Nieuws voor artsen

Nieuwsberichten

Start validatierondes specialistenbeheer

Vrijdag 1 juni hebben we de eerste brieven in de validatierondes van specialistenbeheer verzonden. In deze validatieronde wordt alle specialisten gevraagd om zijn of haar gegevens te controleren die bij het CBR bekend zijn. Ook stellen we een aantal aanvullende vragen. Zo proberen we beter in kaart te brengen naar welke specialist we kunnen verwijzen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een meer zeldzame aandoening.

We maken ook gebruik van deze gelegenheid om artsen op ons privacyreglement te wijzen.

Individuele inschrijving
In deze validatieronde brengen we ook onder de aandacht dat specialisten op naam bij het CBR ingeschreven horen te zijn en niet per maatschap of organisatie. Er kan wel verwezen worden naar een maatschap of organisatie, zodat de ingeschreven specialisten de keuringen onderling kunnen verdelen. Inschrijving op persoonlijke titel is noodzakelijk voor de kwaliteitsbewaking en eventuele uitschrijving van een specialist na evaluatie.

Oogartsen als eerste
Er is gestart met de oogartsen, vooral omdat er in bepaalde gebieden voor vorderingen weinig tot geen oogartsen meer beschikbaar zijn in ons bestand. We vragen de oogartsen die nog niet voor vorderingen keuren of zij deze keuringen ook op willen pakken. Ook vragen we ze of zij nog collega’s hebben die keuringen voor ons zouden willen verrichten. Omdat er in het verleden geen introductietrainingen werden gegeven, worden deze met terugwerkende kracht aangeboden. Voor de oogartsen is dit een combinatie voor de gezondheidsverklarings- en vorderingenprocedure. Ook is de oogartsen gevraagd welke gezichtsveldonderzoeken zij kunnen verrichten en of ze een donkeradaptatietest kunnen verrichten.

Wanneer het grootste deel van de antwoorden ontvangen en verwerkt zijn, wordt het volgende specialisme opgepakt. De gehele validatie waarschijnlijk 2 jaar in beslag nemen.

Informatieverstrekking door behandelend artsen en de nieuwe AVG

In het kader van de nieuwe privacywetgeving (van kracht per 25 mei 2018) krijgt de klantenservice van het CBR regelmatig de vraag of een behandelend arts medische informatie over zijn patiënten mag geven aan het CBR. 

Er zijn twee situaties waarin het CBR voor het beoordelingsproces van de rijgeschiktheid kan vragen om medische informatie van een behandelend arts.

Via de patiënt
Uw patiënt ontvangt van het CBR een brief met het verzoek zijn behandelend arts te vragen om een sjabloon met medische gegevens in te vullen. Uw patiënt vraagt dit aan u als arts. Wanneer een patiënt zelf om informatie vraagt mag u dat, ook onder de nieuwe wetgeving, altijd geven. 

Via een collega arts die keuringen verricht voor het CBR
Een onafhankelijk keurend specialist kan, wanneer hem dit noodzakelijk lijkt, informatie opvragen bij de behandelend arts. Hierin is de situatie onder de nieuwe wetgeving onveranderd. Medische informatie mag uitsluitend opgevraagd worden met toestemming van betrokkene. De keurend specialist vraagt deze toestemming schriftelijk voordat hij een collega om informatie vraagt. U kunt de vragende specialist altijd vragen om een kopie van dit machtigingsformulier, mocht deze niet meegestuurd zijn met het verzoek.

Het privacyreglement van het CBR kunt u hier lezen.

Nieuwe vragenlijsten 75+ en CDE rijbewijs live

Volgende stap digitalisering proces rijgeschiktheid

Het CBR zet weer een belangrijke stap in de digitalisering van het rijgeschiktheidsproces. Vanaf vandaag gaan twee nieuwe digitale vragenlijsten voor de Gezondheidsverklaring live. Dit zijn de vragenlijsten voor bestuurders van 75 jaar of ouder die hun rijbewijs moeten verlengen én beroepschauffeurs (categorie CDE) die hun rijbewijs willen halen of verlengen. Deze vragenlijsten staan vanaf nu op MijnCBR.nl, het klantenportaal van het CBR.

