Code 95 voor opleiders

Toezicht nascholingscursussen en praktijktoetsen

Het CBR houdt met steekproeven toezicht op het afnemen van praktijktoetsen en het geven van nascholingscursussen. Het resultaat van een steekproef wordt altijd schriftelijk aan de opleider bevestigd.

Toezicht op praktijktoetsen

Bij de praktijktoetsen controleren wij of de eisen die worden gesteld aan het afnemen van deze toetsen worden nageleefd.

Toezicht op nascholing

Bij de nascholing hebben we te maken met eerste en tweedelijns toezicht:

  • Eerstelijns toezicht: hierbij kijken we vooral naar procesaspecten van de cursusuitvoering. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of de identiteitsbewijzen van de cursisten worden gecontroleerd en of de presentielijst correct is ingevuld.
  • Tweedelijns toezicht: hierbij kijken we naar de didactische vaardigheden van de docent van de nascholingscursus. Om dit te beoordelen, houdt een steekproefnemer een audit en is ongeveer een dagdeel aanwezig bij een nascholingscursus. De beoordeling vindt plaats aan de hand van dit beoordelingsformulier. Indien mogelijk wordt het beoordelingsformulier na afloop van de steekproef doorgenomen met de docent.

Overtredingen en maatregelen

Als wordt gehandeld in strijd met de gestelde eisen en verplichtingen, worden maatregelen genomen. Welke dat zijn is afhankelijk van de overtreding. Alle overtredingen en maatregelen staan in het Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR en het Raamwerk praktijktoetsen.

feedback