Beroepsexamen doen

Beroepsexamen met tolk

Tolk tijdens beroepsexamen

Door de internationalisering van onze samenleving wordt ook bij de beroepsexamens van het CBR de vraag steeds groter om in een andere taal dan het Nederlands examen te doen. Het CBR speelt op deze vraag in. Daarom is het toegestaan om bij diverse CCV theorie- en praktijkexamens* (waaronder het C en D examen) en bij de nascholing van de code 95 een tolk aan te vragen via Tolkennet.

* Met ingang van 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk om een tolk aan te vragen voor de binnenvaartexamens.

Tolkennet

Als u een tolk wilt inzetten tijdens uw examens, moet u dit zelf (of via uw opleider) regelen.

Het is op dit moment alleen mogelijk om een beëdigd tolk in te huren via TolkenNet. Is een tolk niet ingeschreven bij TolkenNet, dan kan de tolk niet ingezet worden. Een tolk van Tolkennet is onafhankelijk en kent de specifieke termen die voorkomen in het examen. Examens mogen in vrijwel alle talen worden getolkt, mits er een beëdigd tolk van die taal bij TolkenNet is ingeschreven.

Theorie-examen reserveren

Wanneer u een tolk wilt inzetten tijdens het theorie-examen, raden wij aan om eerst contact op te nemen met TolkenNet. In overleg met TolkenNet kunt u een locatie kiezen.

Vervolgens kunt u het examen aanvragen. Dit doet u door het aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en te mailen naar klantenservice.ccv@cbr.nl. Op het aanvraagformulier moet u ook aangeven op welke locatie u het examen wilt doen. De kosten van de tolk zijn voor uw rekening.

De theorie-examens vrachtauto en bus kunnen digitaal worden aangevraagd. Het betreft de examens RV1, RV1L, R2C, R2D, V2C, V2D, V3C en V3D. Deze tolkexamens kunnen via Mijn CBR door de kandidaten zelf worden aangevraagd. Opleiders doen de aanvraag via TOP internet.
Ook hier geldt dat de tolk apart aangevraagd dient te worden via TolkenNet.


Wanneer u bij het theorie-examen kiest voor een examen met een tolk, dan kiest u automatisch voor een individueel begeleid examen. Een individueel begeleid examen duurt 15 minuten langer dan een regulier examen. U betaalt dan de extra kosten voor een individueel examen plus de kosten voor een tolk.

Praktijkexamen reserveren

Wanneer u een praktijkexamen wilt reserveren, moet u contact opnemen met uw opleider. Uw opleider kan een praktijkexamen voor u reserveren. De tijdsduur van het praktijkexamen is gelijk aan het reguliere examen.

Reserveringstermijn

Wanneer u kiest voor een theorie-examen met tolk (dus een individueel examen), moet u rekening houden met een langere reserveringstermijn. Tussen uw aanvraag en het examen kan minimaal 6 weken zitten.

Tijdens het examen

Tijdens het theorie-examen leest de CBR-medewerker of de tolk de vragen van het scherm. U moet zelf de antwoorden aangeven op uw scherm. Het CBR draagt geen verantwoordelijkheid voor de correcte vertaling van de tolk.

Woorden die u zelf moet kennen

Per examen heeft het CBR een terminologielijst opgesteld. De tolken bereiden zich aan de hand van deze lijst voor op uw examen. Ter voorbereiding op uw examen moet u de woorden op deze terminologielijsten ook in het Nederlands kennen. Afhankelijk van de door u gekozen taal, zijn enkele woorden in de CBR-examens niet te vertalen zonder een toelichting op de betekenis te geven. Een toelichting is niet toegestaan omdat daarmee mogelijk het antwoord door de tolk wordt weggegeven. Om het examen zo goed mogelijk te laten verlopen, moet u de Nederlandse woorden op de lijst ook kennen.

Klik op de link voor de terminologielijsten per examen.

Let op: als de afspraak met TolkenNet niet goed is vastgelegd en u op het theorie- of praktijkexamen verschijnt zonder een door TolkenNet aangewezen tolk, gaat het examen niet door. U heeft dan geen recht op restitutie. Het examen wordt dan ook niet in het Nederlands afgenomen.

Nascholingscursussen

Ook bij de nascholingscursussen voor het verlengen van de code 95 is het mogelijk om een tolk van TolkenNet in te zetten (met uitzondering van de ADR nascholingscursussen). Hiermee wordt een uitzondering gemaakt op artikel 3.6.b van het raamwerk. 

Als u als opleider gebruik wilt maken van een tolk bij een nascholingscursus, moet u het lesopleidingsplan en het lesmateriaal voor deze cursus indienen in het Nederlands en in de andere taal. Hierbij moet u een verklaring van een beëdigd tolk aanleveren dat de vertaling correct is. De nascholingscursus moet minimaal 7 uur duren. Afhankelijk van onder andere het soort cursus en de manier waarop getolkt wordt, wordt de cursus wel of niet goedgekeurd. Neem voor meer informatie contact op met CCV Certificering via ccv.certificering@cbr.nl

Interpreter for CBR exams

From the 1 of January 2018 it is possible to use an interpreter for various CBR/CCV exams. Click here for the actual list of theory and practical exams and the periodic training. 
If you want to hire an interpreter for your exams, you have to do this yourself (or with your trainer).

Please first contact TolkenNet for more information. Then, if you want to make a reservation for a theory exam fill out this application form

If you want to make a reservation for a practical exam, please contact your trainer. Your trainer can make the reservation for you.

It is only possible to hire an interpreter via ‘TolkenNet’. An interpreter of ‘TolkenNet’ is independent, and knows the specific terms. 

feedback