Service

Raamwerk praktijkexamen matroos

1. Het Raamwerk praktijkexamen matroos

Het CBR verstrekt de Verklaring praktijkexamen Matroos, als bedoeld in art. 2.9, lid 7 sub b onder 2 van de Binnenvaartregeling, aan kandidaten die met goed gevolg het praktijkexamen Matroos hebben afgerond. In het examenprogramma van het praktijkexamen Matroos, goedgekeurd in het Besluit tot goedkeuring examenreglementen en examenprogramma’s voor de binnenvaart 2013, is opgenomen dat de praktijktoets van het praktijkexamen namens het CBR wordt afgenomen door een opleidingsinstituut.

Alleen door het CBR erkende opleidingsinstituten mogen de praktijktoets afnemen. Het CBR is aangewezen om deze erkenning af te geven. Ook houdt het CBR toezicht op de uitvoering van de praktijktoets. Om hierover duidelijke afspraken te maken heeft het CBR een Raamwerk praktijkexamen Matroos opgesteld.

In het Raamwerk staat aan welke eisen een opleidingsinstituut moet voldoen om voor een erkenning in aanmerking te komen. Ook wordt de aanvraagprocedure beschreven. In het toezicht wordt gecontroleerd of het opleidingsinstituut zich bij de uitvoering van de praktijktoets daadwerkelijk aan deze eisen houdt. Is dit niet het geval? Dan legt het CBR een sanctie op. De verschillende sancties en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep vindt u in dit Raamwerk terug.

Tot slot is in dit Raamwerk een overzicht met eisen voor het examenschip en het vaargebied opgenomen.

Dit Raamwerk wordt periodiek gewijzigd. Wijzigingen worden afgestemd met de opleidingsbranche en met werkgevers- en werknemersorganisaties. Wijzigingen worden actief naar alle erkende opleiders gecommuniceerd.

2. Aanvraagprocedure

Het opleidingsinstituut doorloopt een aantal stappen voordat het de praktijktoetsen kan verzorgen.

 • Allereerst moet het opleidingsinstituut zich inschrijven bij het CBR. In deze inschrijvingsovereenkomst worden algemene afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over aansprakelijkheid en het openen van een betalingsrekening bij het CBR. Na afronding van de inschrijving ontvangt het opleidingsinstituut een CBR registratienummer, dat wordt gebruikt bij het aanmelden van kandidaten in TOP internet. Op de CBR website is te vinden hoe een opleidingsinstituut zich bij het CBR kan inschrijven.
 • Als stap 1 is doorlopen, dient het opleidingsinstituut een aanvraag in voor erkenning voor de praktijktoetsen. Hiervoor wordt het aanvraagformulier gebruikt dat op de CBR website is te vinden. Bij ondertekening van het aanvraagformulier gaat het opleidingsinstituut akkoord met de door het CBR opgestelde raamwerk, de exameneisen en de portfolio-opdrachten.

  Een erkenning als opleidingsinstituut heeft een geldigheidsduur van maximaal vijf jaren. Mochten actualiteiten of bijzondere omstandigheden daar aanleiding toe geven, dan kan het CBR een erkenning tussentijds opzeggen of aanvullende eisen stellen aan een erkenning.

 • Het CBR beoordeelt de aanvraag op volledigheid en op inhoud. Is een erkenningsaanvraag goedgekeurd? Dan wordt het opleidingsinstituut erkend voor een termijn van vijf jaar en ontvangt men hiervan een bevestiging. Vanaf dat moment kan het opleidingsinstituut de kandidaten aanmelden in TOP internet.

Het CBR publiceert op haar website een overzicht van de erkende opleiders.

3. Erkenningseisen

Aan het verkrijgen van een erkenning zijn algemene voorwaarden verbonden. Daarnaast moet het opleidingsinstituut voldoen aan een aantal erkenningseisen.

