Service

Woordenlijst Ondernemersexamens Personeelsmanagement (ONPG ONPB)

 • ADR certificaat
  Arbeidsinhoud
  Arbeidsomstandigheden
  Arbeidsovereenkomsten
  Arbeidsrecht
  Arbeidstijd
  Arbeidstijdenbesluit
  Arbeidstijdenwet
  Arbeidsverhoudingen
  Arbeidsvoorwaarden
  Arbodiensten
 • Basiskwalificatie
  Bedrijfsreglementen
  Beoordelingsgesprekken
  Beroepsgebonden documenten
  Bestuurdersattest
  Bestuurderskaart (tachograafgegevens)
 • CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen (Goederen)
  CAO Besloten busvervoer (Bus)
  CAO Openbaar vervoer (Bus)
  Capaciteitsbehoefte
  Code 95
  Communicatievormen
  Consignatie
  Controleapparaat (tachograaf)
 • Dienstregeling
  Dienstrooster
 • Functieprofielen
  Functioneringsgesprekken
 • Gedragsnormen
  Geneeskundige verklaring
 • Inspectie SZW
 • Jaagpremieverbod
 • Ketenbepalingen arbeidsrecht
 • Lijn-/staforganisatie
  Lijnorganisatie
 • Managementtaken
  Matrixorganisatie
 • Nachtdienst
  Nascholing
 • Ontslagrecht
  Opleidingsplan
  Organisatiestructuren
  Organogram
 • Personeelsbeleid
  Persoonsgebonden documenten
  Premiestelsel
 • Return home driver (terugkeerplicht chauffeur)
  Rijtijd
  Rusttijd
 • Selectieprocedures
  Slapen in de cabine
  Slecht-nieuwsgesprekken
  Sociale zekerheid
  Span of control
 • Tachograaf
  Tachograafkaarten
  Termijnvisie
  Tijdelijke contracten
  Toepassingsgebied
 • UWV Werkbedrijf
 • Vaste contracten
  Verbale en nonverbale communicatie
  Verklaring van nascholing
  Verklaring van vakbekwaamheid
  Verworven rechten
 • Werkgeversverklaring
  Werkloosheidswet (WW)
  Werving
  Wet Arbeid en Zorg
  Wet Arbeid in Balans (WAB)
  Wet op de Ondernemingsraden
  Wet verbetering Poortwachter
  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Ziektewet
  Zondagsarbeid

feedback