Voorwaarden algemeen

1. Algemeen

1.1 De aanvrager van een examen – theorie of praktijk – bij het CBR wordt geacht voorafgaand aan de aanvraag kennis te hebben genomen van de examenvoorwaarden, de huisregels en het sanctiereglement van het CBR.

1.2 De theorie- en praktijkexamens bij het CBR worden uitsluitend aangevraagd via de door het CBR vastgestelde procedure.

1.3 Door of namens de examenkandidaat wordt het examengeld tijdig voldaan op de daarvoor vastgestelde wijze. Als een examen niet doorgaat vanwege een reden die het CBR niet kan worden toegerekend, wordt het examengeld niet terugbetaald.

De kandidaat betaalt dan opnieuw om een examen te kunnen afleggen. Dit met uitzondering van gevallen die het CBR heeft aangegeven.

1.4 Het CBR neemt van iedere kandidaat slechts een aanvraag voor hetzelfde examen tegelijk in behandeling.

1.5 Een kandidaat die al een geldig rijbewijs bezit, kan voor de categorieën waarvoor datrijbewijs geldig is niet opnieuw een theorie- en/of praktijkexamen afleggen, behalve op grond van wettelijke bepalingen.

Een kandidaat die al beschikt over een voldoende theorie-examen uitslag en/of certificaat voor een categorie, kan niet eerder opnieuw een theorie-examen afleggen voor die categorie dan drie maanden voordat de geldigheidsduur van de voldoende uitslag is verstreken.

1.6 Een examen kan worden afgebroken en/of ongeldig worden verklaard als de kandidaat bij het afleggen van dat examen in strijd handelt met de huisregels, (een) gedraging(en) vertoont als bedoeld in het sanctiereglement en/ of de aanwijzingen en verzoeken van CBR medewerkers niet opvolgt.

Het CBR is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade die de kandidaat in voornoemd geval moet maken, respectievelijk lijdt.

1.7 De kandidaat is op de hoogte van de eisen en voorwaarden ter verkrijging van een rijbewijs.

Als een gemeente of de Dienst Wegverkeer (RDW) na een succesvol examen besluit geen rijbewijs af te geven, kan het CBR niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten die de kandidaat of diens opleider heeft gemaakt voor theorie-opleiding, rijopleiding of examens.

1.8 Als op enigerlei wijze onjuiste gegevens zijn verstrekt door of namens de kandidaat, wordt er geen examenuitslag afgegeven en vindt er geen teruggave van het examengeld plaats.

Als dit pas blijkt na het afgeven van de examenuitslag, wordt de uitslag alsnog ongeldig verklaard en vindt er geen teruggave van examengeld plaats.

1.9 De plaats en het tijdstip voor een met het CBR afgesproken examen worden zoveel mogelijk aangehouden. Bij een dringende aanleiding mogen het CBR en de examinator een ander tijdstip of een andere plaats aanwijzen.

In dat verband door de kandidaat gemaakte kosten of schade komen niet in aanmerking voor vergoeding.

1.10 Leden van de raad van toezicht, de directie en (examen)managers van het CBR hebben de bevoegdheid een theorie- en/of praktijkexamen geheel of gedeeltelijk bij te wonen. Dat geldt ook voor andere personen die daartoe gemachtigd zijn door het CBR.

1.11 Examenkandidaten nemen de huisregels van het CBR in acht en volgen aanwijzingen en verzoeken van medewerkers van het CBR op.

Als een examenkandidaat de huisregels schendt, een gedraging vertoont zoals genoemd in het sanctiereglement en/of de aanwijzingen en verzoeken van CBR medewerkers niet opvolgt, legt het CBR een sanctie op conform het sanctiereglement.

Afhankelijk van de aard van de overtreding van de genoemde regels, kan het CBR een kandidaat voor een bepaalde tijd uitsluiten van het doen van examen.

1.12 Het CBR doet aangifte van een vermoeden van of geconstateerde fraude, dan wel enig ander strafbaar feit.

   2. Theorie-examen

   2.1 De kandidaat van een theorie-examen dient zich tijdig voor de aanvang van het examen in het theorie-examencentrum te melden en te legitimeren met een identiteitsbewijs dat voldoet aan de eisen van het CBR.

   De kandidaat die een plaats heeft gereserveerd kan geen aanspraak meer maken op de reservering indien hij zich niet uiterlijk vijf minuten voor aanvang van het examen in het theorieexamencentrum heeft gemeld en gelegitimeerd.

   Zonder reservering wordt niemand tot het examen toegelaten.

   2.2 Behoudens in geval van uitdrukkelijk bij wet- en/regelgeving vastgelegde uitzonderingsgevallen is voor toelating tot het examen vereist dat de kandidaat is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

   2.3 Het is kandidaten niet toegestaan in de examenruimte gebruik te maken van in werking zijnde GSM-apparatuur, zend- en/of ontvangstapparatuur of opname- en/of registratieapparatuur.

