Vrijstelling ondernemersexamens

Diploma bekend bij het CBR

Op deze vrijstellingslijst staan de meest voorkomende diploma's. Als uw diploma op deze lijst staat, dan wordt de vrijstelling toegekend. Hieronder staat wat u moet doen om de vrijstelling te krijgen.

Procedure

De procedure voor het aanvragen van een vrijstelling is als volgt:

1. indienen van de aanvraag


Stuur het ingevulde formulier samen met een kopie van relevante diploma(’s)* en cijferlijst(en) naar: klantenservice.ccv@cbr.nl of

CBR, divisie CCV,
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk.

Indien u niet meer in bezit bent van uw originele diploma kunt u een uittreksel uit het diplomaregister van DUO aanleveren. Dit digitale uittreksel is een pdf-document en is voorzien van een handtekening. Dit is het bewijs dat het document afkomstig is van DUO. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een kopie van uw diploma.

*Het CBR kan steekproefsgewijs de echtheid van de documenten controleren als er wordt getwijfeld aan de echtheid van de toegezonden documenten.

Niet leesbare en onvolledige aanvragen nemen wij niet in behandeling.

Aanvraagformulier vrijstelling ondernemersgetuigschrift

2. Betaling

Zodra wij uw aanvraagformulier hebben ontvangen, krijgt u van ons per mail een betalingsverzoek.
Het aanvragen van een vrijstelling kost

€ 26,35

Dit is ongeacht het aantal modules waar u vrijstelling voor vraagt.

De betaling kunt u overmaken op IBAN-nummer NL58INGB0000000043 ten name van CBR Rijswijk. Vermeld bij de omschrijving: vrijstellingsaanvraag, uw voor-en achternaam, geboortedatum en uw kandidaatsnummer (vermeld in uw brief). Het CBR accepteert geen contante betalingen. Uw verzoek wordt pas na betaling in behandeling genomen.

3. Boordeling vrijstelling

Wij streven er naar om uw verzoek zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 6 weken af te behandelen. U krijgt per brief bericht over de uitkomst van uw vrijstellingsverzoek.

Nieuw diploma

De divisiemanager CCV, kan beslissingen nemen over vrijstellingen in geval een diploma niet in de vrijstellingsregeling is genoemd.

4. Berichtgeving

Wij informeren u per brief over de (eventuele) toekenning van een vrijstelling.

feedback