Algemene voorwaarden

 1. Om als opleidingsinstituut erkend te worden en te blijven, moet het opleidingsinstituut in Nederland staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en gebruik maken van een kwaliteitssysteem of anderzijds kunnen aantonen dat de kwaliteit van hun processen wordt gewaarborgd. Staat het opleidingsinstituut niet langer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan trekt het CBR de erkenning per direct in.
 2. Verzorgt een opleidingsinstituut geen praktijktoetsen meer of kan het opleidingsinstituut niet langer voldoen aan de financiële verplichtingen bij het CBR? Dan trekt het CBR de erkenning per direct in.
 3. De deskundigheid, integriteit en objectiviteit van de assessoren die de praktijktoetsen afnemen moeten gewaarborgd zijn. Worden er kandidaten bevoordeeld of benadeeld? Dan trekt het CBR de erkenning per direct in.
 4. Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat personen die onder haar verantwoordelijkheid werken, denk bijvoorbeeld aan assessoren, geen verbaal of fysiek geweld gebruiken of daarmee dreigen of zich discriminerend uiten. Mocht er toch sprake zijn van gebruik of dreiging van fysiek of verbaal geweld of discriminatie, dan trekt het CBR de erkenning per direct in.
 5. Tot slot zorgt het opleidingsinstituut ervoor dat er voortdurend wordt voldaan aan alle eisen die gelden voor de erkenning en het CBR informeert over wijzigingen die daarop van invloed zijn. Wordt er niet langer aan de eisen voldaan? Dan trekt het CBR de erkenning per direct in.

Erkenning

Naast deze algemene voorwaarden hanteert het CBR de volgende erkenningseisen voor dit praktijkexamentraject.

3.1 Eisen algemeen

Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
3.1.a er een juiste administratie wordt gevoerd;
3.1.b
de praktijktoets wordt uitgevoerd volgens de eisen uit het onderhavige raamwerk ten aanzien van de inhoud en randvoorwaarden van het examen, het vaargebied en het examenschip;
3.1.c
er geen relatie is tussen assessor en examenkandidaat, waardoor de onpartijdigheid van de assessor in gevaar komt;
3.1.d
de opleider en de leermeester samen bepalen, mede op basis van de portfolio-opdrachten, of de kandidaat klaar is voor toetsing.

3.2 Eisen locatie

Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
3.2.a
de praktijktoets wordt afgenomen op een locatie in Nederland die voldoet aan de eisen zoals benoemd in artikel 3.7. Eisen vaargebied;
3.2.b
de praktijktoets start en eindigt op de in TOP internet aangemelde locatie. Kosten voor het niet of niet volledig kunnen uitvoeren van steekproeven door vermelding van een onjuiste locatie komen voor rekening van het opleidingsinstituut;
3.2.c
het examenschip toegankelijk is voor steekproefnemers, kosten voor het niet of niet volledig uit kunnen voeren van steekproeven bij een belemmerde toegang komen voor rekening van het opleidingsinstituut;
3.2.d
tijdens de praktijktoets de locatie niet voor andere doeleinden wordt gebruikt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de handelingen in de toetsmatrijs;
3.2.e de locatie voldoet aan wettelijke veiligheidsvoorschriften.

3.3 Eisen identificatie en gebruik presentielijst

Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
3.3.a
aan het begin van de praktijktoets het wettige en geldige identiteitsbewijs van iedere kandidaat die is aangemeld in TOP internet wordt gecontroleerd.
3.3.b voor aanvang en na afloop van de praktijktoetsen, de presentielijst uit TOP internet door de aanwezige kandidaat wordt getekend.
3.3.c
de presentielijst uit TOP internet de hele praktijktoets beschikbaar is en tijdens een steekproef direct getoond kan worden.
3.3.d de presentielijst uit TOP internet voor de periode van ten minste 1 jaar na de praktijktoetsen op een beveiligde manier wordt bewaard. Het CBR kan het opleidingsinstituut in deze periode vragen om de presentielijsten.

