Hoe kan ik rijden met...

Ik heb zorgen over de rijgeschiktheid van iemand anders

Iedere bestuurder van een motorrijtuig moet altijd de lichamelijke en geestelijke geschiktheid te bezitten om, zonder gevaar voor overige weggebruikers, aan het verkeer deel te nemen. Dat is de verantwoordelijkheid van de bestuurder zelf. De eisen waaraan een bestuurder van een motorrijtuig moet voldoen, staan in de Regeling eisen geschiktheid 2000. Wanneer niet aan de gestelde eisen wordt voldaan en er toch deel wordt genomen aan het gemotoriseerde verkeer, kan de bestuurder in de problemen komen met de verzekering. Ook kan hij/zij eventueel strafrechtelijk worden vervolgd.

Wat te doen bij zorgen over de rijgeschiktheid van iemand anders?

Heeft u twijfels over de rijgeschiktheid van een patiënt of een familielid? Dan is het verstandig eerst met deze persoon in gesprek te gaan. Soms helpt het om samen een gesprek met de huisarts te hebben. Dit gesprek kan de persoon helpen om toch zelf een Gezondheidsverklaring in te dienen bij het CBR. Het CBR beoordeelt dan of de persoon rijgeschikt is. Deze beoordeling is niet vrijblijvend. Het besluit ‘niet rijgeschikt’ betekent dat iemand niet meer mag rijden.

Melding doen bij het CBR

Wil de betrokkene niet zelf een Gezondheidsverklaring indienen? Dan kunt u uw twijfel over de rijgeschiktheid van de betrokkene melden door het CBR een brief te sturen. Het CBR kan dan eventueel een verplicht onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen. U kunt alleen een verzoek indienen als arts of als direct betrokkene (bijvoorbeeld familie).

Gezondheidsverklaring of verplicht onderzoek

Wanneer de omgeving van de betrokkene zorgen heeft geuit over de rijgeschiktheid, ontvangt de betrokkene een brief van het CBR. Hierin staat het verzoek om een Gezondheidsverklaring in te dienen. De betrokkene betaalt dan de kosten voor de Gezondheidsverklaring . Daarnaast betaalt de persoon ook de kosten voor het medisch onderzoek bij een keurend arts.

Als het CBR geen Gezondheidsverklaring ontvangt, dan wordt een verplicht onderzoek opgelegd. De kosten voor een verplicht onderzoek zijn aanzienlijk hoger. Men betaalt aan het CBR een bedrag voor het uitvoeren van de maatregel én met betaalt de medisch specialist voor de keuring. Het is dus raadzaam om de betrokkene zelf een Gezondheidsverklaring te laten opsturen. Uiteraard kunt u ook altijd samen met deze persoon kijken naar alternatieve manieren om mobiel te blijven.

Wil de betrokkene toch zelf een Gezondheidsverklaring invullen? Dat kan snel en gemakkelijk via Mijn CBR. Wanneer de beoordeling positief is, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid. Lees meer over het indienen van een Gezondheidsverklaring.

Ik ben arts

Als u als arts twijfelt aan de rijgeschiktheid van uw patiënt, kunt u het beste eerst samen in gesprek gaan. U kunt bespreken of uw patiënt bereid is om een Gezondheidsverklaring in te vullen. Is de patiënt hiertoe niet bereid en maakt u zich grote zorgen om de verkeersveiligheid? Dan kunt u een verzoek indienen bij het CBR om een verplicht onderzoek op te leggen. Uit het verzoek moet blijken waarom de betrokkene een gevaar zou kunnen zijn voor zichzelf of anderen. Het verzoek mag niet anoniem worden ingediend. Het CBR zal de naam van de arts niet actief communiceren, maar als de betrokkene om inzage in zijn dossier vraagt, mag het CBR dit niet weigeren.

Ik ben familie/ een bekende

Als familie of bekende van de rijbewijsbezitter kunt u dit verzoek alleen indienen als er – ter ondersteuning – een verklaring van de huisarts of andere onafhankelijke derde (zoals een maatschappelijk werker of casemanager) is bijgesloten. De melding wordt ook in behandeling genomen als de melding ondertekend is door meerdere familieleden.

Uit de verklaring moet blijken waarom de rijbewijsbezitter een gevaar zou kunnen zijn voor zichzelf of anderen. Dit verzoek mag niet anoniem worden ingediend. Het CBR zal de naam van de indiener niet actief communiceren, maar als de betrokkene om inzage in zijn dossier vraagt, mag het CBR dit niet weigeren. In de brief die het CBR aan de rijbewijsbezitter stuurt, staat wel dat de melding van familie afkomstig is.

Verzoek indienen

Het verzoek stuurt u via de post op naar:

CBR, afdeling Herkeuringen
Postbus 3014
2280 GA Rijswijk