Service

Reglement erkenning, certificering en toezicht ADN opleidingen

Hoofdstuk 1: Toelichting op het reglement

In dit reglement staan de eisen die worden gesteld aan de goedkeuring van ADN-opleiding(en) en de erkenning van opleidingsinstituten voor het aanvragen van ADN-examens.

Dit reglement beschrijft hoe de divisie CCV van het CBR (hierna: CCV) toezicht houdt op de naleving van de opleidingseisen en erkenning van opleidingsinstituten en welke bezwaar- en beroepsmogelijkheden er zijn tegen opgelegde maatregelen.

Wijzigingen in het reglement worden door CCV (periodiek) vastgesteld en actief gecommuniceerd.
In dit reglement wordt ingegaan op de positie van CCV, de aanvraagprocedure voor goedkeuring en erkenning, de goedkeurings- en erkenningseisen, de geldigheidsduur, de wijze waarop het toezicht uitgeoefend wordt, hoe beroep en bezwaar geregeld is en de eisen die gelden voor de opleiding.

Hoofdstuk 2: Positie van de divisie CCV

De door opleidingsinstituten gegeven opleidingen voor de examens en eindtesten ADN ter verkrijging van de ADN-verklaring moeten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Het CBR is aangewezen als bevoegde autoriteit voor wat betreft goedkeuring van de opleidingen en verantwoordelijk voor het uitvoeren van toezicht op de opleidingen.

Zie Bijlage 3 als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen, artikel 1, Erkende instanties.

Hoofdstuk 3: Aanvraagprocedure

Voordat een opleidingsinstituut een erkenning kan aanvragen, dient deze een aparte overeenkomst met CBR te sluiten ten aanzien van de rekening-courant en de geldende voorwaarden daarbij.
Een opleidingsinstituut vraagt een erkenning en goedkeuring van de opleiding aan door het invullen van een aanvraagformulier dat te downloaden is van de CBR website.
Het formulier dient volledig en correct ingevuld bij CCV te worden ingediend. CCV neemt een besluit op de aanvraag en informeert het opleidingsinstituut daarover. De kosten van de erkenning en certificering worden afgeboekt van de rekening-courant van het opleidingsinstituut.

Gegevens over afgegeven erkenningen en certificeringen publiceert CCV periodiek op de CBR website.
Indien een erkenning en/of certificering wordt geschorst of ingetrokken, wordt deze door CCV verwijderd van de website.
Vanaf zes maanden voor het aflopen van de certificeringtermijn, kan het opleidingsinstituut een nieuwe aanvraag indienen bij CCV, indien de opleider een nieuwe certificering en erkenning wenst. De aanvraagprocedure wordt opnieuw volledig doorlopen.
Na intrekking van een erkenning en/of certificering, kan pas een nieuwe aanvraag ingediend worden op het moment dat de periode waarop de intrekking betrekking heeft is afgelopen.
Bovendien moet het opleidingsinstituut aantonen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen die voorkomen dat in de toekomst opnieuw zal worden gehandeld in strijd met de gestelde eisen.

Hoofdstuk 4: Erkennings- en certificeringseisen

Bij de erkenning van een opleidingsinstituut en de certificering van de opleidingen hanteert CCV de volgende eisen:

4.1 Erkenning opleidingsinstituut

Voor het verkrijgen en behouden van de erkenning voor de opleidingen dient het opleidingsinstituut aan de volgende eisen te voldoen.

4.1.1 Eisen algemeen

Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:

 • het ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel (Nederland);
 • bij voortduring wordt voldaan aan de eisen en overige verplichtingen
  die gelden voor de erkenning;
 • een juiste administratie wordt gevoerd;
 • gebruik wordt gemaakt van geschikt materieel en materiaal;
 • er geen deelnemers worden benadeeld of bevoorrecht;
 • personen die onder zijn verantwoordelijkheid werken, zoals docenten, geen verbaal of fysiek geweld plegen of daarmee dreigen.

4.1.2 Eisen locatie

Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:

 • de opleiding in Nederland wordt gegeven;
 • de opleiding op de aangemelde locatie wordt gegeven;
 • de locatie onbelemmerd toegankelijk is voor steekproefnemers;
 • de locatie waar de opleiding wordt uitgevoerd hiervoor is ingericht. Dat wil zeggen dat er onder andere voldoende en passend meubilair is, docent verstaanbaar en zichtbaar is, locatie voldoende verlicht is, een passende temperatuur heeft en er voldoende ventilatie is;
 • tijdens de opleiding de locatie niet voor andere doeleinden wordt gebruikt;
 • de locatie voldoet aan wettelijke veiligheidsvoorschriften.
 • de locatie geschikt en toereikend is voor het aantal kandidaten dat deelneemt aan de opleiding.