3.4 Eisen assessoren

De assessor:
3.4.a
moet een aan hem/haar afgegeven geldig EU kwalificatiecertificaat schipper of een geldig groot vaarbewijs A of een geldig Rijnpatent kunnen tonen;
3.4.b
maakt bij de beoordeling gebruik van de daarvoor bestemde formulieren van het CBR;
3.4.c
neemt de praktijktoets af volgens de van toepassing zijnde toetsmatrijs;
3.4.d
is ten minste de Nederlandse taal machtig en beschikt over het taalniveau B1 Engels en Duits;
3.4.e
toetst maximaal twee kandidaten tegelijkertijd;
3.4.f is binnen het opleidingsinstituut geregistreerd als assessor en wordt bij inzet opgevoerd in TOP internet;
3.4.g moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen;
3.4.h
is op tijd aanwezig op de locatie waar het examen wordt afgenomen

3.5 Eisen toetsmoment

Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
3.5.a de praktijktoets begint en eindigt op de tijd die in TOP internet is opgevoerd. De praktijktoets mag plaatsvinden op:

 • maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur.
 • Op zaterdagen, zondagen en landelijke feestdagen (met uitzondering van 5 mei en Goede vrijdag) mogen er geen praktijktoetsen plaatsvinden.

Kosten voor het niet of niet volledig kunnen uitvoeren van steekproeven door een onjuiste aanvangstijd komen voor rekening van het opleidingsinstituut.
3.5.b
de kandidaat tijdens de praktijktoets niet onder invloed van alcohol of drugs is;
3.5.c
de kandidaat tijdens de praktijktoets niet productief is (‘On the job’- toetsing is niet toegestaan);
3.5.d
de toets in het Nederlands of bij uitzondering in het Engels of Duits wordt afgenomen. Toetsafname in het Engels of Duits is alleen toegestaan na goedkeuring van het CBR. Voor goedkeuring is een verklaring van het opleidingsinstituut vereist dat de in te zetten assessor het Duits en/of Engels voldoende machtig is om de toets af te kunnen nemen.

Daarnaast controleert het opleidingsinstituut of de kandidaat:
3.5.e bij aanvang van de praktijktoets over de benodigde vaartijdverklaring van de SAB beschikt (geldige vaartijdverklaring van minimaal 60 vaardagen binnen het examentraject);
3.5.f
bij aanvang van de praktijktoets de minimumleeftijd van 19 jaar heeft bereikt;
3.5.g
bij aanvang van de praktijktoets de bijbehorende portfolio-opdracht voldoende is afgerond. Tijdens de praktijktoets moet het portfolio fysiek of digitaal door het opleidingsinstituut aan een steekproefnemer getoond kunnen worden.

3.6 Eisen examenschip

De praktijktoets wordt afgenomen op een door het opleidingsinstituut beschikbaar gesteld examenschip.

Het examenschip
3.6.a
voldoet aan de Standaard S2 eisen, zoals benoemd in ES-TRIN hoofdstuk 31, art. 31.03;
3.6.b
is minimaal 40 meter lang;
3.6.c
beschikt over een ruimte waarin ten minste de kandidaat, de schipper, de assessor/examinator en een steekproefnemer een inleidend en afsluitend gesprek kunnen voeren;
3.6.d
beschikt over een stuurhuis waarin ten minste de kandidaat, de schipper, de assessor/examinator en een steekproefnemer tijdens de praktijktoets aanwezig kunnen zijn;
3.6.e
is tijdens de toetsen exclusief beschikbaar voor de toetsen.

Bij twijfel aan de geschiktheid van het examenschip kan de opleider een verzoek indienen om het schip te laten schouwen door (een delegatie van) de Technische Commissie Schipper en/of het College van Deskundigen Binnenvaart van het CBR. Het tarief voor deze schouwing wordt van de betalingsrekening van het opleidingsinstituut afgeschreven. Het CBR bevestigt schriftelijk de uitkomsten van de schouwing aan het opleidingsinstituut.

