijk afstand
  • Parkeer op de pechhaven of anders zo ver mogelijk rechts
  • Zet de motor af en laat de sleutel in het contactslot
  • Verlaat voorzichtig het voertuig
  • Loop naar de dichtstbijzijnde veilige plaats
  • Informeer de alarmorganisaties
  • Probeer, indien verantwoord, een beginnende brand te blussen
  • Vlucht tijdig

  Taxonomie: F

Eindterm O

 • O.1 Kan de voorschriften voor de beveiliging noemen en kan beschrijven wat een beveiligingsplan is

  Afbakening:

  ADR 1.10.1.2, ADR 1.10.1.4, ADR 1.10.3.1.1 en ADR 1.10.3.2.1

  Taxonomie: B

Eindterm P

 • P.1 Kan de begrippen collo, IBC, grote verpakking en verpakking beschrijven

  Afbakening:

  ADR 1.2.1

  Taxonomie: F

  P.2 Kan colli, IBC’s en grote verpakkingen herkennen

  Afbakening:

  ADR 1.2.1

  Taxonomie: F

  P.3 Kan de algemene verpakkingseisen beschrijven

  Afbakening:

  ADR 4.1.1.1

  Taxonomie: F

  P.4 Kan een UN-verpakkingskenmerk herkennen

  Afbakening:

  Het verpakkingssymbool

  image1

  of de letters UN

  Taxonomie: F

  P.5 Kan de relatie tussen de sterkte van de verpakking, de verpakkingsgroep en de in de verpakking te vervoeren stoffen verklaren

  Afbakening:

  ADR 6.1.3.1, c) i), ADR 6.5.2.1.1, c) en ADR 6.6.3.1 c)

  Taxonomie: B

  P.6 Kan de algemene gebruiksduur voor kunststof vaten, jerrycans en IBC’s interpreteren

  Afbakening:

  ADR 4.1.1.15, ADR 6.1.3.1, e) en ADR 6.5.2.2.4, 2e alinea

  Taxonomie: B

  P.7 Kan de speciale eisen die gesteld worden aan verpakkingen bestemd voor goederen van klasse 4.2 en klasse 4.3 noemen

  Afbakening:

  • Klasse 4.2 = Luchtdicht
  • Klasse 4.3 = Waterdicht

  Taxonomie: F

  P.8 Kan de symbolen voor de stapelbelasting van IBC’s en grote verpakkingen interpreteren

  Afbakening:

  ADR 6.5.2.2.2 en ADR 6.6.3.3

  Taxonomie: B

Eindterm Q

 • Q.1 Kan de begrippen los gestort vervoer en bulkcontainer beschrijven

  Afbakening:

  ADR 1.2.1

  Taxonomie: F

  Q.2 Kan de typen bulkcontainers beschrijven

  Afbakening:

  ADR 6.11.2.3

  Taxonomie: F

  Q.3 Kan herkennen of een bulkcontainer geschikt is voor het vervoer van gevaarlijke goederen

  Afbakening:

  ADR 6.11.3.3.1, ADR 6.11.3.4.1 en ADR 6.11.5.5

  Taxonomie: F

Wijzigingen

 • Toetstermen:

  • A.1: uitbreiding eindterm; “wet- en regelgeving”.
  • A.4: vereenvoudigde afbakening (Awb gaat te ver).
  • A.6: aanvulling met “doel”.
  • B.1: beter geformuleerde term en tekstuele aanpassingen in afbakening.
  • B.2: vereenvoudigde omschrijving klasse 2.
  • B.6: tekstuele correctie.
  • B.11: beperking van afbakening klasse 6.1.
  • C.1: correctie nummering i.v.m. ADR 2023.
  • D.2: tekstuele correcties.
  • D.3: betere omschrijving ADR 7.1.7.4.5.
  • D.5: toevoeging rookverbod (zowel ADR 7.5.9 als 8.3.5).
  • D.6: beperking afbakening.
  • E.1 en E.4: tekstuele correcties.
  • F.2 aanvullende kenmerking IBC’s naar P.8, betere omschrijving algemene regels en schrappen ADR 5.3.1.7.1 (geldt voor grote etiketten).
  • F.4 t/m F.7: Betere en duidelijker splitsing en redactie voor los gestort vervoer.
  • F.9: uitbreiding met ADR 1.1.4.2.2 (kenmerking bij vervoer in transportketen).
  • F10: Lege term en afbakening vervallen.
  • G.1: rookverbod naar D.5.
  • G.2: relatie met basisnet geschrapt, tunnelvervoer beter gespecificeerd en routeringsplicht toegevoegd.
  • G.3: routering naar G.2.
  • G.7: MEMU’s uitgezonderd.
  • G.9: ADR 3.4.9 geschrapt (niet relevant).
  • I.1: afbakening verduidelijkt.
  • M.3: term aangepast (zowel vóór laden als na lossen).
  • M.5: aanpassing afbakening.
  • M.6: term in lijn met ADR.
  • N.1 t/m N.6: taalgebruik en redactie aangepast.
  • P.4: betere afbakening.
  • P.5: afbakening bijgesteld voor alleen (grote) verpakkingen en IBC’s.
  • P.6: meer specifieke omschrijving term en afbakening.
  • P.8: gewenste aanvulling (symbool, stapelbelasting IBC’s).

  Laatst gecontroleerd op: 19 oktober 2022