Vrijstelling ondernemersexamens

Diploma niet bekend bij het CBR

Diploma op minimaal MBO4-niveau

Alleen diploma’s van een afgeronde MBO-4, hogere of technische beroeps- of wetenschappelijke opleiding komen in aanmerking voor een vrijstelling. Een propedeuse komt niet in aanmerking voor vrijstelling evenals een diploma van het voortgezet onderwijs.

Uw diploma moet minimaal van een, aan de Ondernemersexamens, gelijkwaardig niveau zijn. De gelijkwaardigheid moet zowel inhoudelijk als op onderwijsniveau aangetoond kunnen worden.

Wilt u een vrijstelling aanvragen op basis van een diploma behaald buiten Nederland, dan moet dit diploma eerst gewaardeerd worden door de Internationale Diplomawaardering (IDW). Meer informatie kunt u vinden bij IDW

Verzoek om aanvulllende informatie

Als uw diploma of de inhoud daarvan niet bij het CBR bekend is, moet u aanvullende informatie aanleveren. Deze bestaat bij voorkeur uit exameneisen, toetsmatrijzen, leerdoelen of kwalificatiedossiers van uw opleiding. Op basis van deze informatie voeren wij een inhoudelijke controle op overlap uit tussen uw opleiding en de Ondernemersexamens. De vrijstelling wordt toegekend bij 80% overeenstemming met de exameneisen van de betreffende module.

Procedure

De procedure voor het aanvragen van een vrijstelling is als volgt:

1. indienen van de aanvraag

Stuur het ingevulde formulier samen met een kopie van relevante diploma('s)* en cijferlijst(en) naar:

klantenservice.ccv@cbr.nl of

CBR, divisie CCV,
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Indien u niet meer in bezit bent van uw originele diploma kunt u een uittreksel uit het diplomaregister van DUO aanleveren. Dit digitale uittreksel is een pdf-document en is voorzien van een handtekening. Dit is het bewijs dat het document afkomstig is van DUO. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een kopie van uw diploma.

*Het CBR kan steekproefsgewijs de echtheid van de documenten controleren als er wordt getwijfeld aan de echtheid van de toegezonden documenten.

Niet leesbare en onvolledige aanvragen nemen wij niet in behandeling.

Aanvraagformulier vrijstelling ondernemersgetuigschrift

2. Betaling

Zodra wij uw aanvraagformulier hebben ontvangen, krijgt u van ons per e-mail een betalingsverzoek.

Het aanvragen van een vrijstelling kost

€ 26,35

Dit is ongeacht het aantal modules waar u vrijstelling voor vraagt.

De betaling kunt u overmaken op IBAN-nummer NL58INGB0000000043 ten name van CBR Rijswijk. Vermeld bij de omschrijving: vrijstellingsaanvraag, uw voor-en achternaam, geboortedatum en uw kandidaatsnummer (vermeld in uw brief). Het CBR accepteert geen contante betalingen.

Uw verzoek wordt pas na betaling in behandeling genomen.

3. Beoordeling vrijstelling

Wij streven ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 6 weken te behandelen. U krijgt per e-mail bericht over de uitkomst van uw vrijstellingsverzoek.

Nieuw diploma

De divisiemanager CCV, kan beslissingen nemen over vrijstellingen in geval een diploma niet in de vrijstellingsregeling is genoemd.

4. Berichtgeving

Wij informeren u per e-mail over de (eventuele) toekenning van een vrijstelling.

Als u het niet eens bent met het oordeel, kunt u een bezwaar indienen. U wordt binnen zes weken per e-mail op de hoogte gesteld van het besluit op uw bezwaar.

feedback