3.7 Eisen vaargebied

De praktijktoets wordt afgenomen in een vaargebied, dat wordt voorgesteld door het opleidingsinstituut en vervolgens voorafgaand aan het examen wordt goedgekeurd door het CBR.

Het vaargebied
• bevindt zich in Nederland;
• beschikt over alle eigenschappen om alle in de toetsmatrijzen genoemde onderwerpen te toetsen.

Bij twijfel aan de geschiktheid van het vaargebied kan de opleider een verzoek indienen om de simulator te laten schouwen door (een delegatie van) de Technische Commissie Schipper en/of het College van Deskundigen Binnenvaart van het CBR.

3.8 Eisen administratie TOP Internet

Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
3.8.a
de praktijktoets uiterlijk 14 dagen van tevoren correct worden aangemeld in TOP internet. Annuleren van een praktijktoets en het verwijderen van de kandidaatsgegevens kan kosteloos tot 1 dag van tevoren in TOP internet. Daarnaast moet zo snel mogelijk per e-mail de annulering aan het CBR kenbaar worden gemaakt onder vermelding van de datum, het tijdstip en de locatie van de te annuleren praktijktoets. Kosten voor het niet of niet volledig uit kunnen voeren van steekproeven, vanwege het niet tijdig annuleren van de praktijktoets komen voor rekening van het opleidingsinstituut;
3.8.b
de gegevens van de kandidaat uiterlijk 1 dag van tevoren correct zijn ingevoerd in TOP internet;
3.8.c uiterlijk binnen 4 dagen na afloop van de praktijktoets de resultaten (voldoende/onvoldoende) van alle kandidaten correct zijn geregistreerd in TOP internet;

 • Als het resultaat, dat het opleidingsinstituut afgeeft aan de kandidaat, afwijkt van de uitslag die door het opleidingsinstituut in TOP internet is geregistreerd, dan geldt de uitslag die bij het CBR staat geregistreerd. Het opleidingsinstituut moet de kandidaat hierover informeren.
 • Als het resultaat van de kandidaat na de termijn van 4 dagen niet is geregistreerd in TOP internet, zal deze kandidaat automatisch geregistreerd worden als ‘niet verschenen’. Tegen betaling van administratiekosten en overleg van bewijs van aanwezigheid kan het resultaat aangepast worden door het CBR.

3.8.d niet verschenen kandidaten moeten binnen een half uur na aanvang van de toets geregistreerd zijn als ‘niet verschenen’. Als er geen internetverbinding aan boord is, wordt een niet verschenen kandidaat telefonisch kenbaar gemaakt aan het CBR;
3.8.e als er sprake is van een storing van TOP internet, waarbij de oorzaak bij het CBR ligt, de kandidaat wordt afgemeld per e-mail (CCV.code95.administratie@cbr.nl), onder vermelding van de reden: ‘niet verschenen’, dan wel ‘afgebroken’ of ‘voldoende/onvoldoende’. De melding moet binnen 30 minuten na het ontstaan van de situatie zijn doorgegeven;
3.8.f bij het vervallen van een reeds aangemelde praktijktoets, de kandidaatsgegevens correct en tijdig worden verwijderd uit TOP internet. Kosten voor het niet of niet volledig uit kunnen voeren van steekproeven vanwege het niet tijdig verwijderen van een vervallen toets uit TOP internet komen voor rekening van het opleidingsinstituut.

4. Toezicht en sancties

Het CBR ziet erop toe dat de eisen uit dit Raamwerk door de erkende opleidingsinstituten worden toegepast. Het CBR doet dit onder meer door het houden van onaangekondigde steekproeven en administratieve controles. Bij het opleggen van een sanctie houdt het CBR rekening met de zogenaamde ‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’. Zo worden gelijke gevallen gelijk behandeld. Daarbij is het zo dat de opgelegde sanctie evenredig moet zijn aan de situatie. Bij zware sancties zal dan ook altijd het hele dossier van het opleidingsinstituut worden beoordeeld.