De digitale vragenlijsten zijn vernieuwd om gerichter en specifieker uit te vragen bij de klant én bij de keurend arts of specialist. Zo kan het CBR een beter besluit nemen over de rijgeschiktheid van de bestuurder. De verwerking van de vragenlijsten, de keuringsverslagen (voorheen Geneeskundig verslag) en de rapporten en verslagen van de artsen gaat in toenemende mate via ons nieuwe systeem. Met ons nieuwe systeem streven we naar een optimalisatie van het proces: sneller, beter en efficiënter.

Stappen die tot nu toe al zijn gezet, zijn het live brengen van het vernieuwde klantenportaal mijncbr.nl: een moderne website, ook geschikt voor mobiel en tablet, waar mensen hun aanvraag kunnen doen; het invoeren van een vernieuwde vragenlijst voor categorie rijbewijs A, B, BE en T; het verwerken van medische dossiers in het nieuwe informatiesysteem waarmee we snel en digitaal stappen zetten in het proces.

Wat merkt u als arts van deze volgende stap in de digitalisering?
1. Op basis van de ingevulde vragenlijst, ontvangt de klant digitaal een Keuringsverslag en eventueel (als daar aanleiding toe is) aanvullende vragenlijsten. Hij print deze uit en komt daarmee bij u als arts voor een aantekening of beoordeling. 
2. Het Keuringsverslag ziet er anders uit dan voorheen. We vragen gerichter uit.

Nieuwe formulieren
Eind maart hebben we u ook geïnformeerd over het feit dat we bij medisch afhandelen van aanvragen in ons nieuwe systeem, nieuwe hulpformulieren gaan gebruiken. Formulieren die de burger zelf uitprint en meeneemt naar het gesprek met de arts. Op deze formulieren is een barcode geprint, zodat wij het formulier in ons systeem direct aan de juiste persoon kunnen koppelen. Zie hiervoor ook de informatie op de pagina www.cbr.nl/voorartsen.

Overgangssituatie
Er blijft enige tijd sprake van een overgangssituatie. Doordat we voorlopig nog met twee systemen blijven werken en dus ook met verschillende formulieren. Ook blijven de huidige papieren Eigen Verklaringen nog in omloop. Naar verwachting vervangen we deze papieren vragenlijsten in het derde kwartaal van dit jaar. Tot die tijd blijft nog steeds de oude en nieuwe werkwijze naast elkaar bestaan.

Volgende stappen
In het derde kwartaal van dit jaar wordt het mogelijk voor keurend artsen en specialisten om hun bevindingen digitaal te delen met het CBR. Als dat kan, dan leidt het digitaal invullen van de Gezondheidsverklaring tot een aanzienlijk sneller proces. Eind dit jaar verwachten we de dubbele werkwijze achter ons te kunnen laten en volledig overgestapt te zijn op het nieuwe systeem en de nieuwe werkwijze. 

Bestuurders moeten volgens de wet niet alleen rijvaardig, maar ook ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om veilig te rijden. Het CBR beoordeelt of (aanstaande) bestuurders voldoen aan de eisen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid die de overheid stelt. Dit gebeurt aan de hand van de wettelijke Regeling Eisen Geschiktheid 2000. Artsen en medisch specialisten hebben daarbij een belangrijke rol.

Ontwikkelingen Rijgeschiktheid

Het CBR is continu bezig met het verbeteren van zijn dienstverlening. Een zichtbare stap die we binnenkort zetten is de aanpassing van de inhoud en naamgeving van onze Gezondheidsverklaring.

Volgende fase digitalisering: nieuw hulpformulieren


Nieuw systeem, nieuwe verwerking gegevens
Het CBR is het proces van rijgeschiktheidsverklaringen aan het digitaliseren. Daarbij gaan we stapsgewijs over van ons huidige naar een nieuw systeem. Op 8 januari is als eerste stap het vernieuwde Mijn CBR, ons klantenportaal, live gegaan en eind februari zetten we de volgende stap.

