2021: bijzonder en ingrijpend tweede coronajaar

2021: bijzonder en ingrijpend tweede coronajaar

Het jaar 2021 was - net als 2020 - ook voor het CBR bijzonder en ingrijpend. Door de maandenlange lockdown aan het begin van het jaar gingen voor de tweede keer op rij honderdduizenden theorie- en praktijkexamens niet door.

Toch lukte het in 2021 om bijna 20 procent méér examens af te nemen dan in 2020. Door de extra inzet van collega’s steeg het totaalaantal examens en toetsen van 1,2 miljoen naar 1,5 miljoen. Hiermee zit het weer op het niveau van vóór corona.

De gevolgen van de pandemie merken examenkandidaten nog steeds. Het zorgt dat de reserveringstermijnen voor de praktijkexamens auto, motor en bromfiets langer zijn dan normaal. Na het opheffen van de anderhalve meter maatregel daalde in het najaar de wachttijd voor theorie-examens weer tot het gewenste niveau.

2021 was ook het jaar waarin we onze strategische koers voor de komende jaren hebben vastgesteld. Het geeft richting aan onze ambitie om van klassieke uitvoerder naar moderne publieke dienstverlener te bewegen. Dat betekent dat we bij de inrichting van onze dienstverlening steeds de belangen en behoeftes van onze klanten (burgers, bedrijven en professionals) als uitgangspunt nemen. Ook willen we een bredere en sterkere rol innemen in de verkeersveiligheid. Met onze kennis, expertise en data gaan we proactief bijdragen aan het debat over verkeersveiligheid of aan de vorming van nieuw beleid. Zo werkte de divisie Rijgeschiktheid samen met het ministerie van IenW en stakeholders aan de toekomst van het stelsel van medische rijgeschiktheid.

In het verslagjaar werkten we ook samen met het ministerie, de rijscholenbranche en andere stakeholders aan de uitwerking van het advies van Emile Roemer ‘Van rijles naar rij-onderwijs’. Het is belangrijk dat de kwaliteit van de rijopleiding structureel verbetert. Daardoor zullen beginnende bestuurders beter voorbereid aan het verkeer deelnemen en meer kandidaten in één keer slagen voor het rijbewijs. Nu is dat sinds vorig jaar iets meer dan de helft.

Meer over 2021 is te lezen in het jaarverslag.

Lees hier de publieksversie van het jaarverslag 2021

feedback