Meest gestelde vragen coronavirus

Geldigheid certificaten en uitslagen

Op 21 januari is een verlenging van de coulance bekendgemaakt door minister van Nieuwenhuizen. Deze informatie moet nog worden verwerkt op onze webpagina’s.

De theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten gaan in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari niet door bij het CBR door corona. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens, nascholingscursussen en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’. Na de lockdown kan alles zonder extra kosten worden ingehaald.

De afgelasting geldt niet voor de medische beoordelingen. Die gaan gewoon door.

Houd ook de nieuwspagina in de gaten; abonneren is mogelijk.

Tijdelijke oplossing voor verlopen examenuitslagen en certificaten

Door de maatregelen tegen Covid-19 dreigen examenuitslagen en certificaten te verlopen. Om Nederland mobiel te houden, heeft minister Van Nieuwenhuizen tijdelijke maatregelen getroffen.

Verlenging geldigheidsduur (deel)examens voor rijbewijzen auto, motor en bromfiets

Voor uitslagen van het theorie-examen auto, motor, bromfiets en het motorexamen voertuigbeheersing geldt het volgende:

 • als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.
 • als de geldigheid vervalt in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.

  Geldigheid (deel) examens, certificaten en passen professionals

  Om te voorkomen dat professionals in de knel komen als gevolg van de maatregelen tegen corona zijn er, nationaal of Europees, aanvullende afspraken gemaakt.

   Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over coulance ten aanzien van verlopen certificaten en passen. Een overzicht van de verlengingsmogelijkheden per beroepsgroep staat hieronder beschreven.

   Geldigheid rijbewijzen als toelatingseis voor praktijkexamens

   • De geldigheid van Nederlandse rijbewijzen die verlopen zijn in de periode van 1 februari tot en met 30 november 2020, wordt verlengd met 9 maanden vanaf de einddatum die op het rijbewijs vermeld staat. Hiervoor hoeft u niet langs de gemeente of de RDW.

   Vrachtauto (C) en Bus (D) rijbewijs (met code 95)

   Het volgende geldt voor examen- en toetsuitslagen die nog niet zijn omgezet naar rijbewijzen:

   • als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.
   • als de geldigheid vervalt in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.

   Kijk hier voor een overzicht van de examens.

   Geldigheid code 95

   Voor chauffeurs met een code 95 die verloopt in de periode van 1 februari tot en met 30 november 2020 geldt dat deze negen maanden langer als geldig wordt gezien. Deze 9 maanden tellen vanaf de einddatum van de code 95 die op het rijbewijs staat. Verliep uw code 95 bijvoorbeeld op 1 juni 2020? Dan blijft deze geldig tot en met 28 februari 2021.

   Nascholingscursussen die verlopen

   De geldigheid van een nascholingscursus is vijf jaar. Omdat de geldigheid van de code 95 die verloopt in de periode van 1 februari tot en met 30 november 2020 met 9 maanden wordt verlengd, zorgen wij ervoor dat nascholingscursussen die u in het begin van uw nascholingscyclus heeft gevolgd, lang genoeg geldig blijven om mee tellen voor de verlenging van uw code 95. Als de geldigheid van de cursus vervalt in de periode van 1 december 2020 tot 1 maart 2021, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot 1 maart 2021.

   Opgeknipte cursussen voor nascholing code 95

   Vanaf 17 maart 2020 konden er tijdelijk géén nascholingscursussen gevolgd worden. Om chauffeurs de mogelijkheid te geven om opgeknipte cursussen of cursussen met e-learning toch af te ronden, is de geldigheid van opgeknipte cursussen die niet binnen de gebruikelijke tien kalenderdagen konden worden afgerond, verlengd tot en met 1 april 2021.

   Taxi

   Het volgende geldt voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar chauffeurskaarten of een taxivergunning voor Amsterdam:

   • als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.
   • als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.

   Kijk hier voor een overzicht van de examens

   Directiechauffeur

   Examenuitslagen die verlopen in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 blijven geldig tot en met 31 maart 2021. Vervalt de geldigheid in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021, dan blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.

   Voor getuigschriften en certificaten D1 en D2 geldt het volgende: als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 december 2020 tot en met 30 april 2021, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.

   T-rijbewijs

   Het volgende geldt voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar rijbewijzen:

   • als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.
   • als de geldigheid vervalt in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.

   Gevaarlijke stoffen

   De geldigheid van diverse certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd tot en met 28 februari 2021. Het examen en de opleiding / herhalingscursus moeten gevolgd worden voor 1 maart 2021. Dit geldt voor de volgende certificaten met een verloopdatum tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021:

   • ADR Veiligheidsadviseur Wegvervoer
   • Veiligheidsadviseur Spoor
   • Veiligheidsadviseur Binnenvaart
   • ADN

    Dit is vastgelegd in multilaterale overeenkomsten tussen de verschillende lidstaten.