4.1.3 Eisen legitimatie

Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat bij aanvang van de opleiding het wettige en geldige legitimatiebewijs van iedere kandidaat wordt gecontroleerd.

4.2 Certificering opleiding

Voor het verkrijgen en behouden van de certificering van de opleiding dient het opleidingsinstituut aan de volgende eisen te voldoen.

4.2.1 Eisen algemeen


Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:

4.2.1.a de opleiding wordt uitgevoerd conform de bij de aanvraag gevoegde documenten en de eisen zoals deze zijn gedefinieerd in het onderhavige reglement. Bij discrepantie tussen de documenten en de eisen, prevaleren de eisen uit het onderhavige reglement;

4.2.1.b de opleiding wordt uitgevoerd conform het gestelde in ADN 8.2.2.1 t/m 8.2.2.6.
1. Het opleidingsprogramma/lesplan. Hierin zijn de te onderwijzen onderwerpen aangegeven, aangevuld met de te besteden tijdsduur en rooster. Ook dienen de onderwijsmethoden te worden aangegeven.
2. Voor elke opleiding dient een apart lesplan aangeleverd te worden.
3. Korte beschrijving van de deskundigheid van de instructeurs/docenten die ingezet worden bij de uitvoering van de opleiding.
4. Informatie over de klaslokalen en het onderwijsmateriaal.
5. Informatie over de faciliteiten voor de praktijkoefeningen.
6. Voorwaarden voor deelname aan de opleidingen.
7. Een beschrijving van de totstandkoming van de eindtesten voor de herhalingscursus(sen).

4.2.1.c lesmateriaal dient op de uitvoeringslocatie aanwezig te zijn.

4.2.1.d bij de uitvoering van de opleiding het aantal deelnemers niet groter is dan het maximum aantal dat in de onderliggende eisen is aangeven;

4.2.1.e indien van toepassing, CCV te allen tijde een onbelemmerde toegang heeft bij het afnemen van een steekproef (ADN 8.2.2.6.5 lid b);
Kosten voor het niet of niet volledig uit kunnen voeren van steekproeven, bij een belemmerde toegang, dan wel een andere oorzaak, komen voor rekening van de opleider.

4.2.1.f er een goede (telefonische) bereikbaarheid is van docenten.

  4.2.2. Eisen docenten

  Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:

  A - de door hem in te zetten docenten deskundig, integer en objectief zijn;
  Deskundig wil zeggen:
  * docenten beschikken over de benodigde geldige ADN-verklaringen drogelading en tankvaart;
  * docenten beschikken over een goede kennis van de ontwikkelingen op het vakgebied waar de opleiding betrekking op heeft;
  * docenten kennen de voorschriften en opleidingseisen m.b.t. de opleiding(en) ADN
  * docenten beschikken over didactische vaardigheden om de stof goed aan de kandidaten over te kunnen brengen.

  B - de docent tijdens de opleidingsdagen een geldig legitimatiebewijs kan tonen

  C - de docent bij het uitoefenen van de werkzaamheden als docent niet wordt aangemeld als kandidaat.

   4.2.3 Eisen cursusdag

   Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:

   • de cursusdagen en locatie waar de cursus gegeven wordt uiterlijk een week voor uitvoering van de cursus gemaild zijn aan de afdeling certificeringen, CCV;
   • de cursusgegevens correct worden geregistreerd;
   • de cursus in het Nederlands wordt gegeven;
   • bij iedere cursusdag een aan het begin van de cursusdag door de docent en cursisten ondertekende presentielijst aanwezig is;
   • de presentielijsten minimaal een jaar bewaard blijven;
   • de presentielijst bij een steekproef per direct kan worden getoond

   Hoofdstuk 5: Geldigheidsduur

   Een erkenning als opleidingsinstituut en certificering van een opleiding hebben een geldigheidsduur van maximaal vijf jaren. Een tussentijdse opzegging of het stellen van aanvullende eisen aan een erkenning/certificering door CBR is mogelijk indien de actualiteit of bijzondere omstandigheden daar aanleiding toe geven.

   Hoofdstuk 6: Toezicht

   CCV houdt op twee manieren toezicht op de opleiding, namelijk:

   • door het beoordelen van de aanvraag voor erkenning en certificering;
   • indien hier aanleiding toe is (bijvoorbeeld extreme wijzigingen in het slagingspercentage, signalen vanuit de branche) toezicht te houden via het uitvoeren van een steekproef door een door CCV aangewezen ADN-deskundige conform ADN 8.2.2.6.5b.

