Via politie bij CBR

En verder...

Bezwaar maken

Kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met een besluit van het CBR? Dan kunt u bezwaar maken. Hieronder staat hoe u dat doet. U kunt ons het beste eerst even bellen. Dan bespreken we samen het besluit en uw bezwaren. Ons telefoonnummer is 088 227 77 00, kies optie 2. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Tip: het Juridisch Loket geeft u gratis antwoord op juridische vragen.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt eenvoudig bezwaar maken door het formulier ‘Bezwaar maken tegen besluit’ volledig in te vullen, te printen, ondertekenen en naar ons op te sturen. Het juiste adres vindt u onderaan het formulier na aanvinken tegen welk besluit u bezwaar maakt.

Maakt iemand anders bezwaar voor u?

Iemand anders mag het bezwaarschrift voor u schrijven en indienen. Maar alleen als u hier schriftelijk toestemming voor geeft. Dit doet u met een machtigingsformulier. Een advocaat of professionele rechtshulpverlener hoeft u niet te machtigen.

Op tijd opsturen

Stuur uw bezwaarschrift naar ons op binnen 6 weken vanaf de datum van het besluit. Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift op tijd is. Anders mogen we uw bezwaar niet meer behandelen.

Tip: verstuur uw bezwaarschrift aangetekend. Dan weet u zeker dat we het ook echt ontvangen.

Wanneer krijgt u bericht over uw bezwaar?

Binnen een week ontvangt u een eerste reactie van ons. Als we uw telefoonnummer hebben, bellen we u om uw bezwaar te bespreken. Heeft u na een week nog niks gehoord? Belt u ons dan even, zodat we uw bezwaren alsnog kunnen bespreken. Wanneer het ons niet lukt om uw bezwaar telefonisch te bespreken, sturen wij u een brief. Als dit wenselijk is, nodigen we u uit voor een hoorzitting op ons kantoor in Rijswijk. Op de hoorzitting kunt u uw bezwaar verder toelichten en kunnen wij u vragen stellen.

We behandelen uw bezwaar binnen twaalf weken. Soms hebben we meer tijd nodig. Dan mogen we de beslissing nog zes weken uitstellen. We houden u in elk geval op de hoogte van wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Let op: terwijl we uw bezwaar behandelen, blijft het besluit in stand. Als uw rijbewijs ongeldig is verklaard, blijft uw rijbewijs dus ongeldig. En ook eventueel cursusgeld moet u gewoon op tijd betalen. Na betaling plannen wij samen met u een cursus of onderzoek in.

Wat kan het CBR beslissen?

U krijgt een brief met de beslissing. Er zijn drie beslissingen mogelijk:

  • Gegrond: u heeft (deels) gelijk. Dit leidt mogelijk tot een ander besluit.
  • Ongegrond: we blijven bij ons besluit.
  • Niet-ontvankelijk: we gaan niet in op de inhoud van uw bezwaar, omdat het niet voldoet aan alle wettelijke eisen. U heeft het bijvoorbeeld te laat ingediend.

Vaak leiden bezwaren niet tot een ander besluit. Dit komt omdat we ons strikt moet houden aan de wettelijke bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (artikelen 130-134a) en de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011. De wettelijke bepalingen kunt u nalezen op wetten.overheid.nl

Schrijft iemand anders het bezwaar voor u?

Iemand anders mag het bezwaar ook voor u insturen. U geeft iemand toestemming door hem of haar te machtigen. Dat kan heel eenvoudig door de gegevens van de persoon die u machtigt schriftelijk aan ons door te geven.

In beroep gaan

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechter. In een brief vraagt u de rechter om een oordeel te geven over de beslissing van het CBR. Stuur uw beroepschrift op binnen 6 weken na de datum van de beslissing op bezwaar. Onderaan de brief met de beslissing op bezwaar staat waar u de brief naar toe stuurt. U kunt ook via rechtspraak.nl digitaal beroep aantekenen.

Let op: in beroep gaan kost geld en de kosten voor een eventuele advocaat betaalt u zelf. Meer informatie vindt u op www.rvr.org en www.rechtspraak.nl.

Wat is het verschil tussen straf- en bestuursrecht?

Als u wordt aangehouden door de politie met te veel alcohol op of vanwege uw onveilige rijgedrag, krijgt u te maken met het strafrecht én bestuursrecht. Het CBR kan u een bestuursrechtelijke maatregel opleggen zoals een onderzoek of cursus. Daarnaast kunt u ook volgens het strafrecht nog gestraft worden, zoals het krijgen van een boete of rijontzegging. Ook kunt u nog te maken krijgen met de zogenoemde recidiveregeling.