4.1 Sanctiemodel

Constateert het CBR dat een opleidingsinstituut zich niet houdt aan één van de eisen uit dit Raamwerk? Dan wordt dit een overtreding genoemd. Niet iedere overtreding is even zwaar. Om dit onderscheid te maken, is aan iedere overtreding een aantal strafpunten toegewezen. Zo leveren zware overtredingen meer strafpunten op dan lichtere overtredingen. Als een opleidingsinstituut een overtreding begaat, dan legt het CBR volgens het sanctiemodel een sanctie op. De sanctie die wordt opgelegd is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding en het aantal overtredingen dat het opleidingsinstituut eerder heeft begaan. Daarbij tellen alleen overtredingen mee die de afgelopen 24 maanden zijn begaan. Mocht het CBR een erkenning willen schorsen of intrekken, dan zal altijd het hele dossier van het opleidingsinstituut worden gewogen.

4.2 Strafpunten

Iedere overtreding levert twee of meer strafpunten op. Het aantal strafpunten is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. In het onderstaande schema staat hoeveel strafpunten een overtreding oplevert. De overtredingen zijn gekoppelde aan de eisen die in hoofdstuk 3 van dit Raamwerk staan.

2 strafpunten 3 strafpunten 4 strafpunten
3.1.c, 3.1.d 3.1.a, 3.1.b
3.2.b, 3.2.c, 3.2.d, 3.2.e 3.2.a
3.3.c, 3.3.d 3.3.a, 3.3.b
3.4.b, 3.4.e 3.4.a, 3.4.c, 3.4.d, 3.4.f, 3.4.g, 3.4.h
3.5.d, 3.5.f 3.5.a, 3.5.b, 3.5.c, 3.5.e, 3.5.g
3.6.c, 3.6.d 3.6.e 3.6.a, 3.6.b
3.8.a, 3.8.b, 3.8.e, 3.8.f 3.8.c 3.8.d

4.3 Sancties

Het CBR onderscheidt de volgende sancties:

Sanctie 1. Waarschuwing

Heeft u twee strafpunten behaald? Dan krijgt u een waarschuwing.

Sanctie 2. Waarschuwing met verscherpt toezicht

Bij vijf strafpunten gaat het CBR verscherpt toezicht houden. Dit betekent dat het CBR een extra onaangekondigde steekproef uitvoert. De kosten van deze steekproef zijn voor rekening van het opleidingsinstituut.

Sanctie 3. Waarschuwing met extra verscherpt toezicht

Behaalt u acht strafpunten? Dan houdt het CBR ‘extra verscherpt toezicht’. Dit betekent dat het CBR drie extra onaangekondigde steekproeven uitvoert. Eén van deze drie steekproeven is een tweedelijns audit. De kosten van deze steekproeven zijn voor rekening van het opleidingsinstituut.

Sanctie 4. Verscherpt toezicht

Na twaalf strafpunten komt het opleidingsinstituut onder verscherpt toezicht te staan. Dit verscherpt toezicht bestaat uit drie onaangekondigde steekproeven. Twee van deze drie steekproeven zijn tweedelijns audits. De kosten van deze steekproeven zijn voor rekening van het opleidingsinstituut.

Sanctie 5. Schorsing erkenning

Het opleidingsinstituut heeft zoveel strafpunten gekregen dat de erkenning geschorst wordt. De schorsing is voor maximaal 12 weken. Na sanctie 5 begint het opleidingsinstituut eenmalig opnieuw bij sanctie 3. De stappen worden opnieuw doorlopen.

Sanctie 6. Intrekken erkenning

Haalt het opleidingsinstituut opnieuw teveel strafpunten? Dan wordt de erkenning ingetrokken. De intrekking is niet voor altijd: de termijn van de intrekking wordt per geval bepaald, waarbij uit wordt gegaan van zes maanden. Na deze termijn moet het opleidingsinstituut opnieuw een erkenning aanvragen.

