Rijtest bij ADHD alleen op advies psychiater

Rijtest bij ADHD alleen op advies psychiater

Wijziging paragraaf 6.7.3

Vanaf 1 april 2021 is een rijtest bij ADHD alleen nog nodig als het advies van de keurend psychiater er aanleiding toe geeft. Dit betekent dat examenkandidaten met ADHD die van de psychiater het advies “onbeperkt geschikt” krijgen geen rijtest meer hoeven te doen voorafgaand aan het rijexamen.

Aanleiding hiervoor is het advies dat de Gezondheidsraad uitbracht over het halen van het rijbewijs bij ADHD. Op basis van dit advies heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat paragraaf 8.10 van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 (REG2000) aangepast.

Wat betekent deze wijziging voor psychiaters?

Bij analyse van de uitslag van de rijtest bij ADHD blijkt dat 1% van de betrokkenen naar aanleiding van de rijtest ongeschikt wordt verklaard, 15% krijgt een rijbewijs met beperkingen en 84% is onbeperkt geschikt. Een standaard rijtest op basis van de diagnose lijkt op basis van deze getallen een onevenredige belasting voor deze patiënten.

In verband hiermee is gekozen voor een rijtest op indicatie. Aan de keurend psychiaters wordt gevraagd om in het rapport, waarin aandacht wordt besteed aan aspecten als tijd sinds de diagnose, medicatiegebruik, therapietrouw en ernst van de ADHD-symptomen, een rijtest te adviseren als dat noodzakelijk is voor de beoordeling. Wanneer een kandidaat onbeperkt geschikt wordt geacht, hoeft geen rijtest te worden geadviseerd. Indien er op basis van het onderzoek twijfels zijn over de rijgeschiktheid, kan een beperkte geschiktheidstermijn of een rijtest worden geadviseerd.

Overgangsperiode

Mede door de lockdown wachten er nu ongeveer 2.000 kandidaten met ADHD op een rijtest bij het CBR. De dossiers van deze kandidaten zijn door het CBR individueel beoordeeld. Blijkt uit het dossier dat de rijtest gezien de aanpassing van de regeling niet meer noodzakelijk is, dan vervalt de rijtest. Hierover worden de betrokkenen geïnformeerd door het CBR.

De rapportages die nog onderweg zijn naar het CBR, of nog niet beoordeeld zijn door de medisch adviseur, worden op eenzelfde manier behandeld. Bij deze groep wordt bij de beoordeling van het rapport door de medisch adviseur bekeken of de rijtest conform de nieuwe regeling nog van toepassing is. Zo niet, dan ontvangt de betrokkene direct een besluit.

Bij de beoordeling of de rijtest noodzakelijk is wordt vanzelfsprekend niet alleen naar de ADHD gekeken. Mogelijk is betrokkene tevens bekend met een andere aandoening waarvoor een rijtest geïndiceerd is, zoals bijvoorbeeld een autisme spectrum stoornis (ASS). Deze kandidaten moeten een rijtest afleggen.

feedback