Meest gestelde vragen coronavirus

Geldigheid certificaten en uitslagen

Tijdelijke oplossing voor verlopen examenuitslagen en certificaten

Door de maatregelen tegen Covid-19 dreigen examenuitslagen en certificaten te verlopen. Om Nederland mobiel te houden, heeft minister Van Nieuwenhuizen tijdelijke maatregelen getroffen.

Verlenging geldigheidsduur (deel)examens voor rijbewijzen auto, motor en bromfiets

Voor uitslagen van het theorie-examen auto, motor, bromfiets en het motorexamen voertuigbeheersing geldt het volgende:

 • als de geldigheid is vervallen in de periode van 16 maart tot en met 31 mei 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 november 2020;
 • als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.

  Geldigheid (deel) examens, certificaten en passen professionals

  Om te voorkomen dat professionals in de knel komen als gevolg van de maatregelen tegen corona zijn er, nationaal of Europees, aanvullende afspraken gemaakt.

   Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over coulance ten aanzien van verlopen certificaten en passen. Een overzicht van de verlengingsmogelijkheden per beroepsgroep staat hieronder beschreven.

   Geldigheid rijbewijzen als toelatingseis voor praktijkexamens

   • De geldigheid van Nederlandse rijbewijzen die verlopen zijn in de periode van 1 februari tot en met 30 november 2020, wordt verlengd met 9 maanden vanaf de einddatum die op het rijbewijs vermeld staat. Hiervoor hoeft u niet langs de gemeente of de RDW.

   Vrachtauto (C) en Bus (D) rijbewijs (met code 95)

   Het volgende geldt voor examen- en toetsuitslagen die nog niet zijn omgezet naar rijbewijzen:

   • als de geldigheid is vervallen in de periode van 16 maart tot en met 31 mei 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 november 2020;
   • als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.

   Kijk hier voor een overzicht van de examens.

   Geldigheid code 95

   Voor chauffeurs met een code 95 die verloopt in de periode van 1 februari tot en met 30 november 2020 geldt dat deze negen maanden langer als geldig wordt gezien. Deze 9 maanden tellen vanaf de einddatum van de code 95 die op het rijbewijs staat. Verliep uw code 95 bijvoorbeeld op 1 maart 2020? Dan blijft deze geldig tot en met 30 november 2020.

   Nascholingscursussen die verlopen

   De geldigheid van een nascholingscursus is vijf jaar. Omdat de geldigheid van de code 95 die verloopt in de periode van 1 februari tot en met 30 november 2020 met 9 maanden wordt verlengd, zorgen wij ervoor dat nascholingscursussen die u in het begin van uw nascholingscyclus heeft gevolgd, lang genoeg geldig blijven om mee tellen voor de verlenging van uw code 95.

   Opgeknipte cursussen voor nascholing code 95

   Vanaf 17 maart 2020 konden er tijdelijk géén nascholingscursussen gevolgd worden. Om chauffeurs de mogelijkheid te geven om opgeknipte cursussen of cursussen met e-learning toch af te ronden, is de geldigheid van opgeknipte cursussen die niet binnen de gebruikelijke tien kalenderdagen konden worden afgerond, verlengd tot en met 30 september 2020 . Als beide dagdelen in de periode van 16 maart tot en met 30 september 2020 zijn gevolgd, dan tellen ze mee. Dit geldt ook voor e-learning. Is het e-learningdeel al gevolgd op óf voor maandag 16 maart 2020? Dan moet het klassikale deel voor 1 oktober 2020 worden afgerond. Cursussen die tot tien werkdagen voor de sluiting zijn gevolgd en toentertijd niet afgerond konden worden vallen ook onder deze regeling.

   Taxi

   Het volgende geldt voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar chauffeurskaarten of een taxivergunning voor Amsterdam:

   • als de geldigheid is vervallen in de periode van 16 maart tot en met 31 mei 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 november 2020;
   • als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.

   Kijk hier voor een overzicht van de examens

   Directiechauffeur

   Verloopt uw getuigschrift in de periode van 16 maart tot en met 30 november 2020? Dan worden de certificaten CCV-D1 en CCV-D2 als geldig beschouwd tot en met 30 november 2020.

   Theorie- en praktijkexamens (DP1 en DT1) blijven geldig tot en met 30 november 2020 zodat het examentraject afgerond kan worden. Dit geldt voor examenuitslagen die verlopen in de periode van 16 maart tot en met 31 mei 2020. Examenuitslagen die verlopen in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 blijven geldig tot en met 31 maart 2021.

   T-rijbewijs

   Het volgende geldt voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar rijbewijzen:

   • als de geldigheid is vervallen in de periode van 16 maart tot en met 31 mei 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 november 2020;
   • als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.