   Als in strijd met de gestelde eisen en verplichtingen wordt gehandeld, kan CCV de maatregelen opleggen, die in artikel 6.2. zijn genoemd.
   Welke maatregel wordt opgelegd is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding.

   Het resultaat van een steekproef wordt schriftelijk aan het opleidingsinstituut bevestigd.

   6.1 Overtredingen

   CCV onderscheidt vier categorieën overtredingen. Twee categorieën bij de erkenning van opleidingsinstituten en twee bij de certificering van opleiding.
   Het is mogelijk dat het opleidingsinstituut een overtreding begaat die niet specifiek is benoemd. Dit betekent niet dat er geen maatregel zal worden opgelegd. CCV zal in dat geval de niet benoemde overtreding alsnog categoriseren en sanctioneren.

   Categorieën overtredingen erkenning opleidingsinstituut

   Categorie A. overtredingen zijn onder meer:

   • handelen in strijd met de 4.1.1.Eisen algemeen, nummers: 4.1.1.a., 4.1.1.b., 4.1.1.c., 4.1.1.d.
   • handelen in strijd met de 4.1.2.Eisen locatie, nummers: 4.1.2.a., 4.1.2.b., 4.1.2.c., 4.1.2.d., 4.1.2.e., 4.1.2.f.
   • handelen in strijd met de 4.1.3.Eisen legitimatie

   Categorie B. overtredingen zijn onder meer:

   • handelen in strijd met de 4.1.1.Eisen algemeen, nummers: 4.1.1.e., 4.1.1.f

   Categorieën overtredingen certificering opleiding

   Categorie 1. overtredingen zijn onder meer:

   • handelen in strijd met de 4.2.1.Eisen algemeen, nummers: 4.2.1.a., 4.2.1.b., 4.2.1.d., 4.2.1.h., 4.2.1.i.
   • handelen in strijd met de 4.2.2.Eisen docenten, nummers: 4.2.2.b., 4.2.2.c.

   Categorie 2. overtredingen zijn onder meer:

   • handelen in strijd met de 4.2.1.Eisen algemeen, nummers: 4.2.1.c., 4.2.1.e., 4.2.1.f., 4.2.1.g.
   • handelen in strijd met de 4.2.2.Eisen docenten, nummers: 4.2.2.A., 4.2.2.D.

   6.2. Sanctionering

   Afhankelijk van de categorie van de overtreding en het aantal gepleegde overtredingen wordt een maatregel opgelegd. Het betreft een systeem van in ernst oplopende sancties, waarbij in algemene zin rekening is gehouden met de bedrijfseconomische belangen van de opleidingsinstituten.
   Er is sprake van een tweede (en volgende) overtreding, als deze binnen 24 maanden na de eerste overtreding heeft plaatsgevonden.

   CCV kan de volgende maatregelen opleggen:

   Waarschuwing

   De waarschuwingen worden schriftelijk aan de opleider bekend gemaakt.

   Waarschuwing met verscherpt toezicht

   Aan de waarschuwing wordt verscherpt toezicht toegevoegd. Aanvullende steekproeven worden op kosten van het opleidingsinstituut uitgevoerd. De kosten van de steekproeven staan op de website van het CBR.

   Schorsen van de certificering voor een opleiding voor 12 weken

   De schorsing van de certificering geldt voor een periode van 12 weken.

   Intrekken van de certificering voor een opleiding

   Na intrekking van een certificering kan het opleidingsinstituut na verloop van tenminste 6 maanden opnieuw een aanvraag voor certificering van de betrokken opleidingsopleiding indienen.

   Schorsen van een erkenning als opleidingsinstituut voor 12 weken

   De schorsing van de erkenning als opleidingsinstituut geldt voor een periode van 12 weken.

   Intrekken van een erkenning als opleidingsinstituut

   Na intrekking van een erkenning kan het opleidingsinstituut na verloop van tenminste 6 maanden opnieuw een aanvraag voor erkenning indienen.

   Als uw erkenning en/of certificering is ingetrokken, dient u binnen 12 weken aan te tonen dat er voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw in strijd met het reglement gehandeld zal worden. Zolang deze maatregelen niet zijn getroffen blijft de intrekking van kracht.

   6.3. Flowchart overtredingen Erkenning opleidingsinstituut


   6.4. Flowchart overtredingen Certificering opleiding
   Een intrekking van de erkenning of certificering treedt direct in werking na het genomen besluit. Opleidingsdagen waarvoor al kandidaten zijn opgevoerd in TOP kunnen nog gegeven worden.

