Hoe kan ik rijden met...

ADHD

Geef je mening over rijden met ADHD of ADD
In oktober voeren we een onderzoek uit naar autorijden en ADHD of ADD. Met de uitkomsten willen we onze dienstverlening verbeteren, en mensen beter informeren en adviseren. Het invullen van de online vragenlijst duurt 10 minuten en is anoniem. Meedoen kan tot en met 31 oktober via de volgende link: Vragenlijst ‘autorijden en ADHD of ADD'

Inleiding

Mensen met ADHD en ADD hebben mogelijk storingen in de aandacht, concentratieproblemen en ook impulsiviteit kan op de voorgrond staan. Aandacht en concentratie zijn belangrijk om veilig te kunnen rijden en impulsiviteit heeft een negatieve invloed op het proces van besluitvorming in het verkeer. Gelukkig brengen medicijnen daar vaak verbetering in.

Om een goed oordeel te kunnen vormen over rijgeschiktheid bij ADHD heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om een keuring door een specialist en een rijtest te laten plaatsvinden voordat het rijexamen afgelegd kan worden. De geschiktheidseisen zijn vastgelegd in de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000.

Direct langs een specialist bij ADHD of ADD

Heeft u ja geantwoord op de vraag of u ADD, ADHD of een vorm van autisme heeft? En heeft u nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Lees hier wat u moet doen.

Wanneer ben ik rijgeschikt bij ADHD of ADD?

U bent rijgeschikt wanneer uit het rapport van de specialist blijkt dat de aandachtsproblemen, de concentratiestoornissen, de impulsiviteit en bijkomende risico’s als depressie en drugsmisbruik geen groot probleem vormen en de specialist van oordeel is dat er veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen. Voor zijn oordeel gebruikt de specialist de checklist risicofactoren van het CBR. Daarnaast moet u een eventuele rijtest met goed gevolg afleggen.


Hoe komt het CBR aan informatie over mijn rijgeschiktheid?

Voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid kijken wij naar uw Gezondheidsverklaring, informatie van een medisch specialist en naar het resultaat van een eventuele rijtest. Er is altijd een rapport nodig van een onafhankelijk medisch specialist met kennis van ADHD bij volwassenen. U wordt verwezen naar een specialist die specifiek voor het CBR keuringen verricht. Deze specialisten kennen de rijbewijseisen goed en beoordelen onafhankelijk of u aan deze eisen voldoet.

Mag mijn eigen psychiater het rapport opmaken?

Nee. Bij ADHD of ADD moet een onafhankelijk specialist het onderzoek doen en het rapport opmaken. Er wordt namelijk een oordeel gevraagd over uw rijgeschiktheid en termijn van geschiktheid. Volgens de regels van de artsenorganisatie mogen behandelend artsen geen verklaringen afgeven met een oordeel over de rijgeschiktheid.


Moet ik een rijtest doen?

De eerste keer dat iemand met ADHD of ADD een rijexamen aanvraagt, volgt er na de goedkeuring door de medisch specialist altijd een rijtest. De rijtest is géén rijexamen. Met een rijtest beoordeelt het CBR of u op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kunt deelnemen. En of u uw voertuig goed kunt bedienen en besturen.

Waar letten we op tijdens de rijtest?

De rijtest is géén rijexamen. Een rijtest is altijd maatwerk, aangepast aan uw situatie. Afhankelijk daarvan ligt de nadruk in de rijtest op ‘zien’, ‘denken’ of ‘doen’. Bij ADHD/ADD ligt de nadruk in de rijtest op ‘denken’.

Wanneer u ADHD/ADD heeft wordt tijdens de rijtest gelet op de volgende aandachtgebieden:

  • Aandacht blijven houden: we toetsen of u geconcentreerd blijft tijdens de hele rijtest;
  • Gerichte aandacht: we toetsen of u belangrijke en minder belangrijke zaken goed uit elkaar kunt houden;
  • Aandacht verdelen: we toetsen of u uw aandacht goed kunt verdelen tussen de bediening en de besturing van het voertuig en het verkeer om u heen. Ook in ingewikkelde verkeerssituaties;
  • Besluitvorming: we toetsen of u weloverwogen uw beslissingen neemt. En of u daarmee het andere verkeer niet hindert of in gevaar brengt.

Op welk moment tijdens mijn rijopleiding kan ik mijn rijtest het beste doen?

U moet zelfstandig kunnen rijden en naast het bedienen van het voertuig ook voldoende aandacht hebben voor het beoordelen van verkeerssituaties en het gedrag van anderen. Het advies is daarom om de rijtest te doen na ongeveer 20 uur rijles.

Hoe zit het met medicijngebruik?

Psychostimulantia zoals methylfenidaat, dexamfetamine en modafinil zijn bij uitzondering toegestaan bij ADHD. Gebuikt u nog andere medicijnen? Kijk dan op de website van KNMP om te zien of die een probleem zijn om te rijden (categorie III).

Wat is de maximale termijn van geschiktheid?

Mensen met ADHD of ADD kunnen voor onbeperkte termijn worden goedgekeurd. Bij twijfel kan de specialist het CBR adviseren toch een termijnbeperking van drie of vijf jaar op te leggen. Mensen met een rijbewijs voor drie of vijf jaar moeten bij de volgende rijbewijsvernieuwing altijd opnieuw door een onafhankelijk medisch specialist gekeurd worden.

feedback