Vaardocumenten, vergunningen en diploma’s

Specifieke vergunning maritieme wateren

Met de specifieke vergunning maritieme wateren mag u varen op alle binnenwateren inclusief de Westerschelde, Oosterschelde, Waddenzee, Eems, Dollard, het IJsselmeer, IJmeer en Markermeer. De specifieke vergunning maritieme wateren wordt bijgeschreven op het kwalificatiecertificaat schipper. U heeft een specifieke vergunning maritieme wateren nodig als u vaart met:

Soort schepen

 • vaartuigen met een lengte van 20 m of meer
 • vaartuigen waarvan het volume, berekend als het product van lengte, breedte en diepgang, 100 m3 of meer bedraagt
 • sleep- en duwboten die bestemd zijn voor:

- het slepen of duwen van de in onder 1 en 2 bedoelde vaartuigen
- het slepen of duwen van drijvend werktuig
- het langszij gekoppeld meevoeren van de in onder a en b bedoelde vaartuigen of drijvend werktuig

 • passagiersvaartuigen
 • vaartuigen die uit hoofde van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad over een goedkeuringscertificaat moeten beschikken
  drijvend werktuig

  Examen

  Om de specifieke vergunning maritieme wateren bij te kunnen schrijven op het kwalificatiecertificaat schipper, moet u slagen voor het examen:
  Maritieme wateren (BVMW)

  Diploma

  Nadat u bent geslaagd voor de theorie- en praktijkexamens voor Schipper rivieren, kanalen en meren en het theorie-examen maritieme wateren, ontvangt u het diploma Schipper alle binnenwateren.

  Vrijstelling

  Voor dit examen is geen vrijstelling mogelijk.

  Specifieke vergunning maritieme wateren aanvragen

  Specifieke vergunning maritieme wateren aanvragen

  Geldigheidsduur

  De geldigheid van de specifieke vergunning maritieme wateren hangt samen met de geldigheid van het kwalificatiecertificaat schipper waar het op bijgeschreven staat.

  Omwisselen

  Als u een (beperkt) groot vaarbewijs A of een Rijnpatent bezit, kunt u deze omwisselen voor een kwalificatiecertificaat schipper met specifieke vergunning maritieme wateren. Dit kunt u doen tot januari 2032.