    De publicatie in de Staatscourant zal zo snel mogelijk plaatsvinden.

    VBGS

    De geldigheid van de certificaten van Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS) wordt verlengd tot en met 28 februari 2021.

    Het volgende geldt voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar een diploma en/of verklaring:

    • Als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.
    • Als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.

     Binnenvaart

     Alle certificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, bleven geldig tot en met uiterlijk 22 september 2020. Het gaat om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Onder alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR vallen de door ons uit te geven vaarbewijzen A+B, Rijnpatent (+voorlopige), Bewijs voor Riviergedeelten, Radarpatent, Sportpatent, het zeilbewijs, Verklaring LNG, etc.

     Zie ook: Informatie over de Rijnvaart in verband met COVID-19

     De regelingen voor de binnenvaart bieden enige speelruimte wat betreft de eisen rondom de medische keuring. Meer informatie over het proces van medische keuring.

     Het volgende geldt voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar een diploma en/of verklaring:

     • Als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.
     • Als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.

     Luchtvaart

     Op grond van de EU exemption (ILT-2020/15549) worden, naar aanleiding van de maatregelen tegen Covid-19, een aantal geldigheidstermijnen uit Verordening (EU) 1178/2011 verlengd. De exemption loopt af op 18 november 2020.

     Voor de verlenging van de geldigheidsduur van het toelatingsbewijs geldt het volgende:

     • Wanneer u op 26 maart 2020 beschikte over een geldig toelatingsbewijs: de geldigheidsduur van uw toelatingsbewijs (conform FCL.025 (a)(3)) wordt verlengd met een termijn van 8 maanden
     • Wanneer u tussen 27 maart 2020 en 18 november 2020 een aanvraag voor een toelatingsbewijs heeft ingediend: de geldigheidsduur van uw toelatingsbewijs (conform FCL.025 (a)(3)) wordt verlengd met de periode tussen de datum van indienen tot aan 18 november 2020.

     Voor de verlenging van de termijn voor het behalen van de theorie-examens geldt het volgende:

     • Wanneer u op 26 maart 2020 reeds gestart was of tussen 27 maart 2020 en 30 juni 2020 gestart bent met het afleggen van uw theorie-examens: de termijn voor het behalen van uw theorie-examens (conform FCL.025 (b)(2)) wordt verlengd met een periode van 4 maanden.
     • Wanneer u tussen 1 juli 2020 en 31 oktober 2020 gestart ben met het afleggen van uw theorie-examens: de termijn voor het behalen van uw theorie-examens is verlengd met de periode vanaf de laatste dag van de maand waarop u gestart bent met uw theorie-examens tot aan 18 november 2020.
      Voorbeeld: de termijn voor het behalen van alle theorie-examens is 18 maanden, gerekend vanaf het eind van de kalendermaand waarin u voor het eerst deelnam aan een examen (conform FCL.025 (b)(2)). Als u op 20 juli 2020 bent gestart met uw theorie-examens dan loopt de termijn af op 31 januari 2022. Door de exemption wordt deze termijn verlengd met de periode tussen 31 juli – 18 november 2020 en loopt deze op 21 mei 2022 af.

     Wanneer u vragen heeft over een eventuele verlenging van de verklaring theorie, kunt u contact opnemen met KIWA.

     Naar aanleiding van de huidige lockdown zal er op een zo kort mogelijke termijn een invulling gegeven worden aan de verlenging van de geldigheidstermijnen.

     Meer informatie over de EU exemption (ILT-2020/15549)

     Goederenvervoer vee- en pluimveetransport

     De getuigschriften van vakbekwaamheid Vee- en Pluimveetransport worden als geldig beschouwd tot en met 31 juli 2021. Dit geldt voor getuigschriften die verlopen in de periode van 16 maart tot en met 31 juli 2021. Er zal via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een melding van de verlenging van de geldigheid worden gedaan bij het National contact point netwerk voor de transportverordening. Via die route kunnen chauffeurs die internationaal transporteren in het buitenland aantonen dat hun huidige getuigschriften van vakbekwaamheid Vee- en Pluimveetransport nog geldig zijn

      Ondernemersexamens

      Het volgende geldt voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar een ondernemersdiploma:

      • als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.
      • als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.

      Kijk hier voor een overzicht van de examens

      ILT: meer informatie per deelmarkt

      De coronamaatregelen leiden tot vragen over regelgeving, inspecties, handhaving en vergunningverlening. Op de website van ILT staat per deelmarkt beschreven welke regelingen gelden.

      feedback