Verlaging wachttijden herexamens en invoering gelimiteerd annuleren

Verlaging wachttijden herexamens en invoering gelimiteerd annuleren

Het CBR werkt hard aan het uitbreiden van het aantal examinatoren om de reserveringstermijnen te laten dalen. Sinds het voorjaar van 2021 zijn er al meer dan 100 nieuwe examinatoren gestart.

Op dit moment hebben we nieuwe examinatoren in opleiding en ook in het najaar starten er weer twee nieuwe klassen. De verwachting is dat onder andere daardoor de reserveringstermijnen na de zomer geleidelijk gaan dalen. Ondertussen zien we dat de slagingspercentages helaas niet veel hoger liggen dan voor corona en blijven steken rond de 52%. Het CBR ziet echter wel ruimte om op 10 juli een aantal maatregelen door te voeren. De minimale verplichte wachttijden bij een herexamen worden verder versoepeld en opleiders krijgen meer flexibiliteit bij het reserveren van auto-examens door de mogelijkheid om gelimiteerd examens te annuleren. Beide maatregelen worden continu geëvalueerd en kunnen op termijn worden aangepast.

Minimale wachttijden herexamens

Op 1 september 2022 heeft het CBR minimale wachttijden ingevoerd als tijdelijke maatregel. Die moet zorgen voor een zo goed mogelijke verdeling van de examenplekken en een betere voorbereiding op het examen. Na overleg met de rijschoolbranche hebben we besloten om de minimale wachttijden verder te verlagen, na een eerdere versoepeling op 1 december 2022.

Vanaf 10 juli 2023 geldt het volgende voor de minimale wachttijden:

  • Zakt de kandidaat de eerste keer voor het praktijkexamen auto? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 2 weken weer afrijden. Nu is dat nog 4 weken.
  • Zakt de kandidaat twee keer of vaker voor het praktijkexamen auto? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 7 weken weer afrijden. Vanaf 1 september 2022 tot en met 30 november 2022 was dat nog 15 weken, op dit moment is het 10 weken.
  • Gaat het om praktijkexamens auto die vanwege de verkeersveiligheid door een examinator worden afgebroken? Dan blijft de minimale wachttijd van 15 weken bestaan. Vorig jaar werden rijexamens 2.676 keer afgebroken, omdat het te gevaarlijk was voor de kandidaat zelf, de meerijdende instructeur, de examinator en het overige verkeer.
  • Zakt de kandidaat voor het praktijkexamen bromfiets, brommobiel, motor verkeersdeelneming of auto met aanhangwagen? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 2 weken weer afrijden. Nu is dat nog 4 weken.

Gelimiteerd annuleren van examens tot 6 weken vooraf aan het examen

Opleiders hebben vanaf 10 juli de mogelijkheid om een aantal praktijkexamens te annuleren tot 6 weken vooraf aan het examen. De mogelijkheid tot annuleren geldt voor de praktijkexamens-B. Dit leidt tot meer flexibiliteit, omdat deze mogelijkheid wordt toegevoegd aan de maatregelen. Wisselen met kandidaten blijft ook nog mogelijk. Iedere rijschool ontvangt voor het kunnen annuleren een jaarlimiet van 1% op alle afgenomen B-examens (dus 1e en herexamens). Elke rijschool kan tenminste twee examens binnen één jaar annuleren. Over een termijn van 30 dagen mag maximaal de helft van de jaarlimiet worden ingezet.

Actuele jaarlimiet

De actuele jaarlimiet van elke rijschool is terug te vinden via overzichten > quotum controle in TOP-internet. Iedere maand vindt er een herijking plaats van de jaarlimiet op basis van het aantal afgenomen examens in de afgelopen 12 maanden. Dat betekent dat elke maand wordt bekeken of het jaarsaldo naar boven of beneden moet worden bijgesteld. Het jaarsaldo kan dus fluctueren.

Rekenvoorbeeld

Rijschool A neemt jaarlijks 550 praktijkexamens af. Het percentage om B-examens te mogen annuleren is 1% van het totaal aantal praktijkexamens per jaar. Per 30 dagen mag maximaal de helft van de jaarlimiet worden benut, dit is de maandlimiet.

Jaarlimiet Rijschool A De jaarlimiet is 5,5 (1% van 550). Deze limiet wordt naar boven afgerond. Rijschool A mag dus maximaal 6 praktijkexamens per jaar annuleren. De datum waarop de rijschool de eerste annulering uitvoert geldt als startdatum voor de jaarlimiet. Dit is niet de geplande examendatum van de betreffende kandidaat maar de mutatiedatum die wordt vastgehouden op het moment dat de rijschool de annulering in TOP-internet bevestigd.
Maandlimiet De maandlimiet is 3 (0,5% van 550). De datum van de invoer van de eerste annulering telt als mutatiedatum. Er geldt een termijn van 30 dagen. Rijschool A voert bijvoorbeeld op 12 juli één annulering in en op 30 juli twee annuleringen. Rijschool A mag dan vanaf 12 augustus weer een volgende annulering invoeren (na 30 dagen). Rijschool A heeft daarmee weer 3 annuleringen benut. Dat geldt als maximum voor die maand want het is de helft van zijn limiet (6).
Geldigheid jaarlimiet Rijschool A voert op 12 juli 2023 de eerste annulering in. Deze mutatiedatum geldt als startdatum van zijn jaarlimiet. Na één jaar, op 12 juli 2024, vervalt deze mutatie in de jaarlimiet en wordt het saldo daarop aangepast. Iedere maand vindt een herijking plaats van de jaarlimiet op basis van het aantal afgenomen examens in de afgelopen 12 maanden. Dat betekent dat elke maand wordt bekeken of het jaarsaldo naar boven of beneden moet worden bijgesteld. Het jaarsaldo kan dus ook fluctueren.