We gaan dan steeds meer Gezondheidsverklaringen in ons nieuwe systeem verwerken waarbij een medische beoordeling vereist is. Dit zijn de Gezondheidsverklaringen (voor klanten onder de 75 en voor rijbewijs motor, auto en tractor) waar de klant 1 of meer keer ‘ja’ heeft beantwoord op een vraag. Dit verwerken begint met kleine aantallen en dat zal elke dag groeien.

Waarom is dit relevant voor u als arts? 
In ons oude systeem ontving u de complete vragenlijst ingevuld door de klant van het CBR. Eventueel kon u een hulpformulier downloaden van onze site. Met het nieuwe systeem gaan we gerichter en specifieker uw oordeel uitvragen. Dat houdt in dat de klant bij u komt met één of meer (nieuw opgezette) hulpformulieren die specifiek betrekking hebben op de vragen die met ja zijn beantwoord.

Er zijn twee soorten hulpformulieren: ‘verslagen’: deze worden ingevuld door de keuringsarts, en ‘rapporten’, deze worden ingevuld door specialisten.

We vragen u alleen informatie over de aandoening waarvan de kandidaat de vraag met ‘ja’ heeft geantwoord. Heeft u toch nog andere, aanvullende informatie voor het CBR dan kunt u dat aangeven op het vragenformulier dat de kandidaat bij zich heeft.’

Niet downloaden
De nieuwe hulpformulieren nemen de klanten mee als ze bij u op afspraak komen. Ze zijn voorlopig nog niet te downloaden op onze site, zoals de ‘oude’ formulieren dat wel zijn. Dit heeft ermee te maken dat we ze alleen kunnen verwerken met de juiste persoonsgegevens zoals de klant die ontvangt van het CBR en naar de afspraak met u meeneemt. In de toekomst zullen alle nieuwe hulpformulieren wel te downloaden zijn op onze site.

Overgangssituatie
Het is van belang om te beseffen dat u in deze overgangsperiode beide soorten formulieren en procedures kunt tegenkomen. Naar verwachting gaan we eind dit jaar helemaal over naar het nieuwe systeem. Uiteraard houden we u op de hoogte hiervan.

Volgende stap in het digitaliseringsproces
Vanaf eind april zullen we op ons klantenportaal ook gaan werken met een vernieuwde vragenlijst voor de groepen 75+ en Groot Rijbewijs. Hier informeren we u ook later verder over. 

Eigen verklaring met een nieuwe naam: Gezondheidsverklaring
Vanaf 1 november 2017 communiceren wij 'Gezondheidsverklaring' en lanceerden we enkele weken later ons gewijzigde klantenportaal mijn.cbr.nl, zodat klanten snel en gemakkelijk hun verklaring kunnen indienen en inzicht krijgen in hun medisch proces. Met de introductie van dit portaal kwam ook de nieuwe set vragen die horen bij de Gezondheidsverklaring beschikbaar.

Artsenportaal
In de loop van dit jaar volgt, zo is het voornemen, ook een artsenportaal. In dit portaal kunnen artsen onder meer hun aantekeningen, oordelen en keuringen digitaal indienen bij het CBR. Voor de ontwikkeling van dit portaal is een samenwerking opgezet met Zorgdomein, leverancier van een inmiddels vrij bekend communicatieplatform tussen huisartsen en specialisten.

Waar haalt het CBR de informatie vandaan?

Het CBR beoordeelt de rijgeschiktheid op basis van de Gezondheidsverklaring die de burger instuurt. Hierbij kan in sommige gevallen aanvullende informatie nodig zijn in de vorm van een aantekening van een arts of het invullen van het Geneeskundig verslag. In andere gevallen is een rapport van een medisch specialist noodzakelijk. Het CBR kan naar aanleiding van de informatie in de aantekening van de arts, het Geneeskundig verslag of het specialistisch rapport eventueel ook nog een rijtest opleggen.

Aantekening van een arts

Een aantekening van de arts wordt op verzoek van de burger geplaatst wanneer één van de vragen op de Gezondheidsverklaring met ‘ja’ is beantwoord. De aantekening beschrijft de aard en ernst van de aandoening en mag door iedere arts geplaats worden, ook door de behandelend arts. Naast de aantekening op de Gezondheidsverklaring kan de arts ook een specifieke vragenlijst invullen, zoals de diabetes of beroerte vragenlijst. Deze dienen als hulpformulieren bij de Gezondheidsverklaring.