Horen

Voordat het CBR de erkenning van een opleidingsinstituut schorst of intrekt, gaat het CBR in gesprek met de opleidingsinstituut. Hierna neemt het CBR een besluit tot schorsing of intrekking.

Tussen sancties

Komt het aantal strafpunten uit tussen twee verschillende sanctie? Dan krijgt u de sanctie die daaraan voorafgaat, behalve als u deze sanctie al heeft gehad. In dat geval wordt het strafpunt wel toegekend, maar wordt er geen aanvullende sanctie opgelegd.

Voorbeeld: u bent met nul strafpunten begonnen en krijgt drie strafpunten. In dit geval wordt sanctie 1 opgelegd. Het resterende strafpunt telt wel mee. Staat u op twee strafpunten en krijgt u één extra strafpunt? Dan wordt niet opnieuw sanctie 1 opgelegd. Wel telt het nieuwe strafpunt mee.

5. Bezwaar en beroep

5.1 Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen een besluit tot intrekking of schorsing van een erkenning of certificering bezwaar indienen bij de afdeling Juridische Zaken van het CBR. U moet dit doen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. In uw bezwaarschrift moet u aangegeven waarom u het niet eens bent met de beslissing. Tevens moet u een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt meesturen. Onderaan de beslissing vindt u informatie over hoe u in bezwaar kunt gaan.

5.2 Geen bezwaar mogelijk

Tegen sanctie 1 t/m 4 (zie hoofdstuk 4) kunt u geen bezwaarschrift indienen, omdat dit geen besluit betreft in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, maar een voorbereidingshandeling.

5.3 Hoorzitting

Als u bezwaar maakt tegen een besluit wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Dit vindt plaats op het kantoor van het CBR in Rijswijk. Als u dit wenst kan de hoorzitting ook telefonisch plaatsvinden.

5.4 Beroep

Tegen een beslissing op bezwaar kunt u in beroep bij de rechtbank. Onderaan de beslissing staat informatie over hoe in beroep gegaan kan worden.

5.5 Schorsende werking

Het indienen van bezwaar en beroep tegen een besluit heeft geen schorsende werking.

6. Exameneisen

De exameneisen die ten grondslag liggen aan het praktijkexamen Matroos worden onderhouden door de Technische Commissie Schipper en vervolgens vastgesteld door het College van Deskundigen, beoordeeld door de Logistiek, Transport en Personenvervoerraad, kamer Water en goedgekeurd door de Manager divisie CCV.

De exameneisen worden gepubliceerd op www.cbr.nl. Wijzigingen worden actief door het CBR gecommuniceerd aan de erkende opleidingsinstituten.

7. Overzicht van wijzigingen

 • Publicatiedatum 1 januari 2021
  Wijzigingen t.o.v. versie 2.1

  Hoofdstuk 3 Algemene voorwaarden
  Wijziging:
  Verbod op discriminatie toegevoegd.
  Reden:
  Verscherpen en vastleggen eisen.

  Artikel 3.6 Eisen examenschip
  Wijziging:
  Aangegeven dat de opleider een verzoek kan indienen voor eenschouwing.
  Reden:
  Verscherpen en vastleggen eisen.

 • Publicatiedatum: 1 juli 2020
  Wijzigingen t.o.v. versie 2.0

  Hoofdstuk 1
  Wijziging:
  ‘Het CBR wijzigt het Raamwerk maximaal twee keer per jaar: op 1 januari en op 1 juni’ gewijzigd in ‘Dit Raamwerk wordt periodiek gewijzigd’.
  Reden: Er is geen wettelijke basis om dit Raamwerk op vaste data aan te passen.

  Artikel 3.3 Eisen identificatie
  Wijziging:
  ‘Eisen identificatie’ is aangevuld met ‘en gebruik presentielijst’ en debijbehorende eisen.
  Reden: De presentielijst moet gebruikt worden o.a. voor toezicht en naregistratie.

  Artikel 3.4 Eisen assessoren
  Wijziging:
  Artikel 3.4.d Taalniveau B1 toegevoegd voor Engels en Duits. Toegevoegd artikels 3.4.e t/m 3.4.h
  Reden:
  Verscherpen en vastleggen eisen.