   Hoofdstuk 7: Bezwaar en beroep

   7.1 Bezwaar

   Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen een besluit tot intrekking of schorsing van een erkenning of certificering bezwaar indienen bij de afdeling Juridische Zaken van het CBR. U moet dit doen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. In uw bezwaarschrift moet u aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissing. Tevens moet u een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt meesturen. Onderaan de beslissing vindt u informatie over hoe u in bezwaar kunt gaan.

   7.2 Geen bezwaar mogelijk

   Tegen een brief met een waarschuwing (met verscherpt toezicht) kunt u geen bezwaarschrift indienen, omdat dit geen besluit betreft in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, maar een voorbereidingshandeling.

   7.3 Hoorzitting

   Als u bezwaar maakt tegen een besluit kunt u worden uitgenodigd voor een hoorzitting om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Dit is op het kantoor van het CBR in Rijswijk. Indien u dit wenst kan de hoorzitting ook telefonisch plaatsvinden.

   7.4 Schorsende werking

   Het indienen van bezwaar en beroep tegen een besluit heeft geen schorsende werking.

   7.5 Beroep

   Tegen een beslissing op bezwaar kunt u in beroep bij de rechtbank. Onderaan de beslissing staat informatie over hoe in beroep gegaan kan worden.

   Hoofdstuk 8: Opleidingseisen


   Code: 2
   ADN: Kwalificatie docent
   ADN-basisopleidingen, vervolgopleidingen en herhalingsopleidingen:

   • Basis- en herhalingsopleiding: Geldige ADN-basisverklaring Drogeladingvaart en Tankvaart

   • Beschikt over goede didactische vaardigheden

   • Praktijk: Bij inzet van specifiek praktijkdocenten, kwalificaties in het lesplan opnemen


   Code: 3
   ADN: Theorie
   ADN-basisopleidingen, vervolgopleidingen en herhalingsopleidingen:

   Onderwerpen Basisopleidingen:

   Basisopleiding Drogeladingvaart
   • zie ADN 8.2.2.3.1.1 en 8.2.2.3.1.2
   Basisopleiding Tankvaart
   • zie ADN 8.2.2.3.1.1 en 8.2.2.3.1.3

   Onderwerpen Herhalingsopleidingen
   Herhalingsopleiding Drogeladingvaart en Tankvaart
   • zie ADN 8.2.2.3.2
   Vervolgopleiding Gas
   • zie ADN 8.2.2.3.3 en 8.2.2.3.3.1
   Vervolgopleiding Chemie
   • zie ADN 8.2.2.3.3. en 8.2.2.3.3.2
   Herhalingsopleidingen Gas
   • zie ADN 8.2.2.3.4
   Herhalingsopleidingen Chemie
   • zie ADN 8.2.2.3.4


   Code: 4
   ADN: Maximaal aantal deelnemers
   ADN-basisopleidingen, vervolgopleidingen en herhalingsopleidingen:

   Geef per locatie (theorie en praktijk) het maximum aantal deelnemers in het lesplan aan.


   Code: 5
   ADN: Randvoorwaarden
   ADN-basisopleidingen, vervolgopleidingen en herhalingsopleidingen:

   • opleiding kan in dagdelen aangeboden worden
   • opleiding moet voldoen aan het minimum aantal leseenheden uit het ADN
   • 1 leseenheid staat gelijk aan 45 minuten
   • De praktijkoefeningen bedragen ongeveer 30% van de opleidingsduur van de betreffende ADN-cursus (ADN 8.2.2.4 en 8.2.2.5)
   • Indien mogelijk moeten de praktijkoefeningen gedurende de periode van de theoretische opleiding plaatsvinden. In ieder geval moeten ze uiterlijk drie maanden na afloop van de theoretische opleiding worden voltooid.

   Code: 6
   ADN: Minimale opleidingsduur
   ADN-basisopleidingen, vervolgopleidingen en herhalingsopleidingen:

   Basisopleiding
   Drogeladingvaart: 32 leseenheden van 45 minuten
   Tankvaart: 32 leseenheden van 45 minuten
   Combinatie: 40 leseenheden van 45 minuten

   Vervolgopleiding
   Gas: 16 leseenheden van 45 minuten
   Chemie: 16 leseenheden van 45 minuten

   Herhalingsopleiding
   Drogeladingvaart: 16 leseenheden van 45 minuten*
   Tankvaart: 16 leseenheden van 45 minuten*
   Combinatie: 16 leseenheden van 45 minuten*
   Gas: 8 leseenheden van 45 minuten
   Chemie: 8 leseenheden van 45 minuten

   *Exclusief stabiliteit


   feedback