Het Openbaar Ministerie heeft het deze vragenlijst beschikbaar gesteld.

De maatregelen die het CBR kan opleggen staan volledig los van eventuele strafrechtelijke maatregelen. Dit betekent in de praktijk dat het kan voorkomen dat u naast een strafrechtelijke sanctie, bijvoorbeeld een boete of een rijontzegging, ook bij het CBR een vorderingsprocedure moet doorlopen.

Een bestuursrechtelijke maatregel kan worden opgelegd zonder dat er sprake is van een strafrechtelijke vervolging of veroordeling. U kunt ook strafrechtelijk vervolgd worden zonder dat er een bestuursrechtelijk maatregel wordt opgelegd.

De bestuursrechtelijke procedure heeft als doel herhaling van de wetsovertreding in de toekomst te voorkomen. De hieruit voortvloeiende maatregelen zijn in de wet vastgelegd en worden door het CBR uitgevoerd. 

De strafrechtelijke procedure heeft als doel te straffen op een wetsovertreding. De hieruit voortvloeiende sancties worden bepaald door een strafrechter.

Wettelijke basis

De vorderingsprocedure is een verkeersveiligheidsmaatregel die wordt uitgevoerd door de divisie Rijgeschiktheid van het CBR. De procedure is gebaseerd op de artikelen 130 - 134A van de Wegenverkeerswet 1994.

Maatregel beginnende bestuurder

Wanneer is iemand een beginnende bestuurder?

Iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt, valt onder de regeling van het beginnersrijbewijs. Als u uw eerste rijbewijs hebt behaald op 16- of 17-jarige leeftijd, bent u zeven jaar een beginnende bestuurder. Als u uw eerste rijbewijs hebt behaald op 18-jarige leeftijd of daarna, bent u vijf jaar een beginnende bestuurder.

Het maakt niet uit voor welke categorie het beginnersrijbewijs is afgegeven. Dit kan voor categorie B (personenauto), AM (bromfiets), A (motor) of T (voor landbouw- of bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid) zijn.

Rijvaardigheid

Voor de beginnende bestuurder gelden andere criteria voor een onderzoek naar de rijvaardigheid dan voor ervaren bestuurders. Als een beginnende bestuurder twee maal een verkeersdelict pleegt, kan de geldigheid van het rijbewijs geschorst worden en een onderzoek naar diens rijvaardigheid opgelegd worden.

Bestuurders die voor 1 oktober 2014 al één of twee keer onherroepelijk zijn veroordeeld voor een verkeersdelict, vallen nog onder de oude regeling. In hun geval volgt pas na drie veroordelingen een rijvaardigheidsonderzoek bij het CBR.

Wanneer een onderzoek naar de rijvaardigheid?

De beginnende bestuurder moet een rijvaardigheidsonderzoek ondergaan als deze twee maal binnen de betreffende periode van vijf of zeven jaar:

  • zich zodanig gedraagt dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd;
  • zich zodanig gedraagt en hierdoor een verkeersongeval veroorzaakt waardoor een ander wordt gedood, zwaar lichamelijk letsel oploopt of tijdelijk ziek is of verhinderd wordt in de uitoefening van normale bezigheden;
  • te dicht op de voorganger rijdt (bumperkleven); 
  • op een autosnelweg de maximumsnelheid overschrijdt met meer dan veertig km/uur en op andere wegen met meer dan dertig km/uur;
  • letsel aan personen of schade aan goederen veroorzaakt door het niet op de juiste wijze naleven van verkeersregels of -tekens.

Onherroepelijke veroordelingen

Bij een rijvaardigheidsonderzoek moet sprake zijn van twee onherroepelijke veroordelingen (of schikkingen). De delicten moeten plaatsgevonden hebben binnen de termijn van vijf jaar, maar de veroordelingen of schikkingen kunnen na deze termijn plaatsvinden.

Tijdelijke ongeldigheid van het rijbewijs heeft geen invloed op de termijn van vijf jaar.

Uitbrengen mededeling

Het Openbaar Ministerie (OM) ontvangt van de politie de processen-verbaal over de beginnende bestuurder. De parketten van het OM registreren de processen-verbaal in hun centrale systeem (Geïntegreerd Processysteem Strafrecht). Bij een tweede melding/punt doet het OM een mededeling aan het CBR uitgaan, zodra een bestuurder voldoet aan de eisen die hierboven genoemd zijn. De divisie Rijgeschiktheid van het CBR start dan de vorderingsprocedure.

feedback