Wijziging Regeling eisen geschiktheid 2000 per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 versoepelen en verduidelijken verschillende regels voor rijgeschiktheid in de Regeling eisen geschiktheid 2000. Aanleiding hiervoor zijn adviezen van de commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad, waarin het CBR is vertegenwoordigd. De gewijzigde regels zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepubliceerd in de Staatscourant. Hieronder zetten we de wijzigingen voor u op een rij.

Intracraniële tumoren

In deze paragraaf is verduidelijkt welke aandoeningen hieronder vallen. De aandoeningen pilocytair astrocytoom, craniopharyngeoom en pinealoom kunnen curatief behandeld zijn en dus ook als zodanig beoordeeld worden. Voor geschiktheid moet er sprake zijn van een stabiele situatie van 3 maanden. Verder zijn de eisen versoepeld: wanneer er sprake is van een curatief behandelde tumor of stabiele situatie bij een tumor die geen behandeling behoeft kan men geschikt worden verklaard zonder termijnbeperking.

Voor de beoordeling bij hypofysetumoren zijn aparte eisen opgenomen. De beoordeling wordt bij een internist met verstand van endocrinologie neergelegd in plaats van een neuroloog. Ook voor de beoordeling bij toevallig ontdekte intracraniële tumoren die geen behandeling behoeven zijn aparte eisen opgesteld.

Psychotische aandoeningen code 101 (beperkt beroepsmatig gebruik)

Onder paragraaf 8.2.1 een kortdurende psychose en 8.2.2 schizofreniespectrumstoornissen, is het nu ook mogelijk om beperkt beroepsmatig gebruik (code 101) aan te vragen wanneer privégebruik (code 100) van toepassing is. Hiervoor is buiten de werkgeversverklaring ook een positief advies van de keurend psychiater nodig.

Steunhart (VAD) code 101 (beperkt beroepsmatig gebruik)

Onder paragraaf 6.2.1 steunhart (VAD) is het nu ook mogelijk om beperkt beroepsmatig gebruik (code 101) aan te vragen in plaats van alleen privégebruik (code 100).

Monocular bioptisch telescoopsysteem

Er zijn alleen tekstuele wijzigingen gedaan.

Privégebruik en beperkt beroepsmatig gebruik

De omschrijving van code 100, 101 en 105 is verduidelijkt in de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid en aangepast in alle betreffende paragrafen van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Code 100

Alleen tijdens privégebruik

Toepassing: Wanneer code 100 van toepassing is volgens de desbetreffende paragraaf, wordt deze opgelegd voor groep 1 wanneer betrokkene niet aan de eisen voor groep 2 voldoet.

Code 101

Tijdens privégebruik, en tijdens beroepsmatig gebruik voor maximaal 4 uren per dag, uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer of onder toezicht doen besturen van derden.

Toepassing: Code 101 is een uitzondering op code 100. Wanneer code 100 opgelegd wordt kan betrokkene code 101 aanvragen. Hiervoor is een verklaring van de werkgever noodzakelijk, conform een door het CBR vastgesteld model. En bij psychotische aandoeningen tevens een positief advies van een psychiater.

Code 105

Tijdens privégebruik en tijdens beroepsmatig gebruik, uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer of onder toezicht doen besturen van derden.

Toepassing: Alleen bij epilepsie voor groep 1, zolang men ongeschikt is voor het groep 2 rijbewijs

feedback