Geneeskundig verslag

Bij de Gezondheidsverklaring 75+ en de Gezondheidsverklaring CDE (voor vrachtauto of bus rijbewijs) wordt door de arts het Geneeskundig verslag ingevuld. Voor de Gezondheidsverklaring 75+ kan een willekeurige arts dit doen. In het geval van een Gezondheidsverklaring CDE vult een bedrijfsarts of een arts van een gecertificeerde arbodienst het Geneeskundig verslag in. 

Specialistisch rapport

Wanneer voor de beoordeling van de geschiktheid een nader specialistisch onderzoek nodig is, kan de burger hiervoor in sommige situaties naar zijn eigen behandelend specialist. De eigen behandelaar stelt een rapport op wanneer het gaat om recente, feitelijke informatie, zonder een oordeel te geven over de geschiktheid. Hiervoor dienen de rapportageformulieren specialisten te worden gebruikt.

Soms verwijst het CBR de burger door naar een onafhankelijk specialist voor een rijbewijskeuring. Dit is een vaste groep specialisten die met regelmaat rijbewijskeuringen verricht en op de hoogte is van de specifieke eisen aan de geschiktheid. De onafhankelijk specialist stelt een rapport op en geeft een oordeel over de rijgeschiktheid. Hierbij is het toegestaan dat delen van de keuring worden uitgevoerd door een derde, onder supervisie en verantwoordelijkheid van de specialist.

Beoordeling rijgeschiktheid met rijsimulator

Door: specialistenbeheer CBR

Bij de beoordeling van de rijgeschiktheid heeft het CBR de mogelijkheid om betrokkene te verwijzen naar de afdeling neuropsychologie in Groningen. Daar bevindt zich de enige leerstoel rijgeschiktheid die Nederland rijk is. De medisch adviseurs van het CBR kunnen naar Groningen verwijzen voor een volledig neuropsychologisch onderzoek, inclusief test in een rijsimulator. Dit gebeurt bij cognitieve stoornissen en voor een test in een rijsimulator bij het gebruik van klasse III antidepressiva. Bij cognitieve stoornissen wordt er met name gebruik gemaakt van dit onderzoek in de herkeuringsprocedure. Wanneer betrokkene niet goed door de rijtesten van het CBR heen gekomen is en een herkeuring aanvraagt, hebben we de mogelijkheid om voor deze herkeuring naar Groningen te verwijzen. Ook vragen mensen om een verwijzing voor dit onderzoek wanneer zij bij een Clinical Dementie Rate (CDR) van 0,5 in aanmerking willen komen voor een kortere geldigheid van 3 jaar in plaats van een kortere geldigheid van 1 ).(zie paragraaf 8.6 van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000) Medicatiegebruik wordt beoordeeld volgens hoofdstuk 10 van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000. Bij deze beoordeling wordt er gebruik gemaakt van de indeling in categorieën. Op www.rijveiligmetmedicijnen.nl heeft het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in opdracht van het Ministerie deze indeling in categorieën gepubliceerd. Daar kunt u per medicijn terugvinden in welke categorie deze ingedeeld worden. Over het algemeen is men bij het gebruik van categorie III medicatie ongeschikt voor het besturen van een motorvoertuig. Wanneer men echter categorie III antidepressiva, gedurende minimaal 36 maanden in dezelfde dosering gebruikt, kan men mogelijk geschikt verklaard worden. Voor de beoordeling van de rijgeschiktheid is er dan een rijtest in een rijsimulator noodzakelijk (zie paragraaf 10.3 Regeling Eisen Geschiktheid 2000). Bij deze test wordt er vanzelfsprekend ook bloedonderzoek verricht om te kijken of iemand het medicijn daadwerkelijk ook ingenomen heeft. Uit onderstaand overzichtje blijkt het aantal testen in een rijsimulator toe te nemen

Beoordeling201620172018 (tot half februari)medicatie5177Cognitieve stoornissen6196totaal113613
Wanneer u meer wilt weten: aan de Rijksuniversiteit Groningen vindt meer onderzoek plaats naar rijgeschiktheid.

feedback