  Artikel 3.7 Eisen vaargebied
  Wijziging:
  Nummering voor eisen verwijderd.
  Reden:
  Sanctionering op vaargebied valt onder eis 3.2.a

  Wijziging: ‘Bevat stroming’ verwijderd.
  Reden:
  Het vaargebied voor het praktijkexamen Matroos hoeft geen stroming te bevatten.

  Artikel 3.8.f
  Wijziging: Toegevoegd.
  Reden:
  Uniformiteit met overige Binnenvaart producten.

  Hoofdstuk 4 Toezicht
  Wijziging:
  Hoofdstuk 4 is aangepast aan het sanctiemodel zoals dat wordt gebruikt in het ‘Raamwerk Nascholingscursussen code 95 en ADR’.
  Reden:
  Uniformiteit.

 • Publicatiedatum 1 januari 2020Wijzigingen t.o.v. versie 1.1

  Hoofdstukindeling
  Wijziging:
  De indeling van het raamwerk is aangepast, waarbij dezelfde indeling is aangehouden als de overige raamwerken van het CBR.
  Reden:
  Uniformiteit en overzicht.

  Artikel 3.2.a
  Wijziging:
  In plaats van de toetsmatrijs, wordt er nu verwezen naar artikel 3.7 Eisen vaargebied.
  Reden wijziging:
  In artikel 3.7 staan de eisen waar aan moet worden voldaan.

  Artikel 3.4.b
  Wijziging: Maakt gebruik van beoordelingsformulieren van het CBR.
  Reden wijziging: Het is de opleider niet langer toegestaan om eigen beoordelingsformulieren te gebruiken.

  Artikel 3.6.a
  Wijziging: ROSR 1995 gewijzigd ES-TRIN.
  Reden wijziging: Wetswijziging.

  Hoofdstuk 10 Toetsonderdelen
  Wijziging:
  Hoofdstuk uit raamwerk verwijderd.
  Reden wijziging: Dit is een apart document dat aan opleiders wordt toegestuurd.

 • Datum wijziging: 1 augustus 2016Wijzigingen t.o.v. versie 1.0

  Artikel 3.3.a
  Wijziging: ‘Legitimatiebewijs’ is gewijzigd in ‘identiteitsbewijs’.
  Reden wijziging: Wijziging ligt in lijn met CBR procedure.

  Artikel 3.4.b
  Wijziging:
  Toegevoegd: ‘Het beoordelingsformulier moet ten minste de in hoofdstuk 10 benoemde aspecten bevatten en wordt voordat het in gebruik wordt genomen ter goedkeuring aan het CBR voorgelegd’.
  Reden wijziging:
  Opleiders kunnen gebruik maken van eigen formats indien deinhoud overeen komt.

  Artikel 3.5.k
  Wijziging:
  De onderstreepte tekst is toegevoegd: ‘bij aanvang van de praktijktoets het portfolio is of wordt gecontroleerd. Tijdens de praktijktoets moet het portfolio fysiek of digitaal door het opleidingsinstituut aan een steekproefnemer getoond kunnen worden’;
  Reden wijziging:
  Het is gebruikelijk dat het portfolio voorafgaand aan de aanvang van de toets wordt gecontroleerd.

  Artikel 3.5.l
  Wijziging:
  Toegevoegd dat de kandidaat in het bezit moet zijn van een geldige vaartijdverklaring van de SAB en dat deze door het opleidingsinstituutgecontroleerd wordt.
  Reden wijziging:
  De wijziging is in lijn met de nationale wet- en regelgeving.

  Hoofdstuk 10
  Wijziging:
  Hoofdstuk 10 toegevoegd. In dit hoofdstuk staan de toetsonderdelen en de bijbehorende kennisvragen per deeltoets aangegeven.

Versie 2.2 - 1 januari 2021
Versie ccv-201