   Gevaarlijke stoffen

   De geldigheid van diverse certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd tot en met 30 november 2020. Het examen of de opleiding / herhalingscursus moet gevolgd worden voor 1 december 2020. Dit geldt voor de volgende certificaten met een verloopdatum van 1 maart tot en met 1 november 2020:

   • ADR
   • Veiligheidsadviseur Wegvervoer
   • Veiligheidsadviseur Spoor

   De geldigheid van certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren wordt verlengd tot en met 31 december 2020. Het examen of de opleiding / herhalingscursus moet gevolgd worden voor 1 januari 2021. Dit geldt voor de volgende certificaten met een verloopdatum van 1 maart tot en met 1 december 2020:

   • ADN
   • Veiligheidsadviseur Binnenvaart

   Dit is vastgelegd in multilaterale overeenkomsten tussen de verschillende lidstaten. Lees meer over de geldigheid van de certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

   Lees de officiële bekendmakingen in de Staatscourant van Weg, Spoor en Binnenvaart.

   VBGS

   De geldigheid van de certificaten van Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS) wordt verlengd tot en met 30 november 2020.

   ADN

   Het volgende geldt voor examenuitslagen gas en/of chemie die nog niet zijn omgezet naar ADN-certificaten:

   • als de geldigheid is vervallen in de periode van 16 maart tot en met 31 mei 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 november 2020;
   • als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.

   Binnenvaart

   Alle certificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, blijven geldig tot en met uiterlijk 22 september 2020. Het gaat om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden. Onder alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR vallen de door ons uit te geven vaarbewijzen A+B, Rijnpatent (+voorlopige), Bewijs voor Riviergedeelten, Radarpatent, Sportpatent, het zeilbewijs, Verklaring LNG, etc.

   Zie ook: Informatie over de Rijnvaart in verband met COVID-19

   De regelingen voor de binnenvaart bieden enige speelruimte wat betreft de eisen rondom de medische keuring. Meer informatie over het proces van medische keuring.

   • Als de geldigheid is vervallen in de periode van 16 maart tot en met 31 mei 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 november 2020;
   • Als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.

   Luchtvaart

   Op grond van de EU exemption (ILT-2020/15549) worden, naar aanleiding van de maatregelen tegen Covid-19, een aantal geldigheidstermijnen uit Verordening (EU) 1178/2011 verlengd.

   Voor de verlenging van de geldigheidsduur van het toelatingsbewijs geldt het volgende:

   • De geldigheidsduur van uw toelatingsbewijs (conform FCL.025 (a)(3)) wordt met 8 maanden verlengd, wanneer u op 26 maart 2020 beschikte over een geldig toelatingsbewijs.

   Voor de verlenging van de termijn voor het behalen van de theorie-examens geldt het volgende:

   • De termijn voor het behalen van uw theorie-examens (conform FCL.025 (a)(3)) wordt met 4 maanden verlengd, wanneer u op 26 maart reeds gestart was met het afleggen van uw theorie-examens.
   • Kandidaten die in de periode voor 16 maart 2020 gestart zijn met een examenronde en deze niet hebben kunnen afmaken, kunnen na het herstarten van de examenafname alsnog de examens van de betreffende examenronde afleggen. Indien dit in uw situatie het geval is, kunt u contact opnemen met de klantenservice van het CBR.

   Wanneer u vragen heeft over een eventuele verlenging van de verklaring theorie, kunt u contact opnemen met KIWA.

   Meer informatie over de EU exemption (ILT-2020/15549)

   Goederenvervoer vee- en pluimveetransport

   De getuigschriften van vakbekwaamheid Vee- en Pluimveetransport worden als geldig beschouwd tot en met 30 november 2020. Dit geldt voor getuigschriften die verlopen in de periode van 16 maart tot en met 30 november 2020. Er zal via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een melding van de verlenging van de geldigheid worden gedaan bij het National contact point netwerk voor de transportverordening. Via die route kunnen chauffeurs die internationaal transporteren in het buitenland aantonen dat hun huidige getuigschriften van vakbekwaamheid Vee- en Pluimveetransport nog geldig zijn

    Ondernemersexamens

    Het volgende geldt voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar een ondernemersdiploma:

    • als de geldigheid is vervallen in de periode van 16 maart tot en met 31 mei 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 november 2020;
    • als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.

    Kijk hier voor een overzicht van de examens

    ILT: meer informatie per deelmarkt

    De coronamaatregelen leiden tot vragen over regelgeving, inspecties, handhaving en vergunningverlening. Op de website van ILT staat per deelmarkt beschreven welke regelingen gelden.

    feedback