Code 95 voor opleiders

Leerdoelen

Door de leerdoelen:
- is het voor de chauffeur duidelijk wat hij gaat leren in de cursus;
- is het voor de opleider duidelijk wat hij moet aanbieden in de cursus.
- komt er meer uniformiteit in de uitvoering van de cursussen;

De leerdoelen zijn geschreven in samenwerking met een externe werkgroep en deskundigen vanuit verschillende deelmarkten.

Leerdoelen en niveaus

Een leerdoel geeft aan wat de cursist na afloop van de cursus geleerd moet hebben. Er zijn leerdoelen op drie niveaus:
1. kennis
2. inzicht
3. toepassing

Bij een kennisleerdoel is het voldoende dat de cursist basiskennis heeft van het onderwerp in het leerdoel.
Gaat een leerdoel om inzicht? Dan moet de cursist begrijpen wat het onderwerp voor gevolgen kan hebben, of wat het voor de chauffeur betekent.
Bij een toepassingsleerdoel moet de chauffeur zelf aan de slag en gaat het om het opfrissen of verbeteren van vaardigheden.

piramide toepassing inzicht kennis

Het is belangrijk om te weten dat de verschillende niveaus elkaar opvolgen. Wanneer een leerdoel het niveau ‘toepassing’ heeft, dan moeten ook de onderliggende niveaus (kennis en inzicht) aan bod komen in het opleidingsplan. Als een cursist niet weet wat een voorwerp is (kennis) en wat je met dat voorwerp kan doen (inzicht), dan kan de cursist het ook niet gebruiken (toepassen). Hetzelfde geldt voor een leerdoel met het niveau ‘inzicht’, waarbij eerst het kennisdeel behandeld moet worden.

Didactische werkvormen

In het opleidingsplan staat beschreven welke didactische werkvormen er gebruikt worden tijdens de cursus. De didactische werkvorm wordt aangegeven per leerdoel en moet aansluiten bij het niveau (kennis, inzicht, toepassing) van het betreffende leerdoel. Niet iedere werkvorm past bij het leerdoel dat bereikt moet worden.

Voorbeeld:
Het leerdoel is ‘de cursist kan de chauffeursstoel juist instellen’. Dit is een toepassingsleerdoel. Stel dat in het opleidingsplan alleen de didactische werkvorm ‘onderwijsleergesprek’ wordt gebruikt, dan is dit niet voldoende. Het opleidingsplan zal dan ook niet worden goedgekeurd. Deze werkvorm is natuurlijk prima om de kennis en inzicht aspecten te bespreken, maar toepassing wordt hiermee niet bereikt. Daarvoor moeten andere werkvormen zoals een praktijkoefening in groepen worden ingezet.

Vrije ruimte

Hieronder een overzicht met suggesties voor vrije ruimte leerdoelen:

Het opleidingsinstituut mag gebruik maken van deze suggesties. In het opleidingsplan geeft u aan op welk niveau – Kennis, Inzicht of Toepassing – het leerdoel wordt behandeld. Het is natuurlijk ook toegestaan om een eigen vrije ruimte leerdoel inclusief niveau te bedenken.

Voorbeeld van behandelen vrije ruimte op verschillende niveaus:

  • De cursist is bekend met de instructies voor het veilig en verantwoord opstellen van voertuig (kennis)
  • De cursist begrijpt het belang van het veilig en verantwoord opstellen van het voertuig (inzicht)
  • De cursist kan het voertuig veilig en verantwoord opstellen (toepassing).

Docentenhandleiding

Aan het opleidingsplan moet ook een docentenhandleiding worden toegevoegd. In de docentenhandleiding wordt beschreven hoe de werkvormen worden uitgevoerd. Geef bij toepassingswerkvormen aan hoe deze wordt uitgevoerd, wat de groepsgrootte is en wat iedere cursist tijdens de werkvorm doet/ welke rol(len) de cursist heeft. De docentenhandleiding mag als apart document of als onderdeel van het opleidingsplan worden meegestuurd

Maximum aantal cursisten

De leerdoelen en niveaus zijn ook van invloed op het maximum aantal cursisten per docent. Als uit het opleidingsplan en de werkvormen blijkt dat de kwaliteit van de cursus geborgd blijft, dan is het toegestaan om met bijoorbeeld één docent zestien cursisten te begeleiden tijdens een praktijkdeel Ladingzekeren (U03-1). Uit het opleidingsplan en de docentenhandleiding moet dan wel blijken dat dit kan. Bijvoorbeeld door aan te geven dat de praktijkoefening in vier (sub)groepen van vier wordt uitgevoerd.