Voorwaarden bij machtiging van een rijschool

1. Met het accorderen van deze voorwaarden en het verzenden van de machtiging aan het CBR heeft de kandidaat de door hem aangewezen rijopleider gemachtigd om op zijn naam een examen of een toets te reserveren. Op het examen zijn de (examen)voorwaarden van toepassing, zoals deze door het CBR zijn vastgesteld. De (examen)voorwaarden zijn bekend bij de rijopleider en ze zijn te vinden op www.cbr.nl. De machtiging is niet meer geldig na 12 maanden, behalve als de kandidaat die verlengt vóór de einddatum.

De machtiging wordt automatisch ingetrokken als:

  • de gemachtigde rijschool is uitgeschreven bij het CBR;
  • de kandidaat voor het examen is geslaagd;
  • de kandidaat een tussentijdse toets heeft gedaan (een eventuele machtiging voor het examen blijft staan).

2. De kandidaat kan de machtiging van een rijopleider intrekken of veranderen tot het moment dat de rijopleider een examen of toets heeft gereserveerd op naam van de kandidaat. Intrekking of verandering van de machtiging is geldig vanaf het moment dat het CBR de verandering of intrekking heeft ontvangen.

3. De door de kandidaat ingevoerde (adres)gegevens worden automatisch doorgegeven aan de gemachtigde rijopleider.

4. De rijschool mag de (adres)gegevens van de kandidaat uitsluitend gebruiken voor de reservering van de toets of het examen. Indien de rijopleider de (adres)gegevens van de kandidaat voor andere doeleinden wenst te gebruiken, dient de rijopleider daarvoor uitdrukkelijke toestemming te vragen van de kandidaat.

5. Het door de kandidaat op mijn.cbr.nl opgegeven e-mailadres en het huisadres worden éénmalig door het CBR doorgegeven aan de gemachtigde rijopleider. Het CBR gebruikt hierna alleen het opgegeven e-mailadres om met de kandidaat te corresponderen. De kandidaat kan dit e-mailadres op mijn.cbr.nl zelf wijzigen. De kandidaat is verder zelf verantwoordelijk voor de communicatie tussen hem en de rijopleider. Hij dient erop toe te zien dat de rijopleider van de juiste adres- en e-mailgegevens uitgaat.

6. Het CBR betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van het veilig opslaan en verwerken van de persoonsgegevens van de kandidaat. Het CBR zal de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de reservering van examens en de uitvoering van haar wettelijke taken ter zake, alsmede voor het verstrekken van informatie die verband houdt met haar dienstverlening. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de dienstverlening van het CBR.

7. Het CBR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of kosten ten gevolge van het niet juist, niet volledig of niet tijdig machtigen van een rijopleider, dan wel het wijzigen van de machtiging of informeren van de rijopleider.


29 mei 2022