   Uitsluiting van het examen volgtovereenkomstig het sanctiereglement indien hiermee in strijd wordt gehandeld.

   2.4 De geldigheidsduur van een voldoende theorie-examens bedraagt anderhalf jaar te rekenen vanaf de datum waarop dit is behaald.

    3. Praktijkexamen

    3.1 Voordat een praktijkexamen kan plaatsvinden, dient te zijn vastgesteld dat de kandidaat voldoet aan de lichamelijke en geestelijke geschiktheidseisen die behoren bij de desbetreffende rijbewijscategorie.

    3.2 Om een praktijkexamen te kunnen afleggen, meldt de kandidaat zich op de met het CBR afgesproken tijd en plaats bij de examinator.

    Als de examinator dan nog geen examen kan afnemen, wacht de kandidaat en meldt zich opnieuw zodra de examinator beschikbaar is.

    Om tot het examen toegelaten te kunnen worden, legitimeert de kandidaat zich met een identiteitsbewijs dat voldoet aan de eisen van het CBR.

    3.3 Voor aanvang van het praktijkexamen overlegt de kandidaat het oproepformulier, waarop staat vermeld dat hij kennis heeft genomen van de examenvoorwaarden, de huisregels en het sanctiereglement, aan de examinator. De kandidaat ondertekent dit formulier in het bijzijn van de examinator.

    3.4 Voor toelating tot het praktijkexamen geldt dat de kandidaat niet op enige wijze het besturen van motorrijtuigen mag zijn ontzegd.

    Een voor een praktijkexamen vereist rijbewijs mag niet zijn ingevorderd en evenmin zijn ingenomen krachtens de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

    3.5 Als de kandidaat tijdens het praktijkexamen een motorrijtuig al dan niet onder toezicht bestuurt, dient hij te voldoen aan alle voorwaarden die krachtens de Wegenverkeerswet 1994, de Regeling voertuigen, het Reglement rijbewijzen, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of andere van belang zijnde wettelijke bepalingen worden gesteld aan het besturen van motorrijtuigen.

    3.6 Bij het praktijkexamen beschikt de kandidaat over een motorrijtuig c.q. samenstel van een trekkend voertuig en aanhangwagen of oplegger van de desbetreffende rijbewijscategorie.

    De kandidaat en de eigenaar/houder van het motorrijtuig c.q. het samenstel staan ervoor in dat het motorrijtuig c.q. het samenstel technisch in een goede staat verkeert en voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke eisen. Ook voldoet het motorrijtuig c.q. het samenstel aan de nadere eisen van het CBR.

    De examinator kan – zonder dat het CBR enige kosten of schade aan de kandidaat dient te vergoeden – afzien van het afnemen van een examen als het desbetreffende motorrijtuig c.q. samenstel niet aan de gestelde eisen voldoet.

    Het afnemen van een examen met een motorrijtuig c.q. samenstel houdt geen aanvaarding door het CBR en de examinator in van enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens een examen.

    3.7 Op het motorrijtuig c.q. samenstel van een trekkend voertuig en aanhangwagen dient de naam van de opleider naar het uitsluitende oordeel van het CBR te domineren ten opzichte van eventuele andere uitingen die op het voertuig zijn aangebracht.

    De examinator kan afzien –zonder dat het CBR enige kosten of schade aan de kandidaat dient te vergoeden– van het afnemen van een examen als hieraan niet wordt voldaan.

    3.8 Nadat een kandidaat geslaagd is voor een praktijkexamen wordt de positieve examenuitslag elektronisch geregistreerd. In geval van een storing geschiedt dit schriftelijk.

    De kandidaat bevestigt door middel van een elektronische of schriftelijke handtekening deze uitslag in het bijzijn van de examinator. Zonder deze bevestiging kan de Verklaring van rijvaardigheid niet in het rijbewijzenregister van de Dienst Wegverkeer worden geregistreerd.

    Als deze registratie niet plaatsvindt, kan geen rijbewijs worden aangevraagd en afgegeven.

    4. Registratie

    4.1 Na het slagen voor een praktijkexamen wordt de uitslag elektronisch geregistreerd als Verklaring van rijvaardigheid in het rijbewijzenregister van de Dienst Weg verkeer.

    Deze verklaring blijft tot drie jaar na registratie geldig.

    4.2 Na een positieve beoordeling van de rijgeschiktheid wordt de Verklaring van geschiktheid elektronisch geregistreerd in het rijbewijzenregister van de Dienst Wegverkeer.

    Deze Verklaring blijft tot één jaar na registratie geldig.

    4.3 Als in de elektronische overdracht van de Verklaring van rijvaardigheid en/of de Verklaring van geschiktheid naar het rijbewijzenregister van de Dienst Wegverkeer vertraging ontstaat, is het CBR niet aansprakelijk voor kosten of schade die de betrokkene als gevolg van deze vertraging moet maken, respectievelijk lijdt.

    Versie corp-010